Структура Закону "Про державну податкову службу в Україні". Реферат

Система органів державної податкової служби згідно Закону "Про податкову службу в Україні". Завдання органів державної податкової служби. Права органів державної податкової служби. Посадові особи органів державної податкової служби. Обговорення ДПА з громадськістю змін до закону "Про державну податкову службу в Україні"

Державну податкову службу України було створено рішенням Ради Міністрів УРСР вiд 12.04. 90 р. N 70. У грудні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР", а в 1993 році — Закон "Про внесення змін i доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Українi".

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" і постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України".

До системи органів державної податкової служби належать:

 • Державна податкова адміністрація України;
 • державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 • державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах - органи державної податкової служби.

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Головна мета діяльності органів ДПС України полягає у забезпеченні контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових платежів, установлених законодавством.

Структура Закону "Про державну податкову службу в Україні"

Даний закон складається з п’яти розділів.

     

Перший розділ – Загальні положення – визначає:

 • систему органів державної податкової служби;
 • завдання органів державної податкової служби;
 • законодавство, яким керуються органи державної податкової служби;
 • підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами;
 • особливості призначення керівників органів державної податкової служби;
 • особливості фінансування органів державної податкової служби;
 • статус органів державної податкової служби.

Другий розділ – Функції органів державної податкової служби – розкриває:

 • функції Державної податкової адміністрації України;
 • функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастопол;
 • функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекці.

У третьому розділі "Права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби" визначаються:

 • права органів державної податкової служби;
 • особливості скасування рішень органів державної податкової служби;
 • обов'язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби;
 • особливості Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб.

Четвертий розділ – "Посадові особи органів державної податкової служби та їх правовий і соціальний захист" відповідно до назви пояснює і розкриває:

 • поняття посадових осіб органів державної податкової служби;
 • особливості захисту особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби;
 • питання відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби;
 • особливості обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державних податкових служб.

П’ятий розділ стосується податкової міліції, до нього входять статті, які розкривають:

 • сутність податкової міліції та її завдання;
 • структуру податкової міліції;
 • повноваження податкової міліції;
 • права податкової міліції;
 • прийняття на службу до податкової міліції;
 • служба в податковій міліції;
 • відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції;
 • правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції;
 • матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції.

Система органів державної податкової служби

До системи органів державної податкової служби належать:

 • Державна податкова адміністрація України,
 • державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
 • державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Завдання органів державної податкової служби

Завданнями органів державної податкової служби згідно Закону "Про податкову службу в Україні: є:

 • здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);
 • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
 • прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
 • формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
 • роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
 • запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Права органів державної податкової служби

Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право:

 • здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, в тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
 • одержувати безоплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи (у порядку, передбаченому законодавством для розкриття банківської таємниці), від громадян - суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів у порядку, визначеному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;
 • обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів. У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження зазначених приміщень і обладнання та неподання документів про отримані доходи і проведені витрати органи державної податкової служби мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій та громадян на підставі документів, що свідчать про одержані ними доходи (прибутки), а стосовно громадян - також із урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;
 • вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;
 • застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у порядку та розмірах, встановлених законом;
 • застосовувати до банків або юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, штрафні санкції у вигляді двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій у порядку, передбаченому законом;
 • надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу у порядку, передбаченому законом;
 • 1за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень органів державної податкової служби про безспірне стягнення податків, інших платежів, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян про сплату податків, інших платежів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у розмірах, встановлених законодавством щодо таких видів платежів;
 • накладати адміністративні штрафи та інше.

Посадові особи органів державної податкової служби

Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України.

У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін від шести місяців до одного року.

На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.

Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).

Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною податковою адміністрацією України.

Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

 • головний державний радник податкової служби,
 • державний радник податкової служби I рангу,
 • державний радник податкової служби II рангу,
 • державний радник податкової служби III рангу,
 • радник податкової служби I рангу,
 • радник податкової служби II рангу,
 • радник податкової служби III рангу,
 • інспектор податкової служби I рангу,
 • інспектор податкової служби II рангу,
 • інспектор податкової служби III рангу.

Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує Державна податкова адміністрація України.

Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами законодавства України, забороняється.

Обговорення ДПА з громадськістю змін до закону "Про державну податкову службу в Україні"

ДПА України з власної ініціативи розробила проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Законопроект розроблено з метою удосконалення структури та функціонування органів державної податкової служби України, забезпечення прозорих, паритетних взаємовідносин суб’єктів господарювання та органів державної податкової служби України з одночасним підвищенням рівня їх відповідальності, а також реалізації антикорупційної програми, спрямованої на розвиток та функціонування свободи підприємницької діяльності.

Пропонується викласти Закон України "Про державну податкову службу в Україні" в новій редакції. Для забезпечення прав суб’єктів господарювання при здійсненні господарської діяльності, передбачено внесення змін до деяких норм Закону та, відповідно, скасування підзаконних нормативних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики.

Зокрема, конкретизовано сфери контролю, функції, права, обов’язки та відповідальність органів державної податкової служби, удосконалено порядок проведення планових і позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання ними податкового, валютного законодавства, законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, а також інших видів законодавчих актів, контроль за додержанням яких покладено на органи державної податкової служби.

Крім того, запропоновано здійснити реформування податкової міліції у службу податкових розслідувань, яка діятиме у складі органів державної податкової служби України і забезпечуватиме вилучення з тіньового сектору економіки та спрямування до бюджету коштів, прихованих від оподаткування.

Реалізація законопроекту дозволить:

 • поліпшити умови діяльності органів державної податкової служби України та суб’єктів господарювання;
 • узгодити нормативно-правові акти у цій сфері;
 • зменшити випадки ведення господарської діяльності з порушенням норм законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;
 • покращити організацію та проведення оперативно-розшукової роботи, діяльності у сфері розслідування та протидії корупційним проявам в органах державної податкової служби України;
 • прискорити встановлення партнерських стосунків між органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Це сприятиме зниженню впливу органів державної податкової служби на платників податків, обмежить державне регулювання економічних процесів, що в свою чергу призведе до збільшення державних доходів через підвищення свідомості суб’єктів господарювання щодо дотримання конституційного обов’язку зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та неподаткових платежів.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та аналіз впливу цього регуляторного акта розміщено на веб-сайті Державної податкової адміністрації України (www. sta. gov. ua) в підрозділі "Проекти нормативно-правових актів" розділу "Регуляторна політика" та на сайті регуляторних актів, створеному Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України (www. rp. org. ua).

Висновок. Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

Таким чином, особливе місце у складі органів державної влади займає державна податкова служба. Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Указу Президента України від 22 серпня 1996 р. № 760/96 "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" вона віднесена до складу виконавчих органів державної влади.

Література

 1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 25 листопада 2001 року.
 2. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07. 95 та № 358-95-ВР від 05.10. 95). – 1993. – № 52. – С. 490.
 3. Наказ ДПА України від 29.09. 2005 № 420 "Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року".
 4. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року.
 5. Д'яконова І.І. Податки та податкова полiтика України. - К: Наук. думка, 2003.
 6. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2004. – 229 с.
 7. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Держ. подат. адміністрація України;Акад. ДПС України. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2003. –335 с.
 8. Москаленко В. Структурна реорганізація органів ДПС України у рамках проекту модернізації // Вісник податкової адміністрації. – 2005. - №4.


26.02.2011