Облік запасів на підприємстві. Реферат

Визначення та класифікація запасів. Первісна оцінка запасів. Придбання запасів за плату

Визначення та класифікація запасів

Методологічні засади формування інформації про запаси у бухгалтерському обліку та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10. 99 р. № 246, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11. 99 р. за № 751/4044.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ),

Відповідно до П (С) БО 9 запаси - це активи, які:

 • утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
 • перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
 • утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством,

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

 • сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
 • незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів.
 • незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;
 • готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
 • товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
 • малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року;
 • молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації запасів.

Норми П (С) БО 9 "Запаси", не поширюються на такі запаси:

 • незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;
 • фінансові активи (цінні папери, що утримуються з метою продажу тощо);
 • молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Первісна оцінка запасів

Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (собівартістю), яка визначається залежно від шляхів надходження запасів.

     

Запаси на підприємство можуть надходити в результаті:

 • придбання за плату;
 • виготовлення власними силами підприємства;
 • внесення до статутного капіталу підприємства;
 • безоплатного одержання;
 • придбання в результаті обміну на подібні активи;
 • придбання в результаті обміну (часткового обміну) на неподібні активи.

Придбання запасів за плату

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

 • сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
 • затрат на заготівлю, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів, оплату послуг сторонніх підприємств та організацій з навантаження-розвантаження запасів (транспортно-заготівельні витрати);
 • інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях, як, наприклад, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

На розмір сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику і включаються до собівартості запасів, впливає знижка за дострокову оплату. Цю знижку підприємство отримує від постачальника за умови, якщо оплатить вартість придбаних товарів протягом зазначеного постачальником періоду.

Для відображення знижок в обліку використовують два методи: метод ціни "брутто" і метод ціни "нетто".

При використанні методу ціни "нетто" в обліку реєструється "чиста" вартість придбаних запасів відповідно до рахунка-фактури за вирахуванням знижки за дострокову оплату.

Метод ціни "брутто" передбачає відображення вартості придбаних запасів у повному обсязі, без знижки, незалежно від того, використана вона чи ні. Торговельні знижки, інші знижки та подібні їм статті вираховуються при визначенні собівартості придбаних запасів.

Перелік використаної літератури

 1. "Бухгалтерський облік у підприємництві", Собко, Київ, 1995 р.;
 2. "Основи бухгалтерського обліку на підприємствах з різними формами власності", Ткаченко, 1996, 1998 р. р.;
 3. "Теорія бухгалтерського обліку", Паркін. 1997 р.;
 4. Журнали "Баланс";
 5. Журнали "Все про бухгалтерський облік";
 6. Журнали "Галицькі контракти";
 7. Журнали "Бізнес";
 8. Журнали "Бухгалтерія, право, податки, консультації"
 9. "Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність"
 10. "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку"
 11. "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 99 №291;
 12. Інструкція по застосуванню "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 99 №291;
 13. Закон України "Про оплату праці" від 24.03. 95 р. №108/95;
 14. "Інструкція по статистиці заробітної плати" затверджена наказом Мінстата від 11.12. 95 р. №323;
 15. Закон України "Про податок на додану вартість" від 8.05. 97 р. №80-81;
 16. "Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг)" від 30.05. 97 р. №165;
 17. "Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)" від 30.05. 97 р. №165.


27.02.2011