Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

Наказ МОН № 1027/900 від 29.08.16 року

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1027/900 від 29 серпня 2016 року

Деякі питання участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб,
які мають певні захворювання та/або
патологічні стани, інвалідність

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки
№ 194/331 від 14.02.2019}

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 12 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Перелік захворювань та патологічних станів);

2) Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Перелік особливих умов);

3) форму первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» (далі - форма № 086-3/о) та інструкцію щодо її заповнення;

4) Порядок видачі та обліку форми первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання».

2. Установити, що:

1) інформація про захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:

  • листку непрацездатності, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1454/10053, - для зайнятого населення;
  • довідці про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України, форма якої затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 березня 2016 року № 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2016 року за № 535/28665, - для поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України;
  • довідці про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, виданій органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я, - для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом;
  • формі первинної облікової документації № 095/о «Довідка №___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

  • формі первинної облікової документації № 080/о «Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років», наведеній у додатку до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299, або Індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда № _____ (вікова категорія від 0 до 18 років), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464, - для дітей з інвалідністю віком до 18 років;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

  • Індивідуальній програмі реабілітації інваліда № _____ (вікова категорія від 18 років і старше), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464, - для осіб з інвалідністю віком від 18 років і старше;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

  • формі первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для інших осіб;
  • формі первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для інших осіб;

2) рішення про можливість створення в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами, що не передбачені Переліком особливих умов, приймають регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти з урахуванням технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання та матеріально-технічних можливостей пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

3) до участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до закладів вищої освіти, за результатами вступних іспитів (екзаменів) з певного(их) конкурсного(их) предмета(ів) у закладі вищої освіти допускаються:

  • особи, які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з цього(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, - у разі подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, або копії такого документа;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, - у разі подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії форми № 086-3/о, завіреної підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти;

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

4) особа з порушеннями зору, яка використовує(вала) в процесі навчання шрифт Брайля та потребує створення особливої (спеціальної) умови, зазначеної в Переліку особливих умов за кодом 0205, може бути зареєстрованою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології (такій особі за підсумками реєстрації надається витяг з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, на якому ухвалено рішення щодо створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205).

Форми проведення вступних випробувань з інших конкурсних предметів для осіб, зазначених в абзаці першому цього підпункту, визначаються окремо в умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються Міністерством освіти і науки України кожного року.

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

3. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування вживати заходів щодо забезпечення проходження особами з особливими освітніми потребами зовнішнього незалежного оцінювання у будівлях, спорудах та приміщеннях закладів освіти, що відповідають вимогам підпунктів 6.1.1, 6.1.2 пункту 6.1, пункту 6.2, підпункту 6.6.1 пункту 6.6 ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) спільно з Українським центром оцінювання якості освіти (Бойко В.І.) організувати:

1) у 2019 році під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору, яка передбачає використання комп’ютерної техніки та спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей;

2) до 2023 року розроблення та апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови для осіб із глибокими порушеннями зору.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95 «Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

6. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки України               Л. Гриневич

В.о. Міністра охорони
здоров’я України                      У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
29.08.2016 № 1027/900

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 р. за № 1707/29837

ПЕРЕЛІК
захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання

№ з/п

Назва захворювання або патологічного стану

Код за МКХ-10

Період, під час якого захворювання та його наслідки або патологічний стан можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання

1

Активний туберкульоз органів дихання і позалегеневих локалізацій

А15-А19

Під час хвороби та протягом одного року після виліковування

2

Злоякісні новоутворення всіх локалізацій

С00-С97

Під час хвороби та протягом одного року після виліковування

3

Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

3.1

Анемії (середньотяжкі і тяжкі форми), пов’язані з харчуванням, гемолітичні анемії

D50-D53 
D55-D59

Під час хвороби

3.2

Апластичні анемії вроджені

D61.0

Під час спеціального лікування

3.3

Апластичні анемії набуті

D61.1 
D61.2 
D61.3

Під час хвороби та протягом року після виліковування

3.4

Гемофілія (тяжкі форми)

D66 
D67

Під час спеціального лікування

3.5

Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми)

D66 
D67

Під час загострення

3.6

Агранулоцитоз

D70

Під час загострення та протягом шести місяців із моменту ремісії

3.7

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

D69.3

Під час хвороби та протягом одного року після виліковування

3.8

Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів (без ускладнень)

 

Під час імуносупресивної терапії та протягом одного року після її закінчення

3.9

Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів

D80-D82 
D84 
G11.3 
E31.0 
E85.0 
Q80.3 
Q99.8 
D61.0 
D70 
D71 
B37.2

Під час спеціального лікування

4

Хвороби ендокринної системи

4.1

Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, паращитовидних залоз із значним або помірним порушенням функції

Е00 
Е03 
Е05 
Е06.0 
Е06.1 
Е20 
Е21.0 
Е21.1 
Е22.0 
Е23.0 
Е24.0 
Е24.1 
Е24.3 
Е24.8 
Е24.9 
Е25.0 
Е26.0 
Е27

Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії

4.2

Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо)

Е21.0 
Е22.0 
Е22.8 
Е24.3 
Е26.0 
С73 
С74 
С75.0 
С75.1

Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії

4.3

Цукровий діабет

Е10-Е14

Під час клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації

5

Розлади психіки та поведінки

5.1

Гострі і транзиторні психотичні розлади

F23

Протягом психотичного стану

5.2

Помірний чи тяжкий епізод рекурентної чи біполярної депресії

F32.1-F32.3

Протягом епізоду афективних розладів

5.3

Маніакальний чи змішаний епізод з психотичними чи без психотичних симптомів

F30.1 
F30.2

Протягом епізоду афективних розладів

5.4

Тривожно-фобічні розлади (агорафобія, соціальні фобії, специфічні (ізольовані) фобії, що зумовлюють стани, що впливають на процедуру оцінювання)

F40.0 
F40.1

Протягом періоду загострення, яке впливає на ситуацію оцінювання, визначеного психіатром

5.5

Панічний розлад помірної тяжкості та тяжкий

F41.00 
F41.01

Протягом періоду загострення, визначеного психіатром

5.6

Генералізований тривожний розлад

F41.1

Протягом періоду загострення, визначеного психіатром

5.7

Обсесивно-компульсивний розлад

F42

Протягом періоду неконтрольованих пацієнтом обсесій, визначеного психіатром

5.8

Розлади харчової поведінки (анорексія, булемія)

F50.0-F50.3

Протягом періоду часу, коли вага пацієнта потребуватиме інтенсивної терапії, реабілітаційних заходів

5.9

Гіперкінетичні розлади (стани з тяжкими порушеннями активності та уваги, що потребують особливих умов при оцінюванні)

F90.0 
F90.1

Протягом періоду часу, коли порушення активності та уваги потребують особливих умов для оцінювання, визначеного психіатром

5.10

Елективний мутизм

F94.0

Протягом періоду часу, при якому стан мовленнєвої комунікації вимагатиме створення особливих умов для оцінювання

5.11

Тикозні розлади з тяжкими стигматизуючими вокалізаціями чи моторними тиками

F95.1 
F95.2

Протягом періоду загострення тикозної симптоматики, визначеного психіатром

5.12

Розлади загального розвитку (аутистичні розлади) при тяжких порушеннях концентраційної функції уваги, тяжкій стереотипній поведінці, агресії, аутоагресії, коморбідній депресії

F84

Протягом періоду загострення симптоматики, яка вимагає створення особливих умов для оцінювання дитини, тривалість якого визначає психіатр

6

Хвороби нервової системи

6.1

Прогресуючі захворювання нервової системи (м’язова дистрофія, розсіяний склероз тощо)

G11-G73

Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов

6.2

Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах

G09 
I69 
T90

Протягом одного року з початку захворювання

6.3

Епілепсія та епілептичні синдроми у фармакорезистентній формі

G40

Постійно

6.4

Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями

Q05-Q09

Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов

7

Хвороби ока та придаткового апарату

7.1

Сліпота обох очей (коригована гострота зору нижче 0,1 або концентричне звуження полів зору до 20 град. від точки фіксації)

H54.0-H54.7

Постійно

7.2

Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг

H16.0-H16.9 
H15.0 
H15.1 
H15.8 
H15.9 
H20.0-H20.2 
H20.8 
H46 
H48

Під час спеціального лікування

7.3

Одностороння та двостороння афакія або артифакія

H27.0 
Z96.1

Протягом трьох місяців після хірургічного втручання (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

7.4

Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах

H40.0-H40.6 
H40.8 
H40.9 
H42.0 
H42.8

Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

7.5

Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву)

H44.2

Постійно

7.6

Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці

H59 
H59.0 
H59.8 
H59.9

Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

7.7

Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості

S05.0-S05.9

Протягом трьох місяців після травми (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

8

Двобічна глухота з вестибулярними розладами

Н90-Н91

Постійно

9

Хвороби системи кровообігу

9.1

Гостра ревматична лихоманка

I00-I02

Під час хвороби та протягом одного року після останньої атаки

9.2

Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

I05-I06

Під час спеціального лікування

9.3

Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м'яза (міокардити, ендокардити та перикардити), серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

I30-I52 
І90

Під час спеціального лікування

9.4

Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна)

I42-I43

Під час спеціального лікування

9.5

Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності ІІ, ІІІ ступенів

Q20-Q28

Під час спеціального лікування

9.6

Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів

Q20-Q28 
І05-І09 
І30 
I33 
I38 
І39 
I42-I43 
І50-І52 
Z54

Протягом шести місяців після операції

10

Хвороби органів дихання

10.1

Бронхіальна астма неконтрольована або частково контрольована (важкий перебіг)

J45.8 
J46

Під час загострення

10.2

Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби

Q32-Q34

Протягом шести місяців після операції

10.3

Операції на органах середостіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах)

Q34 
D00 
D13 
K22.2 
T28

Протягом шести місяців після операції

10.4

Операції з приводу діафрагмальної грижі

K44

Протягом шести місяців після операції

11

Хвороби органів травлення

11.1

Неспецифічний виразковий коліт

K51

Під час загострення

11.2

Хвороба Крона (середньоважка та важка форми)

K50

Під час загострення

11.3

Синдром короткої кишки

K91.4

Постійно

11.4

Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу

Q42-Q43

Протягом одного року після операції

11.5

Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом

 

Під час загострення

11.6

Фіброз печінки та (або) цироз печінки

K74 
K76.6 
I85

Під час загострення

11.7

Печінкова недостатність

K72

Під час стаціонарного лікування

12

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

12.1

Псоріаз, атопічний дерматит/екзема, токсична еритема у стадії загострення

L20 
L40 
L53.0

Під час загострення

12.2

Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз - проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона - Вількінсона

L10.0 
L13.0 
L13.1 
L40.5 
Q 81.0

Під час загострення

12.3

Бульозний епідермоліз - дистрофічна форма, склеродермія із проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підошовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями

Q81.2 
L 94.3 
Q82.1 
Q82.8 
M07.0-M07.3 
M09.0

Під час спеціального лікування

13

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

13.1

Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (два рази на рік і більше)

M00-M25

У разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов або під час загострення

13.2

Системні хвороби сполучної тканини

M30-M36

Під час загострення

13.3

Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані)

M41 
Q67.5 
Q67.6 
Q67.7

Постійно, але у разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов)

13.4

Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки

M41 
Q67.5 
Q67.6 
Q67.7

Протягом шести місяців після операції

14

Хвороби сечостатевої системи

14.1

Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія

N00-04 
Q82 
R80

Протягом трьох місяців після останнього загострення

14.2

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит у стадії зворотного розвитку

N16

Протягом трьох місяців після останнього загострення

14.3

Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок

N18

Під час спеціального лікування

14.4

Гострі захворювання нирок

N17

Під час перебування в стаціонарі та протягом шести місяців після виписки зі стаціонару

14.5

Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів з порушенням уродинаміки та функції нирок

Q60-Q64 
Q62, 
Q62.0 
Q62.3 
Q62.7

Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару

15

Переломи кісток верхніх кінцівок (при переломах кісток провідної руки)

S40-S49 
S50-S59 
S60-S69

Протягом іммобілізації та одного місяця з дня зняття іммобілізації

16

Переломи кісток нижніх кінцівок

S70-S79 
S80-S89 
S90-S99

Протягом іммобілізації та восьми тижнів із дня зняття іммобілізації, але в разі неможливості створення особливих спеціальних умов

17

Переломи черепа, лицевих кісток

S02.0-S02.9

Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару

18

Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку

S06 
S14 
S22 
S24 
S32 
S34

Протягом двох місяців після отримання травми

19

Наслідки отруєнь та інших впливів зовнішніх причин

T56.0 
T56.1 
T56.2 
T56.3

Протягом двох місяців після отруєння або інших впливів зовнішніх причин

20

Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору

Z93

Під час використання штучного отвору

21

Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 - 4)

 

Період визначається індивідуально та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії


{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 194/331 від 14.02.2019}

Директор департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України                                О. І. Шаров

В.о. директора Медичного
департаменту Міністерства
охорони здоров’я України                        А. О. Гаврилюк

Освіта.ua
29.08.2016

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Віталій
Добрий день. Дитина з інвалідністю здавала ЗНО з математики стандартний рівень і також інші предмети. Чи може вона поступати в медичний ЗВО по співбесіді, і що для цього треба. Дитина вчиться відмінно. Хворіє ревматоїдним артритом.
Ірина
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Якщо учень не бере участь в основній та додатковій сесіях ЗНО через наявність захворювання, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, і здає ДПА в закладі освіти за власним бажанням, чи повинен вчитель дотримуватись формату ЗНО-2021 при складанні завдань? Чи можна не дотримуватись формату ЗНО?