Доручення як діловий документ. Реферат

Доручення – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на:

 • особисті, (особа доручає особі);
 • офіційні, (установа доручає собі чи установі).

Доручення бувають разові і на тривалий період.

Якщо ж термін дії доручення не вказується, то воно зберігає силу протягом року.

Максимальне термін дії доручення не може перевищувати 3 років. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка украла доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, -- відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

 • 1. Назва виду документа.
 • 2. хто доручає (П. І. Б.)
 • 3. кому доручає (П. І. Б. в давальному відмінкові)
 • 4. що доручається (числові дані пишуться словами і цифрами)
 • 5. назва установи чи організації в якій будуть отримані матеріальні цінності
 • 6. дата видачі доручення
 • 7. Підпис особи, яка склала доручення.
 • 8. Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

     

Реквізити офіційного доручення:

 • 1. Штамп.
 • 2. Номер.
 • 3. Дата.
 • 4. Назва виду документа.
 • 5. Текст.
 • 6. Зразок підпису особи, який видано доручення.
 • 7. Підпис керівника установи.
 • 8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

 • прізвище ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення;
 • прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;
 • назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;
 • напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;
 • термін дії доручення;
 • назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Примітка. Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати.


26.09.2011