Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання ​навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 704 від 22.06.2016 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 704 від 22 червня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2016 р. за № 1050/29180

Про затвердження Типового переліку
засобів навчання та обладнання
навчального і загального призначення
для кабінетів природничо-математичних
предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до частини другої статті 44 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу в установленому законодавством порядку.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) забезпечити опублікування Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства після набрання чинності цим наказом.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій під час оснащення загальноосвітніх навчальних закладів керуватися Типовим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 Міністр       Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 червня 2016 року № 704

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2016 р. за № 1050/29180

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального
і загального призначення для кабінетів природничо-математичних
предметів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Цей Типовий перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими повинні бути обладнані кабінети біології, географії, математики, фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, враховуючи вимоги новітніх технологій викладання предметів природничого циклу.

Цей Типовий перелік забезпечує єдині підходи і вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму та рівні умови здобуття освіти для всіх учнів, визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного обладнання кабінетів природничо-математичних предметів і є обов'язковим для засобів навчання та навчального обладнання, що будуть закуповуватися після набрання чинності цим наказом, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах державної та комунальної форми власності та рекомендаційним для навчальних закладів іншої форми власності.

2. У цьому Типовому переліку терміни вживаються у таких значеннях:

 • блок - сукупність взаємопов'язаних елементів, що виконують певну функцію;
 • гербарій - колекція (зібрання) спеціально зібраних і засушених рослин, призначена для навчальних цілей;
 • засоби навчання - частина обладнання закладів освіти як сукупність матеріальних об'єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності і виховному впливу на учнів;
 • інструменти навчальні - ручні та механізовані знаряддя або пристрої (обробні, монтажні, контрольно-вимірювальні, художні, садово-городні), призначені для виконання учнями практичної роботи;
 • карта навчальна - картографічний твір встановленого формату, що побудований в картографічній проекції, узагальнений і виконаний у певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи наземного простору з розміщеними на них об'єктами реальної дійсності, зміст якого визначається навчальними програмами;
 • колекція - зібрання однорідних предметів, підібраних за родовими та систематизованих за видовими ознаками, яке використовується як навчально-наочний посібник;
 • комплекс - системна комбінація будь-яких видів засобів навчання, обладнання, навчальних видань, функціонально пов'язаних між собою та організованих як єдине ціле для забезпечення досягнення визначеної навчально-виховної мети;
 • комплект - набір будь-яких видів засобів навчання, обладнання, навчальних видань, змістовно пов'язаних між собою та призначених для забезпечення досягнення визначеної навчально-виховної мети;
 • макет - різновид моделі навчальної, яка є об'ємно-просторовою композицією комплексу структурно взаємопов'язаних окремих об'єктів, що вивчається або використовується в навчально-виховному процесі;
 • меблі - рухоме майно або майно, яке на відміну від нерухомого можна переміщувати і яке використовується як обладнання загального призначення;
 • мікропрепарати - дрібні об'єкти, які важко розпізнати неозброєним оком (цілі організми, клітини та зрізи клітин і тканин рослин, тварин і людини) і які потребують використання електронної та оптичної апаратури;
 • модель навчальна - засіб навчання переважно демонстраційного типу, що спрощено відтворює об'єкт вивчення, якщо його неможливо або складно демонструвати в натуральному вигляді; об'ємне або площинне відображення (копія) об'єкта, процесу чи явища, взаємозв'язків між їх частинами, з більшою або меншою умовністю у відтворенні принципів, властивостей будови та функціонування, що вивчаються чи використовуються в навчально-виховному процесі;
 • муляж - різновид моделі навчальної, який максимально наближено відтворює зовнішні властивості об'єкта, що вивчається, ігноруючи його внутрішню будову;
 • набір - сукупність однорідних предметів, які разом становлять щось ціле;
 • обладнання навчальне - частина засобів навчання як сукупність матеріальних об'єктів, які застосовуються для передачі навчальної інформації і в окремих випадках використовуються як джерело знань;
 • посуд - порожнисті вироби зі скла, глини, пластмаси, металу та інших твердих матеріалів, призначені для зберігання речовин, лікарських препаратів тощо;
 • таблиця навчальна - друкований листовий наочний посібник, що містить цифровий чи текстовий матеріал, малюнки, графічні зображення для ілюстрації теми чи розділу навчальної програми з розташуванням їх за певною системою і призначений для демонстрації в умовах навчальної аудиторії;
 • технічне завдання - документ, що встановлює основні призначення, показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

3. Оснащення загальноосвітнього навчального закладу повинно відповідати вимогам:

 • державних освітніх стандартів;
 • необхідності і достатності оснащення освітнього процесу для повної реалізації основних освітніх програм;
 • комплектності і модульності, що дозволяють реалізовувати різні освітні програми, з урахуванням реальних особливостей загальноосвітніх навчальних закладів та основних освітніх програм, різних робочих програм та навчально-методичних комплексів, напрямів позаурочної діяльності, а також інших потреб учасників освітнього процесу;
 • відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров'я учнів і охорони праці працівників освітніх установ;
 • універсальності - можливості застосування навчального обладнання для вирішення комплексу завдань у навчальній і позаурочній діяльності, в різних предметних галузях, з використанням різних методик навчання тощо;
 • забезпеченості ергономічного режиму роботи учасників освітнього процесу;
 • узгодженості спільного використання (змістового, функціонального, технологічного, програмного тощо).

4. Комплектація кабінетів природничо-математичних предметів шкільними меблями та навчально-методичними матеріалами здійснюється відповідно до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 грудня 2012 року № 1423, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 44/22576.

5. Засоби навчання та навчальне обладнання, що поставляються та використовуються у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, повинні мати на момент поставки висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або технічний паспорт на виріб, та/або декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання, викладеними українською мовою, та обов'язковим методичним забезпеченням для демонстраційних, практичних та лабораторних робіт відповідно до навчальної програми.

6. Комп'ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики та хімії повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

7. Цифрове вимірювальне обладнання, демонстраційне обладнання, обладнання для лабораторних робіт, мікропрепарати, прилади, набори, приладдя, цифрове обладнання, додаткове приладдя, реактиви та хімічне приладдя для кабінету біології повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

8. Комп'ютерне обладнання, об'єкти натуральні, демонстраційне обладнання, обладнання для проведення практичних робіт, друковані навчальні наочні посібники, засоби навчання екранні та екранно-звукові, цифрове обладнання для кабінету географії повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.

9. Прилади загального призначення, прилади та пристосування для практичних робіт, цифрове обладнання для кабінету математики повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 4.

10. Цифрове вимірювальне обладнання, прилади демонстраційні, прилади механічні, набір посуду, набір інструменту, осцилограф, демонстраційне обладнання, прилади та приладдя, обладнання для лабораторних робіт, набори, обладнання загального призначення для кабінету фізики та астрономії повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 5.

11. Цифрове вимірювальне обладнання, прилади загального призначення, посуд загального призначення, обладнання та посуд загального та спеціального призначення, колекції, моделі, набори, графічні та друковані засоби, реактиви, витратні матеріали для кабінету хімії повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 6.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти       Ю. Г. Кононенко

Освіта.ua
22.06.2016

Популярні новини
У Держбюджеті відновлять субвенцію на НУШ До Державного бюджету на 2023 рік буде повернута освітня субвенція на НУШ
Майже 2 млн школярів навчаються дистанційно У МОН зазначають, що усе більше учнів повертається до очної та змішаної форм навчання
МОН деталізує інформацію про контингент учнів МОН проведе збір індивідуальних даних учнів для розподілу освітньої субвенції на 2023 рік
МОН визначено перелік навчальної літератури для шкіл  Міністерством освіти складені переліки навчальної літератури та навчальних програм
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Максим
А де лінки на на таблиці 2, 3, 4 та 5 ??? А де лінки на на таблиці 2, 3, 4 та 5 ???
Кот Матроскин
Для Максим: В 1 всі таблиці
Максим Борисович
Дякую. Побачив.
Коментувати