Бухгалтерський облік операцій з кредитуванням. Реферат

Аналітичний облік по кредитним рахунків ведеться головним бухгалтером на підставі кредитного договору та договору застави після оформлення дозволів на надання кредиту, ведеться в картках особистих позичкових рахунків. Проведення оборотів по особистих позичкових рахунках здійснюється з відома головного бухгалтера, на основі перевірених та належно оформлених документів

Облік операцій, пов’язаних з кредитуванням, ведеться в установах Промінвестбанку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в установах банків (Затверджено постановою Правління НБУ 388 від 21.11. 97 року).

При одержанні від працівника кредитного відділу кредитного договору, договору застави та розпорядження на перерахування кредитних коштів, головний бухгалтер:

 • перевіряє правильність оформлення документів,
 • відкриває позичальнику особистий позичковий рахунок,
 • проставляє номер особистого позичкового рахунку в кредитний договір,
 • передає кредитний договір та договір застави бухгалтеру, на якого покладене ведення особистого рахунку позичальника,
 • передає доручення кредитних коштів (згідно з дорученням клієнта) бухгалтеру, на якого покладене перерахування коштів клієнтів за межі банку.

Бухгалтер, на якого покладене ведення особистого позичкового рахунку клієнта, при одержанні від головного бухгалтера кредитного договору застави завіряє дані, що проставлені в кредитному договорі та договорі застави з даними, що занесені в особисту карту позичальника працівником кредитного відділу. Після перевірки цих документів бухгалтер робить наступні проводки:

1. Договір застави прибуткується у сумі застави Дт - 9905 Кт - 9500 рахунок контрагент;

2. Далі ці документи передаються касиру, який прибуткує є кредитний договір застави за чисельністю, Дт - 9819 Кт – рахунок контрагента.

Під час чергової суми кредиту в рамках умов кредитного договору, працівник кредитного відділу вносить зміни до особистої кредитної справи. Операції по видачі готівки в рахунок отриманого кредиту не допускаються (крім споживчого кредиту фізичним особам та на заробітну плату.

Для синтетичного обліку цих операцій використовуються рахунки 2-го класу, на яких ведеться облік різних видів кредитів, депозитів і транзитних рахунків.

Кредити поділяються на кредити в поточну діяльність і кредити в інвестиційну діяльність.

     

Кредити в поточну діяльність - це кредити, надані позичальником на задоволення тимчасової потреби в коштах для фінансування поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат. У Плані рахунків кредити в поточну діяльність обліковуються в такому розрізі: рахунки за овердрафтом, операції репо, враховані векселі, факторингові операції, кредити за внутрішніми операціями, кредити за експортно-імпортними операціями, інший кредит в поточну діяльність.

Кредити в інвестиційну діяльність – це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах при здійсненні ними інвестиційних вкладень. У Плані рахунків вони обліковуються за такими рахунками:

 • кредити на будівництво та освоєння землі;
 • кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;
 • фінансовий лізинг.

Кредити враховуються на рахунках 2-го класу, наприклад:

 • 20 розділ - кредити, надані суб'єктам господарської діяльності;
 • 21 розділ - кредити, що подані органам державного управління;
 • 22 розділ - кредити, надані фізичним особам.

Аналітичний облік по кредитним рахунків ведеться головним бухгалтером на підставі кредитного договору та договору застави після оформлення дозволів на надання кредиту, ведеться в картках особистих позичкових рахунків. Проведення оборотів по особистих позичкових рахунках здійснюється з відома головного бухгалтера, на основі перевірених та належно оформлених документів.

Суми сплачених процентів та період, за який вони утримані, заносяться у відповідні графи картки особистого рахунку на ПЕОМ. Після проведення записів виводиться залишок заборгованості по кредиту.

Несплачені в строк згідно з кредитною угодою платежі, перераховуються на рахунок прострочених кредитів чи прострочених процентів.

Кредитна документація - це документи, що складаються клієнтом і банком, що супроводжують кредитну угоду з моменту звернення клієнта в банк і до погашення позички.

До кредитних документів, що складаються клієнтом, належать: кредитна заявка, технічно-економічне обґрунтування, заява на одержання позички, договір про заставу (гарантійні листи, страхові поліси), зведення про закладене майно.

До документів, що носять двосторонній характер, належить кредитний договір.

До документів, що складається банком, ставляться: висновок на кредитну заявку клієнта, відомість виконання клієнтом умов договору, у тому числі погашення кредиту і сплати відсотків, кредитна справа клієнта.

Розглянемо докладніше документи, надані клієнтом, тому що аналіз цих документів має особливе значення в кредитній угоді.

Клієнт, що звертається в банк за одержанням кредиту, подає заявку, де містяться вихідні зведення про необхідний кредит: мета, розмір кредиту, вид і термін кредиту, передбачене забезпечення.

Банк потребує, щоб до заявки були докладені документи і фінансові звіти, які є обґрунтуванням прохання про надання кредиту і зробить висновок. Ці документи - необхідна складова частина заявки. Їхній ретельний аналіз проводиться на наступних етапах, після того як представник банку проведе попереднє інтерв'ю з заявником і зробить висновок про перспективність угоди.

До складу пакета супровідних документів, що подаються в банк разом із заявкою, входять такі.

1. Фінансовий звіт, що включає баланс банку і рахунок прибутків і збитків за останні 3 роки. Баланс складається на дату (кінець року) і показує структуру активів, зобов'язань і капіталу компанії. Звіт про прибутки і збитки охоплює річний період і дає докладні зведення про прибутки і витрати компанії, чистий прибуток, розподілу його (відрахування в резерви, виплата дивідендів і тощо).

2. Звіт про прямування касових надходжень заснований на зіставленні балансів компанії на дві дати і дозволяє визначити зміни різноманітних статей і прямування фондів. Звіт дає картину використання ресурсів, часу звільнення фондів і утворення дефіциту касових надходжень і тощо.

3. Внутрішні фінансові звіти характеризують більш детально фінансове положення компанії, зміна її потреб в ресурсах протягом року.

4. Внутрішні управлінські звіти. Упорядкування балансу потребує багато часу. Банку можуть знадобитися дані оперативного урахування, що утримуються в записках і звітах, підготовлених для керівництва компанії.

5. Прогноз фінансування. Прогноз містить оцінки майбутніх продажів, витрат, витрат на виробництво продукції, дебіторської заборгованості, оборотності запасів, потреби в готівці, капіталовкладень і тощо. Є два види прогнозу: оцінний баланс і касовий бюджет. Перший включає прогнозний варіант балансових рахунків і рахунок прибутків і збитків на майбутній період, другий прогнозує надходження і витрата готівки.

6. Податкові декларації. Це важливе джерело додаткової інформації.

7. Бізнес-плани. Багато кредитних заявок пов'язані з фінансуванням починаючих підприємств, що ще не мають фінансових звітів та іншої документації. У цьому випадку рекомендується докладний бізнес-план, що повинен містити зведення про мету проекту, методи ведення операцій і тощо. Зокрема, документ повинний включати: опис продуктів або послуг, що будуть запропоновані на ринку (включаючи патенти, ліцензії); плани досліджень і розробок і тощо.; галузевий і ринковий прогнози; плани маркетингу; план виробництва; план менеджменту; фінансовий план.

Заявка надходить до відповідного кредитного робітника, що після її розгляду проводить попередню бесіду з майбутнім позичальником - власником або представником керівництва фірми.

Кредитна угода

Розділ "Свідчення й гарантії" підтверджує, що позичальник:

 • має сертифікат про інкорпорірованії;
 • має повноваження укладати кредитні договори і підписувати боргові зобов'язання;
 • не має заборгованості з податків;
 • має право розпоряджатися активами;
 • не має активів у заставі, крім відомих банку;

У розділі "Характеристика кредиту" докладно викладаються умови кредиту, сума, процентна ставка, шкала погашення і забезпечення. Зазначено всіх учасників угоди, робиться посилання на боргове зобов'язання і документ про забезпечення кредиту.

У розділі "Умови, що обмежують" сформульовані правила, яких повинний дотримуватися позичальник протягом усього періоду дії кредиту:

 • підтримувати визначений рівень оборотного капіталу;
 • підтримувати стабільний рівень акціонерного капіталу;
 • дотримуватися встановленого розміру балансових коефіцієнтів (коефіцієнта ліквідності і тощо);
 • регулярно подавати фінансові звіти, підготовлені з дотриманням всіх узвичаєних бухгалтерських правил;
 • повідомляти банку про будь-яке погіршення фінансового становища;
 • забезпечити необхідне страхування від нещасливих випадків, пожежі;
 • регулярно сплачувати податки та інші зобов'язання, що у випадку несплати можуть призвести до накладення арешту на майно;
 • утримувати в порядку і забезпечувати необхідний ремонт будинків та устаткування;
 • забезпечити робітникам банку можливість обстежити бухгалтерські книги компанії на предмет виявлення їхньої ідентичності даним, наведених у звітах;
 • повідомляти банку про почате проти компанії або що намічається судове переслідування.

У поділі " умови, що забороняють, " зазначені дії, що не повинні провадитися позичальником:

 • не продавати або закладати активи (крім випадків, коли це потрібно для нормальної роботи компанії);
 • не купувати акції або облігації (за винятком зобов'язань уряду);
 • не виплачувати винагороди і дивідендів акціонерам вище обумовленого максимуму;
 • не проводити опціонних угод з акціями компанії або інших операцій із відстроченим відшкодуванням коштів;
 • не видавати гарантій по боргах інших підприємств;
 • не розширювати систему участі в інших підприємствах;
 • не брати участь у злиттях і поглинаннях;
 • не робити таких змін у керівних органах компанії, що вплинули б на її політику.

У розділі "Невиконання умов кредитної угоди" наводяться випадки, що варто трактувати як "невиконання" або "порушення" договору:

 • несплата чергового платежу з кредиту;
 • порушення одного з обмежуючих або забороняючих умов;
 • оголошення банкрутства або ліквідації справи;
 • смерть позичальника.

У розділі "Санкції у випадку порушення умов угодам" перераховується таке:

 • вимога негайного погашення всієї суми боргу, що залишається, і відсотків по ній;
 • вимога додаткового забезпечення або гарантій;
 • право банку погасити борг, що залишився за рахунок коштів, наявних на поточному рахунку позичальника.

Не всі кредитні угоди містять усі зазначені розділи і пункти, але деякі моменти - характеристика кредиту, обов'язку кредитора і позичальника, що розуміється під порушенням договору - обов'язково наявні в документі про кредитну угоду.

Угоду підписують представники банку і компанії, а якщо потрібно - гарант. Після цього комплект усіх документів передається клієнту, а інший комплект із супровідними документами йде в кредитне досьє банку. Потім у це досьє підшиваються всі звіти компанії, листування, записи телефонних переговорів і тощо.


16.06.2011