Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій. Реферат

Організація і ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною. Операції з давальницькою сировиною

Організація і ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземними замовниками (чи закуплені іноземними замовниками за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї готової продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни.

Готова продукція може бути реалізована в Україні. якщо давальницька сировина, з використанням якої виготовлено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні.

Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах – це операція з переробки, збагачення чи використання (давальницької сировини) незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій з переробки цієї сировини), вивезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20% загальної вартості готової продукції.

Замовник – це суб’єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину.

Виконавець – це суб’єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, збагачення, використання давальницької сировини.

Готова продукція – це продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків з її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються у разі ввезення товарів.

Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя державної податкової інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, обумовлена векселем, визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому у контракті, за межі митної території України у період, що не перевищує 90 календарних днів або в інші офіційно дозволені терміни, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються.

Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції, передбаченого умовами контракту, за межі митної території України, якщо український виконавець документально підтвердить оплату ввізного мита, податків та зборів, які мали бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію.

Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартості давальницької сировини перераховується у валюті України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем.

Готова продукція, що виготовлена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на територію України, і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом та іншими податками і зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування.

За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори, що справляються при бартерних операціях.

Давальницька сировина може закуповуватися іноземним замовником на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності України за іноземну валюту.

Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну територію України, має бути не меншою від митної вартості давальницької сировини.

У разі, коли давальницька сировина, яка вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладанню вивізним (експортним) митом, податками та зборами. Їх сплата (крім митних зборів) проводиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочка платежу, вексель погашається і вивізне мито, податки, збори (крім митних зборів) не справляються.

Зовнішньоекономічні операції з вивезеною давальницькою сировиною здійснюються з метою її переробки іноземним виконавцем на продукцію (товари) за умовами складеного договору (контракту).

Операції з давальницькою сировиною

Операції з давальницькою сировиною здійснюються на підставі договорів на переробку давальницької сировини, укладених між підприємством-замовником (або "давальцем") і підприємством-виконавцем (переробником). Порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку визначається їх економічною суттю.

Замовник, що є власником давальницької сировини і виробленої з неї готової продукції, веде облік своєї діяльності виходячи з того, що ця діяльність виробнича. Підприємство-замовник придбаває сировину для виробництва продукції, потім залучає інше підприємство до переробки цієї сировини і в результаті отримує готову продукцію. Облік виробництва готової продукції і калькуляцію її собівартості здійснює замовник, при цьому послуги переробника включаються до складу затрат замовника на виробництво готової продукції.

Замовником дохід визнається після відвантаження продукції покупцеві. Собівартість реалізованої продукції визначається в сумі вартості сировини, переданої в переробку, і вартості послуг переробника, які припадають на реалізовану продукцію. У деяких випадках слід урахувати інші витрати, наприклад, втрати від браку. Усі інші витрати, що можна віднести до адміністративних витрат по збуту й інших операційних, списуються у витрати періоду в загальному порядку.

У балансі замовника відображаються такі показники:

  • по рядку 100 – матеріали, передані в переробку;
  • по рядку 130 – отримана від переробника готова продукція.

Переробник ураховує вартість отриманої давальницькою сировини і виробленої з неї готової продукції на забалансовому рахунку, оскільки до нього не переходить право власності на такі сировину і продукцію. Предметом діяльності переробника є надання послуг з переробки чужої сировини, відповідно його дохід і витрати визнаються у зв’язку з такою переробкою.

Згідно з П (С) БО 15 "Дохід" при наданні послуг дохід визнається виходячи із ступеня завершеності операції з надання таких послуг на дату балансу, якщо можна достовірно оцінити результат цієї операції. У цьому випадку ступінь завершеності послуг з переробки давальницької сировини можна оцінити за кількістю одиниць виробленої готової продукції. Підтвердженням обсягу наданих послуг є підписаний обома сторонами акт про надання послуг. Зручно оформляти такий акт щомісяця (щокварталу), періодично визнаючи обсяг наданих послуг і кількість виготовленої готової продукції.

Оплата послуг переробника може здійснюватися грошовими коштами, сировиною, готовою продукцією, виробленою з давальницької сировини, або з використанням усіх форм оплати одночасно. Якщо оплата здійснюється сировиною або продукцією, то в даному випадку відбувається обмін запасів на послуги.

Сума доходу й оцінка запасів, отриманих у результаті бартерної операції, визначаються в порядку, передбаченому для бартерних операцій. Детальніше ці питання висвітлюються в розділі "Бартерні товарообмінні операції".

Зупинимось на даті визнання доходів і витрат в обох сторін.

1. Датою визнання доходу замовника є дата відвантаження сировини переробнику (якщо оплата проводиться сировиною) або дата надання переробником послуг (якщо оплата проводиться готовою продукцією).

Отримані від переробника послуги включаються до складу прямих витрат замовника на виробництво готової продукції. Датою визнання витрат буде дата надання переробником своїх послуг.

2. Датою визнання доходу переробника є дата надання послуг, визначена на підставі оформленого сторонами відповідного акта.

Витрати переробника, пов’язані з переробкою давальницької сировини, визнаються у міру їх здійснення.

Кількісно-гатунковий облік сировини на складі веде підприємство, що є замовником згідно з договором переробки давальницької сировини. Облік ведеться на картках складського обліку за типовою формою №М-12, затвердженою наказом №193.

При оприбуткуванні готової продукції, отриманої від переробника давальницької сировини, замовник оформляє прибуткові ордери за формою №М-4, на підставі яких заповнюються картки складського обліку.

у бухгалтерії замовника оформляються накопичувальні відомості кількісно-сумарного обліку матеріалів по рахунку 206 "Матеріали, передані в переробку".

Так само ведеться облік готової продукції.

Передача сировини і готової продукції від замовника до виконавця і назад оформляється накладними в загальновстановленому порядку.

В обліку виконавця рух давальницької сировини і виготовленої з неї готової продукції ведеться за замовниками, видами сировини і за місцями їх зберігання і переробки.

Надання послуг з переробки давальницької сировини підтверджується актом про надання послуг, підписаним обома сторонами.

Розглянемо приклади відображення операцій з давальницькою сировиною в бухгалтерському обліку замовника і переробника.

Приклад 1.

Замовник відвантажив виконавцеві давальницьку сировину на суму 20000 грн. У результаті переробки отримана готова продукція на суму 27900 грн. Виконавець пред’явив замовникові рахунок на надані ним послуги в сумі 9000 грн. (у тому числі ПДВ – 1500 грн.), що був оплачений грошовими коштами.

Послуги транспортної організації з доставки продукції на склад замовника оплачені замовником.

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

Облік у замовника

1.

Відвантажена давальницька сировина переробникові

206

201

20000

2.

Підписаний акт про надання послуг з переробки

23

631

7500

3.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

1500

4.

Списана вартість сировини у виробництво

23

206

20000

5.

Оприбуткована готова продукція

26

23

27500

6.

Оплачені послуги переробника

631

311

9000

7.

Отримані послуги перевізника з доставки готової продукції на склад

26

631

400

8.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

80

9.

Оплачені послуги з перевезення

631

311

480

10.

Нарахована заробітна плата АУП

92

661,651,

652,653

6900

11.

Нарахована орендна плата за оренду складу

63

631

300

12.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

60

Облік у виконавця

1.

Отримана давальницька сировина

022

20000

2.

Підписаний акт про надання послуг з переробки

361

703

9000

3.

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

1500

4.

Нарахована заробітна плата робітникам

23

661,651,

652,653

2000

5.

Нарахована амортизація виробничих основних фондів

23

131

160

6.

Відображена собівартість реалізованих послуг

903

23

2160

7.

Відображений фінансовий результат

703

791

7500

8.

Списана собівартість реалізованих послуг

791

903

2160

9.

Отримана оплата від замовника

311

361

9000

10.

Списана давальницька сировина із забалансового рахунка

022

20000

 

Приклад 2.

Замовник відвантажив переробнику сировину:

як давальницьку – на суму 20000 грн.;

як оплату за послуги з її переробки – на суму 900  грн. (у тому числі ПДВ – 1500 грн.).

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума,

грн

Облік у замовника

1.

Відвантажена давальницька сировина переробникові

206

201

20000

2.

Відвантажена сировина як оплата за переробку, визнаний дохід

361

712

9000

3.

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

1500

4.

Відображена собівартість реалізованої сировини

943

201

7500

5.

Списаний на фінансовий результат дохід від реалізації сировини

712

791

7500

6.

Списана собівартість реалізованої сировини

791

943

7500

7.

Підписаний акт про надання послуг з виконавцем

23

631

7500

8.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

1500

9.

Списана вартість давальницької сировини у виробництво

23

206

20000

10.

Оприбуткована готова продукція

26

23

27500

11.

Отримані послуги перевізника з доставки готової продукції на склад

26

631

400

12.

відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

80

13.

Оплачені послуги з перевезення

631

311

480

14.

Нарахована заробітна плата АУП

92

661,651,

652,653

6900

15.

Нарахована орендна плата за оренду складу

93

631

300

16.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

60

17.

Проведене взаємозарахування

631

361

9000

Облік у виконавця

1.

Отримана давальницька сировина

022

20000

2.

Оприбуткована сировина, отримана як оплата за переробку

201

631

7500

3.

Відображені розрахунки по податковому кредиту з ПДВ

644

631

1500

4.

Нараховані податкові зобов’язання

643

641

1500

5.

Підписаний акт про надання послуг з переробки

361

703

9000

6.

Відображені розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ

703

643

1500

7.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

644

1500

8.

Нарахована заробітна плата робітникам

23

661,651,

652,653

2000

9.

Нарахована амортизація виробничих основних фондів

23

131

160

10.

Відображена собівартість реалізованих послуг

903

23

2160

11.

Відображений фінансовий результат

703

791

7500

12.

Списана собівартість реалізованих послуг

791

903

2160

13.

Проведене взаємозарахування

631

361

9000

14.

Списана давальницька сировина із забалансового рахунка

022

20000

 

Приклад 3. Замовник відвантажив переробникові давальницьку сировину на суму 27500 грн. Як оплата за послуги з її переробки у виконавця залишається частина готової продукції на суму 9000 грн. (у тому числі ПДВ – 1500 грн.).

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума,

грн

Облік у замовника

1.

Відвантажена давальницька сировина переробникові

206

201

27500

2.

Підписаний акт про надання послуг з переробки

23

631

7500

3.

Відображені розрахунки по податковому кредиту з ПДВ

644

631

1500

4.

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

1500

5.

Списана давальницька сировина у виробництво

23

206

27500

6.

Оприбуткована готова продукція

26

23

35000

7.

Відображена реалізація готової продукції переробнику

361

701

9000

8.

Відображені розрахунки з податковими зобов’язаннями з ПДВ

701

643

1500

9.

Відображений фінансовий результат

701

791

7500

10.

Збільшений податковий кредит з ПДВ

641

644

1500

11.

Відображена собівартість готової продукції, реалізованої переробнику

901

26

7500

12.

Проведене взаємозарахування

631

361

9000

Облік у виконавця

1.

Отримана давальницька сировина

022

27500

2.

Підписаний акт про надання послуг з переробки

361

703

9000

3.

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

1500

4.

Нарахована заробітна плата робітникам

23

661,651,

652,653

2000

5.

Нарахована амортизація виробничих основних фондів

23

131

160

6.

Відображена собівартість реалізованих послуг

903

23

2160

7.

Відображений фінансовий результат

703

791

7500

8.

Списана собівартість реалізованих послуг

791

903

2160

9.

Оприбуткована готова продукція, отримана як оплата за послуги переробки

281

631

7500

10.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

1500

11.

Проведене взаємозарахування

631

361

9000

12.

Списана давальницька сировина із забалансового рахунка

022

27500

 


12.02.2011