Бухгалтерський облік витрат. Реферат

Сучасні системи обліку, впроваджені в ставових рибницьких господарствах, практично не забезпечують потреби управління. За даними експертів, підприємства 90% часу і ресурсів повинні витрачати на побудову і ведення управлінського обліку і лише 10% – на фінансовий облік. Та ситуація в обліку рибницьких господарств характеризується зворотним співвідношенням

Головна мета – управління в момент виникнення факту господарської діяльності в рибницькому господарстві. Одна з проблем управління, пов’язаних з сучасним станом обліку, – це проблема оперативності надходження інформації про витрати на вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби. Витрати на виробництво є одним із центральних об’єктів обліку в рибництві, оскільки найбільша кількість господарських операцій, що здійснюється на підприємствах, пов’язана з виникненням цих витрат.

Будь-які нові капітальні вкладення ґрунтуються на фінансових розрахунках. Для цього необхідна розроблена номенклатура витрат на виробництво. У рибництві постає проблема наявності багатьох факторів, які не підлягають обліку, оскільки рибницькі господарства страждають від високого рівня ризику.

Сам цей факт необхідно враховувати при розрахунках. Малоймовірно, що процес вирощування риби відбуватиметься відповідно до наміченого, оскільки такі фактори, як "погодні умови", "поведінка риби", не підлягають законам обліку. У зв’язку з цим організація та побудова високоефективної системи обліку витрат сприятиме своєчасному надходженню та якісній обробці облікової інформації.

Організація бухгалтерського обліку на рибницьких господарствах має також свої особливості. Специфікою рибоводного виробництва є:

  • довготривалість виробничого процесу,
  • сезонний характер діяльності,
  • неспівпадання процесів праці і випуску певного продукту, як результату праці.

Витрати на вирощування риби розподіляються в основному на весь період вирощування, а продукцію отримують у короткий проміжок цього періоду. Вищевказане відноситься до кінцевого продукту, який отримують у господарствах, що працюють за повним оборотом. У випадку інших оборотів тривалість періодів скорочується.

Рибницькі господарства за способом виробництва поділяються на:

  • повносистемні, головним завданням яких є вирощування товарної риби – від ікринки до товарної маси. Оборот дво- і трирічний за інтенсивною, рідше екстенсивною формою ведення господарства;
  • неповносистемні, що вирощують рибопосадковий матеріал (риборозплідники) або товарну рибу із рибопосадкового матеріалу, отриманого від інших господарств (нагульні господарства).

Вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби у повносистемному господарстві складається з окремих послідовних стадій технологічного процесу (рис. 1).

     

Рис. 1. Стадії технологічного процесу вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби.

Отже, ставове рибництво стало однією з важливих підгалузей агропромислового комплексу, що свідчить про визнання потенційного його вкладу в вирішення продовольчої проблеми. Недостатність нормативного та методичного забезпечення процесу обліку витрат на ставових рибницьких господарствах обумовлюють актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

Питанням теорії й методології обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції присвятили роботи багато вчених, таких як: М.Білуха, В.Єфіменко, М.Кужельний, В.Лінник, В.Моссаковський, П.Саблук, В.Сопко, Л.Сук, І.Торопова, М.Чумаченко, Л.Шатковська, А.Ярошовець та інші. Серед зарубіжних авторів ці проблеми знайшли висвітлення в наукових працях П.Безруких, Л.Бенеша, К.Друрі, І.Душанової, К.Кеулімжаєва, В.Радостовця та інших.

В.Радостовець та К.Кеулімжаєв пропонують вести облік витрат на вирощування риби таким чином. Облік витрат і виходу продукції рибництва ведуть на рахунку "Виробництво". Залишок за цим рахунком на початок року показує собівартість незавершеного виробництва. Протягом року на дебеті рахунка "Виробництво" облічуються витрати з утримання тієї або іншої групи, а за кредитом – вихід продукції в оцінці за плановою собівартістю. У кінці року після складання розрахунку фактичної собівартості продукції планову собівартість оприбуткованої протягом року продукції доводять до фактичної шляхом списання на відповідні рахунки розрахункових різниць.

У результаті цього вихід продукції і затрати, що відносяться до неї, будуть повністю списані з рахунка "Виробництво" за винятком витрат, що відносяться до незавершеного виробництва і підтверджені інвентаризаційними описами.

Аналітичний облік витрат і виходу продукції на рибницьких господарствах Радостовцев В.К. рекомендує вести по галузі в цілому. У господарствах, які мають питомні та нагульні ставові площі і вирощують як товарну рибу, так і рибопосадковий матеріал, витрати облічувати на аналітичних рахунках "Вирощування товарної риби" і "Вирощування цьогорічки".

Погляди В.Радостовця та К.Кеулімжаєва на вирішення питань обліку витрат в рибництві схожі, за невеликими винятками. На нашу думку, доцільно застосовувати таку систему рахунків для ведення обліку витрат на сучасних рибницьких господарствах.

Облік, а також калькулювання собівартості риби, доцільно вести за двома переділами і стадіями вирощування: вирощування рибопосадкового матеріалу (перші три стадії) і вирощування товарної риби (четверта стадія).

Відповідно до цього облік витрат на першій стадії ведеться на рахунку 231 "Вирощування рибопосадкового матеріалу" (у повносистемних господарствах). Перша стадія складається з трьох розділів: вирощування мальків, вирощування цьогорічки, утримання цьогорічки в зимувальних ставах. Облік витрат ведеться на окремих аналітичних рахунках під відповідними назвами: 2311, 2312, 2313.

На аналітичному рахунку 2311 "Вирощування мальків" облічують витрати на утримання маточних, нерестових і малькових ставів, інкубаційних цехів та на утримання плідників у маточних і нерестових ставах (витрачання кормів, органічних і мінеральних добрив для внесення в маточні й нерестові стави, оплата праці по догляду за плідниками тощо).

На рахунку "Вирощування мальків" витрати відображають за заданою номенклатурою витрат, за винятком статті "Сировина". Витрати за статтею "Сировина", що відносяться до стадій "Вирощування мальків"," Вирощування цьогорічки", для полегшення обліку доцільно відображати лише на стадії "Вирощування цьогорічки".

При цьому до окремих стадій вирощування відносять витрати на утримання плідників, на сировину, матеріали, знос і ремонт знарядь лову, промислового спорядження і промислового інвентарю, основну і додаткову заробітну плату виробничих робочих з відрахуванням на соціальне страхування, витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання, транспортні витрати. Коли неможливо віднести прямим шляхом транспортні витрати й витрати на знос і ремонт знарядь лову, промислового спорядження і промислового інвентарю, вони розподіляються між стадіями вирощування пропорційно масі товарної риби і рибопосадкового матеріалу.

Отже, за статтею "Матеріали" відображають кількість і вартість кормів, мінеральних, органічних і органо-мінеральних добрив, а також витрати на виготовлення кормів і добрив, внесених у маточні, нерестові й малькові стави.

За статтею "Знос і ремонт знарядь лову, промислового спорядження і промислового інвентарю" фіксують знос і витрати на ремонт знарядь лову, промислового спорядження та промислового інвентарю, що використовується в маточних, нерестових і малькових ставах.

За статтею "Основна заробітна плата виробничих робочих" і "Додаткова заробітна плата виробничих робочих" відображають відповідно основну і додаткову заробітну плату виробничих робочих, які займаються обслуговуванням плідників, проведенням нересту, інкубацією ікри, іншими роботами, пов’язаними з одержанням мальків, а також виловом і посадкою їх із нерестових у вирощувальні стави.

За статтею "Відрахування на соціальне страхування" облічують відрахування за встановленими нормами на соціальне страхування від загальної суми основної і додаткової заробітної плати виробничих робочих.

Статтю "Транспортні витрати" формують витрати власного і залученого зі сторони транспорту, що займається перевезенням плідників із маточного в нерестові стави і назад, мальків із нерестового (малькового) у вирощувальні стави, підвезенням кормів, добрив та інших матеріальних цінностей із центральних складів підприємства до маточних, нерестових і малькових ставів.

Стаття "Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання" включає витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання, інкубаційних цехів та іншого обладнання (кормороздавачі, очеретокосарки аератори тощо), що використовуються у процесі отримання і вирощування мальків (у маточних, нерестових і малькових ставах). "Загальновиробничі витрати" складаються з витрат, пов’язаних із обслуговуванням виробництва і управлінням цехом, що належать до даної стадії риборозведення (із загальної їх суми виділяють також амортизацію і витрати на поточний ремонт гідротехнічних споруд та інших основних засобів).

За статтею "Інші виробничі витрати" відображають витрати, пов’язані з утриманням маточних, нерестових і малькових ставів, отриманням мальків і посадкою їх у вирощувальні стави та не віднесені на будь-яку з інших статей.

Витрати на вирощування мальків, відображають у відомостях або в картках. Стадія "Вирощування мальків" закінчується після нерестового періоду і посадки мальків у вирощувальні стави. Такі операції оформляються актом про зарибнення вирощувального ставу. Після зарибнення всіх вирощувальних ставів, виходячи з актів про ці дії, складається звіт про зарибнення вирощувальних ставів, який є підставою для визначення загальної кількості мальків, посаджених у ці стави, їх середньої маси, щільності посадки та інших даних.

Після завершення виробничого циклу "Вирощування мальків" усі витрати, пов’язані з утриманням плідників, отриманням мальків і їх посадкою у вирощувальні стави, списуються з аналітичного рахунка стадії "Вирощування мальків" на аналітичний рахунок "Вирощування цьогорічки" та відображаються за статтею "Сировина".

Записи за бухгалтерськими рахунками матимуть наступний вигляд:

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 201 "Сировина й матеріали".

– 4 300 грн. – внесено мінеральні та органічні добрива в стави (маточні, нерестові, малькові);

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 201 "Сировина й матеріали".

– 14 000 грн. – списано вартість кормів на вирощування мальків;

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

– 300 грн. – нараховано суму зносу знарядь лову, промислового спорядження і промислового інвентарю;

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою"

– 5 200 грн. – нараховано заробітну плату виробничим робочим;

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням"

– 1 800 грн. – на суму відрахувань на соціальне страхування (сума умовна);

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 91 "Загальновиробничі витрати"

– 2 300 грн. – списано суму розподілених загальновиробничих витрат за звітний період;

Дебет 2311 "Вирощування мальків".

Кредит 2312 "Вирощування цьогорічки"

– 27 900 грн. – списано витрати, пов’язані з вирощуванням мальків.

На аналітичному рахунку 2312 "Вирощування цьогорічки" за статтею "Сировина" облічують кількість і вартість мальків, посаджених із нерестових (малькових) у вирощувальні стави, а також вартість купованої сировини (мальків) за встановленими цінами з додаванням транспортно-заготівельних витрат (якщо вони не включені у встановлені ціни). К.І.Радостовець витрати, віднесені на наступні покоління, називає незавершеним виробництвом.

За цією статтею відображають вартість гіпофізу, отриманого від інших господарств. За статтею "Матеріали" відображають кількість і вартість кормів (табл. 1), медикаментів та стимуляторів росту (тераміцин, пивні дріжджі, вітамін групи В тощо), витрачених на годівлю цьогорічки, включаючи витрати на приготування кормів у годувальних цехах, а також кількість, вартість добрив, внесених у вирощувальні стави. Окремо виділяють кількість і вартість гранульованих кормів, кількість і вартість інших кормів і добрив.

Процес вирощування цьогорічки на даній стадії продовжується до облову вирощувальних ставів. Облов вирощувальних ставів проводиться комісією. Результат його оформляється в акті про облов вирощувального ставу. Цей акт складається за кожним вирощувальним ставом після повного його облову. Підставою для складання акта є накладні, які щоденно виписуються на виловлену протягом дня рибу. Для визначення загальних результатів облову всіх вирощувальних ставів на підставі актів про облов вирощувальних ставів складається зведена відомість актів про облов вирощувальних ставів.

Після облову всіх ставів на підставі актів про їх облов, зведеної відомості актів про облов вирощувальних ставів, звіту про годівлю риби і витрат кормів у ставах складається звіт про облов вирощувальних ставів, який використовується надалі для аналізу результатів вирощування цьогорічки.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат на вирощування цьогорічки аналогічні проведенням з обліку витрат на вирощування мальків. За необхідності можна визначити собівартість одного центнера цьогорічки, діленням загальної вартості мальків і витрат на вирощування цьогорічки на кількість центнерів обліченої продукції (при цьому середня маса однієї цьогорічки приймається за 30 грамів).


03.03.2011