Надходження основних засобів та їх документальне оформлення. Реферат

Поступлення основних засобів на підприємство оформляється первинними документами, що визначені Наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" №352 від 29.12. 1995р.

Надходження основних засобів на підприємство оформляється:

 • актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1).
 • актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2).
 • актом встановлення, пуску та демонтажу будівельної машини (ф. ОЗ-5).

Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ1) застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку введення їх в експлуатацію, при оформленні внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу основних засобів, внаслідок їх передачі іншому підприємству. Він оформляється комісією в одному примірнику в момент поступлення чи вибуття основних засобів. Після цього, акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1) з даного технічного документу передається в бухгалтерію, підписується керівником та головним бухгалтером.

Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2) підписується відповідним працівником відділу та представником організації (відділу), що проводила ремонт чи модернізацію основних засобів та передається в бухгалтерію. В технічну документацію об'єкта основних засобів вносяться необхідні зміни в характеристику об'єкта, що пов'язані з ремонтом, реконструкцією чи модернізацією. Документ складається в двох примірниках: один передається організації, що здійснює ремонт; інший – в бухгалтерію.

В бухгалтерії на кожен об'єкт основних засобів відкривається інвентарна карта обліку засобів (ф. ОЗ-6) на підставі акту прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1), технічної та іншої документації. В інвентарній картці записується тільки основні якісні та кількісні характеристики основного засобу (назву підприємства, місце знаходження, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, первісну вартість, норму амортизаційних відрахувань, рік випуску, суму зносу, дату введення в експлуатацію, номер техпаспорту тощо). Всі зміни, що відбуваються з основними засобами, обов'язково реєструються в інвентарній картці.

Для реєстрації інвентарних карток використовують опис інвентарних карток обліку основних засобів (ф. ОЗ-7), записи в якому ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.

Для пооб'єктивного обліку основних засобів за місцями їх знаходження матеріально-відповідальна особа веде інвентарний список основних засобів (ф. ОЗ-9). Дані цього інвентарного списку повинні відповідати даним інвентарних карток, які ведуться в бухгалтерії.

Облік надходження основних засобів. При надходженні основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), втрачених для придбання (створення) необоротних активів. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Згідно П (С) БО 7 "Основні засоби", первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкту основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Основні засоби відображаються по дебету рах. 10 в момент їх надходження на підприємство, але лише у випадку, якщо об'єкт основний засіб:

 • не потребує монтажу;
 • вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку кореспонденція рахунків буде такою:

№п/п

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція рахунків

 

Дебет

Кредит

1

Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу

101-109

631

2

Отримано від підзвітної особи та введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу

101-109

372

3

Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, як відшкодування заподіяного збитку

101-109

375

4

Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашення позички

101-109

376

5

Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, який повернуто зі спільної діяльності

101-109

377

6

Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства житлового-будівельного колективу, кредитної спілки або інших підприємств.

101-109

41,46

 

Якщо об'єкт основних засобів, не відповідає вищевказаним вимогам, тоді для відображення надходження основних засобів використовується рах. 15 "Капітальні інвестиції". Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичується по дебету рах. 15 "Капітальні інвестиції" і при введенні в експлуатацію об'єкта основних засобів списуються на дебет рах. 10: Дебет 10 і Кредит 15.

Придбання основних засобів невиробничого характеру.

До первісної вартості основних засобів невиробничого характеру (санаторії, будинки відпочинку та ін.) включаються суми непрямих податків (ПДВ, мита, акцизу тощо).

№п/п

 

 

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція рахунків

 

 

Дебет

Кредит

1

 Отримання об'єкта основних засобів від постачальника (разом з сумами непрямих податків)

152

631

2

 Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують основних засобів

152

661

3

Відображено суму нарахувань на фонд заробітної плати

152

65

4

 Введення в експлуатацію об'єкта основних засобів

10

152

5

Перераховано оплату постачальнику

631

311

 

Поступлення основних засобів від засновників

При створенні підприємства декларується розмір статутного капіталу, що відображається по кредиту рах. 40 "Статутний капітал" та одночасно відображається заборгованість кожного засновника перед статутним капіталом по дебету відповідного субрахунку рах. 46 "Неоплачений капітал". В міру погашення заборгованості рах. 46 закривається.

№п/п

 

 

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція рахунків

 

 

Дебет

Кредит

1

Відображено заборгованість засновника

46

40

2

Відображено внесення засновником основного засобу до статутного фонду

152

46

3

Витрати по перевезенню основних засобів

152

685

4

Відображено податковий кредит

641

685

5

Здійснено оплату транспортних послуг

185

311

6

Відображено введення основного засобу в експлуатацію

10

152

 

Купівля основних засобів виробничого характеру.

Купівля основних засобів виробничого характеру в залежності від терміну оплати відображається такими проводками:

№п/п

 

 

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція рахунків

 

 

Дебет

Кредит

Перша подія – отримання основних засобів

1

Отримано основні засоби від постачальника (підрядчика)

152

631

2

Відображено суму податкового кредиту

641

631

3

Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових та інших послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів

152

685

4

Відображено суму податкового кредиту

641

685

5

Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують основні засоби

152

661

6

Відображено нарахування на заробітну плату

152

65

7

Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію

10

152

8

Перераховано оплату постачальнику (підряднику)

631

311

9

Відображено оплату послуг

185

311

Перша подія – оплата об'єкта основних засобів

1

Перераховано аванс постачальнику

371

311

2

Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ

641

644

3

Отримано основні засоби від постачальника

152

631

4

Відображено суму податкового кредиту

644

631

5

Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових та інших послуг пов'язаних з придбанням основних засобів

152

685

6

Відображено суму податкового кредиту

641

685

7

Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують основні засоби

152

661

8

Відображено нарахування на заробітну плату

152

65

9

Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію

10

152

10

Здійснено оплату послуг

685

311

11

Відображено взаємозалік заборгованостей

631

371

 


04.03.2011