Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління МОН

Наказ МОН № 445 від 03.05.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Увага! До наказу внесено зміни. Див. наказ МОН № 511 від 07.05.2021)

№ 445 від 03 травня 2018 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за № 625/32077

Про затвердження Критеріїв
конкурсного відбору виконавців
державного замовлення на підготовку
магістрів у закладах вищої освіти,
які знаходяться у сфері управління МОН

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку магістрів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Рашкевича Ю.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                 Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
03.05.2018 № 445

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за № 625/32077

КРИТЕРІЇ
конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів
у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

1. Ці Критерії використовуються під час розміщення державного замовлення на підготовку магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра (далі - підготовка магістрів) у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління МОН.

2. Терміни, що використовуються у цих Критеріях, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", у постановах Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" та від 20 травня 2013 року № 363 "Про розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", а також Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

3. Конкурсний відбір виконавців державного замовлення та розміщення державного замовлення на підготовку магістрів проводить конкурсна комісія МОН з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - Комісія) за спеціальностями (в окремих випадках - за спеціалізаціями, визначеними наказами МОН) та формами навчання (далі - конкурсні позиції) на підставі цих Критеріїв.

Конкурсний відбір виконавців державного замовлення та розміщення державного замовлення на підготовку магістрів спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" проводить конкурсна комісія МОН з відбору виконавців державного замовлення на підставі обов'язкових критеріїв, визначених пунктом 5 цих Критеріїв, та адресного розміщення державного замовлення.

4. У конкурсному відборі виконавців державного замовлення участь беруть заклади вищої освіти, які перебувають у сфері управління МОН та своєчасно подали заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення з необхідними супровідними документами. Відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти, структурним підрозділам закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, державне замовлення на підготовку магістрів не надається.

5. Учасники конкурсу вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації, з урахуванням таких критеріїв:

1) наявність ліцензії на підготовку магістрів з відповідних спеціальностей;

2) оголошення прийому вступників на конкурсні пропозиції з відповідної спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, оприлюднені в Правилах прийому до закладу вищої освіти до 31 грудня попереднього календарного року;

3) подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору, яка містить інформацію, передбачену пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363.

Подані у конкурсній документації дані перевіряються на достовірність. У разі виявлення недостовірних даних заклад вищої освіти не допускається до участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення.

6. Визначення обсягу державного замовлення проводить Комісія окремо за кожною конкурсною позицією пропорційно конкурсному балу, який визначається як добуток кількісного показника випуску бакалаврів (кількісний показник випуску бакалаврів розраховується як кількість здобувачів вищої освіти, які поточного року завершують навчання у цьому закладі вищої освіти (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) за освітньо-професійними програмами бакалавра з відповідної спеціальності (напряму підготовки) та форми навчання за державним замовленням МОН (план випуску станом на дату подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору). Якщо така кількість менше 5, то К встановлюється рівним 5. Одна особа враховується лише один раз за однією спеціальністю) і таких критеріїв:

К1 - критерій якості наукової роботи у закладі вищої освіти (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти).

К1 = 1 + питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, у тому числі відокремлених структурних підрозділів закладу вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, в загальному контингенті науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у закладі вищої освіти (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року;

К2 = К2.1 * К2.2 - критерій диверсифікації джерел доходу закладу вищої освіти.

К2.1 = 1,04 (якщо питома вага коштів, отриманих як плата за послуги у надходженнях за програмою досліджень, наукових та науково-технічних розробок у попередньому фінансовому році перевищувала 30 % від загального обсягу надходжень закладу вищої освіти за цією програмою).

К2.1 = 1,0 в інших випадках.

К2.2 = 1,03 (якщо питома вага коштів, отриманих як плата за послуги у надходженнях за програмою підготовки кадрів та забезпечення діяльності баз практики в попередньому фінансовому році перевищувала 35 % від загального обсягу надходжень закладу вищої освіти за цією програмою).

К2.2 = 1,0 в інших випадках;

К3 - інтегральний критерій якості кадрового забезпечення, якості навчання та міжнародного визнання.

К3 = 1,1 (якщо заклад вищої освіти посів місце в останньому опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities).

К3 = 1,0 в інших випадках.

Беруться до уваги дані, опубліковані до 01 травня поточного року;

К4 - регіональний критерій.

К4 = 1,1 (для переміщених закладів вищої освіти та закладів вищої освіти, розташованих на території Донецької та Луганської областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації).

К4 = 1,04 (для закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях).

К4 = 1,0 (для закладів вищої освіти, відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, у місті Києві).

К4 = 1,02 в інших випадках;

К5 - критерій акредитованості магістерської освітньої програми (спеціальності до запровадження акредитації освітніх програм) у закладі вищої освіти. До акредитованих прирівнюється освітня програма (спеціальність), на яку експертна комісія з акредитації надала позитивний висновок станом на дату подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору, але не пізніше 15 червня поточного року.

К5 = 1,1 для акредитованих освітніх програм (спеціальностей).

К5 = 1,0 в інших випадках;

К6 - критерій наявності аспірантури та/або докторантури за цією спеціальністю у цьому закладі вищої освіти за умови наявності контингенту аспірантів та/або докторантів.

К6 = 1,1 (за наявності докторантури та аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів та докторантів).

К6 = 1,05 (за наявності докторантури або аспірантури за умови наявності контингенту аспірантів або докторантів відповідно).

К6 = 1,0 в інших випадках;

К7 - критерій популярності магістерських програм закладу вищої освіти.

К7 = 1 + питома вага осіб, зарахованих на магістерські програми цієї спеціальності минулого року за всіма формами навчання та джерелами фінансування з числа випускників інших закладів вищої освіти, що здобули в них вищу освіту за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, але не більше 1,2;

К8 - критерій чисельності іноземних студентів.

К8 = 1 + питома вага іноземців та осіб без громадянства в загальній чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання усіх рівнів за цією спеціальністю (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти), окрім освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, але не більше 1,1;

К9 - спеціалізований критерій.

К9 = 1 + питома вага випускників закладу вищої освіти за цією спеціальністю (спеціалізацією) за денною формою навчання, які здобули ступінь магістра в попередньому календарному році і яким було виплачено одноразову адресну грошову допомогу у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року, які уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів", у загальній кількості випускників закладу вищої освіти за цією спеціальністю (спеціалізацією) за денною формою навчання, які здобули ступінь магістра в попередньому календарному році (щодо спеціальностей (спеціалізацій) галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" за денною формою навчання).

К9 = 1 + питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, у тому числі відокремлених структурних підрозділів закладу вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків Світу та Європи з видів спорту, які визнані Міністерством молоді та спорту України, в загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у закладі вищої освіти (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року (щодо осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт", і для цієї спеціальності).

К9 = 1 + питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, у тому числі відокремлених структурних підрозділів закладу вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і під їх керівництвом за останні п'ять років здобуто дипломи (документи) переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Міністерством культури України, в загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працювали у закладі вищої освіти (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) за основним місцем роботи станом на 31 грудня попереднього календарного року (щодо осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями галузі знань 02 "Культура і мистецтво", і для цих спеціальностей).

Якщо для спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" денної форми навчання критерій К9 розраховується одночасно за двома правилами, то застосовується показник з більшим значенням.

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам, у командних змаганнях - усім учасникам команди.

К9 = 1,0 в інших випадках.

7. Розрахункова кількість місць державного замовлення округлюється до одиниць. Якщо округлена кількість місць державного замовлення для певних закладів вищої освіти є більшою від визначених ними пропозицій, обсяг державного замовлення встановлюється в розмірі їх пропозицій.

8. Конкурсна комісія ухвалює окремі рішення щодо розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для закладів вищої освіти, які не здійснюють у поточному році випуск бакалаврів з відповідних спеціальностей.

9. Результати засідання конкурсної комісії розміщуються на офіційному веб-сайті МОН.

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих                                        О.І. Шаров

Освіта.ua
03.05.2018

Популярні новини
В Україні скасують заочну форму навчання у вишах Вступ на заочну форму навчання до закладів вищої освіти пропонують скасувати з 2024 року
Магістранти-правники склали апробаційний ЄДКІ Успішне складання державного іспиту є необхідною умовою для отримання диплома про вищу освіту
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів