Автоматизація бухгалтерських розрахунків. Реферат

Системи бухгалтерського обліку: користувачі. Способи обробки облікової інформації. Бухгалтерські розрахунки та їх автоматизація

Системи бухгалтерського обліку: користувачі

Для того, щоб з'ясувати, які елементи входять до системи бухгалтерського обліку, передовсім, слід з'ясувати загальне поняття системи, яке відіграє дуже важливу роль у науці.

Система - ціле, яке складається з частин. Це поняття в літературі вживається в різних значеннях. У науковому розумінні система - це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, кожен з яких робить свій внесок до характеристики цілого. Механізм системи характеризують її теорія (визначення мети, предмета та методу) і практика; система в статистиці - це її структура (складові елементи та їх співвідношення); у динаміці - технологічні процеси.

Основні властивості систем такі: Система прагне зберегти свою структуру (ця властивість основана на об'єктивному законі організації - на законі самозбереження); Система має потребу в управлінні; У системі формується складна залежність властивостей елементів та підсистем, які в неї входять.

Для системи характерна не лише наявність зв'язків та відносин між елементами, що її утворюють, а й нерозривна єдність із середовищем, у взаємозв'язку з яким система проявляє свою цілісність. Будь-яку систему можна розглянути як елемент системи вищого порядку, тоді як її елементи можуть виступати як системи нижчого порядку. Окремі рівні системи зумовлюють певні аспекти її поведінки, а цілісне функціонування - це результат взаємодії всіх її сторін та рівнів. Для більшості систем характерна наявність у них процесів передачі інформації й управління.

Система може бути великою, і тому її доцільно поділити на ряд підсистем. Підсистема - це набір елементів, котрі являють собою автономну галузь у системі. Об'єкти, які входять у систему, називаються елементами цієї системи. Зв'язки між елементами поділяються на вхідні та вихідні. Через вихідні зв'язки елемент системи може впливати на інші елементи або навколишнє середовище. Кожен з елементів може мати один або декілька входів і один або більше виходів. Зв'язки між елементами системи - це з'єднання між елементами, які впливають на поведінку елементів і систему в цілому. Види елементів і зв'язків з множини реально існуючих як предмета дослідження залежить від поставленої проблеми.

Серед економістів, які розглядали організаційний рівень системи бухгалтерського обліку, слід назвати професорів СІ. Волкова, Н. К. Нарібаєва, B. C. Рожнова, академіка М. Г. Чумаченка. Ці автори підійшли до визначення системи бухгалтерського обліку з позицій теорії систем, теорії інформації та теорії управління. Болгарський економіст В. Янков керуючись тим, що поняття системи є фундаментальним поняттям кібернетики, визначив бухгалтерський облік як "... керовану, складну, імовірнісну, динамічну, кібернетичну систему зі своїм об'єктом та суб'єктом управління", в якій об'єктом управління є сукупність матеріальних, трудових та грошових ресурсів у процесі їх кругообігу на підприємстві (господарські факти), суб'єктом - працівники підприємства, котрі виконують облікові функції.

Із цієї позиції бухгалтерський облік розглядають також проф. О. М. Катаєв і С. І. Синяк, які вважають, що для обліку як і для будь-якої іншої кібернетичної системи, характерні процеси сприйняття. Перетворення та передачі інформації. Вони вважають бухгалтерський облік відкритою системою, яка здатна пристосовуватись до впливу навколишнього середовища. Такий підхід в організації обліку передбачає обов'язкову наявність мети і завдань бухгалтерського обліку, незалежне інформаційне забезпечення, динамічні умови, які визначають стійкість і гнучкість системи (документи), зовнішні обмеження (закони, інструкції, методики, накази), зовнішні та внутрішні інформаційні потоки.

     

Схема 1. Кібернетична система управління.

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку на підприємстві. Він є процесом виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Користувачами бухгалтерської інформації є фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття обґрунтованих рішень. Існує кілька груп зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації:

 • Акціонери.
 • Інвестори.
 • Кредитори.
 • Аудитори.
 • Інспектори податкових служб.
 • Покупці.
 • Клієнти.
 • Постачальники.

Внутрішнім користувачем бухгалтерської інформації є управлінський апарат підприємства. Згідно з чинним законодавством бухгалтерський облік поділяється на управлінський (внутрігосподарський) та фінансовий.

Способи обробки облікової інформації

Оскільки обробка облікової інформації також є елементом системи бухгалтерського обліку, розглянемо різні способи її обробки.

Усі способи обробки облікової інформації в системі бухгалтерського обліку можна поділити на три види:

 • паперовий;
 • механізований;
 • комп'ютерний (автоматизований, залежно від виду обчислювальної техніки, що застосовується).

Перші два методи можна об'єднати під загальною назвою безкомп'ютерний спосіб, який об'єднує паперовий та механізований, маючи на увазі перелік технічних засобів, а саме спосіб їх використання.

Єдиної загальноприйнятої термінології щодо бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки в Україні немає. Найчастіше в літературі використовується термін автоматизація бухгалтерського обліку. Стосовно механічних та електронних обчислювальних машин перших поколінь, які не дозволяли комплексно вирішувати завдання бухгалтерського обліку, використовували також терміни машинізація бухгалтерського обліку, механізація бухгалтерського обліку.

Значимо, що терміни автомат та автоматизація почали широко вживатися лише у 50-х роках XX століття. У вітчизняній літературі традиційно виділяли дві послідовні стадії автоматизації обліку:

 • механізація облікових робіт на окремих ділянках обліку за допомогою обчислювальних пристроїв (мала механізація);
 • комплексна автоматизація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи управлінця підприємством.

Необхідно зазначити, що трактування поняття паперових систем обробки даних і, наприклад, в США не зберігаються. Американські спеціалісти відносять до паперових або ручних також такі системи, в яких комп'ютери та периферійні пристрої не мають між собою безпосереднього зв'язку.

Отже, необхідно чітко відрізняти поняття механізації обліку та його комп'ютеризації (автоматизації). Для визначення способу обробки облікової інформації головним є не лише вид техніки, що застосовується, а й сукупність способів та методів її використання. У механізації обчислювальна техніка виступає допоміжним засобом для обробки інформації, а в комп'ютеризації технічні засоби стають основним засобом ведення обліку: суттєві зміни відбуваються в процесі збирання, накопичення облікової інформації, її передачі й одержання підсумкових показників.. На відміну від механізації комп'ютеризація обліку базується на системному вирішення облікових завдань за допомогою комп'ютерів.

Автоматизовані інформаційні технології утворюють людино-машинну облікову систему, яка функціонує на базі обчислювальних мереж та інших сучасних засобів комп'ютерної техніки, котрі забезпечують комплексне виконання функцій бухгалтерського обліку. Автоматизовані інформаційні технології в обліку утворюють для обліковця інтерактивне інформаційне середовище, що синтезується з компонентів, наведених на схемі 2.

Схема 2. Інтерактивне середовище обліковця.

Бухгалтерські розрахунки та їх автоматизація

Єдиної загальноприйнятої термінології щодо бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки в Україні немає. Найчастіше в літературі використовується термін автоматизація бухгалтерського обліку.

Автоматизація сприяє вдосконаленню форм обліку. Форма бухгалтерського обліку є сукупністю облікових регістрів, які використовуються для ведення облікових записів у певній послідовності та взаємозв'язку із застосуванням принципів подвійного запису.

Основні ознаки, що характеризують форму бухгалтерського обліку:

 • кількість, структура, зовнішній вигляд, призначення, послідовність регістрів;
 • засоби і техніка їх ведення;
 • взаємозв'язок хронологічної та систематичної, аналітичної та синтетичної інформації.

Застосування обчислювальної техніки привело до необхідності вдосконалення форми бухгалтерського обліку. Вона має відповідати вимогам обчислювальної техніки і визначати методологічні, технологічні й інформаційні аспекти організації бухгалтерського обліку та оброблення облікової інформації.

Основні елементи автоматизованої форми бухгалтерського обліку більш розвиненими є в АРМі. Перехід до нової технології автоматизованої облікової праці зумовив необхідність перегляду і якісної зміни методологічних положень бухгалтерського обліку, що склався в умовах централізованого застосування універсальних електронно обчислювальних машин загального призначення.

В умовах застосування ПЕОМ та АРМБ розробляється нова форма бухгалтерського обліку - діалогова автоматизована (людино-машина). Діалогова автоматизована форма будується на таких принципах:

 • автоматизація документування господарських операцій;
 • організація файлової системи;
 • чергування сеансів активного діалогового режиму й автоматичного
  режиму при формуванні вихідної інформації.

Застосування ПЕОМ докорінно змінює технологію та організацію облікового процесу.

З використанням ПЕОМ упроваджується науково інформаційні технології ведення бухгалтерського обліку, що ґрунтується на організації автоматизовано-розрахувальної бухгалтерії.

У загальних рисах технологія облікового процесу на ПЕОМ складається з таких етапів:

 • збирання облікових даних і введення їх у ПЕОМ;
 • створення інформаційної бази;
 • оброблення інформації обчислювальними машинами;
 • видача результатної інформації;
 • зберігання інформації.

В основу організації системи бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих розраховувальних механізмів та програм мають бути покладені такі принципи:

 • автоматизоване оброблення облікових даних у реальному часі
  безпосередньо на робочих місцях бухгалтерів;
 • взаємодія бухгалтера з інформаційною системою в діалоговому
  режимі;
 • організація первинних документів на носіях, що читаються
  машиною;
 • організація регістрів аналітичного та синтетичного обліків у пам'яті ПЕОМ, формування і видача результатної інформації в режимі запиту і необхідному для бухгалтера обсязі.

АРМБ в системі управління підприємством розглядається як робоче місце, оснащене ПЕОМ, яке дає змогу автоматизувати одержання, організацію, оброблення та передачу облікової інформації, залишаючи за бухгалтером функції управління і контролю над інформаційним процесом обліку, вибір і прийняття управлінських рішень. При цьому бухгалтер виступає в новій для нього ролі кінцевого користувача АРМу.

Упровадження автоматизовано-розхрахунково-машинної бухгалтерії одночасно з організацією децентралізованої системи оброблення облікових даних зумовлює інтеграцію облікової інформації в єдиній базі даних.

Організаційно інформаційні системи обліку на ПЕОМ реалізується мережею АРМів, що створюються в місцях виникнення та використання інформації, охоплюючи не тільки власне бухгалтерську, а й виробничо-оперативну інформацію. Мережа АРМів може організовуватися за одно-, дво- і багаторівневою структурою. За цим принципом їх класифікують як низового, загальногосподарського рівня та зведеного обліку.

Використана література

1. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту, Київ "Знання"-2004 рік. За ред. Івахненкова С. В.

2. Автоматизація систем обліку інформації на підприємствах. Навчальний посібник для ВНЗ. Київ-2004 р. вид. "3нання".

3. Інформаційні системи і технології в економіці. В. С. Пономаренко, "Альма-матер", 2002 рік.


27.02.2011