Поняття бібліографічної діяльності та її сучасний стан

Поняття “організація бібліографічної роботи”. Планування бібліографічної роботи. Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів. Сучасний стан бібліографічної діяльності

Поняття “організація бібліографічної роботи”. Включає комплекс таких важливих питань, як планування, облік і звітність, аналіз виконаної роботи, розподіл обов’язків між працівниками ЦБА, підвищення їх бібліографічної кваліфікації, координація і кооперація, методичне забезпечення.

Бібліографічну роботу ведуть всі структурні підрозділи ЦБА (ЦБ, бібліотеки – філіали), які займаються обслуговування читачів. Загальне керівництво покладається на методично-бібліографічний відділ. Штат бібліографічного відділу визначається кількістю читачів, яких обслуговує дана ЦБА (рахується, що на 8 тисяч читачів – один бібліограф.

Бібліографічна роботи здійснюється у відповідності з єдиним планом роботи ЦБА.

План висвітлює основні напрями роботи (наприклад, формування і ведення ДБА, складання бібліографічних посібників, довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне інформування. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів, методична допомога бібліотекам-філіалам у веденні їх ДБА і організації бібліографічного обслуговування; заходи по підвищенню бібліографічної кваліфікації працівників ЦБА), а також кількісні показники (наприклад, кількість списків, картотек, довідок, бесід, консультацій, і бліотечно-бібліографічних уроків, бібліографічних оглядів та ін.). Терміни підготовки і прізвища відповідальних виконавців.

При плануванні бібліографічної роботи потрібно виходити із можливостей і кожної бібліотеки зокрема, і ЦБА в цілому.

На протязі року всі бібліотеки ведуть облік і відквітовуються про бібліографічну роботу. Завдяки обліку ліквідується дублювання. Здійснюється діючий контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованої роботи. Облік здійснюється у відповідності з інструкціями і методичними рекомендаціями.

В кінці року підводяться підсумки бібліографічної роботи, аналізуються її результати. Аналіз дозволяє одержати потрібні дані про ефективність окремих видів бібліографічної роботи, виявити та ліквідувати недоліки. Особливо дуже важливо, спів ставити послуг і планові показники; проводити порівняльну характеристику у реалізації планів по роках (за декілька попередніх років); накреслити перспективи розширення бібліографічних послуг.

Одержані дані допоможуть зрозуміти причин відмовлень, допоможуть удосконалювати бібліографічне обслуговування у відповідності з сучасними потребами. При цьому слід враховувати взаємозв’язок бібліографічного обслуговування і процесів рекомендації і видачі літератури. Працівники відділів обслуговування ЦБ і бібліотек-філіалів звичайно мають можливість установити так званий зворотний зв’язок з читачами, так необхідний для вивчення ефективності бібліографічного обслуговування і підвищення його рівня.

     

Бібліографічна робота в ЦБА організовується таким способом, що кожен підвідділ має визначене коло обов’язків по виконанню єдиного плану. Методично-бібліографічний відділ ЦБ в централізованому порядку виконує деякі види бібліографічної роботи (наприклад, складає інформаційні списки нових видань, які надходять до ЦБА; задовольняють найбільш складні запити читачів, установ і організацій, розміщених в районі обслуговування бібліотеки; підготовляє списки по типових запитах для бібліотек-філіалів – до знаменних і пам’ятних дат; звіряють рекомендаційні посібники з центральним алфавітним каталогом).

У тих бібліотеках, де не виділений бібліографічний відділ, бібліографічні функції у більшості випадків покладаються на працівників читального залу, так як саме тут найчастіше зосереджується ДБА бібліотеки.

При розподілі обов’язкові по виконанню бібліографічної роботи неодмінно повинні враховуватись спеціальна освіта і практичний досвід бібліотекаря, його інтереси і нахил до окремих бібліографічних процесів, психологічні особливості. Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічну навчання читачів ведуть, як правило, всі бібліотекарі. Такий підхід сприяє досягненню найкращих результатів. У невеликих бібліотеках (сільських філіалах) ЦРБ) відповідальність за бібліографічну роботу покладається на завідувача філіалом (старшого бібліотекаря).

Методичну і практичну допомогу сільським бібліотекам надає ЦРБ.

Розстановка бібліографічних кадрів і розподіл бібліографічних обов’язків між бібліотеками і бібліотекарями входять у компетенцію інформаційно-бібліографічного відділу, який узгоджує свої дії з дирекцією ЦБ.

У функції відділу входить:

  • а) планування бібліографічної роботи та контроль за її виконанням;
  • б) впровадження в бібліографічну справу наукової організації праці;
  • в) формування єдиного ДБА системи бібліотек регіону;
  • г) довідкове та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів ЦБ, а також читачів, установ, підприємств,організацій регіну;
  • д) надання методичної і практичної допомоги філіалам ЦБ з бібліографічних питань;
  • е) координування й кооперування бібліографічної роботи з бібліотеками інших відомств (систем) і органам НТІ. У відділі зосереджується необхідна науково-методична література, матеріали, підготовлені й видані відділом (центральною бібліотекою), систематизована документація про роботу відділу і бібліотек регіону.

У центральних сільських (селищних) та в міських бібліотеках-філіалах – функції бібліографів покладаються здебільшого на працівників читального залу. Центральні сільські (селищні) бібліотеки – це опорні пункти ЦРБ в її організаційно-методичному керівництві бібліотеками системи і в обслуговуванні населення. Водночас вони – бази довідково-бібліографічної роботи філіалів ЦБ. В центральних сільських бібліотеках зосереджуються довідково-бібліографічні видання, каталоги і картотеки, розраховані на обслуговування населення мікрорайону (зони).

Отже, зі всіма бібліографічними запитами, які не можна задовольнити на місці, бібліотеки мікрорайону звертаються в першу чергу до свого зонального центру. Цим досягається взаємозв’язок і супідрядність у єдиній системі бібліографічного обслуговування.

У невеликих сільських бібліотеках філіалах ЦРБ) функції бібліографа не відособлюються; тут бібліографічна робота провадиться завідуючим бібліотекою за участю активу читачів.

Для забезпечення чіткого, оперативного бібліографічного обслуговування в ЦРБ і ЯМБ створюються довідкові пункти, де запроваджується щоденне чергування бібліографів та інших працівників центральної бібліотеки, що мають відповідний досвід.

Економічні перетворення в країні не могли доторкнутися і бібліографічної діяльності: багато бібліотек, в тому числі і ЦБА, одержали можливість перейти до таких прогресивних форм організації обслуговування, як внутрішній госпрозрахунок, договірна система, індивідуальна трудова діяльність бібліографа.

В результаті ряд послуг переводиться на платну основу (складання бібліографічних списків по темах, видача письмових бібліографічних довідок, бібліографічних консультацій, організації пересувних виставок – переглядів бібліографічних видань).

Роботу по наданню платних бібліографічних послуг слід починати з вивчення проблеми, організації заняття з методистами, завідувачами філіалами і працівниками бібліотек. Необхідно інформувати читачів і жителів міста про нові форми організації бібліографічного обслуговування. З цією метою можна використати місцеву газету.

При складанні плану роботи бібліотеки на рік, а також у квартальних планах у спеціальних розділах намічаються всі види і форми бібліографічної роботи із зазначенням, що, коли, де, для якої категорії читачів і ким буде зроблено. Відображаються всі напрями бібліографічного обслуговування. Поряд із заходами з пропаганди бібліографічних знань (дні бібліографії, семінари, практикуми з бібліографічної тематики, виставки та огляди довідкових і бібліографічних матеріалів тощо) передбачаються заходи щодо організації та удосконалення ДБА, створення бібліографічних посібників малих форм, виконання довідок, випуск інформаційно-бібліографічних бюлетенів тощо. Деякі види роботи (наприклад, виконання довідок, розпис статей для картотек) плануються лише в кількісних показниках.

використана література

1. Диомидова Г.Н. Библиография. – М. : Книга, 1991.

2. Библтографическая работа в библиотеке: Организация и методика: Учебник./ Под ред. О.П. Коршунова. - М.: Книга, 1990. – 255 с.

3. Мажара Л. Організація соціально-побутового інформування користувачів.// Бібліотечна планета. – 1998. - № 2. – с .13-15.

4. Буран В.Я., Довгопола О.П. , Купченко В.В. Бібліографія. – К.: “Вища школа”, 1984. – 214 с.

5. Справ очник библотекаря. / ГОП, сост. С.Г. Антонова, Г.А. Семенова. – М.: 1985.

6. Колосова Н. Удосконалення методики і підготовки бібліографічних посібників. // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1992. – Вип.. 31-37.


28.10.2010