Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445

Наказ МОН № 511 від 07.05.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 511 від 07 травня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2021 р. за № 1005/36627

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 03 травня 2018 року
№ 445

Відповідно до абзацу п'ятнадцятого пункту 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку магістрів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077, що додаються.

2. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з європейської інтеграції Вітренка А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                               Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
07 травня 2021 року № 511

ЗМІНИ
до Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

1. У абзаці першому пункту 3 слова "(в окремих випадках - за спеціалізаціями, визначеними наказами МОН) та формами навчання (далі - конкурсні позиції)" замінити словами "(в окремих випадках - за предметними спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціальностей, визначеними наказами МОН) та формами здобуття вищої освіти (далі - конкурсні позиції)".

2. У пункті 4:

 • слова "Відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти, структурним підрозділам закладів вищої освіти" замінити словами "Відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти та територіально відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти (далі - ВСП та ТВСП);".

3. У пункті 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

 • "1) наявність ліцензії за другим (магістерським) рівнем вищої освіти або для певних освітніх програм, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання";
 • у підпункті 2 слова "(спеціалізації) та форми навчання" замінити словами "(предметними спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціальностей) та формами здобуття вищої освіти";

доповнити новими підпунктами 4 і 5 такого змісту:

 • "4) внесені до Єдиної державної бази з питань освіти конкурсні пропозиції на прийом за освітнім ступенем магістра, створені відповідно до вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на поточний рік;
 • 5) подання довідки про встановлення вартості освітніх послуг з урахуванням законодавства по індикативну собівартість.".

4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Визначення обсягу державного замовлення проводить Комісія окремо за кожною конкурсною позицією пропорційно конкурсному балу, який визначається як добуток кількісного показника випуску бакалаврів (кількісний показник випуску бакалаврів розраховується як кількість здобувачів вищої освіти, які поточного року завершують навчання у цьому закладі вищої освіти (разом з ВСП та ТВСП) за освітньо-професійними програмами бакалавра з відповідної спеціальності (предметними спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціальностей) та формами здобуття вищої освіти за державним замовленням МОН (план випуску станом на дату подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору). Якщо така кількість менше 5, то К встановлюється рівним 5. Одна особа враховується лише один раз за однією спеціальністю) і таких критеріїв:

К1 - критерій якості наукової роботи у закладі вищої освіти (разом з ВСП та ТВСП).

К1 = 1 + питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, у тому числі відокремлених структурних підрозділів закладу вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, в загальному контингенті науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у закладі вищої освіти (разом з ВСП та ТВСП) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року;

К2 - показник наукової діяльності закладу вищої освіти (визначається залежно від обсягу надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг на одного науково-педагогічного працівника за основним місцем роботи (далі - ОНП) у середньому за попередні три календарні роки)):

 • К2 = 1,0 - якщо ОНПі не перевищує 500 гривень на одну особу;
 • К2 = 1,02 - якщо ОНПі дорівнює 501 - 2000 гривень на одну особу;
 • К2 = 1,04 - якщо ОНПі дорівнює 2001 - 5000 гривень на одну особу;
 • К2 = 1,06 - якщо ОНПі дорівнює 5001 - 10 000 гривень на одну особу;
 • К2 = 1,08 - якщо ОНПі дорівнює 10001 - 20000 гривень на одну особу;
 • К2 = 1,1 - якщо ОНПі перевищує 20001 гривень на одну особу.

К3 - інтегральний критерій якості кадрового забезпечення, якості навчання та міжнародного визнання.

К3 = 1,25 (якщо заклад вищої освіти посів місце в останньому опублікованому випуску одразу в трьох рейтингах QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities).

К3 = 1,1 (якщо заклад вищої освіти посів місце в останньому опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities).

К3 = 1,05 (якщо заклад вищої освіти посів місце у галузевому секторі в останньому опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities).

К3 = 1,0 в інших випадках.

Беруться до уваги дані, опубліковані до 01 травня поточного року;

К4 = 1,1 (для закладів вищої освіти, розташованих на території Донецької та Луганської областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації).

К4 = 1,04 (для закладів вищої освіти (разом з ВСП та ТВСП) у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях).

К4 = 1,0 (для закладів вищої освіти, розташованих у місті Києві).

К4 = 1,02 в інших випадках;

К5 - критерій акредитованості магістерської освітньої програми (спеціальності до запровадження акредитації освітніх програм) у закладі вищої освіти.

К5 = 1,2 у разі ухвалення рішення про акредитацію хоча б однієї освітньої програми в межах спеціальності (предметної спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей) із визначенням "Зразкова";

К5 = 1,1 у разі ухвалення рішення про акредитацію хоча б однієї освітньої програми в межах спеціальності (предметної спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей);

К5 = 1,025 у разі ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію хоча б однієї освітньої програми в межах спеціальності (предметної спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей);

К5 = 1,0 в інших випадках;

К6 - критерій наявності аспірантури та/або докторантури за цією спеціальністю у цьому закладі вищої освіти за умови наявності контингенту аспірантів та/або докторантів.

К6 = 1,15 (за наявності докторантури та аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів та докторантів).

К6 = 1,07 (за наявності докторантури або аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів або докторантів відповідно).

К6 = 1,0 в інших випадках;

К7 - критерій популярності магістерських програм закладу вищої освіти.

К7 = 1 + питома вага осіб, зарахованих на магістерські програми цієї спеціальності минулого року за всіма формами навчання та джерелами фінансування з числа випускників інших закладів вищої освіти, що здобули в них вищу освіту за ступенем бакалавра, але не більше 1,2;

К8 - критерій чисельності іноземних студентів.

К8 = 1 + питома вага іноземців та осіб без громадянства в загальній чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання усіх рівнів за цією спеціальністю (разом з ВСП та ТВСП), окрім освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, але не більше 1,1;

К9 - спеціалізований критерій.

К9 = 1 + питома вага випускників закладу вищої освіти за цією спеціальністю (спеціалізацією) за денною формою навчання, які здобули ступінь магістра в попередньому календарному році і яким було виплачено одноразову адресну грошову допомогу у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року, які уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти", у загальній кількості випускників закладу вищої освіти за цією спеціальністю (предметними спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціальностей) за денною формою навчання, які здобули ступінь магістра в попередньому календарному році (щодо спеціальностей (предметних спеціальностей та спеціалізацій окремих спеціальностей) галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" за денною формою навчання).

К9 = 1 + питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, у тому числі ВСП та ТВСП, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків Світу та Європи з видів спорту, які визнані Міністерством молоді та спорту України, в загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у закладі вищої освіти (разом з ВСП та ТВСП) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року (щодо осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями 017 "Фізична культура і спорт" та 014.10 "Середня освіта (фізична культура)", і для цієї спеціальності).

К9 = 1 + питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, у тому числі ВСП та ТВСП, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і під їх керівництвом за останні п'ять років здобуто дипломи (документи) переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Міністерством культури та інформаційної політики України, в загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у закладі вищої освіти (разом з ВСП та ТВСП) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року (щодо осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями галузі знань 02 "Культура і мистецтво", і для цих спеціальностей).

Якщо для спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт" та 014.10 "Середня освіта (фізична культура)" денної форми навчання критерій К9 розраховується одночасно за двома правилами, то застосовується показник з більшим значенням.

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам, у командних змаганнях - усім учасникам команди.

К9 = 1,0 в інших випадках.".

5. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

 • "Якщо округлена кількість місць державного замовлення за певною спеціальністю становить менше п'яти місць то державне замовлення за цією спеціальністю не надається.".

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                Олег Шаров

Освіта.ua
07.05.2021

Популярні новини
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів