Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

Наказ МОН № 1051 від 03.10.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1051 від 03 жовтня 2018 року

Про затвердження примірних положень
про проведення конкурсу на посаду
директора та педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсного центру

Відповідно до пункту 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами), та з метою визначення механізму проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Примірне положення про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру;

2) Примірне положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) довести примірні положення про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру до відома керівників структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                            Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 03.10.2018 № 1051

Примірне положення про проведення конкурсу на
посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

1. Це Примірне положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру.

2. Директор інклюзивно-ресурсного центру призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) (далі - засновник).

3. Конкурс повинен проводитися з дотриманням принципів:

 • законності;
 • прозорості;
 • забезпечення рівного доступу;
 • недискримінації;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів оцінювання.

4. Конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру проводиться при його утворенні, закінченні строку дії контракту з директором або прийнятті рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.

5. Конкурс проводиться поетапно:

 • прийняття рішення про оголошення, конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці; прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • проведення іспиту та визначення його результатів;
 • проведення співбесіди та визначення її результатів;
 • визначення переможця конкурсного відбору;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

6. Конкуре оголошується та проводиться засновником.

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті засновника (у разі наявності веб-сайту) не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

 • найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти);
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

9. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

10. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

11. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється засновником.

12. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

13. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється засновником.

14.Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

16. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.

Головою конкурсної комісії може бути заступник міського голови, заступник голови районної у місті ради, заступник голови районної ради, голова об’єднаної територіальної громади.

До складу конкурсної комісії також входять начальник управління (відділу) освіти міської або районної ради, відділу освіти районної державної адміністрації, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров’я, закладів (установ) соціального захисту та представники громадськості.

17. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

18. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводитися за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки;
 • знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у додатку 2 Примірного положення.

19. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 18 Примірного положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш як 1 година 20 хвилин.

20. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

 • 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

21. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 20 цього Примірного положення.

22. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

24. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

 • 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

25. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).

26. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

27. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства (додаток 4).

28. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).

29. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

30. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

31. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів), але не пізніше ніж через три робочі дні з дати його отримання.

32. Після отримання висновку засновник надсилає документи до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів для погодження претендента на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру. У разі відповідності вимогам законодавства щодо освітнього рівня, відповідного стажу роботи претендента та відсутності заперечень від інших претендентів, структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів упродовж 10 днів з моменту отримання висновку від засновника погоджує претендента.

33. Після погодження кандидатури претендента, засновник укладає з ним контракти дотриманням вимог законодавства про працю.

34. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсний відбір;
 • Конкурсною комісією не визначено претендента.

35. Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.

36. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті засновника інклюзивно-ресурсного центру (у разі наявності веб-сайту) не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Директор департаменту
освіти і науки України                                Ю. Г. Кононенко

Освіта.ua
03.10.2018

Популярні новини
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
У МОН не бачать загроз масового скорочення вчителів Майже 700 тисяч учнів перебуває за кордоном, 70 тисяч змінили місце перебування
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів