Бухгалтерський фінансовий облік затрат: загальна побудова. Реферат

Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів. Загальне визнання затрат

Готова продукція – це кінцевий продукт виробничого процесу підприємства. Це вироби і продукти, цілком закінчені обробкою на даному підприємстві, що відповідають вимогам стандартів і технічних умов, прийнятих відділом технічного контролю і здані на склад готової продукції.

Підприємства виготовляють продукцію в строгій відповідності з укладеними договорами, розробленими плановими завданнями по асортименті, кількості і якості, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягу продукції, що випускається, розширення її асортименту і поліпшення якості, вивчаючи потреби ринку.

У дійсних умовах основне значення приділяється реалізації по договорах-постачаннях – найважливішому економічному показнику роботи, що визначає ефективність, доцільність господарської діяльності підприємства. В обсяг реалізації включається відвантажена і відпущена продукція незалежно від того, зарахований чи ні платіж на розрахунковий рахунок підприємства чи отримані векселі.

Таким чином, процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів підприємства, що дозволяє йому виконувати зобов'язання перед державним бюджетом, банками по позичках, робітниками та службовцями, постачальниками і відшкодовувати виробничі витрати. Невиконання плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних коштів, штрафи за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує фінансовий стан підприємства.

Поряд з обсягом реалізації підприємство планує суму (обсяг) прибутку. Це можливо тому, що при встановленні продажних (договірних) цін на продукцію до складу її включається визначена сума або відсоток прибутку (доходу). Якщо кількість продукції, що підлягає до реалізації по договорах (плану), помножити на договірну ціну, то одержимо її продажну вартість за планом, а виходячи з відсотка прибутку розраховують планову суму прибутку. Це бази для розрахунку авансових платежів – відрахувань у бюджет податку на прибуток.

Фактична сума прибутку визначається щомісяця як різниця між продажною вартістю реалізованої продукції і її повною фактичною собівартістю (виробнича собівартість і витрати на збут продукції) за мінусом суми ПДВ і акцизів.

Тому в системі організації бухгалтерського обліку на підприємствах особливе місце займає облік готової продукції, її відвантаження і реалізації, у задачі якого входить:

 • систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і схоронністю на складах; обсягом виконаних робіт і послуг;
 • своєчасне і правильне документальне оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг), чітка організація розрахунків з покупцями;
 • контроль за виконанням плану договорів-постачань по обсязі й асортименту реалізованої продукції;
 • своєчасний і точний розрахунок сум, отриманих за реалізовану продукцію, фактичних витрат на її виробництво і збут, розрахунок сум прибутку.

Успішне виконання цих задач залежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту і складського господарства, своєчасності документального оформлення господарських операцій.

Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат

Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів. Вихідним елементом побудови фінансового бухгалтерського обліку є економіко-правова структура фінансів господарства за ознаками "Актив" (майнові об'єкти – ресурси) та "Пасив" (правовласники активу) фізичні та юридичні особи (яка характеризує, звідки надійшли гроші) чи капітали (та куди вони вкладені) інвестовані – активи.

Фінансовий аспект побудови бухгалтерського обліку вимагає аналогічної структуризації побудови бухгалтерського обліку затрат, доходів та фінансових результатів. Як видно із вищенаведеного рисунка, діяльність може бути трьох видів:

 • операційна,
 • інвестиційна,
 • фінансова.

Операційна діяльність – це статутна (основна) діяльність підприємства, а також неосновні (інші) види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу.

Разом з тим на підприємстві можуть відбуватися екстраординарні події (надзвичайні ситуації). Це вимагає їх чіткого визначення для побудови обліку затрат, доходів та фінансових результатів.

Центральним місцем у системі діяльності є облік затрат, облік доходу та визначення фінансового результату (прибутку або збитку).

Значний вплив на побудову бухгалтерського фінансового обліку має бухгалтерська фінансова звітність. Перш за все такі її форми, як "Баланс" (форма № 1), "Звіт про фінансові результати" (форма № 2), "Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) та "Звіт про власний капітал" (форма № 4). Тому при побудові обліку затрат, доходів та фінансових результатів потрібно врахувати ці вимоги.

Рис. 1. Загальна побудова бухгалтерського обліку затрат, доходів та фінансових результатів.

Загальне визнання затрат. Затрати визнаються як елемент діяльності (операційної, фінансової або інвестиційної), якщо відбулися та юридичне оформлені такі події.

а) Відбулося зменшення активу за такими умовами:

 • майновий об'єкт (ресурс) за характером оборотного активу використано у процесі діяльності повністю,
 • майновий об'єкт (ресурс) за характером необоротного активу зменшено на суму часткового використання (наприклад у формі амортизації),
 • майновий об'єкт (ресурс) перестає відповідати економічній вигоді за характером діяльності підприємства.

б) Відбулося збільшення пасиву (зобов'язань), які пов'язані з відповідною діяльністю.

Примітка. Від затрат слід чітко відмежувати втрати. Наприклад, вибуття об'єкта активу внаслідок пожежі тощо.

Подія визнання затрат має одержати у бухгалтерському обліку один із таких записів.

АКТИВ

ПАСИВ

Рахунок Затрати… ………"

Дт Кт

Рахунок Фізична або юридична особа (виникнення зобов'язань)

Дт Кт

Рахунок Майновий об’єкт (ресурс) необоротний актив;

Рахунок Майновий об’єкт (ресурс) оборотний актив.

 

 

 

       

 

Література

 1. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
 2. Козлова Е. П., Парашутин Н. В., Бабченко Т. Н., Галаніна Е. Н. Бухгалтерський облік – 2-ге видання, - М. Фінанси та статистика, 1998. – 576 с.
 3. Вещунова Н. Л., Нейолова Н. В. Основи бухгалтерського обліку, 1997. - 96 с.
 4. Горицька Н. Г. Бухгалтерський облік та фінансовий аналіз: Практичний посібник. – К., ООО Редакція газети "Бухгалтерія. Податки. Бізнес", 2001. – 288 с.
 5. Бірюкова І. К., Кодрянський А. В. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 408 с.
 6. Горицька Н. Г. Новий бухгалтерський облік. – К., ООО Редакція газети "Бухгалтерія. Податки. Бізнес", 2002. – 256 с.
 7. Вещунова Н. Л., Нейолова Н. В. Завдання по обліку грошових коштів та розрахунків, 1997, - 112 с.


03.03.2011