Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН № 1487 від 15.11.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1487 від 15 листопада 2017 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2017 р. за № 1474/31342

Про затвердження Змін до Порядку
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 розділу І, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 45 Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр          Л. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15.11.2017  № 1487

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2017 р. за № 1474/31342

ЗМІНИ
до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. У розділі ІІ:

1) підпункт 4 пункту 3 після слова «завдання» доповнити словами «для виконання»;

2) у підпунктах 1, 4 пункту 4 слова «навчальними закладами» замінити словами «закладами освіти»;

3) у пункті 5:

 • у підпункті 1 слова «навчальними закладами» замінити словами «закладами освіти»;
 • у підпункті 5 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти».

2. У розділі ІV:

1) у пункті 2:

у підпункті 2:

 • в абзаці другому слова «осіб, яким станом на 01 вересня року, що передує року їх участі в зовнішньому оцінюванні, не виповнилося 16 років, та» виключити;

в абзаці п’ятому:

 • слова «з навчального закладу» замінити словами «із закладу освіти»;
 • слова «загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

 • «3) копію документа про повну загальну середню освіту (для осіб, які здобули повну загальну середню освіту (далі - випускники минулих років)) або довідку (додаток 3) з місця навчання, яка підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році та не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, а також для випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти).»;

2) у пункті 5:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

 • «7) відомості про заклад освіти (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року, учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (далі - випускники системи середньої освіти поточного навчального року)) та клас, у якому навчається (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року), або про здобуття повної загальної середньої освіти;»
 • підпункт 8 після слова «оцінювання» доповнити словами «, із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань сертифікаційної роботи»;
 • у підпункті 9 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «системи середньої освіти»;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

 • «10) інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні проведення зовнішнього оцінювання (для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію), випускників минулих років, випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти);»;

3) у пункті 7 слова «загальноосвітнього навчального закладу, у якому навчається» замінити словами «закладу освіти, в якому здобуде у поточному навчальному році повну загальну середню освіту (далі - заклад освіти)»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

 • «8. Випускники системи середньої освіти поточного навчального року після формування комплекту реєстраційних документів подають його до закладу, у якому навчаються.
 • Випускники системи середньої освіти поточного навчального року, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, надсилають комплект реєстраційних документів у спосіб, зазначений у пункті 10 цього розділу.
 • Випускники закладів загальної середньої освіти з числа осіб з неконтрольованих територій, які навчаються екстерном, можуть надати скан-копії реєстраційних документів та фотокартки на електронну адресу закладу, у якому навчаються (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно).»;

5) у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

 • «9. Заклад освіти:»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

 • «2) надсилає поштою або передає нарочним в установлені строки до відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою (за наявності) закладу освіти список випускників і комплекти реєстраційних документів. Дата подання визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передання нарочним - за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі).»;

6) у пункті 11 слова «, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів» виключити;

7) пункт 15 викласти в такій редакції:

 • «15. Індивідуальні конверти надсилаються рекомендованим поштовим відправленням:
 • випускникам минулих років, випускникам системи середньої освіти поточного навчального року, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, - за адресою, зазначеною в реєстраційній картці;
 • випускникам системи середньої освіти поточного навчального року - за адресою закладу освіти, де вони навчаються. Вручення індивідуальних конвертів забезпечують заклади освіти.»;

8) в абзаці п’ятому пункту 20 слова «які подавали документи за допомогою електронної пошти» замінити словами «яким інформація про результати реєстрації була надіслана на електронну адресу»;

9) у підпункті 4 пункту 21 слово «(перереєстрації)» замінити словами «(особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційні документи) або перереєстрації»;

10) пункт 24 викласти в такій редакції:

 • «24. Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, має:
 • сформувати нову реєстраційну картку;
 • усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації або перереєстрації;
 • надіслати до завершення строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті), до регіонального центру комплект реєстраційних документів в один із способів, зазначених у пунктах 8, 10, 11 цього розділу, що передбачені для відповідної категорії осіб, які реєструються.».

3. У розділі V:

1) у пункті 3 слова «російської та» виключити;

2) в абзаці першому пункту 7:

 • слова «загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти»;
 • слова «навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання» замінити словами «закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

4. У розділі VІ:

1) у пункті 5:

 • у підпункті 1 слова «пенітенціарної системи» замінити словами «виконання покарань, слідчих ізоляторах»;

доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

 • «3) мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (для участі в додатковій сесії з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).»;

2) у пункті 6:

 • абзац перший після слова «предмета» доповнити словами «(з урахуванням дня проведення)»;
 • у підпункті 3 слова «, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій» виключити.

5. У розділі VІІ:

1) у підпункті 2 пункту 2 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «системи середньої освіти»;

2) у пункті 7 слова «(українська мова і література, математика, іноземні мови, російська мова)» виключити;

3) пункт 10 після слова «також» доповнити словами «за потреби»;

4) пункт 12 викласти в такій редакції:

 • «12. Результати основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета анулюються в разі задоволення апеляційною комісією клопотань регламентних комісій про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через:
 • допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;
 • дострокове припинення учасником зовнішнього оцінювання виконання сертифікаційної роботи за станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті проведення зовнішнього оцінювання.»;

5) абзац перший пункту 15 після слова «робіт» доповнити словами «(установлення тестового бала всім учасникам зовнішнього оцінювання)»;

6) у пункті 20:

 • в абзаці першому слова «, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) (додаток 7)» замінити словами «(додаток 7), що формується в електронному вигляді за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) та затверджується директором Українського центру шляхом накладання електронного цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».»;
 • в абзаці другому слова «загальноосвітнім навчальним закладам» замінити словами «закладам освіти»;

7) пункт 21 викласти в такій редакції:

 • «21. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:
 • з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов - не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;
 • з інших навчальних предметів - не пізніше ніж через 14 календарних днів.
 • Офіційне оголошення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання здійснюється не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня проведення останнього зовнішнього оцінювання.
 • Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до Сертифіката.
 • Інформаційні картки розміщуються на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів останнього тестування основної сесії зовнішнього оцінювання.»;

8) у пункті 23:

 • підпункт 1 після слова «відповідей -» доповнити словами «не пізніше»;
 • підпункт 2 після слова «відповіддю -» доповнити словами «не пізніше»;

9) в абзаці другому пункту 24 слова «загальноосвітніх, вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої, вищої освіти».

6. У розділі VІІІ:

1) у другому реченні пункту 2 слово «реєстрації» замінити словом «перереєстрації»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Розгляд заяви щодо порушення процедури здійснюється регламентною комісією протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.

За результатами розгляду заяви щодо порушення процедури регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;
 • відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання не впливає на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання;
 • вважати виявлене порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання таким, що впливає на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:
 • подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;
 • допустити особу до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.
 • Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилається заявнику наступного робочого дня після його прийняття.
 • Клопотання про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання надсилається до апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
 • Регіональний центр інформує учасника про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.»;

3) у пункті 16:

 • в абзаці першому слово «розміщується» замінити словами «а також списки осіб, заяви яких розглядатимуться на засіданні, розміщуються»;
 • абзац другий після слова «їх» доповнити словом «законні»;

4) пункт 21 викласти в такій редакції:

 • «21. Якщо під час розгляду заяв щодо результатів апеляційною комісією підтверджено факт неправильного встановлення результату зовнішнього оцінювання внаслідок технологічних помилок, допущених під час проведення зовнішнього оцінювання та/або в процесі визначення результатів зовнішнього оцінювання, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату зовнішнього оцінювання іншого учасника зовнішнього оцінювання (зокрема, у випадку неподання таким учасником відповідної заяви), про що його повідомляють на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання шляхом розміщення витягу з протоколу в електронному вигляді, засвідченого електронним цифровим підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».»;

5) у пункті 22:

 • підпункт 2 виключити.
 • У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;
 • у підпункті 2 слова «загальноосвітнім навчальним закладам» замінити словами «закладам освіти»;

6) пункт 23 викласти в такій редакції:

 • «23. Після прийняття апеляційною комісією рішення за результатами розгляду поданих заяв, але не пізніше ніж через три робочі дні рішення апеляційної комісії розміщуються на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання у вигляді витягу з протоколу в електронному вигляді, засвідченого електронним цифровим підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».».

7. У тексті Порядку слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках і числах замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках і числах.

8. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «Під штрих-кодом - місце для службової інформації.»;

абзаци дванадцятий, тринадцятий викласти в такій редакції:

 • «2) відомості (найменування та місцезнаходження) про заклад освіти (для випускників системи середньої освіти поточного навчального року) і клас, у якому навчається (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року), або відомості про здобуття повної загальної середньої освіти (для випускників минулих років);
 • 3) інформація про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (перелік навчальних предметів, з яких особа бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань сертифікаційної роботи; мова національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання; інформація про населений пункт, де перебуватиме особа у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання (для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію), випускників минулих років, випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти); назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію);»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

 • «У лівій нижній частині реєстраційної картки - дата та час формування реєстраційної картки за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.».

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

 • «Штрих-коди в реєстраційній картці за бажанням особи можуть не розміщуватися через її релігійні переконання.»;

2) у додатку 3:

рядок «Тип навчального закладу системи загальної середньої освіти (вказати потрібне):» викласти в такій редакції:

 • «Тип закладу освіти (вказати потрібне):»;
 • позицію «професійно-технічний навчальний заклад» замінити позицією «заклад професійної (професійно-технічної) освіти»;
 • позицію «вищий навчальний заклад» замінити позицією «заклад вищої освіти»;

3) у додатку 4:

після рядка «(найменування навчального закладу)» доповнити додаток чотирма рядками такого змісту:

«Тип закладу освіти системи загальної середньої освіти (вказати потрібне):

 • заклад професійної (професійно-технічної) освіти
 • заклад вищої освіти
 • заклад загальної середньої освіти»;

у таблиці позицію шосту після слова «атестацію» доповнити словами «(із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань сертифікаційної роботи)»;

4) додаток 5 викласти в такій редакції:

5) додаток 7 викласти в такій редакції:

6) у додатку 8:

 • таблицю викласти в такій редакції:

№з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання

Тип, серія та номер документа, зазначеного у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання

Номер облікового запису у відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за завдання державної підсумкової атестації

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Рівень складності завдань*

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Графа зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета.»;

7) додаток 9 викласти в такій редакції:

8) у таблиці додатка 10 позицію четверту після слова «атестації» доповнити словами «; рівень складності завдань (за наявності)»;

9) у тексті додатків слова «навчальний заклад» у всіх відмінках замінити словами «заклад освіти» у відповідних відмінках.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти           Ю. Кононенко

Освіта.ua
15.11.2017

Популярні новини
Київ готується до переходу у «червону» зону Київ потрапить у «червону» зону карантину через стрімке погіршення епідемічної ситуації
Столична профспілка стала на захист невакцинованих освітян Профспілка закликала МОЗ скасувати рішення про обов'язкову вакцинацію освітян
Наказ про обов'язкову вакцинацію освітян оскаржили в суді Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію освітян
МОН рекомендує школам розпочати канікули У відомстві просять педради шкіл відповідально поставитися до рекомендацій
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів