Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті. Реферат

Для зберігання вільних грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків підприємствам, організаціям, громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності в банках відкривають поточні рахунки згідно з Інструкцією №3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті", затвердженою постановою правління Національного банку України від 04.02. 98 №36

З поточного рахунка оплачуються операції, що забезпечують виробничо-господарську, комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; сплата обов'язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних соціально-побутових потреб, та інші операції відповідно до статутної діяльності підприємства.

З поточного рахунка банк видає готівку на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, дивідендів (доходів), на господарські та інші потреби. Видачу готівкових грошових коштів, а також безготівкові перерахування з поточного рахунка підприємства банк проводить на підставі наказів власника рахунка або з його згоди (акцепту).

Періодично (у встановлені строки) банк видає підприємству виписки з його поточного рахунка, тобто перелік здійснених за звітний період операцій. До виписки додаються відповідні виправдні документи, на підставі яких були зараховані або списані кошти. Виписка банку фактично являє собою другий примірник особового рахунка підприємства, відкритого банком. Зберігаючи грошові кошти підприємства, банк вважає себе його боржником, тобто на цю суму має кредиторську заборгованість.

Звідси - залишки коштів і надходження на поточний рахунок банк записує по кредиту поточного рахунка, а зменшення свого боргу (списання, видачу готівкою) - по дебету. Тому, обробляючи виписки банку, бухгалтер повинен пам'ятати про цю особливість і записувати зараховані суми і залишок по дебету поточного рахунка) а списання - по кредиту.

Одержана із банку виписка перевіряється й обробляється: підбираються всі виправдні документи, проставляються кореспондуючі рахунки. Всі додані до виписки документи погашаються штампом "Погашено". Крім того, на документах також вказують порядковий номер його запису у виписці банку. Це необхідно для контролю за рухом коштів на поточному рахунку, а також для наступних перевірок.

Виписки банку є регістрами аналітичного обліку і підставою для облікових запасів на поточному рахунку.

Синтетичний облік наявності І руху грошових коштів на поточному рахунку підприємства в національній валюті ведеться на активному рахунку ЗІ "Рахунки в банках", субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті", по дебету якого відображають надходження (зарахування) коштів, а по дебету — списання використаних коштів.

На суму зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів дебетують рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті" в кореспонденції з кредитом рахунків:

 • 301 "Каса в національній валюті" (на суми, внесені готівкою із каси);
 • 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" (на суми, одержані від вітчизняних покупців і замовників за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги);
 • 37 "Розрахунки з різними дебіторами" (на суми, одержані від різних дебіторів у погашення заборгованості);
 • 60 "Короткострокові позички" (на суми одержаних банківських кредитів) та ін.
     

Перераховані (видані готівкою) грошові кошти з поточного рахунка підприємства відображаються по кредиту рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і дебету рахунків:

 • 301 "Каса в національній валюті" (на суми, видані готівкою);
 • 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" (на суми, перераховані постачальникам в оплату вартості одержаних матеріальних цінностей, робіт, послуг);
 • 64 "Розрахунки за податками і платежами" (на суми, сплачених податків і обов'язкових платежів до бюджету позабюджетних фондів);
 • 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суми збору, сплаченого за пенсійним і соціальним страхуванням);
 • 67 "Розрахунки з учасниками" (на суми перерахованих дивідендів та Інших виплат учасникам);
 • 68 "Розрахунки за іншими операціями" (на суми оплаченої кредиторської заборгованості по внутрігосподарських та інших розрахунках);
 • 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" (на суми погашеної заборгованості банкам по одержаних кредитах) тощо.

Якщо при опрацюванні виписки банку з поточного рахунка підприємства виявлено помилково списані або зараховані кошти, бухгалтер повинен письмово повідомити установу банку про допущену помилку для внесення виправлень. На суму, помилково списану банком з поточного рахунка підприємства, в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 374 "Розрахунки за претензіями" і кредиту рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті". При поновленні банком на поточному рахунку підприємства помилково списаної суми роблять зворотній запис (тобто дебет рахунка 311 і кредит рахунка 374).

Помилково зарахована на поточний рахунок підприємства сума відображається по дебету рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредиту рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Після одержання виписки банку з виправленим помилковим записом складається бухгалтерська проводка із зворотною кореспонденцією рахунків (дебет рахунка 685 і кредит рахунка 311). Так забезпечується ідентичність записів на поточному рахунку як в банку, так і на підприємстві.


15.02.2011