Про затвердження положень про Всеукраїнську українознавчу гру "Соняшник", Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів - україністів "Соняшник-учитель" та Міжнародну природознавчу гру "Геліантус"

Наказ МОНмолодьспорт № 1101 від 12.10.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1101 від 12 жовтня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за № 1811/22123

Про затвердження положень про
Всеукраїнську українознавчу гру "Соняшник",

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності

для вчителів - україністів "Соняшник-учитель"

та Міжнародну природознавчу гру "Геліантус"

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, на виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561, згідно з пунктом 1.2 розділу І Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011року № 1099, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), з метою активного долучення учнів до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі, формування у школярів цілісного уявлення про природу і наукового світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, удосконалення роботи з обдарованою молоддю, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Положення про Всеукраїнську українознавчу гру "Соняшник";

1.2. Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів "Соняшник-учитель";

1.3. Положення про Міжнародну природознавчу гру "Геліантус".

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Вжити заходів щодо визначення базової організації з проведення Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник" (далі - Гра "Соняшник"), Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів "Соняшник-учитель" (далі - Конкурс "Соняшник-учитель"), Міжнародної природознавчої гри "Геліантус" (далі - Гра "Геліантус") (за згодою).

2.3. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) сприяти участі школярів загальноосвітніх навчальних закладів у Грі "Соняшник" і Грі "Геліантус" та вчителів у Конкурсі "Соняшник-учитель".

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти в організації проведення Гри "Соняшник" і Гри "Геліантус" та Конкурсу "Соняшник-учитель".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М. Жебровського.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
12.10.2012 № 1101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за № 1811/22123

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську українознавчу гру "Соняшник"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник" (далі - Гра).

Гра проводиться щороку на добровільних засадах.

1.2. Гра проводиться з метою формування в учнів (вихованців) загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (далі - НЗ) зацікавленості українською мовою, літературою та українознавством; підвищення кваліфікації вчителів української мови, літератури та українознавства; активізації позакласної та позашкільної роботи із зазначених вище дисциплін.

1.3. Основними завданнями Гри є:

 • долучення учнів НЗ до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі;
 • розширення та поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства, історії, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів;
 • популяризація і поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства, розвиток мотивації учнів до вивчення української мови, літератури, народознавства;
 • вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;
 • формування в учнів НЗ сталої зацікавленості українознавчою тематикою;
 • активізація творчої діяльності вчителів;
 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів Гри.

1.4. Інформація про проведення Гри розміщується на офіційному сайті Гри: http://gra-sonyashnyk.com.ua/.

ІІ. Учасники Гри

2.1. Учасниками є учні (вихованці) 1-11 класів НЗ усіх типів і форм власності України (далі - Учасники). Учасники беруть участь у Грі індивідуально та на добровільних засадах.

2.2. Організаційний комітет Гри може змінювати кількість класів, що беруть участь у Грі. Про такі зміни організаційний комітет Гри повідомляє координаторів не пізніше ніж за 3 місяці до дня проведення Гри.

2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Гри, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання робіт.

2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.

ІІІ. Організація, умови та строки проведення Гри

3.1. Гра проводиться у НЗ.

3.2. Для організації проведення Гри МОНмолодьспорт України створює організаційний комітет Гри (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.3. Оргкомітет:

 • визначає правила Гри та дату її проведення;
 • формує банк завдань Гри;
 • готує оригінал-макети матеріалів Гри (бланків відповідей, завдань, інструкцій з організації проведення Гри тощо), друкує та розсилає ці матеріали до НЗ;
 • налагоджує зв’язки з представниками Гри (вчителями, методистами, представниками громадських організацій) в регіонах, районах, містах та НЗ, іншими установами та організаціями;
 • організовує перевірку робіт Учасників, відзначає переможців;
 • оприлюднює результати Гри;
 • проводить статистичний аналіз результатів Гри;
 • опрацьовує зауваження Учасників щодо проведення Гри та її завдань;
 • делегує частину своїх повноважень регіональним представникам, які визначаються Оргкомітетом для кожного регіону України;
 • налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних видань з тематики Гри.

3.4. Організаційно-методичне забезпечення Гри здійснює методична комісія Гри.

Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується Оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та відбір завдань, підбір варіантів Гри, розробка відповідей, написання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

3.5. Гра проходить в один тур безпосередньо в НЗ в один день для всіх Учасників. Строк проведення Гри визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Гри та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

Обов’язковою умовою для участі у Грі для НЗ є наявність координатора проведення Гри у НЗ (далі - Координатор). Координатори реєструються Оргкомітетом. У НЗ Гру організовує та проводить Координатор разом з учителями українознавчих дисциплін і початкової школи.

Діяльність Координатора може охоплювати декілька НЗ.

Учні реєструються у Координатора.

Для участі у Грі до встановленого Оргкомітетом строку Координатор подає заявку на участь у Всеукраїнській українознавчій грі "Соняшник" за формою згідно з додатком.

3.6. Під час проведення Гри обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

3.7. Бланки відповідей Учасників зберігаються Оргкомітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

3.8. Батьки Учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Гри в НЗ на всіх її етапах, включаючи право присутності при розкритті конвертів із завданнями Гри та при виконанні завдань Учасниками, а також разом з Координатором перевіряти правильність пакування бланків відповідей перед їх відправкою до Оргкомітету.

ІV. Зміст і структура завдань

4.1. Гра проводиться за комплектами завдань, призначеними для учнів НЗ різних вікових категорій. Комплекти завдань визначає Оргкомітет у правилах проведення Гри.

Вимоги до завдань Гри:

 • комплект містить 30 (у 1-4 класах НЗ - 20) завдань, розбитих на три рівні складності (по 1, 3 і 5 балів за правильну відповідь);
 • на кожне завдання пропонується п`ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна;
 • вибрані відповіді Учасники відмічають на бланку відповідей;
 • відсутність або наявність більше однієї відповіді оцінюються в 0 балів;
 • максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Гри, - 70 (44 бали - у 1-4 класах НЗ);
 • основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана Учасником Гри;
 • складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт Учасників.

4.2. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Гри.

4.3. Оргкомітет приймає від Координаторів пропозиції щодо формування пакета завдань на наступний рік.

V. Порядок проведення Гри

5.1. Підготовчий етап:

 • Оргкомітет надсилає Координаторам лист МОНмолодьспорту України та інші інформаційні матеріали;
 • Координатор поширює інформацію про Гру, допомагає учням НЗ у підготовці до Гри, радить літературу для підготовки до Гри.

5.2. Проведення Гри в НЗ:

 • Гра проводиться в один день в усіх НЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи учнів НЗ;
 • Координатори отримують завдання не пізніше ніж за день до дня проведення Гри відповідно до надісланої заявки;
 • Координаторам забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Гри. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Гри в присутності Учасників;
 • Гра відбувається лише у НЗ. За дотримання правил проведення Гри відповідає Координатор;
 • перед початком Гри Координатор проводить детальний інструктаж Учасників щодо заповнення бланка відповідей;
 • головна вимога до Учасників - самостійна робота над завданнями. Учасникам Гри заборонено виконувати завдання колективно та/або з іншою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Гри книгами, конспектами, Інтернетом та іншими зовнішніми джерелами інформації, а також іншими технічними засобами передачі та обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв’язку;
 • кожен Учасник Гри отримує завдання та бланк відповідей, який після завершення Гри передає Координаторові;
 • на виконання завдань відводиться 60 хвилин; збільшувати чи зменшувати вказаний час не можна;
 • заповнені бланки відповідей та списки Учасників Координатор передає на адресу Оргкомітету у встановлений правилами Гри спосіб;
 • Учасники та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими методичною комісією Гри.

VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія Гри уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Гри та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається Учасником Гри впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

6.5. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

6.6. Координатори можуть залучати до організації Гри та контролю за дотриманням правил її проведення батьків Учасників (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Гри Координатор надсилає до Оргкомітету.

VIІ. Підбиття підсумків Гри

7.1. Результати Гри оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Гри не пізніше ніж через сім календарних днів після проведення Гри.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Гри подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Гри публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів українознавчих дисциплін.

7.3. За результатами Гри оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін НЗ їх координатори щороку відзначаються грамотами та подяками.

VIІІ. Нагородження Учасників

8.1. Результати Гри відображають відносний освітній рівень Учасників за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожен Учасник Гри отримує відповідний сертифікат, а переможці отримують дипломи.

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня отримують 1% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 2% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 3% Учасників по кожному класу.

Диплом І ступеня регіонального рівня отримують 4% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня регіонального рівня отримують 6% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня отримують 8% Учасників по кожному класу.

8.3. Урочиста церемонія нагородження переможців Гри та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

IX. Фінансування Гри

Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
12.10.2012 № 1101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за № 1812/22124

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів "Соняшник-учитель"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів "Соняшник-учитель" (далі - Конкурс).

Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах.

1.2. Конкурс проводиться з метою розширення обріїв фахової підготовки вчителів-україністів, надання вчителеві можливості побачити себе в широкому професійному колі, допомоги у формуванні в учнів сталого й усвідомленого розуміння пріоритетної значущості загальнолюдських цінностей, гідного сприйняття своєї культурної спадщини в контексті кращих надбань європейської та світової культурної спільноти.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • долучення вчителів та викладачів української мови та літератури, українознавства загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності України (далі - НЗ) до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі;
 • підтримка талановитих та ініціативних учителів;
 • популяризація і поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства;
 • вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями;
 • активізація творчої діяльності вчителів;
 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Конкурсу: http://gra-sonyashnyk.com.ua/steacher.php.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є вчителі та викладачі української мови та літератури, українознавства НЗ (далі - Учасники). Допускається участь у Конкурсі вчителів НЗ інших спеціальностей. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально.

2.2. Учасники беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах. Участь у Конкурсі для усіх Учасників безкоштовна.

2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Конкурсу, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання робіт.

2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.

ІІІ. Організація, умови та строки проведення Конкурсу

3.1. Учасники беруть участь у Конкурсі за комп’ютером, який має доступ до мережі Інтернет.

3.2. Для організації проведення Конкурсу МОНмолодьспорт України створює організаційний комітет Гри (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.3. Оргкомітет:

 • визначає правила Конкурсу та дату його проведення;
 • формує завдання Конкурсу;
 • організовує перевірку робіт Учасників, відзначає переможців;
 • оприлюднює результати Конкурсу;
 • проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;
 • опрацьовує зауваження Учасників щодо проведення Конкурсу та його завдань;
 • налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних видань з тематики Конкурсу.

3.4. Учасники беруть участь у Конкурсі без попередньої реєстрації.

3.5. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює методична комісія Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник".

3.6. Конкурс проходить в один тур в один день і час для всіх Учасників. Строк проведення Конкурсу визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Конкурсу та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

3.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

ІV. Зміст і структура завдань

4.1. Конкурс проводиться за одним комплектом завдань, який формує Оргкомітет; основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана Учасником.

Вимоги завдань Конкурсу:

 • комплект завдань складається з 20 завдань у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді;
 • на кожне завдання пропонується п`ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна;
 • максимальна кількість балів за правильне виконання усіх завдань Конкурсу складає 20 (двадцять) балів;
 • відсутність та наявність більше однієї відповіді оцінюються в 0 балів.

4.2. Оргкомітет може змінювати структуру і кількість завдань. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Учасників не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Конкурсу.

V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. На підготовчому етапі Оргкомітет надсилає Учасникам лист МОНмолодьспорту України та інші інформаційні матеріали.

5.2. Проведення Конкурсу:

Конкурс проводиться в один час в Автономній Республіці Крим, в усіх областях України за однаковими завданнями;

Учасники отримують закодований файл із завданнями Конкурсу не пізніше часу початку Конкурсу, завантажуючи його з сайта http://gra-sonyashnyk.com.ua/steacher.php; код для розкриття файла з завданнями Конкурсу оприлюднюється перед початком часу виконання завдань Конкурсу.

Після перевірки відповідей Учасник отримує на електронну адресу (з якої він відправив персональні відповіді) результати і власний рейтинг серед усіх Учасників. У разі бажання Учасника оприлюднити результати, Учасник з електронної адреси (з якої він відправив персональні відповіді) надсилає на електронну адресу Оргкомітету свої персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, кваліфікаційна категорія, стаж роботи.

Головна вимога до Учасників - самостійна робота над завданнями. Учасникам заборонено виконувати завдання колективно та/або з іншою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Конкурсу книгами, конспектами, Інтернетом та іншими зовнішніми джерелами інформації, а також іншими технічними засобами передачі та обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв’язку;

на виконання завдань відводиться 30 хвилин, збільшувати чи зменшувати вказаний час не можна;

персональні відповіді Учасники направляють на електронну адресу Оргкомітету konkurs.uchitel@gmail.com у встановлений правилами Конкурсу час.

VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія Конкурсу уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається Учасником впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше семи календарних днів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет Конкурсу.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

6.5. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

VII. Підбиття підсумків Конкурсу

7.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Конкурсу http://gra-sonyashnyk.com.ua/steacher.php не пізніше ніж через сім календарних днів після дня його проведення.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів українознавчих дисциплін.

7.3. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ.

VIІI. Нагородження Учасників

8.1. Кожен Учасник отримує відповідний сертифікат (за бажанням), а переможці отримують дипломи. Диплом І ступеня отримують 2% Учасників, диплом ІІ ступеня отримують 4% Учасників, диплом ІІІ ступеня отримують 6% Учасників.

8.2. Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

IX. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
12.10.2012 № 1101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за № 1813/22125

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародну природознавчу гру "Геліантус"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародної природознавчої гри "Геліантус" (далі - Гра).

Гра проводиться щороку на добровільних засадах.

1.2. Гра проводиться з метою формування в учнів (вихованців) загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (далі - НЗ) цілісного уявлення про природу і наукового світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, зацікавленості природними явищами; підвищення кваліфікації вчителів фізики, хімії, біології та географії; активізації позакласної та позашкільної роботи із зазначених вище дисциплін.

1.3. Основними завданнями Гри є:

 • розширення та поглиблення знань з фізики, хімії, біології та географії, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів;
 • популяризація і поглиблення знань з фізики, хімії, біології та географії, розвиток мотивації учнів до вивчення фізики, хімії, біології та географії;
 • вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;
 • формування в учнів НЗ сталої зацікавленості природознавчою тематикою;
 • активізація творчої діяльності вчителів;
 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів Гри.

1.4. До участі у Грі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за наявності національного координатора Конкурсу.

1.5. Інформація про проведення Гри розміщується на офіційному сайті Гри: http://helianthus.com.ua/.

ІІ. Учасники

2.1. Учасниками Гри є учні (вихованці) 5-11 класів НЗ України та інших держав (далі - Учасники). Учасники беруть участь у Грі індивідуально та на добровільних засадах.

2.2. Організаційний комітет Гри може змінювати кількість класів, що беруть участь у Грі. Про такі зміни організаційний комітет Гри повідомляє координаторів не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Гри.

2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Гри, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання робіт.

2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.

ІІІ. Організація, умови та строки проведення Гри

3.1. Гра проводиться у НЗ.

3.2. Для організації проведення Гри МОНмолодьспорту України створює організаційний комітет Гри (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.3. Оргкомітет:

 • визначає правила Гри та дату її проведення;
 • формує завдання Гри;
 • готує оригінал-макети матеріалів Гри (бланків відповідей, завдань, інструкцій з організації проведення Гри тощо), друкує та розсилає ці матеріали до НЗ;
 • налагоджує зв’язки з представниками Гри (вчителями, методистами, представниками громадських організацій) в регіонах, районах, містах та НЗ, іншими установами та організаціями;
 • організовує перевірку робіт Учасників, відзначає переможців;
 • оприлюднює результати Гри;
 • проводить статистичний аналіз результатів Гри;
 • опрацьовує зауваження Учасників щодо проведення Гри та її завдань;
 • делегує частину своїх повноважень регіональним представникам, які визначаються Оргкомітетом для кожного регіону України;
 • налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних видань з тематики Гри.

3.4. Організаційно-методичне забезпечення Гри здійснює методична комісія Гри. Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується Оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та відбір завдань, підбір варіантів Гри, розробка відповідей, написання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

3.5. Гра проходить в один тур безпосередньо в НЗ в один день для всіх Учасників. Строк проведення Гри визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Гри та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

Обов’язковою умовою для участі у Грі є наявність координатора проведення Гри у НЗ (далі - Координатор). Координатори Гри реєструються Оргкомітетом. У НЗ Гру організовує та проводить Координатор разом з учителями природознавчих дисциплін.

Діяльність Координатора може охоплювати декілька НЗ.

Учні реєструються у Координатора НЗ.

Для участі у Грі до встановленого Оргкомітетом терміну Координатор подає заявку на участь у Всеукраїнській природознавчій грі "Геліантус" за формою згідно з додатком.

3.6. Під час проведення Гри обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

3.7. Бланки відповідей Учасників зберігаються Оргкомітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

3.8. Батьки Учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Гри в НЗ на всіх її етапах, включаючи право присутності при розкритті конвертів із завданнями Гри та при виконанні завдань Учасниками Гри, а також разом з Координатором перевіряти правильність пакування бланків відповідей перед їх відправкою до Оргкомітету.

ІV. Зміст і структура завдань

4.1. Гра проводиться за комплектами завдань, призначеними для учнів НЗ різних вікових категорій. Комплекти завдань визначає Оргкомітет у правилах проведення Гри.

Вимоги до завдань Гри:

 • основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана Учасником Гри;
 • комплект завдань складається з 20 (у 5-6 класах), 28 (у 7-8 класах), 40 (у 9 класі) та 48 (у 10-11 класах) завдань у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді;
 • усі завдання згруповано за чотирма тематичними блоками, що відповідають одному з предметів природничого циклу (фізика, хімія, біологія, географія);
 • кожний тематичний блок присвячений певному об’єкту, що є предметом вивчення цієї дисципліни. Утім тематичний блок включає два (у 5-6 класах), чотири (у 7-9 класах) та шість (у 10-11 класах) завдань з базового предмета та по одному (у 5-8 класах) чи по два (у 9-11 класах) завдання з інших предметів. За кожне правильно виконане завдання Учасник може отримати один бал; на кожне завдання пропонується п`ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна;
 • максимальна кількість балів за правильне виконання усіх завдань Гри складає 20 (у 5-6 класах), 28 (у 7-8 класах), 40 (у 9 класі) та 48 (у 10-11 класах) балів. Крім цього результати Учасників, що виконали правильно не менше ніж 70% завдань з кожного із чотирьох предметів Гри, множаться на цілісний коефіцієнт 1,25;
 • вибрані відповіді Учасники відмічають на бланку відповідей;
 • відсутність або наявність більше однієї відповіді оцінюється в 0 балів;
 • складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт Учасників.

4.2. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Гри.

4.3. Оргкомітет приймає від Координаторів пропозиції щодо формування пакета завдань на наступний рік.

V. Порядок проведення Гри

5.1. Підготовчий етап:

 • Оргкомітет надсилає Координаторам лист МОНмолодьспорту України та інші інформаційні матеріали;
 • Координатор поширює інформацію про Гру, допомагає учням НЗ у підготовці до Гри, радить літературу для підготовки до Гри.

5.2. Проведення Гри в НЗ:

 • Гра проводиться в один день в усіх НЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи учнів НЗ;
 • Координатори отримують завдання не пізніше ніж за день до дня проведення Гри відповідно до надісланої заявки;
 • Координаторам Гри забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Гри. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Гри в присутності Учасників;
 • Гра відбувається лише у НЗ. За дотримання правил проведення Гри відповідає Координатор;
 • перед початком Гри Координатор проводить детальний інструктаж Учасників щодо заповнення бланка відповідей;
 • головна вимога до Учасників - самостійна робота над завданнями. Учасниками заборонено виконувати завдання колективно та/або з іншою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Гри книгами, конспектами, Інтернетом та іншими зовнішніми джерелами інформації, а також іншими технічними засобами передачі та обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв’язку;
 • кожен Учасник отримує завдання та бланк відповідей, який після завершення Гри передає Координаторові;
 • на виконання завдань відводиться 90 хвилин, збільшувати чи зменшувати вказаний час не можна;
 • заповнені бланки відповідей та списки Учасників Координатор Гри передає на адресу Оргкомітету у встановлений правилами Гри спосіб;
 • Учасники та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими методичною комісією Гри.

VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія Гри уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Гри та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається Учасником Гри впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

6.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

6.6. Координатори Гри можуть залучати до організації Гри та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Гри Координатор надсилає до Оргкомітету.

VIІ. Підбиття підсумків Гри

7.1. Результати Гри оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Гри не пізніше ніж через сім календарних днів після проведення Гри.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Гри подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Гри публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів природознавчих дисциплін.

7.3. За результатами Гри оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів природознавчих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів природознавчих дисциплін НЗ їх координатори щороку відзначаються грамотами та подяками.

VIІІ. Нагородження Учасників

8.1. Результати Гри відображають відносний освітній рівень Учасників за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожен Учасник отримує сертифікат, а переможці отримують дипломи та грамоти.

Диплом І ступеня отримують 1% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня отримують 2% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня отримують 3% Учасників по кожному класу.

Грамоту отримують по 4% учасників за найкращий результат з кожного з предметів Гри (з фізики, хімії, біології, географії) по кожному класу. Учасники, які нагороджені дипломами, не нагороджуються грамотами.

Один учасник може бути нагороджений більш, ніж однією грамотою.

8.3. Урочиста церемонія нагородження переможців Гри та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

IX. Фінансування Гри

Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
12.10.2012

Популярні новини
Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти Документ визначає заходи для розвитку навичок дослідницької та інженерної діяльності
У школах з'явиться предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» У МОН зазначають, що фінансова грамотність є однією з ключових компетентностей
Школи зможуть розробляти свої навчальні плани Школи зможуть розробляти свою освітню програму для 5-9 класів на основі типової програми
Школи закриватимуть лише при «червоному» рівні небезпеки У Міністерстві освіти повідомили про нові обмеження у умовах дії адаптивного карантину
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів