Малоцінні та швидкозношувані предмети: документальне відображення та облік руху. Реферат

У рефераті подано відомості про документальне відображення та особливості обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів визначено положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання і господарських операцій підприємств і організацій внесено зміни щодо обліку операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами. Починаючи з 01.01. 2000р. малоцінні і швидкозношувані предмети можуть відноситися до необоротних активів або можуть обліковуватися в оборотних активах у складі запасів.

Положенням (стандартом) 9 передбачено, що з метою бухгалтерського обліку запаси включають: малоцінні і швидкозношувані предмети, які використовуються не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року.

Тобто до малоцінних і швидкозношуваних належать предмети, які мають відносно короткий строк використання, і включати їх вартість до витрат виробництва або обігу шляхом нарахування амортизації недоцільно. Тому такі предмети, незалежно від вартості, визнаються малоцінними і швидкозношуваними й обліковуються як запаси.

Малоцінні і швидкозношувані предмети, строк корисного використання яких більше одного року, обліковуються в складі інших необоротних матеріальних активів.

Проте Положенням (стандартом) 9 не визначено, які предмети належать до малоцінних і швидкозношуваних з урахуванням їх вартісної оцінки для того, щоб вони не належали до необоротних активів, а обліковувалися у складі оборотних активів - запасів. Отже, основна проблема, пов'язана з обліком малоцінних і швидкозношуваних предметів, полягає у визначенні їх вартісної межі.

Таку межу підприємства визначають самостійно, виходячи з конкретних умов господарювання. Переважно ці умови залежать від специфіки виробничого процесу на виробництві проте підприємство самостійно старається визначити їх вартість і термін корисного використання.

Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) повинна повністю ґрунтуватись на Положенні (стандарті) 9, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних затрат:

 • суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству;
 • транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів;
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства засновниками (учасниками) - справедлива вартість, узгоджена сторонами.

Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" за первинною вартістю їх придбання або виготовлення.

При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів у постачальників в бухгалтерському обліку підприємства роблять записи:

На покупну вартість предметів, що підлягає до оплати постачальнику (без ПДВ):

 • Д-т рах. 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети"
 • К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

на суму податкового кредиту по ПДВ:

 • Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"
 • К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками",
 • На суму, сплачену постачальнику малоцінні предмети (включаючи ПДВ):
 • Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
 • К-т рах. 31 "Рахунки в банках".

Оприбуткування підприємством малоцінних і швидко зношуваних предметів, одержаних з інших джерел, у бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і кредиту рахунків:

 • 46 "Статутний капітал" (на вартість малоцінних предметів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства);
 • 23 "Виробництво" (на вартість інструментів, пристосувань та інших предметів, виготовлених у своєму виробництві);
 • 745 "Доход від безоплатно одержаних активів" (на вартість предметів, безоплатно одержаних від інших юридичних і фізичних осіб) та ін.

Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, згідно з Положенням (стандартом) 9 виключається із складу активів (списується з балансу). При цьому в бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і дебету рахунків:

 • 23 "Виробництво" (на вартість спеціального оснащення та інших предметів, які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів, виконання окремих замовлень);
 • 91 "Загальновиробничі витрати",
 • 92 "Адміністративні витрати" (на вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів загального призначення, які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних виробництв, у тому числі і по догляду за машинами й устаткуванням, а також для загальногосподарських потреб);
 • 93 "Витрати на збут" (на вартість малоцінних предметів, які використовуються в підрозділах, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції (товарів, робіт, послуг);
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартість предметів, переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам) та ін.

Проте для запобігання зловживань по місцях використання має бути забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток (ф. №МШ-2, №МШ-6), спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з цехових комор робітникам у тривале користування, записуються в інструментальну картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаються з цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибитими табельними номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо[10, c. 155].

Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети, придатні для подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка 209 "Інші матеріали" (на вартість одержаних корисних відходів (металолом, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації) в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

У процесі господарської діяльності на підприємстві будуть мати місце такі типові господарські проведення (таблиця 1):

Таблиця 1. Типові проведення господарських операцій на підприємствах.

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

 

 

Надходження МШП на склад із допоміжного виробництва

22

23

 

 

Оприбутковано МШП від демонтажу браку

22

24

 

 

Надходження МШП із складу допоміжного виробництва (для якого вони є готовою продукцією)

22

26

 

 

Оприбутковано МШП від підзвітних осіб; в рахунок погашення раніше висунутих претензій; в рахунок погашення завданого матеріального збитку.

22

37

 

 

Надходження МШП. призначених для цільового використання

22

48

 

 

Надходження МШП від постачальників

22

63

 

 

Включення до первісної вартості МШП податків, які не відшкодовуються

22

64

 

 

Надходження МШП від: • дочірніх підприємств;

• підприємств, які виділені на самостійний баланс.

22

682

683

 

 

Надходження МШП в рахунок погашення пеней, штрафів та неустойок

22

715

 

 

Надходження МШП як форма виплати дивідендів

22

731

 

 

Надходження МШП на безоплатній основі

22

745

 

 

Списання МШП, що були використані для капітальних інвестицій

15

22

 

 

Списання МШП на виробництво

23

22

 

 

Списання недоброякісних МШП на висунуті претензії

374

22

 

 

Списання МШП на освоєння нового виробництва; для підготовки сезонних робіт

39

22

 

 

Списання МШП, раніше внесеного засновником понад норми статутного капіталу

422

22

 

 

Списання МШП на:

загальновиробничі витрати

адміністративні потреби

витрати пов’язані зі збутом

91

92

93

22

 

Списання МШП на дослідження та розробки підприємства

941

22

 

Списання собівартості реалізованого МШП

943

22

 

Проведення уцінку МШП

946

22

 

Списання вартості МШП при псуванні та нестачах

947

22

 

Списання МШП втрачених внаслідок надзвичайних подій чи при ліквідації їх наслідків

99

22

           

 

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року) здійснюється відповідно до Плану рахунків та обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання більше одного року ведеться у складі необоротних активів на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", їх вартість погашається шляхом нарахування зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку корисного використання таких предметів.

Ні про що інше з цього питання у нормативних документах не зазначається. Отже, підприємствам надано вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних активів. У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призначенням і строком служби предметів.

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" у кореспонденції з дебетом рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що використовуються у виробництві); 92 "Адміністративні витрати" (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського призначення) та ін.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" в кореспонденції з дебетом рахунків 976 "Списання необоротних активів" (у сумі залишкової вартості); та 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" (на суму нарахованого зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списання малоцінних необоротних матеріальних активів, прибуткуються в доходи підприємства за ціною можливого використання або реалізації записом:

 • Д-т рах. 209 "Інші матеріали"
 • К-т рах. 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Облік МШП на складі. Наказом Міністерства статистики України від 22 травня 996 р. № 145 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" затверджено такі типові форми з обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів:

 • МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) ":
 • МШ-2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів";
 • МШ-3 "Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) ";
 • МШ-4 "Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів";
 • МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні";
 • МШ-6 "Особова картка номерного обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв";
 • МШ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв":
 • МШ-8 "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів".

Надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємство оформлюється аналогічно, як надходження інших запасів, тобто прибутковим ордером М-4.

Для обліку малоцінних га швидкозношуваних предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) із складу цеху для тривалого користування, використовують на підприємстві "Картку обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" МШ-2. Вона заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що одержав ці предмети.

При пред'явленні робітником акта вибуття йому замість непридатного чи втраченого предмета видається придатний і записується до картки обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-2).

Акти вибуття потім прикладаються до актів списання (ф. МШ-5, МШ-8). "Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні" (ф. № МПІ-5) складається в одному примірнику цеховою комісією на підставі разових актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-4).

Облік спецодягу, спецвзуття га запобіжних засобів, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, ведеться в Особовій картці обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів (ф. № МШ-6) в одному примірнику зберігається у комірника цеху (дільниці).

У випадку втрати взятих предметів спецодягу, спецвзуття або запобіжних засобів в особовій-картці (ф. № МШ-6) в рядку загубленого предмета в розділі "Повернено" робиться запис: "Акт вибуття № і дата".

"Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів" (ф. МШ-8) застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених непридатних для подальшого використання МШП і здавання їх у комору для утилізації. Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття МШП (ф. № МШ-4). Після здавання списаних предметів до комори для утилізації, акт із розпискою комірника здається до бухгалтерії. На різні види МШП акти на списання складаються окремо.

Отже можна сказати, що облік МШП є дещо специфічним, проте основна проблема, пов'язана з обліком малоцінних і швидкозношуваних предметів, полягає у визначенні їх вартісної межі.


24.02.2011