Бухгалтерський облік: взаємозв'язок між рахунками та балансом. Реферат

Бухгалтерський баланс і рахунки є взаємопов'язаними елементами методу бухгалтерського обліку: за даними балансу на початок місяця відкривають рахунки для поточного обліку господарських операцій, а потім дані цих же рахунків з відображеними на них операціями і виведеними кінцевими залишками служать підставою для складання нового балансу

Між бухгалтерським балансом і рахунками існує тісний взаємозв'язок, оскільки вони відображають одні і ті ж господарські засоби та їх джерела. Баланс, як відомо, відображає наявність господарських засобів та джерел їх формування у вартісному вимірнику на звітну дату. Для відображення змін цих засобів та їх джерел призначені рахунки.

Рахунки відкривають на підставі даних балансу, залишки якого на початок місяця у вигляді початкового сальдо записують: на активних рахунках (що служать для обліку господарських засобів) - по дебету, на пасивних (призначених для обліку джерел засобів) - по кредиту.

Подвійний запис господарських операцій на рахунках зумовлює рівність підсумків дебетових залишків активних рахунків і кредитових залишків пасивних рахунків. За цими залишками на рахунках складають баланс на наступну звітну дату (на 1-ше число наступного за звітним місяця).

Схематично взаємозв'язок між балансами і рахунками можна зобразити так: Баланс Þ Рахунки Þ Баланс.

Взаємозв'язок між балансом і рахунками розглянемо на прикладі.

Баланс підприємства на 1 січня 2000 р.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

712000

Статутний капітал

817000

Матеріали

360000

Кредити банків

20000

Незавершене виробництво

4000

Постачальники

15000

Каса

2000

Поточний рахунок

98000

Разом

852000

Разом

852000

 

За даними балансу відкриємо відповідні синтетичні рахунки і запишемо на них залишки. Підсумок залишків на дебеті активних рахунків (852 000) дорівнює підсумку залишків на кредиті пасивних рахунків (852 000). Ці суми рівні між собою як підсумки активу і пасиву балансу.

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські операції.

Операція 1. Отримано в касу з поточного рахунка в банку грошові кошти в сумі 28000 грн.

Внаслідок даної операції відбулося збільшення грошових коштів у касі підприємства на 28 000 грн. і одночасно зменшення їх на цю ж суму на поточному рахунку. Обидва рахунки "Каса" і "Поточний рахунок" - активні. Отже, бухгалтерська проводка по даній операції буде такою:

 • Д-т рах. "Каса".
 • К-т рах. "Поточний рахунок" 28 000 грн.

Операція 2. За рахунок наданого банком кредиту підприємством сплачено заборгованість постачальникам 15 000 грн.

Внаслідок даної операції заборгованість постачальникам зменшилася на 15 000 грн., а заборгованість банку за наданий кредит збільшилася на цю ж суму. Рахунки "Постачальники" і "Кредити банків" - пасивні. Отже, бухгалтерська проводка по другій операції буде такою:

 • Д-т рах. "Постачальники".
 • К-т рах. "Кредити банків" 15 000 грн.

Операція 3. Оприбутковано на склади підприємства матеріали, одержані від постачальників, на суму 144 000 грн.

Цю операцію треба записати на дебет активного рахунка "Матеріали" (оскільки відбулося збільшення виробничих запасів на 144 000 грн.) і кредит пасивного рахунка "Постачальники" (оскільки на цю суму збільшилася заборгованість постачальникам). Третю операцію оформляють бухгалтерською проводкою:

 • Д-т рах. "Матеріали".
 • К-т рах. "Постачальники" 144 000 грн.

Операція 4. Відпущено у виробництво матеріали для виготовлення продукції вартістю 100 000 грн.

Внаслідок цієї операції зменшилися запаси матеріалів на складі підприємства (на 100000 грн.), водночас збільшилися затрати на виробництво на цю ж суму. Отже, дану операцію треба записати на кредиті рахунка "Матеріали" і дебеті рахунка "Виробництво".

Бухгалтерська проводка по четвертій операції буде такою:

 • Д-т рах. "Виробництво".
 • К-т рах. "Матеріали" 100 000 грн.

Операція 5. Перераховано з поточного рахунка підприємства в часткове погашення заборгованості:

банку - по одержаному кредиту 20 000 грн.

постачальникам - за матеріали 30 000 грн.

Разом........................................... 50 000 грн.

Внаслідок даної операції зменшилися грошові кошти на поточному рахунку підприємства (на 50 000 грн.) і одночасно зменшилася заборгованість банку по раніше одержаних кредитах (на 20 000 грн.) і постачальникам (на 30 000 грн.). Операція п'ята має бути оформлена складною бухгалтерською проводкою:

 • Д-т рах. "Кредити банків" 20000 грн.
 • Д-т рах. "Постачальники" 30000 грн.
 • К-т рах. "Поточний рахунок" 50000 грн.

Операція 6. Оприбутковано до складу основних засобів внесене засновниками до статутного капіталу обладнання вартістю 168 000 грн.

Ця операція має бути відображена на дебеті активного рахунка "Основні засоби" (відбулося їх збільшення) і кредиті пасивного рахунка "Статутний капітал" (оскільки внаслідок збільшення основних засобів відбулося збільшення і статутного капіталу підприємства, як джерела їх формування). Бухгалтерська проводка по шостій операції буде такою: Д-т рах. "Основні засоби" К-т рах. ''Статутний капітал" 168000грн.

З розглянутих прикладів (операції 1-6) видно, що кожна господарська операція зумовлює подвійні зміни в господарських засобах та їх джерелах. Основою відображення господарських операцій в системі рахунків є чотири типи балансових змін (див. п. 3.3). При цьому господарські операції, що стосуються однакових об'єктів, тобто господарських засобів (оп. 1), або двох джерел засобів (оп. 2), спричинюють на рахунках протилежні зміни: збільшення на одному активному рахунку і зменшення - на другому або збільшення на одному пасивному рахунку і зменшення - на іншому. Такі операції не змінюють загальну суму господарських засобів та їх джерел.

Операції ж, що стосуються протилежних об'єктів обліку (тобто одночасно господарських засобів та джерел їх формування), спричинюють в обох об'єктах однакові зміни. Так, при надходженні господарських засобів на підприємство (оп. З, 6) відбувається збільшення певного виду засобів на активному рахунку і збільшення відповідного джерела їх утворення - на пасивному рахунку. Операції, що характеризують вибуття засобів із Господарства (оп. 4, 5), викликають зменшення певного виду засобів на активному рахунку з одночасним зменшенням відповідного джерела їх утворення - на пасивному рахунку. Такі операції змінюють загальну суму господарських засобів та їх джерел, але в однаковій сумі, тому рівність між ними не порушується.

Зміни на рахунках, зумовлені господарськими операціями, можна узагальнити за такою схемою:

Схема змін на рахунках,  зумовлених господарськими операціями.

Тип балансових змін

Відображення господарських операцій на рахунках

Вплив господарських операцій на залишок рахунка

 

по дебету

по кредиту

активного

пасивного

Перший

активного (+)

активного (-)

збільшення на одному рахунку (+), зменшення на іншому рахунку (-)

-

Другий

пасивного (+)

пасивного (-)

-

збільшення на одному рахунку (+), зменшення на іншому рахунку (-)

Третій

активного (+)

пасивного (+)

збільшення (+)

збільшення (+)

Четвертий

активного (-)

пасивного (-)

зменшення (-)

зменшення (-)

 

З'ясувавши, яких об'єктів стосується дана господарська операція (засобів чи джерел) та які зміни вона зумовлює (збільшення чи зменшення), визначають, який рахунок треба дебетувати; а який - кредитувати.

Після відображення всіх господарських операцій (оп. 1-6) на рахунках (початкові Залишки на яких записані за даними балансу на 1 січня), визначення на них дебетових і кредитових оборотів за місяць, а також залишків на 1-ше число наступного за звітним місяця записи на рахунках у нашому прикладі матимуть такий вигляд:

Активні рахунки

 

Пасивні рахунки

Д-т рах. "Основні засоби" К-т

 

Д-т рах. "Статутний капітал" К-т

Сальдо на 1.01

712 000

6) 168 000

 

 

 

Сальдо на 1.01 817000

6) 168 000

Оборот 168 000

Оборот -

 

Оборот -

Оборот 168 000

Сальдо на 01.02

880 000

 

 

 

Сальдо на 01.02 895 000

 

 

 

 

 

Д-т рах. "Матеріали" К-т

 

Д-т рах. "Кредити банків" К-т

Сальдо на 01.01

36000

3) 144 000

 

4) 100 000

 

 

5) 20 000

Сальдо на 01.01

20000

2) 15 000

Оборот 144 000

Оборот 100 000

 

Оборот 20 000

Оборот 15 00

Сальдо на 01.02

80000

 

 

 

Сальдо на 01. 02

15 000

 

 

 

 

 

Д-т рах. "Виробництво" К-т

 

Д-т рах. "Постачальники" К-т

Сальдо на 01.01

4000

4) 100000

 

 

 

2) 15 000

5) 30000

Сальдо на 01. 01 15000

3) 144 000

Оборот 100 000

Оборот -

 

Оборот 45 000

Оборот 144 000

Сальдо на 01.02

104 000

 

 

 

Сальдо на 01.02

114000

 

 

 

 

 

Д-т рах. "Каса" К-т

 

 

Сальдо на 01.10

2000

1) 28 000

 

 

 

Оборот 28 000

Оборот -

 

 

Сальдо на 01.02

30000

 

 

 

 

 

 

 

Д-т рах. "Поточний рахунок" К-т

 

 

Сальдо на 01.01

98 000

1) 28 000 5150000

 

 

Оборот -

Оборот 78 000

 

 

Сальдо на 01.02

20 000

 

 

 

 

Порівнюючи між собою загальні підсумки дебетових залишків активних рахунків і кредитових залишків пасивних рахунків, визначених на наступну дату (у нашому прикладі - на 1 лютого), бачимо, що вони (як і початкові залишки) рівні між собою. Рівність дебетових і кредитових оборотів, а звідси - і рівність дебетових і кредитових залишків на рахунках зумовлені застосуванням в обліку способу подвійного запису.

За даними кінцевих залишків (сальдо) на рахунках складають баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (у нашому прикладі - на 1 лютого). При цьому рахунки, які мають дебетові залишки (активні), записують в активі балансу, а рахунки, які мають кредитові залишки, - в пасиві балансу.

Баланс, складений за даними залишків (сальдо) на рахунках на 1 лютого звітного року, матиме такий вигляд:

Баланс на 1 лютого 200_ р.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

880000

Статутний капітал

985000

Матеріали

80000

Кредити банків

15000

Незавершене виробництво

104000

Постачальники

114000

Каса

30000

 

 

Поточний рахунок

20000

 

 

Разом

1 14000

Разом

1 114000

 

Таким чином, бухгалтерський баланс і рахунки є взаємопов'язаними елементами методу бухгалтерського обліку: за даними балансу на початок місяця відкривають рахунки для поточного обліку господарських операцій, а потім дані цих же рахунків з відображеними на них операціями і виведеними кінцевими залишками служать підставою для складання нового балансу.


16.02.2011