Бухгалтерський облік: державна податкова адміністрація України. Реферат

Державна податкова адміністрація України надсилає для відома та керівництва на роботі постанову Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. №1104 "Про Затвердження Порядку випуску, обігу за погашення податкових векселів

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. №1104 "Про Затвердження Порядку випуску, обігу за погашення податкових векселів не враховані положення закону України від 20.09. 98 р. №550/93-ВР "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на додану вартість", а тому необхідно керуватися зазначеною постановою з урахуванням положень вказаного Закону, а саме:

1. При видачі довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону:

 • не враховувати питання наявності заборгованості перед бюджетом; в бланку довідки в рядку, що стосується наявності заборгованості, проставляти позначку "Х";
 • враховувати, що право на одержання такої довідки має платник податку, у якого обсяг оподаткованих операцій за останні 12 місяців дорівнює п'яти і більше мільйонам гривень.

Оскільки бланк довідки є бланком суворої звітності, необхідно терміново в державних податкових адміністраціях всіх рівнів визначити наказом по державній податковій адміністрації відповідальну особу за видачу таких довідок та ведення їх обліку у спеціальному журналі.

Журнал видачі довідок, про відповідність статусу імпортера вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість"

Дані про звернення платника

Дані про видачу довідки

Термін дії довідки

Посада, прізвище інспектора, яким підготовлено заключення про надання довідки

Примітка

№ запиту

Дата запиту

Дата

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не допускається зволікань у розгляді запитів платників та забезпечити безперебійну видачу довідок з якомога короткий термін.

2. До затвердження Кабінетом Міністрів України переліку товарів критичного імпорту податковий вексель може бути видано платником податку на всі види ввезених (пересланих) ним на митну територію України товарів, крім підакцизних товарів (за виключенням тютюнової сировини) та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Оплата податку на додану вартість за ввезену на митну територію України тютюнову сировину здійснюється шляхом надання податкового векселя.

3. Терміново повідомити регіон митні органи про прийняття зазначеної постанови та провести її до відома платників податків через держ. податкові адміністрації всіх рівнів та через засоби масової інформації.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України

І. Загальні положення

1. Цим Порядком, розробленим відповідно до пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), встановлюються єдині правила випуску, обігу обліку та погашення векселів, які випускаються (далі - видаються) платниками податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України на суму податкового зобов'язання.

Дія цього Порядку поширюється на ввезені (імпортовані) товари, оформлення митної декларації щодо яких проводиться з дня набрання чинності Законом незалежно від дати укладення договорів (контрактів), відповідно до яких здійснюється їх ввезення, та дати перетину державного кордону України.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке значення:

 • податковий вексель - простий вексель, що видається платником податку на додану вартість на суму податкового зобов'язання при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України;
 • аваль - вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк приймає на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного окремого примірника кожного векселя. Забороняється оформлення аваля одним документом більше ніж на один вексель.

3. Зобов'язання щодо сплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України виникають у день оформлення ввізної митної декларації, але сплату можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя.

4. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка відповідає всім наведеним нижче вимогам:

 • є платником податку на додану вартість відповідно до вимог статті 2 Закону;
 • зареєстрована як платник податку на додану вартість згідно з статтею 9 Закону та внесена до реєстру платників податку на додану вартість;
 • має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку на додану вартість.

Особи, які не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту сплачують податок на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.

5. Податковий вексель не може бути видано на суму податку на додану вартість щодо ввезених (пересланих) на митну територію України підакцизних товарів та товарів, які відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Виданий податковий вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту.

Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

За користування податковим векселем не нараховуються проценти або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

II. Видача податкових векселів

6. Видача податкового векселя здійснюється за бажанням платника податку на додану вартість. Векселедержателем є державна податкова адміністрація за місцем реєстрації векселедавця як платника податку на додану вартість.

7. Податковий вексель складається на суму податкового зобов'язання, тобто на суму податку на додану вартість, яка нарахована і має бути сплачена при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Вартість товарів для цілей визначення суми податку, належної до сплати, визначається відповідно до пункту 4.3 і Закону.

При митному оформленні ввезеного (пересланого) на митну територію України товару сума податкового зобов'язання за однією вантажною митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму додаткового зобов'язання, нарахованого за вантажною митною декларацією і окремо для кожної вантажної митної декларації.

8. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі.

9. Видача податкового векселя здійснюється під час проведення митного оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів у строк, встановлений для сплати податку на додану вартість.

10. Податковий вексель складається:

 • виключно на вексельному бланку, що видається банківською установою та відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків";
 • у грошовій одиниці України, перерахованій за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на дату виникнення податкових зобов'язань.

На кожному з примірників зазначається послідовний номер документа, як це передбачено пунктом 64 Положення про переказний і простий вексель, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 р. № 104/1341 (33 СРСР, 1937 р., № 52 ст. 221).

Перший примірник векселя залишається в органі митного контролю, який здійснює митне оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів, другий примірник надсилається (передається) цим органом митного контролю не пізніше третього дня з дати видачі векселя державній податковій адміністрації, в якій особа зареєстрована як платник податку на додану вартість.

Третій примірник векселя залишається платнику податку, який його видав.

11. Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, встановлені для первинних бухгалтерських документів.

III. Забезпечення податкових векселів

12. Податкові векселі в обов'язковому порядку підлягають забезпеченню (підтвердженню) комерційними банками шляхом авалю.

13. Не підлягають забезпеченню податкові векселі, що видані платником податку, статус якого відповідає вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону (далі - вимогам Закону), що має підтверджуватися довідкою державної податкової адміністрації, виданою відповідно до розділу IV цього Порядку.

У разі недотримання платником податку хоча б однієї з вимог Закону та відсутності довідки податковий вексель підлягає забезпеченню відповідно до пункту 12 цього Порядку.

IV. Порядок надання довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону

14. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону видається державною податковою адміністрацією за місцем реєстрації імпортера як платника податку на додану вартість.

Довідка видається за письмовим запитом платника податку за умови відповідності статусу платника вимогам Закону в десятиденний строк з дня одержання запиту платника. Якщо останній день цього терміну припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строк видачі довідки продовжується до першого робочого дня після вихідного, святкового чи неробочого дня.

Довідка є дійсною протягом 90 днів з дня її видачі. Для поновлення довідки платник податку повинен звернутися до державної податкової адміністрації з повторним письмовим запитом.

15. Для видачі довідки про відповідність статусу імпортера вимогам Закону державна податкова адміністрація повинна перевірити:

 • відповідність обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням податку на додану вартість, вказаних платником податку в податкових деклараціях за останні до 1 числа місяця, в якому подано запит, 12 календарних місяців вимогам Закону;
 • стан платіжної дисципліни платника податку стосовно розрахунків з бюджетом за всіма видами платежів. При цьому враховується заборгованості перед бюджетом з платежів, щодо яких минув строк сплати на дату одержання державною податковою адміністрацією запиту платника крім заборгованості, що підлягає реструктуризації згідно з законодавством;
 • чи не порушено проти платника справу про банкрутство станом на день подання запиту.

16. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону видається за формою, визначеною згідно з додатком № 1 до цього Порядку. Бланк довідки є бланком суворої звітності. Облік бланків довідок ведеться в порядку, передбаченому для ведення обліку інших документів цієї категорії.

У день видачі довідки реєструються в спеціальному журналі, який ведеться за формою згідно з додатком № 2 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою державної податкової адміністрації.

17. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону вважається недійсною до закінчення визначеного в пункті 14 цього Порядку терміну її дії у разі:

 • порушення проти імпортера-платника справи про банкрутство - з дня порушення такої справи;
 • зупинення платником податку господарської діяльності - через 30 днів з дня отримання державною податковою адміністрацією податкової декларації, в якій відсутні дані в розділі "Податкові зобов'язання";
 • виникнення у платника податку заборгованості перед бюджетом за одним із платежів - через 30 днів з дня виникнення заборгованості, якщо вона не погашена протягом цих 30 днів.

У разі настання однієї з обставин, визначених згідно з цим пунктом, державна податкова адміністрація, яка видала цю довідку, надсилає відповідне повідомлення Держмитслужбі. Держмитслужба інформує регіональні митниці про визнання довідки недійсною.

V. Погашення податкових векселів

18. Податковий вексель підлягає оплаті не пізніше дати, яка відповідно до векселя є строком платежу, без пред'явлення його векселедержателем.

Якщо сума податкового векселя не оплачена у цей строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі сума векселя підлягає стягненню з векселедавця державною податковою адміністрацією-векселедержателем у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковими платежами до бюджету.

У разі, коли податковий вексель забезпечено шляхом авалю, сума неоплаченого векселя стягується державною податковою адміністрацією-векселедержателем з векселедавця або у претензійно-судовому порядку відповідно до законодавства з банку-аваліста.

19. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку в тому звітному періоді, у якому вексель було оплачено, шляхом включення суми, вказаної в векселі, до відповідного розділу податкової декларації з податку на додану вартість. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, ображається в податковій декларації окремим рядком.

Після включення суми податкового векселя до суми податкових зобов'язань у податковій декларації вексель вважається погашеним.

До податкової декларації платник податку додає:

 • перелік оплачених у звітному (податковому) періоді, за який подається декларація, векселів, суми яких включено до податкових зобов'язань цього звітного періоду;
 • перелік неоплачених векселів, строк оплати яких настав у звітному (податковому) періоді, з поясненням причин несплати щодо кожного окремого векселя (такі векселі можуть бути включені до податкових зобов'язань лише того звітного періоду, в якому вони оплачуватимуться).

20. Сума податку на додану вартість, зазначена в податковому векселі, у визначених Законом випадках включається до суми податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, у звітному (податковому) періоді, наступному за тим звітним (податковим) періодом, в якому вексель було погашено, і відображається в декларації окремим рядком.

Зазначена сума не включається до суми податкового кредиту платника податку повністю або частково, якщо Законом встановлено обмеження щодо врахування її при визначенні податкового кредиту у таких випадках:

 • ввезений (пересланий) на митну територію України товар використовується для виготовлення продукції (робіт, послуг), які не є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.2 Закону, або звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону (підпункт 7.4. 2 Закону);
 • ввезені (переслані) на митну територію України товари частково використовуються для виготовлення оподатковуваної продукції, а частково - ні (підпункт 7.4. 3 Закону);
 • вартість ввезеного (пересланого) на митну територію України товару не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), не підлягає амортизації (підпункт 7.4. 4 Закону).

VI. Облік податкових векселів

21. Облік податкових векселів здійснюється органами митного контролю та державними податковими адміністраціями.

22. Облік податкових векселів органами митного контролю ведеться в порядку, встановленому Держмитслужбою.

23. Державна податкова адміністрація за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, веде облік векселів у за формою згідно з додатком № 3 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою державної податкової адміністрації.

Податковий вексель, отриманий від органу митного контролю, реєструється в журналі вхідної кореспонденції і записується в журнал обліку податкових векселів в день його отримання.

На отриманому векселі ставиться номер, під яким вексель зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції, номер, під яким вексель зареєстровано в журналі обліку податкових векселів та робиться запис "Взято на облік".

У журналі зазначається дата оформлення векселя, дата, коли вексель має бути оплачений, ставиться відмітка про надходження до бюджету коштів за оплачений вексель.

24. Облік податкових векселів платником податку ведеться відповідно до порядку бухгалтерського обліку податку на додану вартість, встановленого Мінфіном.

25. Контроль обліку податкових векселів здійснюють державні податкові адміністрації на підставі даних, одержаних від органів митного контролю, податкових декларацій та платіжних документів на сплату сум податку на додану вартість за оплаченими векселями.

VII. Відповідальність платників податку

26. Порушення платниками податку вимог пунктів 19 та 20 цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в України".


01.03.2011