Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека"

Наказ МОН №1044 від 02.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1044 від 02 листопада 2010 року

Про організацію та проведення
Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека"

З метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2009 № 956 "Про затвердження Умов організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!", наказую:

1. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) провести у 2010/2011 навчальному році в рамках Всеукраїнської акції "Живи, книго!" Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека".

2. Затвердити:

2.1. Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека", що додається.

2.2. Склад організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" (додаток).

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:

3.1. Організацію та проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека".

3.2. Надходження конкурсних матеріалів до журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" до 15 червня 2011 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр       Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
вiд 02.11.2010 р. № 1044

ПОРЯДОК
проведення конкурсу „Шкільна бібліотека” в рамках щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!" в 2010/2011 навчальному році

Всеукраїнській конкурс "Шкільна бібліотека" (далі – Конкурс) є відкритим для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, методистів, організаторів освіти і проводиться на добровільних засадах з метою:

 • організації ефективної системи роботи шкільних бібліотек із заохочення учнів до систематичного читання та підвищення рівня їх читацької компетентності, виховання бережливого ставлення до книги;
 • створення умов для позитивної мотивації учнів до читання, розширення у них читацького світогляду, розвиток їх читацьких умінь, виховання бібліотечно-бібліографічної культури;
 • популяризації кращого досвіду бібліотекарів із розробки інноваційних форм роботи і методичних прийомів, сприяння якісного інформаційного забезпечення учасників навчально-виховного процесу, залучення інформаційних ресурсів бібліотек у навчальний процес, підвищення рівня професійної компетентності;
 • удосконалення творчих зв’язків та співпраці бібліотечних працівників, педагогічних, учнівських колективів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків, методистів, представників громадськості з підтримки, розвитку читання та поповнення бібліотечних фондів.

Завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка ініціативних бібліотекарів, творчо працюючих педагогічних і методичних працівників, які застосовують у своїй практиці ефективні моделі; розвиток шкільної бібліотеки, нових технологій, інноваційних методів, прийомів та форм роботи;
 • формування інформаційно-аналітичного, методичного та науково-педагогічного банку даних авторських доробок бібліотекарів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, організаторів освіти.

Конкурс проходить з 15 листопада 2010 р. до 30 липня 2011 р. у три етапи:

 • І - й етап – з 15 листопада 2010 року до 1 квітня 2011 року - районний (міський);
 • ІІ - й етап - з 15 квітня до 1 червня 2011 року - республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний;
 • ІІІ - й етап - з 15 червня до 30 липня 2011 року – Всеукраїнський.

З урахуванням пропозицій практичних працівників Конкурс проводиться у таких номінаціях:

 • "Бібліотека ХХІ ст." (для керівників, бібліотекарів ЗНЗ)

У поданих матеріалах повинен бути опис досвіду роботи із створення інноваційного управлінського проекту розвитку, оновлення діяльності шкільної бібліотеки з використанням інформаційно-комунікативних технологій, розбудови шкільної бібліотеки в сучасний бібліотечно-інформаційний центр, поповнення бібліотечних фондів в умовах модернізації національної системи освіти, шляхи реалізації, оцінка педагогічним колективом впровадження даного проекту. Це може бути модель шкільної бібліотеки з програмою її розвитку, яка обов’язково має носити практичне спрямування та бути ефективною.

 • "Бібліотекар-дослідник"

Матеріали мають включати роботу над актуальною науковою проблемою (проектом) та долучення до її реалізації педагогічних колективів, батьків, учнів, або керівництво науково-пошукової роботою учня/учнів, гуртком (проблемною групою) в області екологічного виховання, краєзнавства, профорієнтації, здорового способу життя тощо. У проектах мають використовуватися інноваційні форми роботи, які сприяють якісному інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу. Ця номінація передбачає також публікації статей у фахових і наукових виданнях, підготовку доповідей на наукових заходах (семінарах, конференціях), методичних об’єднаннях, педрадах, батьківських зборах та ін.; консультації учнів, допомога з підготовки конкурсних робіт МАН, доповідей учнів, участі їх в олімпіадах та ін. і має бути спрямована на підвищення мотивації бібліотекаря до самоосвіти та учнів до дослідницької діяльності, набуття ними основ наукових знань.

 • "Майстер бібліотечної справи"

У матеріалах, поданих на цю номінацію, мають бути представлені кодекс професійної майстерності бібліотекаря ЗНЗ, якій може включати в себе презентацію особистості бібліотекаря, професійних, особистісних вмінь та якостей, етики спілкування, засобів створення в бібліотеці комфортного середовища для читача, формування в нього позитивної мотивації до читання, ознайомлення учнів з особливостями власного досвіду роботи (досягненнями, труднощами), розробку та впровадження інноваційних форм і методів роботи з підвищення інтересу дітей до професії бібліотекар та її значення у становленні особистості, ознайомлення їх з досвідом вітчизняних та зарубіжних бібліотек, історією їх створення, в тому числі з електронними бібліотеками та особливостями їх користування.

Матеріали мають бути спрямовані на підвищення рівня загальноосвітньої та професійної компетентності бібліотечних працівників, вивчення і впровадження передового досвіду роботи інших бібліотекарів, участь бібліотекаря в професійних об’єднаннях, громадських організаціях тощо.

 • "Компетентний читач" (для бібліотекарів ЗНЗ, педагогічних, учнівських колективів, бібліотечних активів, батьків тощо).

Ця номінація передбачає розробку оригінальних авторських програм та методичне забезпечення курсів, факультативів, гуртків, тренінгів, посібників з інформаційної культури та культури читання, тематичних позаурочних заходів, презентацій, сценарій свят, бібліотечних уроків (для різних вікових категорій учнів), методики проведення виставок, лекторіїв та навчальних екскурсій, в тому числі із застосуванням ІКТ, методичних наочних матеріалів, науково-методичної літератури з питань залучення та заохочення учнів до систематичного читання, стимулювання читацької активності, розвитку заінтересованості учнів у користуванні друкованою книгою як джерелом знань з впровадженням інноваційних форм, методів і технологій роботи з підвищення рівня читацької компетентності учнів, поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання.

 • "З комп’ютером на "Ти"

Матеріали мають містити інформацію щодо автоматизації бібліотечних та інформаційних послуг; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження АБІС в роботі бібліотекарів; володіння навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам; створення електронних каталогів; формування ресурсних баз даних з актуальних питань освіти, навчання та виховання дітей; створення належних умов для вільного доступу до їх використання всіма категоріями фахівців; забезпечення вільного доступу до всесвітнього інформаційного простору; вихід до регіональних та національних фондів, представлення своїх ресурсів в світовому інформаційному просторі; створення web-сторінки на порталі/сайті загальноосвітнього навчального закладу з постійним оновленням інформації; виховання медіокультури та навчання комп’ютерної бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

 • "Методист-порадник" (номінація для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (РМЦ))

Матеріали досвіду роботи повинні розкривати професійну діяльність методистів, різні форми роботи з бібліотекарями ЗНЗ:

 • організацію роботи методичних секцій, об’єднань;
 • обмін досвідом роботи бібліотекарів ЗНЗ;
 • матеріали з науково-методичного забезпечення діяльності шкільних бібліотек;
 • розробку методичних рекомендацій з питань роботи бібліотекарів, підвищення їх кваліфікації.

До журі Всеукраїнського етапу Конкурсу журі республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних етапів подають:

 • заявку на участь у ІІІ етапі Конкурсу;
 • звіт про проведення ІІ етапу Конкурсу;
 • наказ про підсумки проведення ІІ етапу;
 • матеріали конкурсантів-переможців ІІ етапу з різних номінацій (по одному переможцю в одній номінації).

Конкурсні матеріали заключного етапу повинні включати:

1) Титульний аркуш (перша сторінка), на якому зазначається: назва конкурсу, номінація, тема роботи (творчого проекту), прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), учасників проекту, керівника проекту (для учнівських робіт), назва навчального закладу.

2) Зміст роботи, який має відповідати структурі роботи та нумерації її сторінок.

3) Текстовий опис роботи в рамках конкретної номінації (з нумерацією сторінок) повинен містити тему/проблему, над якою працював(ли) конкурсант(и), обґрунтування вибору проблеми, мету, завдання, характеристику проекту, термін його реалізації, методи реалізації мети, ефективність, результативність роботи над темою (проектом), моніторинг процесу її реалізації.

4) Додатки, на які обов’язково має бути посилання в описі роботи. Таблиці, діаграми та ілюстративний матеріал мають бути описані та прокоментовані.

Автори та організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати матеріали, надіслані на Конкурс для публікації в фахових виданнях.

Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді (на диску або дискеті) українською мовою. Обсяг матеріалів (з додатками) має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити не більше 1 авторської методичної розробки, 1 презентації до 5 МБ для кожної вікової категорії. Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.

Конкурсні роботи, які не відповідають вимогам, не розглядаються і не повертаються. Про відмову журі повідомляє автора.

Матеріали на Всеукраїнський етап Конкурсу надсилаються до 15 червня 2011 року з приміткою "Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" на адресу: кім. 313, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, вул. Сагайдачного, 37, м. Київ, 04070.

Переможцем конкурсу в кожній номінації вважається учасник, який набрав за результатами Всеукраїнського етапу конкурсу найбільшу кількість балів.

Лауреатами конкурсу в кожній номінації вважаються учасники, які за результатами ІІІ етапу конкурсу ввійшли до п’ятірки найкращих.

Переможці, лауреати та організатори заключного етапу Конкурсу нагороджуються відзнаками МОН, грошовими преміями та цінними подарунками.

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів.

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
вiд 02.11.2010 р. № 1044

Склад
організаційного комітету з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека"

Єресько О.В.

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки (голова)

Удод О.А.

директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (заступник голови)

Завалевський Ю.І.

перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Рогова П.І.

директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського

Хемчан І.І.

завідувач відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського

Вилегжаніна Т.І.

генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України

Красовицький О.В.

генеральний директор видавництва "Фоліо"

Поперечна Л.А.

заступник директора бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка

Вернидуб О.М.

начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Мельник О.М.

завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Катунін П. Г.

керівник проектів "Редакції освітянських видань" та "Редакції газети "Позакласний час"

Матвійчук О.Є.

головний редактор журналу "Шкільна бібліотека"

 


02.11.2010

Популярні новини
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Учителі не підтримують ідею додаткового навчального року Більшість освітян і батьків не схвалюють проведення додаткового навчального року
Школам пропонують розробляти власні освітні програми Кожен заклад загальної середньої освіти може розробити власну освітню програму
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів