Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: формування та розвиток. Реферат

Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Структура і основний зміст МСБО. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України

Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)

В різних країнах світу створювалися різні підприємства, які поступово розвивалися, збільшувався обсяг їх послуг та продукції, з‘являлась необхідність торгівлі та співробітництва з підприємствами інших країн. Наслідком цього було створення спільних підприємств, відкриття іноземних філіалів, а отже і необхідність однакового розуміння та використання всіма учасниками фінансової, зокрема бухгалтерської інформації. Але існувала різниця між поданням цієї інформації в різних країнах.

Для формування стандартів, які були б найзручнішими і зрозумілими було створено спеціальну організацію – Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Цей комітет є незалежною організацією приватного сектора, яка має за мету досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку, що їх використовують підприємства та інші організації для складання фінансової звітності в різних країнах світу.

Комітет був заснований у 1973 році на підставі угоди, укладеної між професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії. 3 1983 року КМСБО об'єднує всі професійні бухгалтерські організації, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). За станом на січень 1997 року до КМСБО входять 119 повних та 6 асоційованих членів з 88 країн світу. Нині багато різних організацій залучаються до роботи комітету, крім того, багато країн, які не є членами КМСБО, використовують Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Діяльність КМСБО є можливою завдяки фінансовій підтримці професійних організацій бухгалтерів та інших організацій, що входять до складу Ради Комітету, завдяки підтримці МФБ і різних компаній, фінансових установ, бухгалтерських фірм та інших. Одним із джерел отримання доходу є продаж публікацій Комітету в усьому світі.

Представники Ради, організації-члени, члени Консультативної групи, інші організації та окремі особи, а також працівники КМСБО заохочуються до надання пропозицій щодо розробки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з нових тем.

Згідно з Конституцією КМСБО, мета організації:

 • а) формулювати і публікувати в інтересах громадськості стандарти бухгалтерського обліку, що їх мають дотримуватися при складанні фінансової звітності, а також сприяти їх прийняттю та дотриманню в усьому світі;
 • б) спрямовувати зусилля на поліпшення та гармонізацію регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку і процедур, пов'язаних із поданням фінансових звітів.

Діяльністю КМСБО керує Рада, до складу якої входять представники бухгалтерських організацій 13 країн (або груп країн), що призначаються Радою МФБ, і не більше 4 представників інших організацій, зацікавлених питаннями фінансової звітності. Кожен член Ради має право висунути не більше двох представників та одного технічного консультанта, які беруть участь у засіданнях Ради. Комітет заохочує кожного члена

     

Ради вводити до складу своїх представників принаймні одну особу, яка працює в промисловості, і одну особу, яка безпосередньо бере участь у діяльності національного органу з розробки стандартів.

Належна організація роботи КМСБО забезпечує високу якість Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, які вимагають необхідної облікової практики за конкретних економічних обставин. Така організація праці, включаючи консультації з членами Консультативної групи, з організаціями-членами КМСБО, органами, що розробляють стандарти, та з іншими зацікавленими групами й особами в різних країнах світу, забезпечує також прийнятність Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для користувачів фінансових звітів і для тих, хто їх складає.

Процедура розробки Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) така:

 • а) Рада формує Керівний комітет. Головою кожного Керівного комітету є Представник Ради. До складу Комітету, як правило, входять представники бухгалтерських організацій принаймні трьох інших країн. Керівні комітети також можуть включати представників інших організацій, які входять до Ради або Консультативної групи, чи експертів із певних питань;
 • б) Керівний комітет визначає та переглядає всі питання бухгалтерського обліку, пов'язані з певною темою. Керівний комітет розглядає застосування Концептуальної основи КМСБО для підготовки та надання фінансових звітів щодо визначених питань бухгалтерського обліку. Керівний комітет також вивчає регіональні та національні вимоги до бухгалтерського обліку і практику, в тому числі різні облікові підходи, які можуть бути доречними за різних обставин. Розглянувши всі необхідні питання, Керівний комітет може надати Раді Виклад мети;
 • в) після отримання від Ради коментарів щодо Викладу мети, якщо вони надаються, Керівний комітет, як правило, готує і публікує Проектний виклад принципів або інший документ для обговорення. Метою цього Проектного викладу є визначення основоположних облікових принципів, які формуватимуть основу для підготовки Проекту для обговорення. Комітет також описує розглянуті альтернативні рішення і причини рекомендації щодо їх прийняття або відхилення. Протягом періоду обговорення, який, як правило, триває три місяці, всі зацікавлені сторони заохочуються до надання коментарів. Для перегляду ііснуючого МСБО Рада може дати вказівку Керівному комітетові підготувати Проект для обговорення без попередньої публікації Проектного викладу принципів;
 • г) Керівний комітет переглядає коментарі щодо Проектного викладу принципів і узгоджує остаточний Виклад принципів, який подається Раді для ухвалення і використовується як основа для підготовки Проекту для обговорення МСБО, що пропонується. Остаточний Виклад принципів офіційно не публікується, але його можна отримати за запитом;
 • д) Керівний комітет готує попередній варіант Проекту для обговорення, який має бути ухвалений Радою. Після перегляду й ухвалення принаймні 2/3 членів Ради Проект для обговорення публікується. Протягом періоду обговорення, що становить мінімум один місяць, а триває, як правило, щонайменше три місяці, всі зацікавлені сторони заохочуються до надання коментарів;
 • е) Керівний комітет переглядає коментарі, готує проект МСБО для перегляду Радою. Після перегляду і за згодою принаймні 2/3 членів Ради стандарт публікується.

Протягом цього процесу Рада може вирішити, що питання, яке розглядається, вимагає додаткових консультацій або буде детально пророблене в разі випуску Документа для обговорення й отримання коментарів. Може виникнути необхідність у випускові кількох Проектів для обговорення перед початком розробки МСБО.

Структура і основний зміст МСБО

Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він розглядає. До кожного стандарту входить: загальні положення, які пояснюють його мету, сферу застосування та містять визначення всіх основних термінів, які використовуються в стандарті, порядок оцінки та деталізації інформації відповідних об'єктів у фінансовій звітності.

МСБО покликані забезпечувати єдність принципів бухобліку в різних країнах, зіставність показників фінансових звітів, поліпшення взаєморозуміння між користувачами фінансових звітів в усьому світі та тими, хто їх складає, забезпечення високої якості необхідної облікової практики за конкретних економічних обставин. Всього міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 33. Кожен з них розглядає певні питання і має відповідно певну назву.

МСБО 1 "Розкриття облікової політики" (переформатований у 1994 р.).

Даний стандарт слід застосовувати при розкритті всіх суттєвих складників облікової політики, які були прийняті при складанні та поданні фінансових звітів.

МСБО 2 "Запаси" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення підходу до обліку запасів, який базується на системі історичної собівартості. Головним питанням обліку запасів є визначення суми, яка повинна визнаватися як актив та залишатися такою до моменту визнання відповідних доходів. Цей стандарт забезпечує практичне керівництво для визначення собівартості.

МСБО 4 "Облік амортизації" (переформатований у 1994 р.).

Даний стандарт слід використовувати для обліку амортизації.

Амортизація – це розподіл суми активу, що амортизується, протягом очікуваного строку його використання.

МСБО 5 "Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати при розкритті інформації у фінансових звітах, які включають баланс, звіт про прибутки та збитки, примітки до них, а також інші звіти і пояснювальні матеріали, що визначаються як частина фінансових звітів.

МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" (переглянутий у 1992 р.).

Метою цього стандарту є вимоги до надання інформації про зміни грошових коштів підприємства та еквівалентів протягом певного часу за допомогою Звіту про рух грошових коштів.

МСБО 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення класифікації, розкриття та облікового підходу до певних статей звіту про прибутки та збитки з тим, щоб всі підприємства складали та надавали звіт про прибутки та збитки на послідовній основі.

МСБО 9 "Витрати на дослідження та розробки" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до витрат на дослідження та розробки.

МСБО 10 "Непередбачені події та події, які відбуваються після дати балансу" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати для обліку та розкриття непередбачених подій і подій які відбуваються після дати балансу.

МСБО 11 "Будівельні контракти" (переглянутий у 1993 р.).

Мета даного стандарту – розкрити обліковий підхід до доходів та витрат пов‘язаних з будівельними контрактами.

МСБО 12 "Облік податків на прибуток" (переглянутий у 1996 р.)

Даний стандарт слід застосовувати для обліку податків на прибутки у фінансових звітах.

МСБО 13 "Подання поточних активів та поточних зобов'язань" (переформатований у 1994 р).

Цей стандарт слід застосовувати при поданні поточних активів та поточних зобов‘язань у фінансових звітах.

МСБО 14 "Звітна фінансова інформація за сегментами" (переформатований у 1994 р.).

Мета подання інформації за сегментами – надати користувачам фінансових звітів інформацію про відносний розмір, внесок у прибуток та тенденції розвитку різних галузей і географічних зон, в яких функціонує диверсифіковане підприємство, з тим, шоб користувачі могли скласти власну інформаційно обґрунтовану думку про піприємство в цілому.

МСБО 15 "Інформація, що відображає вплив зміни цін" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати при відображенні впливу зміни цін на оцінки, що використовуються при визначенні результатів господарської діяльності та фінансового стану підприємства.

МСБО 16 "Основні засоби" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів (матеріальних активів).

МСБО 17 "Облік оренди" (переформатований у 1994 р.).

Це стандарт слід застосовувати для обліку оренди (передання активів в тимчасове використання).

МСБО 18 "Дохід" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до доходу, який виникає в результаті певних операцій та подій.

МСБО 19 "Витрати на пенсійне забезпечення" (переглянутий у 1993 р.).

Метою цього стандарту є визначення, у якому випадку витрати на пенсійне забезпечення визнаються як витрати, а також яку суму цих витрат слід визнати.

МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги.

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у 1993 р.).

Цей стандарт слід застосовувати в обліку операцій в іноземній валюті та при переведенні фінансових звітів закордонних господарських одиниць, які включаються до звітів підприємства.

МСБО 22 "Об'єднання компаній" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до об‘єднання компаній. Стандарт охоплює як придбання одного підприємства іншим, так і окремі випадки об'єднання інтересів, коли визначити покупця неможливо.

МСБО 23 "Витрати на позики" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до витрат на позики.

МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати, коли йдеться про зв‘язані сторони та операції підприємства, що звітує, та зв'язаними з ним сторонами.

МСБО 25 "Облік інвестицій" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати в обліку та розкритті інформації про інвестиції.

МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати до звітів щодо програм пенсійного забезпечення при складанні таких звітів.

МСБО 27 "Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства" (переформатований у 1994 р.).

Даний стандарт слід застосовувати для складання та надання консолідованих звітів групи підприємств, які контролюються материнською компанією, та в обліку інвестицій в дочірні компанії.

МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати інвестору в обліку інвестицій в асоційовані компанії.

МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати до основних фінансових звітів будь-яких підприємств, що складають звітність у грошових одиницях країни з гіперінфляцією.

МСБО 30 "Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ" (переформатований у 1994 р.).

Даний стандарт слід застосовувати для фінансових звітів банків та подібних фінансових структур.

МСБО 31 "Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати до обліку часток в спільних підприємствах.

МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання".

Даний стандарт встановлює певні вимоги до подання інформації про балансові фінансові інструменти та визначає інформацію, яку слід розкривати як про балансові, так і позабалансові фінансові інструменти.

МСБО 33 "Прибуток на акцію".

Метою цього стандарту є опис принципів для визначення та подання прибутку на акцію, що покращить зіставність показників даяльності різних підприємств за один період чи одного підприємства в різних облікових періодах.

У деяких випадках, якщо МСБО дозволяє два облікових підходи до подібних операцій та подій, один підхід визначається як базовий, а другий – як дозволений альтернативний підхід.

Міжнародні стандарти носять рекомендаційний характер та торкаються окремих питань обліку активів, зобов‘язань, капіталу, доходів, витрат та різних господарських операцій. Наприклад, стандарт № 4 розглядає питання обліку зносу основних засобів, № 13 – представлення поточних (оборотних) активів та поточних (короткосрокових) зобов‘язань, № 18 – визнання доходів і т. д. За правилом, рекомендована ними практика обліку тих чи інших господарчих подій відрізняється багатоваріантістю. Це є характерною рисою стандартів обліку багатьох країн, наприклад США. Слід зазначити, що МС в цілому знаходяться під значним впливом американської облікової системи.

Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України

Загальновідомо, що для досягнення Україною бажаного рівня розвитку необхідно реформувати різні сектори економіки і в першу чергу – фінансовий, в якому найважливіше місце відводиться банкам. Процес реформування банківської системи повинен охопити всі елементи банківського сектора, включно із бухгалтерським обліком та звітністю. Причому їх реформування в першу чергу передбачає перехід до МСБО, що дозволяють реально відображати фінансовий стан банку та передбачати тенденції розвитку капіталу на ринку.

На даний момент 15 пілотних банків відпрацьовують на практиці нові форми обліку та звітності, проводять відповідну підготовку персоналу. Два банки – Перший український міжнародний банк та "Сос‘єте Женераль Україна", працюють за МС з моменту їх створення. інші банки перейшли на бухгалтерську систему за міжнародними стандартами з початку 1998 року. Для реалізації програми реформування бухобліку в Україні створені робочі групи в які входять керівники та спеціалісти основних департаментів НБУ та комерційних банків, вчені. Програму підтримують МВФ, Центральний банк Нідерландів, Британський фонд ноу-хау, Агентство міжнародного розвитку США, ТАСІС, ЕС.

Реалізація програми відбувається шляхом перегляду українських СБО з точки зору МСБО, виданням та розробкою нових планів рахунків НБУ та комерційними банками.

Також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджені форми фінансової звітності емітентів цінних паперів, що відповідають МСБО.

Література

 1. Вестник бухгалтера и аудитора Украины – инф. бюлл. №1 ноябрь 1996.
 2. Зачем нужен переход на международные стандарты бухгалтерского учёта // Плюс – минус. – 1997. – 21 ноября. – С. 6.
 3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 – 736 с.
 4. Соловьёва О. Что такое GAAP?: учёт за рубежом // Бухгалтерский учёт и аудит. – 1997. – №5. – С. 72 – 81
 5. Чебанова Н. В., Котенко Л. Н. Бухгалтерский учёт (торговые и посреднические предприятия) – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Интеллект – ЭКО, 1994.
 6. Цінні папери України № 17 (17) від 13.08. 1998.


28.02.2011