Вимоги до бланків документів. Реферат

Бланк документа (офіційного) - це стандартний apкуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної

Встановлено два види бланків ОРД (ГОСТ 6.38-90):

 • для службових листів;
 • загальний (для виготовлення наказів, протоколів, розпоряджень, постанов, вказівок та інших ОРД).
 • Для виготовлення тих чи інших бланків документів встановлено два варіанти розташування реквізитів:
 • кутове - постійні реквізити розташовуються в лівому верхньому куті;
 • поздовжнє - постійні реквізити розташовуються уздовж верхньої частини аркуша.

Своєю чергою і кутове, і поздовжнє розташування реквізитів може бути:

 • флаговим - кожний рядок реквізиту починається від лівої межі робочої площі;
 • центрованим - початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж відведеної робочої площі.

При виготовленні бланків для службових листів наносять реквізити 1-9 і трафаретні частини реквізитів 11-13. Останні розміщують ліворуч, на площі, відведеній формуляром-зразком, незалежно від варіанту розташування постійних реквізитів - кутове чи поздовжнє. Крім зазначених реквізитів та трафаретних частин, можуть наноситися також обмежувальні позначки для реквізитів 16, 19, 20, 29-31.

Створюючи документ іноземною мовою, реквізити бланка (у межах площі, відведеної формуляром-зразком) треба продублювати цією мовою. На бланках з кутовим розташуванням реквізитів спочатку друкують реквізити 6-9 державною мовою, а нижче - іноземною. На бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів зазначені реквізити друкують ліворуч державною мовою, а праворуч - іноземною.

При виготовленні загальних бланків обов'язково наносяться реквізити 1-3, 6- 8, а також можуть наноситися трафаретні частини реквізитів 11, 12, 14 і обмежувальні позначки для реквізитів 4, 5, 17, 19, 20.

На основі загального бланка можуть виготовлятися бланки для окремих видів документів - наказів, розпоряджень, вказівок, довідок тощо. В цьому разі загальний бланк доповнюють реквізитами 4, 5, 10.

Організації, підприємства, установи, в яких загальна кількість вихідних документів не перевищує 200 на рік, оформляючи документи, можуть користуватися гумовим чи виготовленим на спеціальній основі штемпелем. Склад і розташування реквізитів у штемпелі мають відповідати вимогам ГОСТ 6.38-90.

Згідно з нормативними документами дозволяється виготовляти посадові бланки. Склад цих бланків і розташування реквізитів на них мають відповідати вимогам ГОСТ 6.38- 90 до бланків службових листів. У посадових бланках уводять-додатковий реквізит "Назва посади", який розташовують нижче від реквізиту 7.

     

Зображення державного герба на бланках з кутовим та поздовжнім розташуванням реквізитів уміщують на верхньому березі бланка над серединою реквізитів. Зображення має вписуватися в коло діаметром до 20 мм.

Виготовляючи бланки документів, як емблему організації (реквізит 3) використовують товарний знак (знак обслуговування), зареєстрований у встановленому порядку. Замінювати назву організації її емблемою не можна. Зображення емблеми розташовують на лівому березі аркуша на рівні реквізиту 7.

Установи, об'єднання, організації, військові частини, які мають урядові нагороди (ордени), можуть уміщувати зображення їх на бланках службових документів чи включати назви нагород до своїх назв або робити те й інше разом.

Замість повної назви вищого органу - міністерства чи відомства (реквізит 6) - можна наносити його скорочену назву, визначену відповідним правовим актом (наприклад, "Мінхарчопром" замість "Міністерство харчової промисловості"). Реквізит 8 у разі потреби вдруковують.

Індекс підприємства зв'язку, поштову та телеграфну адресу, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону, факсу (реквізит 9) зазначають відповідно до "Поштових правил Міністерства зв'язку". Банківські дані наводять таким чином, щоб їх можна було використати при виконанні розрахунково-грошових операцій.

На бланках для недержавних підприємств реквізити 1, 3, 6 не зазначають. Реквізит 2 допускається розташовувати на місці реквізиту 1, а реквізит 9 - на нижньому березі. Реквізити 29, 31 в такому разі розташовуватимуться вище за реквізит 9.

Бланки документів слід виготовляти на білому папері чи папері світлих тонів фарбами насиченого кольору.

Список використаної літератури

 1. Вербицька Т. С., Чіннікова В. П. - Львів: Оріяна - Нова, 2001.
 2. Віденко А. Н. Сучасне діловодство. - Київ: Либідь, 1998.
 3. Лоза О. В. Діловодство та документування управлінської діяльності. Навчальний посібник. - Київ: УААУ, 1997.
 4. Палех Ю. В. Управлінське документування. Навчальний посібник у 2-х частинах - Київ: ВКУ, 2001.
 5. Коваль А. П. Ділове спілкування - Київ: Либідь, 1992.
 6. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. - Київ: Вежа, 1994.
 7. Альбов А. С. Лист зарубіжному партнеру. - Санки-Петербург: 1991.
 8. Кузнєцова А. Н. Машинопис - Москва, 1991.


28.09.2011