Розробка комплексу задач "Аналіз ефективності використання системи "клієнт-банк". Реферат

Розробка комплексу задач для проведення аналізу ефективності роботи системи "клієнт-банк" дозволить встановити потреби аналітиків у показниках діяльності системи та реалізувати їх за допомогою написання програмного продукту, що дозволить максимально скоротити витрати часу на обробку первинної інформації

На сучасному етапі розвитку банківських технологій та комп’ютерних програм, практично жодна банківська операція не виконується без застосування технологій комп’ютерного обладнання. Таке широке поле застосування дозволяє в значній мірі автоматизувати складання не лише податкової звітності та файлів звітності для Національного банку України, але й управлінської звітності банку. Зокрема для управління ліквідністю банку повсякденним стало надання першим особам банку звітності за попередній день по змінам позицій балансових рахунків банку.

Зазвичай робота системи "клієнт-банк" не підлягає такому детальному огляду і розглядається лише у комплексі розрахункових операцій банку. На нашу думку, перспективи приросту доходів по цій позиції передбачає проведення більш детального аналізу, принаймні на рівні планово-економічного підрозділу банку вцілому та його філій зокрема.

Так, застосувавши проведений нами кореляційно-регресійний аналіз приросту доходів від системи "клієнт-банк" в залежності від приросту кількості клієнтів банку, можна з дуже високим ступенем точності спланувати взаємозалежність цих показників, адже приріст кількості клієнтів є безумовним атрибутом бізнес-плану банку.

Розробка комплексу задач для проведення аналізу ефективності роботи системи "клієнт-банк" дозволить встановити потреби аналітиків у показниках діяльності системи та реалізувати їх за допомогою написання програмного продукту, що дозволить максимально скоротити витрати часу на обробку первинної інформації.

Розробка комплексу задач передбачає побудову таблиці Microsoft Excel та розрахунок на її основі показників структури клієнтів з точки зору долі тих, що використовують систему "клієнт-банк"; доходності системи "клієнт-банк" на одного клієнта вцілому та на одного клієнта, що використовує систему "клієнт-банк" зокрема.

Підсумком розробки повинно бути графічне зображення динаміки кількості клієнтів вцілому та тих, що використовують систему "клієнт-банк" зокрема, для наглядності проведеного аналізу.

Метою створення програми автоматизації аналізу ефективності роботи системи "клієнт-банк" у КФ АКІБ "УкрСиббанк" є прискорення аналізу ефективності за рахунок впровадження комп’ютерних технологій, визначення ключових позицій аналізу та можливостей подальшого застосування результатів. Зокрема важливим моментом аналізу є програма розрахунку потенційного приросту доходів від системи "клієнт-банк" в залежності від приросту кількості клієнтів. Дана розробка дасть змогу чіткіше визначати планові показники приросту доходної частини банку на основі інших показників, що будуть запропоновані аналітичним відділом.

На сьогоднішній день бізнес-планом передбачено переведення до кінця року 32% клієнтів на обслуговування по системі "клієнт-банк", що викликано процесом вдосконалення обслуговування клієнтів через оптимізацію завантаження на одного операціоніста та автоматизовану банківську систему. Відповідність долі клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" у загальному обсязі клієнтів дозволить перевірити створена програма, з виведенням на екран підказки-оклику "звернути увагу на показник виконання бізнес-плану".

     

Об’єднавши отриману інформацію про показники перераховані вище, відділ аналізу та планування фінансових потоків зможе простежити тенденцію розвитку операцій за системою "клієнт-банк", оцінити їх ефективність та зіставити з показниками бізнес-плану на предмет їхнього виконання.

Організаційно-економічна постановка задачі дозволить нам простежити дію програми в процесі виконання поставлених задач. Послідовність дій визначається загальними принципами побудови програмного забезпечення на комп’ютерній мові Visual Basic (рис. 1.).

Рис. 1. Блок-сема роботи макросу "Аналіз ефективності роботи системи "клієнт-банк".

Продовження Рис. 1. Блок-сема роботи макросу "Аналіз ефективності роботи системи "клієнт-банк".

Як видно з блок-схеми, робота програми побудована на принципі повторення операції введення аргументу з подальшим обчисленням і виведенням на екран результатів обчислення. Побудова графічного матеріалу працює аналогічно за допомогою команди "inputbox", що дозволяє ввести аргументи, з подальшим використанням введеної інформації як параметрів побудови графіку.

Також застосовується функція "IF", що дозволяє задати умову виконання операції, та в залежності від результату перевірки умови видає той чи інший результат.

Інструкція з використання програми. Розпочати роботу з програмою "Аналіз ефективності роботи системи "клієнт-банк" можна вибравши команду "Макрос" із пункту меню "Сервіс" та вибравши відповідний макрос – "Аналіз ефективності роботи системи "клієнт-банк" або ж нажавши сполучення "гарячих клавіш" – Ctrl+А. Після цього потрібно запустити роботу макросу натиснувши кнопку "Виконати".

Система виведе на екран повідомлення про своє призначення – аналіз ефективності роботи системи "клієнт-банк".

Система формує загальну оболонку таблиці, заголовки колонок та перелік місяців аналізу. Після чого виводить запит про кількість клієнтів, що використовували систему "клієнт-банк" на кінець кожного з досліджуваних місяців. Наприклад: "Введіть кількість клієнтів, що використовували систему "клієнт-банк" на кінець Січня місяця?". Потрібно ввести фактичні значення за запитуваний місяць.

Система робить запит про загальну кількість клієнтів банку, аналогічно попередньому запиту. Необхідно ввести фактичні значення по кожному місяцю.

Система розраховує долю клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" в загальному обсязі клієнтів, у процентному співвідношенні. Після чого пропонує користувачу простежити чи виконується відповідний показник бізнес-плану в 32%. Після натиснення кнопки "ОК", система проводить співставлення фактичних результатів із показниками бізнес-плану з виведенням на екран результату або "показник бізнес-плану виконано", або "показник бізнес-плану не виконується. Потрібно активізувати роботу".

Наступним кроком програми є визначення потенційного приросту доходів від системи "клієнт-банк" у наступному періоді часу (в нашому випадку це 2002 рік). Система пропонує ввести потенційний приріст клієнтів у 2002 році. Після введення значення система на основі кореляційно-регресійного аналізу, з допомогою якого було встановлено функціональну залежність між показниками, розраховує приріст доходу в середньому у 2002 році.

Підтвердивши перегляд результатів і натиснувши кнопку "OK", користувач переходить до аналізу доходності системи "клієнт-банк". Для цього програма робить запит користувачу на введення доходів отриманих від системи "клієнт-банк", підсумком з початку року на кінець місяця.

На основі отриманих даних система розраховує показники: "Рівня доходності на одного клієнта" та "Рівня доходності на одного клієнта системи "клієнт-банк".

Наступним кроком програми є пропозиція користувачу розглянути графік приросту кількості клієнтів вцілому та кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк". У разі підтвердження пропозиції натисненням кнопки "OK", система виводить на екран графік.

Після закінчення роботи макросу на екрані залишаються табличні дані; коефіцієнти, що розраховувались системою; графік – з якими можна продовжити дослідження, розраховуючи похідні дані.


11.06.2011