Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу

Наказ МОН № 397 від 04.07.05 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 397 від 4 липня 2005 року

Про затвердження Положення
про вечірню (змінну) школу

Відповідно до пункту 7 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №964 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вечірню (змінну) школу (додається).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про вечірню (змінну) школу до відома місцевих органів управління освітою та керівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти та забезпечити його виконання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 09.04.97 №106 "Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 1997 року за №169/1973.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити відмітку про втрату чинності наказу Міністерства освіти України від 09.04.97 №106 "Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 травня 1997 року за №169/1973.

5. Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті міністерства.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр           С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04.07.2005 №397

ПОЛОЖЕННЯ
про вечірню (змінну) школу

(Положення викладено в новій редакції наказу МОНмолодьспорт №1093 від 21.09.2011)

I. Загальні положення

1.1. Вечірня (змінна) школа (далі - вечірня школа) - це загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на загальну середню освіту з відривом або без відриву від виробництва.

1.2. Вечірня школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.

1.3. Вечірня школа може бути загальноосвітнім навчальним закладом II ступеня та III ступеня.

Вечірні школи II та III ступенів можуть функціонувати разом.

За погодженням з відповідним місцевим органом управління освітою при загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися класи з вечірньою (заочною) формою навчання.

1.4. Вечірня школа може бути заснована на державній, комунальній та приватній формах власності.

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація вечірньої школи здійснюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.6. Рішення про створення вечірньої школи приватної форми власності приймається засновником (засновниками) за наявності дозволу відповідного органу місцевого самоврядування у порядку, установленому законодавством України.

Вечірня школа, заснована на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

1.7. Вечірня школа діє на підставі статуту, який розробляється на підставі норм законодавства України та цього Положення.

1.8. Статут державної та комунальної вечірньої школи затверджується відповідним органом управління освітою, статут приватного закладу затверджується його власником та погоджується з відповідним органом управління освітою.

Статут вечірньої школи реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

1.9. Здобуття базової та повної загальної середньої освіти у вечірній школі не обмежується віком.

1.10. Навчання у вечірній школі може здійснюватися за очною або заочною формою, а також у формі екстернату, індивідуального та дистанційного навчання.

1.11. Вечірня школа може входити до складу навчально-виховного комплексу та (або) навчально-виховного об'єднання.

1.12. Державна атестація вечірньої школи проводиться в установленому законодавством порядку.

1.13. Реорганізація та ліквідація вечірньої школи проводяться в установленому законодавством порядку.

1.14. Вечірня школа є юридичною особою, має свої рахунки, самостійний баланс, штамп, печатку.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у вечірній школі незалежно від її підпорядкування і форми власності здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених МОНмолодьспортом.

2.2. Робочий навчальний план вечірньої школи державної, комунальної форм власності затверджується відповідним органом управління освітою, приватної - засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани вечірніх шкіл погоджуються з МОНмолодьспортом за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідних управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.3. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором вечірньої школи.

2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів у вечірній школі здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2.5. Контингент учнів у вечірній школі визначається на початку кожного семестру і затверджується наказом директора школи.

2.6. За наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень бажаючим надається право прискорено закінчити вечірню школу, про що педагогічною радою навчального закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) приймається відповідне рішення.

2.7. Мова навчання у вечірній школі визначається відповідно до Конституції України і законодавства України про мови.

2.8. У старших (10-11(12)) класах може бути організовано профільне навчання або поглиблене вивчення окремих предметів з відповідною комплектацією класів.

2.9. У вечірній школі за згодою учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, загальноосвітня підготовка може поєднуватися з професійним навчанням, що здійснюється за наявності ліцензії на даний вид діяльності.

2.10. Для організації навчання за заочною формою вечірня школа може мати у своєму складі навчально-консультаційні пункти.

Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації та заліки, що складаються всіма учнями.

2.11. Класи з числа учнів, які навчаються за заочною формою, створюються за наявності не менше 9 осіб у класі.

2.12. До вечірньої школи зараховуються учні незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка і документа про наявний рівень освіти. При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього навчального закладу, крім зазначених документів, додається особова справа учня.

2.13. Особи, які не мають зазначених у пункті 2.12 документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного 11 (12)-го, за їх особистою заявою (для неповнолітніх - заявою батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками вечірньої школи, за погодженням з місцевим органом управління освітою.

2.14. Зарахування учнів до випускного 11 (12)-го класу протягом навчального року здійснюється за погодженням з місцевим органом управління освітою на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та за наявності документа про базову загальну середню освіту.

2.15. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у вечірній школі у порядку, встановленому для громадян України відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

2.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.17. Режим занять для учнів, які навчаються за заочною формою без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на підприємствах, в організаціях, установах.

2.18. Державна підсумкова атестація та звільнення від неї учнів вечірньої школи здійснюються у встановленому законодавством порядку.

2.19. Учні вечірньої школи можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" у встановленому законодавством порядку.

2.20. Випускники вечірньої школи можуть нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" у встановленому законодавством порядку.

2.21. За результатами навчання учням (випускникам) вечірньої школи видається відповідний документ про освіту (табель, свідоцтво, атестат).

Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у вечірній школі є учні, педагогічні працівники, керівники, психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти вечірньої школи, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки, трудові відносини (призначення на посаду, звільнення з посади), педагогічне навантаження та інші види діяльності, атестація педагогічних і керівних працівників визначаються законодавством України про освіту, працю, охорону здоров'я, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку вечірньої школи.

3.3. Учасники навчально-виховного процесу вечірньої школи повинні неухильно дотримуватись законодавства про освіту, правил внутрішнього розпорядку, статуту навчального закладу.

IV. Управління вечірньою школою

4.1. Керівництво вечірньою школою здійснює її директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки та успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у встановленому законодавством порядку.

4.2. Директор вечірньої школи державної, комунальної форми власності та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

Директор вечірньої школи приватної форми власності та його заступники призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

4.3. Постійно діючим колегіальним органом управління вечірньою школою є педагогічна рада, яку очолює директор.

4.4. Органом громадського самоврядування вечірньої школи є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

4.5. У вечірній школі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації.

V. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

5.1. Матеріально-технічна база вечірньої школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

5.2. Майно, закріплене за державною або комунальною вечірньою школою, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

5.3. Вечірня школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

5.4. Фінансування вечірньої школи здійснюється її засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

5.5. Фінансово-господарська діяльність вечірньої школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

5.6. Джерелами фінансування вечірньої школи є:

  • кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
  • кошти фізичних, юридичних осіб (для приватних закладів);
  • кошти, отримані за надання платних послуг;
  • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  • кредити банків (для приватних закладів);
  • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
  • інші джерела, не заборонені законодавством.

5.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у вечірній школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту.

За рішенням засновника (власника) навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

5.8. Вечірня школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

5.9. Звітність про діяльність вечірньої школи ведеться відповідно до законодавства.

5.10. Штатний розпис вечірньої школи державної чи комунальної форми власності встановлюється відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів, затверджених в установленому законодавством порядку.

5.11. Штатні розписи приватних вечірніх шкіл встановлюються засновником (власником).

5.12. Вечірня школа має право укладати угоди про співробітництво з професійно-технічними та вищими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями.

VI. Контроль за діяльністю вечірньої школи

6.1. Державний контроль за діяльністю вечірніх шкіл здійснюють МОНмолодьспорт, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.

6.2. Основною формою державного контролю за діяльністю вечірньої школи є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому законодавством.

6.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) вечірньої школи з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік.

Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
04.07.2005

Популярні новини
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Учителі не підтримують ідею додаткового навчального року Більшість освітян і батьків не схвалюють проведення додаткового навчального року
Школам пропонують розробляти власні освітні програми Кожен заклад загальної середньої освіти може розробити власну освітню програму
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів