Підприємства роздрібної торгівлі: бухгалтерський облік реалізації товарів. Реферат

Підприємства роздрібної торгівлі поряд з продажем товарів населенню за готівку здійснюють також операції з дрібнооптової та оптової реалізації товарів іншим підприємствам та установам за безготівковим розрахунком

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства. Облік реалізації товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарів з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04. 97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09. 97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10. 97 р. № 218 (далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08. 97 р. № 869 на облік реалізації товарів за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації товарів та податкових зобов’язань з ПДВ сталися ґрунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік, самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки.

В статті розглядається облік реалізації товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 серпня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкових зобов’язань з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних документів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09. 97 р.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за готівку і в порядку безготівкових розрахунків з покупцями та пов’язаних з нею податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що не всі питання врегульовані інструкціями, а в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, які допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування.

В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дається в розумінні його автором. Автор старався також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації.

1. При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації товарів та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону.

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 • або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3. 1).

До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) - є дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (ст. 11.11).

Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включається до податкового зобов’язання наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999 р. (ст. 11.8., п. 3).

2. Бухгалтерський облік господарських операцій з реалізації товарів і пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

 • Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48, введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.
 • Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того, до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів (журналів-ордерів, нагромаджувальних відомостей, машинограм і інших), здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.
 • Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку, розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства недоцільне, бо жодної користі не дасть.

Автор переконаний, що поєднувати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 "Розрахунки по авансах". На думку автора, цей рахунок був необхідний при обліку реалізації товарів за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події, що відбулася раніше, та обліку реалізації товарів за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.

Загальна схема обліку реалізації товарів

На складах роздрібних торговельних підприємств товари обліковуються, як правило, за продажними цінами роздрібної торгівлі, що включають договірну купівельну ціну і товарні надбавки: податок на додану вартість і торговельну націнку підприємства на покриття витрат обігу та створення доходу від роздрібної торгівлі.

В теперішніх умовах організації торгівлі торговельні підприємства не мають чіткої спеціалізації й поряд з роздрібною торгівлею за готівку здійснюють дрібнооптову та оптову торгівлю товарами за безготівковим розрахунком з відпуском (відвантаженням) товарів покупцям зі складів і безпосередньо із крамниць. У зв’язку з цим бухгалтерський облік реалізації товарів повинен вестись на двох окремих субрахунках або аналітичних рахунках до рахунку 46 "Реалізація". В цьому разі відображення в обліку реалізації товарів на рахунку 46 "Реалізація" повинно здійснюватись з врахуванням особливостей, які наглядно показані на схемі 1 (п. 3, 4).

3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04. 93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869: "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації товарів за відвантаженням (способом нарахування) наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів.

4. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів:

 • Списання проданих населенню і відвантажених (відпущених) покупцям товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами.
 • Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними цінами, включаючи ПДВ.
 • Реалізація товарів за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.
 • Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (п. 8).

5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком (п. 9).

Записи 1, 2, 4 застосовуються на підприємствах, що здійснюють продаж товарів за безготівковим розрахунком.

При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 (45) - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну (з ПДВ) вартість повернених товарів. При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по кредиту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну (продажну) вартість повернених товарів.

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунку 46 "Реалізація", в журналах форми К-З і К-4 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (п. п. 3, 4) в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 3 проміжний запис по дебету і кредиту рахунку 46 "Реалізація" треба виключити, і ці записи зробити без використання цього рахунку.

На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізовані за готівку товари замість записів 1-3 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:

1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:

Дт 50 - Кт 41 - на суму зданої в касу виручки від реалізації товарів за продажними цінами.

2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої в касу виручки:

Дт 50 - Кт 41 - на суму отриманої виручки від продажу товарів.

Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетичному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.

На підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізацію товарів за безготівковим розрахунком замість записів 1 і 2 на відвантаження (відпуск) товарів треба скласти дві бухгалтерські проводки:

1: Просту - на списання різниці між вартістю товарів за обліковими продажними і договірними відпускними (без ПДВ) цінами (товарних надбавок):

Дт 42-2 - Кт 41-2.

2. Складну - на відображення в обліку відвантаження (відпуску) і реалізації товарів:

Дт 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму товарів до оплати покупцем,

Кт 41 "Товари", субрахунок 2 "Товари на підприємствах роздрібної торгівлі" - на суму відвантажених товарів за договірними відпускними (без ПДВ) цінами,

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" – на суму нарахованого ПДВ, якщо відвантаження (відпуск) товарів здійснено після передплат, отриманих від покупців, або:

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму ПДВ на відвантажені товари, якщо відвантаження товарів здійснено в порядку наступної їх оплати (п. п. 8, 9, 11 - 16).

Сума різниці між відпускними (без ПДВ) і купівельними (без ПДВ) цінами на відвантажені (відпущені) товари відображається в обліку як валовий дохід роздрібної торгівлі за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, який складається в порядку, встановленому пунктом 5 Інструкції.

Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

6. При відображенні в обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно враховувати наступне:

 • Реалізація товарів населенню за готівку відображається на рахунку 46 "Реалізація" по дебету і кредиту в продажних цінах, а сума ПДВ з роздрібного продажу товарів визначається за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5 Інструкції і на рахунку 46 не відображається.
 • При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового і оптового відпуску товарів облік реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому субрахунку або аналітичному рахунку з врахуванням методології реалізації цінностей та визначенням і відображенням на цьому рахунку податку на додану вартість згідно з виписаними товарними документами та податковими накладними.
 • Фінансовий результат від здійснення дрібнооптових і оптових операцій на рахунку 46 "Реалізація" окремо не визначається і не відображається, бо визначається він за розрахунком реалізованих товарних надбавок в цілому за звітний місяць (п. 10).
 • Порядок обліку продажу товарів за готівку після введення з 1.10. 97 р. Закону про ПДВ суттєво змінився, але Інструкцією регламентується тільки порядок обліку ПДВ, пов’язаного з реалізацією товарів, а організувати і вести бухгалтерський облік реалізації товарів повинні самі головні бухгалтери підприємств, враховуючи положення нормативних документів і специфіку їх роботи.

Зазначимо, що сталися зміни в обліку не тільки податку на додану вартість, але й обліку реалізації товарів. Якщо продаж товарів здійснюється за готівку, то записи на одержання виручки (реалізації) та списання із підзвіту матеріально відповідальних осіб реалізованих товарів за продажними цінами роздрібної торгівлі будуть наступними:

За даними касових звітів або витягів з рахунків підприємства в банку по підсумку за місяць:

Дт 50 "Каса" або 51 "Розрахунковий рахунок в банку" і ін.

Кт 46 "Реалізація" – на суму зданої виручки від продажу товарів.

За даними товарно-грошових звітів підприємств роздрібної торгівлі (крамниць, кіосків і ін.) по підсумку відповідного облікового регістру за місяць:

Дт 46 "Реалізація".

Кт 41-2 "Товари на підприємствах роздрібної торгівлі" – на облікову вартість проданих товарів.

В результаті приведених записів по дебету і кредиту рахунку 46 "Реалізація" буде відображена облікова вартість реалізованих товарів за продажними цінами й в цих записах бухгалтерські проводки не відрізняються від тих, що застосовувалися до 1.10. 97 р. Суттєва зміна сталася відповідно до пункту 5 Інструкції у визначенні і відображенні в обліку податку на додану вартість і валового доходу торгівлі (фінансового результату) від продажу товарів, бо вони виділені з рахунку 46 "Реалізація" і повинні відображатись на рахунку 80 "Прибутки і збитки" (п. 10).

7. Торговельні підприємства, що обліковують товари на складах за продажними цінами, і здійснюють оптову і дрібнооптову торгівлю зі складів, а також роздрібну торгівлю повинні вести облік реалізації товарів на двох субрахунках або двох аналітичних рахунках до субрахунку 46-2:

46-1 "Реалізація товарів оптом".

46-2 "Реалізація товарів у роздріб".

В цьому разі реалізація товарів дрібним оптом та оптом і відображення в обліку фінансових результатів від неї мають здійснюватись в такому ж порядку як показано в пунктах 8 і 9.

На рахунку 46-1 "Реалізація товарів оптом" або на аналітичному рахунку "Реалізація товарів оптом" до субрахунку 46-2 реалізація товарів по кредиту рахунку відображається за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ. На рахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" реалізація товарів відображається за продажними (роздрібними) цінами (п. п. 6, 8, 9).

Отже, облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі, визначення і відображення в обліку податку на додану вартість та валового доходу торгівлі після 1.10. 97 р. мають дві особливості:

 • По дебету і кредиту рахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" відображається тільки продажна вартість товарів (Дт 50, 51 - Кт 46 і Дт 46 - Кт 41).
 • Податок на додану вартість і фінансовий результат (реалізована торговельна націнка) як валовий дохід торгівлі визначаються за спеціальним розрахунком на основі середнього відсотка товарних надбавок і відображається в обліку відповідно до п. 5 Інструкції (п. 10).

8. Якщо товари обліковуються на складі підприємства за продажними цінами, то при відпуску (відвантаженні) їх покупцю товарний документ необхідно виписати за відпускними договірними цінами, а списати товари зі складу за обліковими продажними цінами (п. 6).

Приклад 1. На відображення в обліку відпуску зі складу товарів, що обліковуються за продажними цінами, після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відпущені покупцю, в сумі 1008 грн.

2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за договірними відпускними цінами

840 грн.

 Відпускна вартість за угодою

840 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 840

168 грн.

 До оплати покупцем

 1008 грн.

 

3. Облікова продажна вартість товарів, що списується із підзвіту матеріально відповідальної особи, - 1208 грн.

4. Товарні надбавки підприємства, що відносяться до відпущених товарів, - 368 грн. (1208 - 840), в т. ч. ПДВ 168 грн.

За даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках:

1. На суму передоплати товарів покупцем - 1008:

1.1. Дт 51 - Кт 62 – 1008.

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань".

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" – 168.

2. Списання відпущених товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами - 1208:

2.1. Списується договірна вартість товарів, відпущених покупцю (без ПДВ), - 840:

Дт 46 - Кт 41-2 – 840.

2.2. Списуються товарні надбавки, нараховані підприємством на ці товари при їх надходженні, - 368:

Дт 42-2 - Кт 41-2 – 368.

Частина торговельної націнки (різниця між відпускною і купівельною (без ПДВ) вартістю товарів, що входить до облікових продажних цін, з відпуском товарів на сторону залишається на рахунку 42-2 "Товарні надбавки" і буде списана на дохід торгівлі за розрахунком як реалізована торговельна націнка разом з доходом від операцій з продажу товарів населенню за готівку (п. 10).

2.3. Відображається в обліку реалізація відпущених товарів - 1008:

Дт 62 - Кт 46 – 1008.

3. Списується нараховане податкове зобов’язання з ПДВ - 168:

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 168 (оп. 1.2).

Фінансовий результат від реалізації товарів за готівку і безготівковим розрахунком (реалізована торговельна націнка) повинен визначатись за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць, і відображається в обліку на підприємствах роздрібної торгівлі за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів (п. 10).

9. У тому разі, коли оплата товарів здійснена покупцем після їх відпуску зі складу, за даними прикладу 1 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступні:

 • Дт 46 - Кт 41-2 – 840.
 • Дт 42-2 - Кт 41-2 – 368.
 • Дт 62 - Кт 46 – 1008.
 • Дт 46 - Кт 68 – 168.
 • Дт 51 - Кт 62 – 1008.

До надходження платежу за товари на розрахунковий рахунок в банку сума податку на додану вартість повинна бути віднесена на кредит рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" (п. п. 11, 16).

10. При визначенні ПДВ і валового доходу роздрібної торгівлі треба врахувати, що змінено також порядок відображення в обліку товарних надбавок, які відносяться до реалізованих товарів. По-новому від’ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, має бути наступний:

 • Дт 80 "Прибутки і збитки".
 • Кт 42-2 "Товарні надбавки".

Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок розподіляється у порядку, що діяв раніше, тобто двома позитивними записами:

 • Дт 80 - Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість".
 • Дт 80 - Кт 80, ст. "Реалізована торговельна націнка".

У роздрібній торгівлі, що здійснює також дрібнооптовий і оптовий відпуск товарів покупцям - платникам ПДВ, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, в тому числі ПДВ, визначаються за цим же розрахунком. Але ПДВ в цьому разі складається із двох частин:

 • ПДВ від обороту з дрібнооптового і оптового відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ за даними податкових накладних, що відображається в обліку на окремому субрахунку (аналітичному рахунку) до рахунку 46 "Реалізація" як показано в прикладі 1 (п. п. 8, 9).
 • ПДВ від обороту з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів згідно з розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, в тому числі ПДВ і реалізована торговельна націнка (валовий дохід торгівлі).

Тому при визначенні і відображенні в бухгалтерському обліку податку на додану вартість за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць, необхідно врахувати, що сума ПДВ з дрібнооптового і оптового продажу товарів уже відображена в обліку на субрахунку (аналітичному рахунку "Реалізація товарів оптом" до рахунку 46 на підставі відповідних податкових накладних (Дт 46 – Кт 67-1 або Кт 68). А сума ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку на підставі розрахунку товарних надбавок записом Дт 80 - Кт 68.

В даному випадку можливий і інший варіант обліку: реалізація товарів у роздріб і реалізація оптом відображається на одному субрахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" з відображенням суми обороту з реалізації за роздрібними цінами та відпуску їх оптом за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, по кредиту рахунку 46-2. А сума податкових зобов’язань з ПДВ за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, складатиметься із сум ПДВ згідно з даними касових апаратів (Дт 80 - Кт 68) і ПДВ від обороту з оптової реалізації товарів за даними відповідних податкових накладних (Дт 46 – Кт 67-1 або Кт 68). При цьому дрібнооптові і оптові операції мають відображатись в обліку як показано в пунктах 8 і 9.

Облік податкових зобов’язань з ПДВ

На роздрібних торговельних підприємствах, які здійснюють продаж товарів тільки за готівку, облік розрахунків з бюджетом з ПДВ не складний, бо сума податкових зобов'язань визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку по кредиту рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (п. 10).

Надто складним і неоднозначним є облік податкових зобов’язань з ПДВ при реалізації товарів покупцям за безготівковим розрахунком, коли товари відпускаються покупцям з передоплатою і без передоплати. Пов’язано це з недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ Інструкцією та суперечливістю окремих її положень, пов’язаних з обліком податку на додану вартість.

11. Згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1), до 1 січня 1999 р. належна до сплати сума ПДВ за відвантаженими, але неоплаченими товарами включається до податкових зобов’язань наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку, а за наявності від’ємної різниці сума додатку зараховується рівними частинами у зменшення податкових зобов’язань таких платників податку у звітних періодах, що настають після 1.10. 97 р.

До 1 січня 1999 р. виникнення податкових зобов’язань з ПДВ від сум передплат, отриманих від покупців, відображається в обліку як показано в п. 8, а цінностей, відвантажених без передплат, - як показано в п. 9. Податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації цих цінностей повинні відноситись на кредит рахунку 68, відповідні субрахунки: "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" і "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" (Дт 46 - Кт 68).

12. У зв’язку з тим, що протягом місяця в обліку необхідно врахувати реалізацію відвантажених (відпущених) цінностей, передоплата яких покупцями здійснена і не здійснена, зобов’язання з податку на додану вартість від суми реалізації цінностей за звітний місяць складаються із трьох частин:

 • Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передплат (Дт 67-1 - Кт 68).
 • Сума податкових зобов’язань від вартості цінностей, відвантажених покупцям з наступною оплатою, що в звітному місяці оплачені, розрахунковий період, яких настав (Дт 46 - Кт 68).
 • Сума нарахованих податкових зобов’язань від вартості цінностей, відвантажених протягом звітного місяця з наступною оплатою, що в даному місяці покупцями не оплачені, а тому розрахунковий період для них не настав (Дт 46 – Кт 68).

Інструкцією з бухгалтерського обліку ПДВ та іншими нормативними документами не встановлено, як повинні визначатись суми ПДВ, розрахунковий період якого настав і не настав, яка кореспонденція рахунків в цьому разі має бути.

13. Вважаємо, що найбільш доцільно всю суму ПДВ на товари, відвантажені і оплачені та після їх відвантаження не оплачені, списувати по підсумку за місяць з рахунку 46 "Реалізація" двома бухгалтерськими проводками:

 • Дт 46 "Реалізація" - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передплат за товари від покупців (п. п. 3, 4).
 • Дт 46 "Реалізація" - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ на товари, відвантажені протягом місяця без попередньої оплати, що в звітному місяці оплачені і не оплачені (вся сума ПДВ з обороту по реалізації цінностей за вирахуванням сум ПДВ з передплат: Дт 46 - Кт 67 – 1 (п. 13.1).

Тільки після цих двох записів за даними облікових регістрів, що ведуться по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших банківських рахунків, необхідно визначити суму ПДВ на товари, відвантажені (реалізовані) на умовах наступної оплати, що оплачені в звітному місяці, і скласти бухгалтерську проводку на вказану суму ПДВ:

 • Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".
 • Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав".

Таким чином, зобов’язання з податку на додану вартість від суми цінностей, відвантажених і покупцями в звітному місяці не оплачених, залишиться як сальдо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав". В наступні звітні періоди ця сума ПДВ буде відображена в обліку після надходження платежів від покупців як податкове зобов'язання з ПДВ по кредиту субрахунку "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" (Дт 68 - Кт 68).

Очевидно, що в цьому разі в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок " і інших банківських рахунків повинні бути виділені суми оплат цінностей покупцями, в тому числі ПДВ в двох частинах:

 • З оплати і передоплати цінностей, що підлягають відвантаженню покупцям.
 • З оплати цінностей, відвантажених покупцям на умовах наступної оплати.

14. Передбачений пунктом 12.9. 1 Змін та доповнень до Інструкції додатковий запис Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" на суму податку на додану вартість від вартості відвантажених (реалізованих) цінностей без попередньої оплати, на наш погляд, методологічно недоцільний і з облікової точки зору незрозумілий. Далі в Інструкції вказується, що після оплати відвантажених цінностей рахунок 67-1 дебетується в кореспонденції з кредитом рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість", причому не уточняється, якого ПДВ, розрахунковий період якого настав чи не настав.

Тому при обліку податкових розрахунків з ПДВ слід мати на увазі наступне:

1. Вказаний вище запис (Дт 46 - Кт 67-1) відповідно до статті 11, п. 11.11 змін до Закону може бути складений лише в тому разі, коли до відвантаження цінностей підприємство отримало авансовий платіж (передоплату). Вважаємо, що п. 12.9. 1 Змін і доповнень до Інструкції суперечить пункту 2 Інструкції. І тому вказане доповнення слід було внести до пункту 2 Інструкції, встановивши, що ПДВ на товари, відвантажені без попередньої оплати, відображається в обліку таким же записом (Дт 46 - Кт 68), але кредитується субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав". Так було б зрозуміліше і, головне, відпала б необхідність робити додаткові внутрішні записи в синтетичному і аналітичному обліку по дебету і кредиту рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" за всіма операціями з відвантаження (реалізації) цінностей.

2. Виходячи із положень Закону та методології бухгалтерського обліку реалізації цінностей податок на додану вартість від суми цінностей, відвантажених у звітному місяці на умовах наступної оплати й оплачених покупцем у звітному місяці, по підсумку за місяць повинен бути віднесений безпосередньо на рахунок 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" бухгалтерським записом:

Дт 46 - Кт 68 (п. 15).

3. На суму ПДВ на відвантажені, але не оплачені у звітному місяці товари по підсумку реалізації їх за звітний місяць повинен бути зроблений запис:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".

4. Отже, додатковий внутрішній запис на субрахунку 67-1 " З податкових зобов’язань" (Дт 67-1 - Кт 67-1) для відображення в обліку ПДВ з відвантажених у звітному місяці та оплачених і не оплачених в цьому місяці цінностей, застосовуватись не повинен би, бо згідно зі зміною до Закону (п. 1) в період до 1.01. 99 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу цінностей, розрахунковий період яких настав, є дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок підприємства - платника податку.

Виходячи з викладеного вище, рахунок 67-1 "З податкових зобов’язань" мав би застосовуватись згідно із Законом тільки для відображення в обліку ПДВ на товари, відвантажені покупцям у звітному місяці в рахунок авансових платежів, отриманих підприємством у попередні звітні періоди (записи: Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 46 - Кт 67-1). ПДВ на товари, відвантажені і оплачені в звітному місяці відображається в обліку як показано вище (Дт 46 - Кт 68). І про це необхідно було чітко написати в змінах і доповненнях до Інструкції.

Крім того, застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" до всіх господарських операцій з відвантаження (реалізації) цінностей викликає масу додаткових записів в аналітичному обліку податкових розрахунків з ПДВ по дебету і кредиту рахунку 67-1. Інструкція цього питання не регламентує і вказівок з правильного і раціонального ведення цього обліку не дає.

15. Виходячи із вище викладеного, сума реалізації цінностей по підсумку за звітний місяць повинна бути розділена на три частини:

 • Реалізація цінностей, оплачених покупцями в попередні звітні періоди авансовими платежами.
 • Реалізація цінностей, відвантажених (відпущених) і оплачених у звітному місяці.
 • Реалізація цінностей, відвантажених і не оплачених у звітному місяці.

Відповідно до такого поділу обороту з реалізації цінностей і мають бути зроблені записи в обліку на списання з рахунку 46 "Реалізація" податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав і не настав (п. п. 3 і 4).

Таким чином, можливі, доцільні і методологічно раціональні два варіанти відображення в обліку податку на додану вартість, що відноситься до реалізованих в звітному місяці товарів:

Варіант 1. Віднесення спочатку всієї суми податкових зобов’язань з ПДВ від суми відвантажених (реалізованих) і оплачених та не оплачених в звітному місяці товарів на субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" наступними записами на рахунках:

1.1. Дт 46 - 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму ПДВ від суми обороту з реалізації товарів, оплачених покупцями в попередні звітні періоди авансовими платежами.

1.2. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму ПДВ від суми обороту з реалізації, оплаченого і не оплаченого в звітному місяці, тобто крім запису.

Дт 68 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" (оп. 1.1).

1.3. Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".

Кт 68, субрахунок " З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ від суми обороту з реалізації, оплаченого в звітному місяці.

Варіант 2. Віднесення зобов’язань з ПДВ на відповідні субрахунки безпосередньо з рахунку 46 "Реалізація" записами на рахунках:

 • 2.1. Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму ПДВ від суми обороту з реалізації товарів, оплачених покупцями в попередні звітні періоди авансовими платежами.
 • 2.2. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ від суми обороту з реалізації, оплаченого покупцями в звітному місяці.
 • 2.3. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму ПДВ від суми обороту з реалізації, не оплаченого покупцями в звітному місяці.

На наш погляд, перший варіант відображення в обліку податкових зобов’язань з ПДВ є простішим і раціональнішим з точки зору трудомісткості обліку реалізації цінностей і податку на додану вартість.

Зазначимо, що до податкових зобов’язань з ПДВ звітного місяця, розрахунковий період яких настав, відносяться також суми ПДВ, отриманих в складі авансових платежів покупців, в рахунок яких товари в даному місяці не відвантажені.

Якщо раніше хоч поверхові вказівки з обліку ПДВ, розрахунковий період якого настав і не настав, можна було знайти в Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, то після внесення до цієї Інструкції змін від 17 листопада 1997 р. № 247 (п. 2.23) цих вказівок не стало, а посилання на Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ ясності в цьому питанні не додає.

16. Виходячи із логіки положень Інструкції, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше (п. 1), нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість" (пункти 2 і З Інструкції), тобто в разі сплати і надходження авансів (передплат) від покупців.

Слід відмітити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на рахунку 67, надто багато нераціонального та незрозумілого й необхідний пошук раціональних шляхів його вирішення на державному рівні. Достатньо лише підкреслити, що в даний час для бухгалтерського обліку ПДВ застосовується 6 субрахунків, кореспонденція яких в принципі не визначена.

Напрошується висновок, що до того часу, поки не буде чітко розмежовано бухгалтерський і податковий облік ПДВ, не буде характеристики рахунків 68, субрахунок "З податку на додану вартість" і 67 "Податкові розрахунки" плутанини в бухгалтерському обліку податку на додану вартість та негативних її наслідків не уникнути.

Облік реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1 липня 1997 року.

У зв’язку з неплатежами та змінами в законодавстві України про податок на прибуток підприємств та про податок на додану вартість питання правильного відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених покупцям до 1.07. 97 р. є вельми актуальним.

17. Згідно зі зміненим Порядком складання декларації про прибуток підприємства, затвердженим наказом ДПАУ від 21.01. 98 р. № 37 відповідно до пункту 22.14 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" датою збільшення валових доходів платника податку для товарів (робіт, послуг), відвантажених (виконаних, наданих) до набрання чинності цим Законом (з 1.07. 97 р.), по яких не проведена оплата їх вартості покупцями, є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких товарів (робіт, послуг), крім платників податку, які застосовують порядок, за яким виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Очевидно, що необхідно враховувати вказані положення Закону в податковому обліку валових доходів. Що стосується бухгалтерського обліку реалізації і визначення суми реалізації товарів на кредиті рахунку 46 "Реалізація", то повинен застосовуватись один порядок згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні - за відвантаженням товарів (п. п. 3, 4). Але підприємства, які не змінили порядок обліку реалізації товарів, відпущених але не оплачених покупцями до 1.07. 97 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08. 97 р. (п. 3), надходження виручки за такі товари повинні відображати в обліку як реалізацію товарів за касовим способом:

Дт 51 і ін. - К т 46 "Реалізація".

Таким чином, в цьому разі реалізація товарів буде відображатись в обліку двома способами - способом нарахування і касовим, чого в принципі не повинно бути.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.02. 98 р. № 43 валові витрати, здійснені платником податку до 1.07. 97 р., що рахуються за станом на 1.07. 97 р. як сальдо рахунку 45 "Товари відвантажені, виконані роботи і послуги" або відповідно на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", включаються в валові витрати того звітного періоду, на який припадає оплата вартості відвантаженої продукції. Хоч це рішення стосується податкового обліку, в бухгалтерському обліку одночасно із записом Дт 51 і ін. - Кт 46 повинен бути зроблений запис на списання з рахунку 45 (62) сальдо заборгованості покупців за товари з віднесенням на дебет рахунку 46 "Реалізація" купівельної їх вартості (без ПДВ) за способом їх визначення, що застосовується на підприємстві. При цьому треба зробити запис на рахунках: Дт 46 - Кт 45 або Кт 62.

Як видно із викладених вище методології обліку реалізації товарів та бухгалтерських записів, пов’язаних з відображенням в обліку податкових зобов’язань з ПДВ, бухгалтерський облік реалізації товарів є надто складним для зрозуміння його до рівня правильного і раціонального практичного застосування. Ще складнішим є облік реалізації товарів, відвантажених до 1.07. 97 р..

18. Із положень нормативних документів, названих в пункті 17, випливає особливий порядок обліку реалізації товарів, відвантажених до 1.10. 97 р., і податкових зобов’язань з ПДВ на підприємствах, що здійснюють діяльність у галузі роздрібної торгівлі та громадського харчування, і товари обліковують за продажними цінами. Купівельну вартість залишку товарів на дату введення в дію Закону вони зменшили на суму податку на додану вартість відповідно до пункту 12.5 Інструкції (Дт 68 - Кт 41).

За даними інвентаризаційного опису відвантажених і не оплачених покупцями товарів в частині залишку їх в купівельних цінах на рахунку 45 (62) "Товари відвантажені" необхідно було списати податок на додану вартість, сплачений постачальникам до!. 10.97 р., на податковий кредит. Але п. 12.5 Інструкції стосується лише тих підприємств, що ведуть облік товарів за купівельними цінами. А як же бути на підприємствах торгівлі й громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами і за даними інвентаризації залишків товарів станом на 1.10. 97 р. на суму ПДВ згідно з пунктом 12.6 Інструкції збільшили суму товарних надбавок записом Дт 68 - Кт 42-2?

18.1. По-перше, необхідно врахувати, що відвантажені до 1.10. 97 р. товари були відображені в обліку по кредиту рахунку 41 "Товари" за обліковими продажними цінами з віднесенням купівельної вартості товарів з податком на додану вартість на дебет рахунку 62 (45 і ін). А різниця між обліковою продажною вартістю товарів та їх купівельною вартістю, включаючи ПДВ, була відображена по дебету рахунку 42 "Торгова націнка".

По-друге, з 1.10. 97 р. змінився порядок відображення в обліку валового доходу торгівлі від реалізації товарів у роздріб, обчислення та відображення в обліку ПДВ.

18.2. Виходячи із положень Закону та методології обліку реалізації товарів, у випадку надходження платежів за товари, що обліковувались за продажними цінами і за станом на 1.10. 97 р. рахувались як відвантажені на рахунку 62 (45 і ін.) за купівельними цінами, включаючи ПДВ, враховуючи, що реалізація їх відображалась, як правило, за надходженням платежів (касовим способом), то при надходженні виручки від покупців після 1.10. 97 р. повинні бути зроблені записи.

На надходження платежів від покупців:

Дт 51 і ін. - Кт 46 - на суму виручки за відпускними цінами, включаючи ПДВ

На списання сальдо відвантажених товарів, за які надійшли платежі:

Дт 46 - Кт 62 (45) і ін. - на суму оплачених відвантажених товарів за купівельними цінами з виключенням ПДВ за даними інвентаризації на 1.10. 97 р.

Зобов’язання з податку на додану вартість з обороту оплачених покупцями товарів списується з дебету рахунку 46 "Реалізація", а валовий дохід як різниця між відпускними (без ПДВ) і купівельними (без ПДВ) цінами визначається й відображається в обліку за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів (п. 10). Необхідно мати на увазі, що купівельна вартість відвантажених товарів списувалась на дебет рахунку 62 або 45, а після надходження платежу переносилась на дебет рахунку 46 "Реалізація" за касовим способом обліку відвантаження і реалізації товарів. Синтетичний і аналітичний облік до рахунку 62 (45) вівся в порядку, прийнятому на даному підприємстві. При цьому застосовувались різні підходи до організації обліку товарів відвантажених.

18.3 Відображення в обліку операцій з реалізації (оплати) товарів, відвантажених (відпущених) до 1.07. 97 р. і не оплачених покупцями до 1.10. 97 р. є значно складнішим як може здатися на перший погляд, що наглядно видно з наступного прикладу.

Приклад 2. На відображення в обліку оплати і реалізації товарів, відвантажених до 1.07. 97 р. і не оплачених покупцями.

До 1.07. 97 р. відвантажено покупцю товари за договірними цінами, включаючи ПДВ на суму 1400 грн.. в т. ч. ПДВ - 233 грн.

Облікова продажна вартість відвантажених товарів - 1500 грн.

Купівельна вартість відвантажених товарів - 1250 грн., в т. ч. ПДВ, сплачений постачальнику товарів, - 208 грн.

Платіж (виручка) за відвантажені товари надійшов від покупця в червні 1998 р. в сумі 1400 грн., в т. ч. ПДВ 233 грн.

Виходячи з положень Інструкції та методології обліку реалізації товарів, за даними прикладу 2 треба було б зробити записи.

1. За даними інвентаризації відвантажених і не оплачених товарів за станом на 1.10. 97 р. підприємства торгівлі, які до 1.10. 97 р. реалізацію товарів відображали в обліку за надходженням платежів на рахунки в банку (касовим способом), суму ПДВ у залишку відвантажених і неоплачених товарів (опис інвентаризації за формою додатку 6, підсумок гр. 13), що рахується як дебетове сальдо на рахунку 45 і 62, згідно з пунктом 12.1 Інструкції мали відобразити в обліку бухгалтерською проводкою:

Дт 67-1 "З податкових зобов'язань".

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" – 208.

2 Надходження платежу від покупця за відвантажені товари в сумі 1400 грн. має бути відображено записом:

Дт 51 - Кт 46 – 1400.

3. При оплаті вартості відвантажених товарів після 1.10. 97 р. на суму нарахованого податкового зобов’язання з податку на додану вартість, що входить до суми платежу покупця (Дт 51 - Кт 46), складають бухгалтерську проводку:

Дт 46 "Реалізація".

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" – 233.

4. Згідно з пунктом 12.3 Інструкції та пунктами 4.1 і 4.2 Змін і доповнень до неї підприємства належну до збільшення поточних податкових зобов’язань суму, що визначена пунктом 12.1 Інструкції, у місяці надходження коштів на рахунки підприємства в установах банків (оп. 2) списують проводкою:

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" (розрахунковий період якого настав) – 233.

5. На списання з рахунку 62 (45) відвантажених і оплачених товарів на суму 1250 грн.:

Дт 46 - Кт 62 (45) – 1250.

18.4. Якщо рознести зроблені за даними прикладу 2 та з врахуванням положень Інструкції записи на схематичних рахунках і проаналізувати їх, то не важко прийти до висновку, що в цих записах наявна методологічна помилка. Основа її в тому, що відповідно до пункту 12 Інструкції сума податкового кредиту за даними інвентаризації відвантажених і неоплачених станом на 1.10. 97 р. товарів при викладі п. 12.1 не врахована і в Інструкції порядок її запису не вказаний. У зв’язку з цим за приведеними записами сума податкового зобов’язання і податкового кредиту за даними інвентаризації на 1.10 97 р. і при надходженні платежу від покупця відображені в обліку неправильно.

У зв’язку з тим, що на рахунку 62 (45) "Товари відвантажені" після 1.10. 97 р. відображена купівельна (без ПДВ) вартість товарів, фінансовий результат (валовий дохід торгівлі) в даному випадку має визначатись і відображатись в бухгалтерському обліку за даними підсумкових записів на рахунку 46 "Реалізація" (Дт 46 - Кт 80).

От таку задали бухгалтерську загадку, розгадати яку нелегко. Залишимо її розгадку на вирішення творців Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ та спеціалістів з бухгалтерського обліку на розгадування, бо в практиці бухгалтерського обліку записи здійснених господарських операцій не обійдеш і на потім не залишиш.

18.5. На думку автора при відображенні в обліку реалізації товарів, відвантажених до 1.07. 97 р. і оплачених покупцями після набрання чинності Законом з 1.10. 97 р.. необхідно виходити з наступного:

Підпунктом 12.1 в розвиток пункту 12 Інструкції не регламентується відображення в обліку податкового кредиту на суму ПДВ, що входив до купівельної вартості відвантажених і не оплачених за станом на 1.10. 97 р. товарів. Вказаний в пункті 12.1 запис (Дт 67-1 - Кт 68, п. 18.3, оп. 1) за економічним змістом і методологією бухгалтерського обліку реалізації товарів стосується податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з реалізації відвантажених товарів.

2. Податок на додану вартість, що входив до 1.10. 97 р. до купівельної вартості товарів, за даними інвентаризації заборгованості покупців за відвантажені їм товари станом на 1.10. 97 р., мав бути відображений в обліку по аналогії з відображенням ПДВ в складі товарних залишків згідно з пунктами 5 і 6 Інструкції із записом на зменшення купівельної вартості відвантажених товарів і на збільшення податкового кредиту:

 • Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".
 • Кт 62 (45) "Товари відвантажені".

В результаті цього запису в порядку, прийнятому на підприємстві, купівельна вартість відвантажених товарів, включаючи ПДВ, доводиться до купівельної вартості без ПДВ, що застосовується в обліку після 1.10. 97 р. Отже, податок на додану вартість, що входив до купівельної вартості товарів до 1.10. 97 р. і за Законом має бути компенсований підприємству у виді податкового кредиту, не повинен був відображатись в обліку на дебеті рахунку 67-1 (Дт 67-1 - Кт 68), як це передбачено п. 12.1 Інструкції. Такий запис не розкриває економічної його суті та не дає можливості належного обліку податкового кредиту з ПДВ і його погашення (п. 18.3. оп. 3. 4 і 5).

3. Зобов’язання з податку на додану вартість від суми відвантажених але не оплачених товарів за станом на 1.10. 97 р. треба було відобразити в обліку в порядку, встановленому п. п. 12.1 і 12.1. 1 Інструкції як податкове зобов’язання, розрахунковий період якого не настав:

 • Дт 67-1 "З податкових зобов’язань".
 • Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".

За своїм змістом підпункти 12.1 і 12.1. 1 Інструкції не розкривають повністю вимогу пункту 12, що передбачає відображення в обліку за даними інвентаризації відвантажених і не оплачених товарів сум податкових зобов’язань і податкового кредиту. Крім того, при викладі пунктів 12.1 і 12.1. 1, на думку автора, допущена методологічна помилка.

18.6. Раціональне вирішення в бухгалтерському обліку цього питання має важливе значення, бо і до цього часу на підприємствах рахуються значні суми товарів, відвантажених до 1.10. 97 р., але не оплачених покупцями досі. Враховуючи вище викладене (п. 18.5), на відвантаження товарів і оплату їх покупцем за даними прикладу 2 (п. 18.3) мали б бути зроблені і треба зробити наступні записи на бухгалтерських рахунках:

Списані із підзвіту матеріально відповідальної особи товари за обліковими продажними цінами в сумі 1500 грн.:

 • Дт 62 (45) - Кт 41-2 - на суму купівельної вартості відвантажених товарів - 1250 (в т. ч. ПДВ – 208).
 • Дт 42-2 - Кт 41-2 - на суму різниці між обліковою продажною і купівельною (з ПДВ) вартістю товарів (1500 - 1250) – 250.

2. Відображається в обліку податковий кредит з податку на додану вартість в сумі, що за станом на 1.10. 97 р. входила до купівельної вартості відвантажених товарів - 208 грн. (оп. 1.1):

 • Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".
 • Кт 62 (45) "Товари відвантажені" – 208.

3. Відображається в обліку нарахування податкового зобов’язання з ПДВ, яке визначене від суми відвантажених і не оплачених покупцями товарів за даними інвентаризації на 1.10. 97 р. в сумі 233 грн.:

 • Дт 67-1 "З податкових зобов’язань".
 • Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" – 233.

4. Відображається в обліку надходження платежу від покупця за відвантажені товари - 1400 грн.:

Дт 51 - Кт 46 – 1400.

5. При оплаті вартості відвантажених товарів після 1.10. 97 р. на суму податку на додану вартість, що входить до суми платежу покупця (Дт 51 - Кт 46), складають бухгалтерську проводку:

 • Дт 46 "Реалізація".
 • Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 233 (оп. 3).

6. Згідно з пунктом 12.3 Інструкції та пунктом 4.1 і 4.2 Змін і доповнень до неї підприємства належну до збільшення поточних податкових зобов’язань суму, що визначена згідно з пунктом 12.1 Інструкції, у місяці надходження коштів на рахунки підприємства в установах банків (п. 15) мають списати проводкою:

 • Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".
 • Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" (розрахунковий період якого настав) – 233.

7. Списується купівельна вартість відвантажених і оплачених покупцем товарів з вирахуванням ПДВ, сплаченого підприємством постачальнику (1250 - 208) в сумі 1042 грн.:

Дт 46 - Кт 62 (45) – 1042.

8. Списується з рахунку 46 "Реалізація" фінансовий результат від реалізації відвантажених і оплачених покупцем товарів (Кт 46 - 1400 - (Дт 46 - 1042 + 233) в сумі 125 грн.:

Дт 46 - Кт 80 - 125 (п. 18.4).

9. Згідно зі Змінами і доповненнями до Інструкції пункт 8 Інструкції відмінено. Відповідно до пункту 6а Змін і доповнень до Інструкції підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку, оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність, визначену за наслідками інвентаризації суму податку на додану вартість в товарних залишках, вартість яких сплачена, в межах поточних податкових зобов’язань після 1.10. 97 р. зараховують на їх зменшення проводкою:

 • Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав".
 • Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - 208 (п. 18.6, оп. 2).

Отже, для правильного відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених покупцям без передоплати до 1.10. 97 р. і оплачених пізніше, необхідно спочатку виправити записи, зроблені в обліку за даними інвентаризації заборгованості покупців за товари станом на 1.10. 97 р., а після цього зробити інші рекомендовані автором записи.

18.7. Якщо читач захоче переконатись в доцільності такого порядку вирішення записів в обліку за даними прикладу 2, то хай зробить розноску бухгалтерських проводок (п. 18.6) на схематичних рахунках та проаналізує зроблені записи.

19. Згідно з листом ДПАУ № 3854 (10) 15-2217 від 7.04. 98 р. по авансових платежах (передплатах), отриманих і сплачених до 1.07. 97 р., валові доходи і валові витрати відображаються в обліку за моментом відвантаження або оприбуткування цінностей. Хоч це роз’яснення стосується податкового обліку, воно мусить бути враховане при відображенні в обліку відвантаження і реалізації товарів, при чому реалізація товарів може бути відображена тільки способом нарахування (п. 3, 4). Вважаємо ненормальним явище, коли даються вказівки з податкового обліку, а про основний бухгалтерський облік забувають. Чи не пояснюється це значною складністю та заплутаністю цього обліку?

Приклад 3. На відображення в бухгалтерському обліку відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих від покупця до 1.07. 97 р.

1. Отримано від покупця до 1.07. 97 р. авансовий плат. ж в сумі 1800 грн. і відображено його в обліку записом на рахунках:

Дт 51 - Кт 61 – 1800.

2. В рахунок отриманої передоплати підприємство відвантажило покупцю товари в червні 1998 р. на суму 1800 грн., в тому числі:

 • Товари за договірними відпускними цінами - 1500 грн.
 • ПДВ на товари, 20% від 1500 - 300 грн.
 • До оплати покупцем - 1800 грн.

3. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 2140 грн.

За даними прикладу 3 на відвантаження покупцю товарів в рахунок отриманої передоплати мають бути складені бухгалтерські проводки.

1. На суму відвантажених товарів, що обліковуються за продажними цінами:

1.1. Дт 46 - Кт 41-2 – на вартість відвантажених товарів за договірними відпускними цінами без ПДВ – 1500.

1.2. Дт 42-2 - Кт 41-2 – на суму товарних надбавок як різницю між обліковими продажними цінами і відпускними (без ПДВ) цінами відвантажених товарів (2140 – 1500) – 640.

2. На відображення в обліку реалізації відвантажених товарів і списання авансового платежу:

Дт 61 - Кт 46 – 1800.

Якщо при надходженні авансового платежу він був відображений в обліку записом Дт 51 - Кт 62 (76) і ін., то реалізація відвантажених товарів має бути відображена проводкою:

Дт 62 (76) і ін. - Кт 46 – 1800.

3. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок" З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" – на суму згідно з даними товарного документа і відповідної податкової накладної - 300 (п. п. 11 – 16).

В цьому разі валовий дохід від відвантаження покупцю товарів буде відображений за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів (п. 10).

До обліку реалізації товарів слід віднести також облік повернення товарів покупцями, бо воно впливає на зменшення суми товарообороту звітного місяця. Порядок бухгалтерського обліку названих операцій розглянутий нами в статті "Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі" (п. п. 21 –23).

Наскільки ускладнена методологія обліку реалізації товарів і розрахунків з ПДВ, з нею пов’язаних, свідчить те, що замість двох записів на підставі первинних документів на відвантаження і оплату товарів та одного запису на відображення в обліку ПДВ по підсумку за місяць тепер бухгалтер мусить зробити на вказані господарські операції за двома первинними документами 7 окремих записів в синтетичному і аналітичному обліку, порядок якого, до речі, не встановлено..

Мимо волі виникає запитання: як в розглянутих бухгалтерських записах розібратись рядовому головному бухгалтеру до рівня практичного ї правильного їх застосування в синтетичному і аналітичному обліку?

20. Судячи зі змісту названих вище трьох інструктивних документів (п. п. 17, 19), намітилась неправомірна, шкідлива, на наш погляд, тенденція: спочатку без достатніх потреб і обґрунтування створили окремий податковий облік, а потім цей облік хочуть зробити основним. Як же інакше можна пояснити, що даються інструктивні вказівки з податкового обліку, безпосередньо пов’язані з бухгалтерським обліком, а порядок записів в бухгалтерському обліку, який є основним, не регламентується.

Вирішення цього питання залишається на розсуд самих бухгалтерів. І це при умові, що бухгалтерський облік є первинним: спочатку мають бути зроблені записи в бухгалтерському обліку, і лише після цього ведеться податковий облік, засади якого до цього часу не відпрацьовані і належно не регламентовані, та складається декларація про прибуток підприємства. Якщо ця тенденція залишиться й надалі, то куди ми йдемо й до чого прийдемо в народногосподарському обліку та в економіці взагалі?

Враховуючи загальний рівень теоретичної і практичної підготовки бухгалтерів, особливо бухгалтерів малих та новостворених підприємств, такий підхід до регламентування основного виду народногосподарського обліку - бухгалтерського обліку - недопустимий.

21. Виходячи із логіки положень Закону та Інструкції, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше (п. 1), нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість" (пункт 2 Інструкції), тобто в разі надходження авансових платежів (передплат) від покупців і відвантаження товарів в рахунок цих платежів в наступному місяці.

Слід підкреслити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на рахунку 67, кореспонденція рахунків в принципі не визначена.

Викладені вище записи, пов’язані з бухгалтерським обліком реалізації товарів, підтверджують, що облік відвантаження і реалізації товарів надто ускладнений. Тому необхідно добре знати і правильно застосовувати відповідні нормативні документи, а з метою зниження трудомісткості обліку та уникнення можливих помилок в облікових записах цей облік потрібно централізовано спростити. Можливості для цього є.

Правильне і раціональне відображення в бухгалтерському обліку реалізації товарів і пов’язаних з нею податкових зобов’язань з ПДВ має важливе значення для забезпечення повних і своєчасних розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість, для недопущення сплати штрафних санкцій та пені, пов’язаних з помилками в бухгалтерському обліку реалізації товарів та розрахунків з бюджетом з ПДВ.

Спрощення обліку реалізації товарів за безготівковим розрахунком

22. Як видно із викладеного вище, рахунок 67 "Податкові розрахунки" введено до плану бухгалтерських рахунків виключно для обліку розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим обліком недопустиме, бо реалізація в них враховується по-різному: відповідно за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше (відвантаження або оплата товарів).

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 "Податкові розрахунки" вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою чи відвантаженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася раніше, оплачені товари чи ні. І тільки після цього він може зробити відповідні записи з використанням рахунку 67. Це надто складні і вельми трудомісткі облікові функції при незначній кількості господарських операцій з відвантаження товарів. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця здійснюються сотні і тисячі затрати часу на встановлення події, що відбулася раніше, та на їх облік непомірні.

Який вихід із складного становища, що склалося в обліку з відображенням в ньому реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ? Чи можливий він взагалі? Вважаємо, що такий вихід є, і він можливий, якщо хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Раз уже рахунок 67 "Податкові розрахунки" до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням цього рахунку.:

23. Суть спрощення бухгалтерського обліку реалізації товарів, пов’язаного із застосуванням рахунку 67 "Податкові розрахунки", має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку лише податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість від сум передплат товарів, які за станом на кінець місяця не були відвантажені. Виключити при цьому з обліку на рахунку 67 найбільш масові записи, що пов’язані з оплатою і відвантаженням або відпуском товарів покупцям в звітному місяці.

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і відвантаження товарів в кожному окремому випаду виясняти, яка із операцій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на рахунку 67, а, головне, в аналітичному обліку до нього. Зрозуміло, наскільки це важливо.

Отже, питання бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує тільки операції, пов’язані з передплатами товарів, отриманими від покупців у минулі звітні періоди, вказує на первинних товарних документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки" згідно з Інструкцією: Дт 46 - Кт 41-2 і Дт 46 - Кт 67-1 (п. 24, операції 1.1 і 2).

Операції з надходження авансових платежів від покупців відслідковувати нема необхідності, бо податкові зобов’язання з податку на додану вартість від сум авансових платежів (передплат), одержаних від покупців у звітному місяці, в рахунок яких товари не відвантажені, відображається в обліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків із покупцями (табл. 1), з врахуванням особливостей запису платіжних документів в облікових регістрах по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку (п. 25). І тільки за цими операціями, пов’язаними з нарахуванням податкових зобов'язань з ПДВ за станом на кінець місяця, треба зробити відповідні записи на відображення в обліку податкових зобов’язань по дебету рахунку 67-1 згідно з Інструкцією (Дт 67-1 - Кт 68) до наступного їх збалансування (відвантаження товарів покупцям).

Записи за всіма іншими операціями з відвантаження і оплати товарів здійснюються без використання рахунку 67 (на відвантаження товарів:

Дт 46 - Кт 41-2 та Дт 62 - Кт 46 і на оплату:

Дт 51 - Кт 62 і Дт 46 - Кт 68 – на суму податкового зобов’язання).

__________________

(підприємство)

Таблиця 1. САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ авансових платежів (передплат), отриманих за розрахунками з покупцями, по кредиту рахунку 62 станом на 1 червня 199_ р.

 

 

Передоплати попередніх

Місяців

Передоплати звітного

Місяця

 

 Покупець

Платіжні доручення

 

сума

Платіжні доручення

 

сума

Разом

п/п

 

дата

 

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Фірма "Прут"

-

-

-

20.05

48

800-00

800-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ВАТ "Міжрайбаза"

18.03

285

180-00

28.05

86

2580-00

2760-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

МП "Заріччя"

26.04

18

500-00

-

-

-

500-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

КСП "ім. Стефаника"

-

-

-

25-05

18

850-00

850-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 х

 х

1780-00

 Х

 Х

5880-00

7660-00

 

в т. ч. ПДВ

 х

 х

297-00

 Х

 Х

 980-00

1277-00

 

Дт 67-1 - Кт 68 - 980-00

Головний бухгалтер ____________________.

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум не збалансованих авансових платежів, виділених в графі "в т. ч. ПДВ" в облікових регістрах по дебету рахунків у банку. Суми ПДВ можуть бути додатково перевірені розрахунковим шляхом (сума передплат помножена на 20% і поділена на 120%).

24. Перейти на такий спрощений бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього за формою таблиці 1 необхідно скласти сальдову відомість передплат, отриманих від покупців товарів станом на початок місяця і звірити, чи суми ПДВ за цією відомістю співпадають із сумами кінцевого сальдо по дебету рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" за попередній місяць.

В цьому разі на початок звітного місяця, в якому здійснюється перехід на спрощений облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, необхідно скласти сальдову відомість авансових платежів (передплат), отриманих від покупців в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (62, 76 і ін.). За вказаною сальдовою відомістю треба здійснити у звітному місяці контроль за відвантаженням товарів, оплачених раніше.

На товари, відвантажені і оплачені та передплачені покупцями, відвантажені покупцям без передплат в звітному місяці бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки" в порядку, що застосовувався до 1.10. 97 р., як показано в прикладі 4.

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, отримані підприємством в складі передплат товарів в звітному місяці, в рахунок яких в цьому місяці товари не відвантажені (відпущені), складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ: Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" (п. 24, табл. 1).

Розглянемо рекомендований автором спрощений порядок обліку реалізації товарів на прикладі.

Приклад 4. На відображення в обліку відвантаження (реалізації) товарів покупцям і податкових зобов’язань з ПДВ.

1. Початкове сальдо передплат товарів, отриманих від покупців у попередньому місяці, - 1200 грн., в т. ч. ПДВ 200 грн.

2. У звітному місяці на розрахунковий рахунок підприємства надійшли платежі від покупців на суму 10000 грн., в т. ч. ПДВ - 1667 грн.

3. Відвантажено товари покупцям, оплачені в попередньому місяці, на суму 1200 грн., в т. ч. ПДВ - 200 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів - 1450 грн.

4. У звітному місяці оплачені покупцями і відповідно відвантажені їм товари на суму 9000 грн., в т. ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених покупцям товарів - 10880 грн.

5. Кінцеве сальдо передплат товарів, отриманих від покупців у звітному місяці, - 1000 грн., в т. ч. ПДВ - 167 грн.

За даними наведеного прикладу 4 мають бути складені бухгалтерські проводки:

1. На суму товарів, відвантажених покупцям в рахунок передплат, отриманих від них у попередньому місяці, - 1200 грн., в т. ч. ПДВ - 200 грн.

1.1. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 1450 грн.

Дт 46 - Кт 41-2 і ін. - на вартість відвантажених товарів за відпускними (без ПДВ) цінами (1200 – 200) – 1000.

1.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ:

Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів – 1200.

1.3. Дт 42-2 - Кт 41-2 – на суму товарних надбавок, що відносяться до відвантажених товарів (1450 – 1000) – 450.

2. Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на списання суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ на відвантажені товари згідно з податковою накладною – 200.

Запис Дт 46 - Кт 67-1 - на списання нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передплат від покупців може бути зроблений тільки на суми ПДВ, що надійшли у складі авансових платежів в попередні звітні періоди. В результаті цього запису списується нараховане в попередньому місяці по дебету рахунка 67-1 податкове зобов’язання (Дт 67-1 - Кт 68), що рахується на цьому рахунку до відвантаження товарів покупцям.

Фінансовий результат від реалізації товарів (валовий дохід торгівлі) відображається в обліку за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

3. На суму платежів, що надійшли від покупців товарів на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т. ч. ПДВ - 1667 грн.:

Дт 51 - Кт 62 – 10000.

4. На суму відвантажених товарів в рахунок оплат покупців, отриманих у звітному місяці, - 9000 грн., в т. ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 10880 грн.:

4.1. Дт 46 - Кт 41-2 - на вартість відвантажених товарів за відпускними цінами (без ПДВ) – 7500.

(9000 - 1500).

4.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ:

Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів – 9000.

4.3. Дт 42-2 - Кт 41-2 – на суму товарних надбавок на відвантажені товари (10880 – 7500) – 3380.

5. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ з оплачених і відвантажених в звітному місяці товарів згідно з податковими накладними –1500 (п. п. 11 - 16).

6. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за товари в складі авансових платежів (передплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця по кредиту рахунку 62 (76 і ін.) - 1000 грн., в т. ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 67-1 "З податкових зобов’язань".

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" – 167.

Таким чином, записи в обліку на відвантаження товарів, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією, пов’язаною з відвантаженням товарів, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань". В наступному місяці рахунок 67-1 застосовується тільки по відношенню до податкових зобов’язань з ПДВ на товари, що були передплачені за станом на початок звітного місяця, але покупцям не відвантажені.

Не важко прийти до висновку наскільки спроститься в цьому випадку облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено. Але зазначимо, що й спрощений облік ще не є достатньо раціональним і дохідливим з розглянутих вище причин.

25. При спрощеному бухгалтерському обліку реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ записи платежів в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку.

По дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку на надходження платежів від покупців (Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по дебету рахунку 51 і ін. - "в т. ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

 • в складі оплат за відвантажені товари;
 • в складі отриманих незбалансованих передплат покупців.

На підставі підсумкових даних облікового регістру по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:

1. Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін. на всю суму оплат, отриманих від покупців згідно з платіжними документами.

2. Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців за даними сальдової відомості (п. 23).

3. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ в складі отриманих платежів за товари, відвантажені і оплачені в звітному місяці.

Запис Дт 46 - Кт 67-1 здійснюють по підсумку за місяць за документами на відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих в попередніх звітних періодах.

Підсумки сум ПДВ в графі "в т. ч. ПДВ" облікових регістрів по дебету рахунків 51 і ін. є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 і 3 (п. 25). Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів у відповідних графах облікового регістру "в т. ч. ПДВ" є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов’язань з ПДВ в кореспонденції з дебетами рахунків 46 і 67-1.

Запис Дт 46 - Кт 68, субрахунок" З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" – на суму податкових зобов’язань з реалізації відвантажених і не оплачених товарів складається за даними аналітичного обліку розрахунків з покупцями та обліку реалізації товарів (п. 14).

26. Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку податкових зобов’язань з ПДВ з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Очевидно, що аналітичний облік до рахунку 67 повинен вестись в розрізі субрахунків 1 "З податкових зобов’язань" і 2 "З податкового кредиту" із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів та податкових накладних або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків з бюджетом з ПДВ.

Враховуючи, що остаточні платежі до бюджету податку на додану вартість здійснюються за підсумком господарських операцій за звітний місяць або квартал, викладений вище порядок спрощеного обліку податкових розрахунків з ПДВ на повноту здійснення цих платежів не впливає. Такий порядок обліку вирішує лише питання спрощення бухгалтерського обліку ПДВ та посилення контролю за платежами до бюджету, за наявністю заборгованості з ПДВ.

Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09. 97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишається.

Аналогічно як в роздрібній торгівлі ведеться облік реалізації товарів (в тому числі спрощений) на підприємствах громадського харчування та на оптово-збутових підприємствах, які обліковують товари на складах в продажних цінах роздрібної торгівлі, з використанням відповідно рахунків 41-3, 42—3 і 46-3 та 41-1, 42-1 і 46-1.

Належно організований і поставлений бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, що забезпечує стан ажуру в обліку здійснених господарських операцій, має важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств роздрібної торгівлі, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість.


12.02.2011