Правила оформлення протоколу. Реферат

Протокол - це документ, який відбиває процес і результати роботи колегіальних органів, проведення різних нарад, засідань, обговорень тощо

Протоколом оформляється також діяльність адміністративних органів, слідчих та ін. У ньому занотовуються всі виступи з розглянутих питань та прийняті рішення. Протокол - це первинний офіціальний документ.

Протокол звичайних зборів веде секретар або інша спеціально призначена особа. Після зборів у її розпорядження передаються всі письмові матеріали зборів: листи реєстрації присутніх, тези доповідей і співдоповідей, проекти рішень, письмові запитання учасників зборів та ін. Практикується ознайомлення промовців з записами секретаря перед тим, як протокол друкуватиметься - для уникнення перекручень і неточностей.

Добирати кандидатуру секретаря на відповідальну нараду треба дуже вимогливо: адже хороший протокол може скласти тільки людина грамотна, досвідчена і компетентна в обговорюваних питаннях.

Після зборів протокол має бути повністю оформлений і підписаний головою і секретарем зборів. Протокол загальних зборів різних неперіодичних засідань, нарад підписують голова і секретар, а протокол засідань комісій - усі члени президії.

Протоколи мають порядкову нумерацію з початку року, яка водночас означає й кількість проведених засідань. Правильне ведення протоколу має важливе значення, оскільки прийняті рішення набувають юридичної сили тоді, коли вони оформлені протоколом. Протокол дає можливість перевірити правильність прийнятих рішень, контролювати їх виконання.

Питання порядку денного в протоколі формулюються у називному, а не в знахідному відмінку, наприклад: "Розгляд і затвердження..." (форма "Про розгляд і затвердження..." не рекомендується).

Жанр виступу ("доповідь", "повідомлення", "пропозиція" та ін.), посада і прізвище доповідача називається після формулювання питання.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ будується за традиційною схемою: Слухали - Виступили - Ухвалили. Після цих слів ставиться двокрапка.

В наступному рядку після слова "Слухали" вказуються прізвище й ініціали доповідача, тема доповіді або повідомлення.

У розділі "Ухвалили" повністю викладається прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів або мати форму резолюції (складається з констатуючої і резолюючої). У констатуючій частині підкреслюють значення обговореного питання, зазначають досягнення і недоліки. У резолюючій - заходи, спрямовані на виконання поставлених завдань.

ПРОТОКОЛ № 12 квітня 1997 р. Зборів орендного швейного об'єднання "Каштан" Укршвейпрому Усього членів колективу: Присутні: Відсутні: П о в і с т к а д н я: 1. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни. 2. Розподіл грошових премій. С л у х а л и: Про стан дисципліни в колективі об'єднання "Каштан" та необхідність створення комісії з питань контролю дисципліни. Інформація пана Лисенка В. І. В и с т у п и л и: Гриценко Л. Я., Іванова Г. М., Коваль М. Д., Петренко М. І. з пропозицією включити до складу комісії 15 осіб. Усього виступило 20 осіб з конкретними пропозиціями щодо створення комісії з питань контролю дисципліни у швейному об'єднанні "Каштан". П о с т а н о в и л и: До 20.04. 1997 р. створити комісію з питань контролю дисципліни в об'єднанні в складі 15 осіб. Список додається. Голова зборів (підпис) С. І. Котлова Секретар (підпис) Р. М. Мостова

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № засідання товариства відкритого типу "Україна" від 11 січня 1997 року Слухали заяву експерта Грачова Ю. М. з клопотанням колективу про виділення йому путівки до лікувально-профілак-тичного санаторію "Зелений бір". П о с т а н о в и л и: Виділити Грачову Ю. М. путівку до санаторію "Зелений бір" з 1 лютого 1997 р. Оригінал підписали: Голова засідання (підпис) Л. Р. Прилуцький Секретар (підпис) Н. І. Привалова

 


19.09.2011