Osvita.ua Вища освіта Реферати Бухгалтерський облік Форма №1 "Баланс": методика підготовки. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Форма №1 "Баланс": методика підготовки. Реферат

Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками бухгалтерського обліку. Коментарі до макета складання балансу

Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками бухгалтерського обліку.

 

Актив

Код рядка

 

Зміст рядка

№ коментарю

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

010

Ряд. 011-ряд. 012

 

Первинна вартість

011

Дт 12

 

Знос

012

(Кт 133)

 

Незакінчене будівництво

020

Дт 15

1

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

030

Ряд. 031-ряд. 032

 

Первинна вартість

031

Дт 10 – Дт 11

2

Знос

032

 (Кт 131 + Кт 132)

2

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Дт 141

3

Інші фінансові інвестиції

045

Дт 142 + Дт143

3

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Дт 16

 

Відстрочені податкові активи

060

Дт 17

 

Інші необоротні активи

070

Дт 18 – Кт 19

 

Усього за розділом І.

080

Ряд. 010+ряд. 020+ряд. 030+ряд. 040+ряд. 045+ряд. 050+ряд. 060+ ряд. 070

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

Виробничі запаси

100

Дт 20 + Дт 22 + Дт 25

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

Дт 21

 

 

Незакінчене виробництво

120

Дт 23

 

Готова продукція

130

Дт 26 + Дт 27

 

Товари

140

Дт 28

 

Векселі отримані

150

Дт 34

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161-ряд. 162

 

Первісна вартість

161

Дт 36

 

Резерв сумнівних боргів

162

 (Дт 38)

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

З бюджетом

170

Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644

4

За виданими авансами

180

Дт 371

 

За нарахованими доходами

190

Дт 373

 

За внутрішніми розрахунками

200

Дт 682 + Дт 683

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377

5

Поточні фінансові інвестиції

220

Дт 35

 

Кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

У національній валюті

230

Дт 301 + Дт 311 + Дт 313

 

В іноземній валюті

240

Дт 302 + Дт 312 + Дт 314

 

Інші оборотні активи

250

Дт 24, 643, 331, 332

 

Усього за розділом ІІ

260

Ряд. 100+ряд. 110+ряд. 120+ряд. 130+ряд. 140+ряд. 150+ряд. 160+ряд. 170+ряд. 180+ряд. 190+ряд. 200+ряд. 210+ряд. 220+ряд. 230+ряд. 240+ряд. 250

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Дт 39

 

Баланс

280

Ряд. 080+ряд. 260+ ряд. 270

 

 

Пасив

Код рядка

 

Зміст рядка

№ коментарю

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

Кт 40

 

Пайовий капітал

310

Кт 41

 

Додатковий вкладений капітал

320

Кт 421 + Кт 422

 

Інший додатковий капітал

330

Кт 423 + Кт 424 + Кт 425

 

Резервний капітал

340

Кт 43

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Кт 441 – Дт 424 – Дт 443

 

Неоплачений капітал

360

 (Дт 46)

 

Вилучений капітал

370

 (Дт 45)

 

Усього за розділом І

380

Ряд. 300+ряд. 310+ряд. 320+ряд. 330+ряд. 350+ряд. 360+ряд. 370

 

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Кт 471 + Кт 472

 

Інші забезпечення

410

Кт 473 + Кт 474

7

Цільове фінансування

420

Кт 48

 

Усього за розділомІІ

430

Ряд. 400+ряд. 410+ ряд. 420

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504

8

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52

9

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Кт 54

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55

 

Усього за розділом ІІІ

480

Ряд. 440+ряд. 450+ряд. 460+ряд. 470

 

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604

10

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кт 61

 

Векселі видані

520

Кт 62

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Кт 63

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

За отриманими авансами

540

Кт 681

 

З бюджетом

550

Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643

 

З позабюджетних платежів

560

Кт 6422

 

Зі страхування

570

Кт 65

 

З оплати праці

580

Кт 66

 

З учасниками

590

Кт 67

 

За внутрішніми розрахунками

600

Кт 682 + Кт 683

 

Інші поточні зобов'язання

610

Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685, 644

11

Усього за розділом ІV

620

Ряд. 500+ряд. 510+ряд. 520+ряд. 530+ ряд. 540+ряд. 550+ряд. 560+ряд. 570+ряд. 580+ряд. 590+ряд. 600+ряд. 610

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69

 

Баланс

640

Ряд. 380+ряд. 430+ряд. 480+ряд. 620+ряд. 630

 

 

Коментарі до макета складання балансу

Коментар №1. У пункті 15 ПБО 2 сказано: "У статті "Незакінчене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, й обладнання для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Коментар №2. Рядок 031 балансу містить не тільки дебетове сальдо рахунка 10 "Основні кошти", але й дебетове сальдо рахунка 11 "Інші необоротні активи".

Коментар №3. У Плані рахунків одним з критеріїв розподілу рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" на субрахунки є пов’язаність сторін, іншим – метод обліку. В статті "Довгострокові фінансові інвестиції", окремо відображаються довгострокові фінансові інвестиції:

  • які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;
  • інші фінансові інвестиції.

Коментар №4. Дебетове сальдо рахунка 642 "Розрахунки за обов’язковими платежами" не може бути в повному обсязі віднесене в рядок балансу 170, що відображає дебіторську заборгованість за рахунками з бюджетом, оскільки деякі обов’язкові платежі можуть сплачуватися не до бюджету.

Коментар 5. Рядок балансу 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" містить дебетове сальдо рахунків переважно 3-го класу, які не можуть бути включені в інші рядки балансу, крім них, у цей рядок балансу включається дебетове сальдо субрахунку за обов’язковими платежами, які сплачуються не до бюджету (див. Коментар №4).

Коментар №6. У пункті 41 ПБО сказано: "У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства".

Коментар №7. Підприємства, що є відповідно до законодавства страхувальниками, у випускному рядку 415 наводять суму страхових резервів.

Коментар №8. У статті "Довгострокові кредити банків" відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

Таким чином, в рядок балансу 440 "Довгострокові кредити банків" можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 501, 502, 503, 504.

Коментар №9. У пункті 47 ПБО 2 сказано: "У статті "Інші довгострокові фінансові зобов’язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

Коментар №10. У рядок балансу 500 "Короткострокові кредити банків" можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 601,602, 603, 604.

Коментар №11. Кредитове сальдо за рахунками 605 і 606 включено в рядок балансу 610 "Інші поточні зобов’язання", оскільки воно не може бути включене до складу інших рядків балансу, що належать до розділу ІV "Поточні зобов’язання", у тому числі і до складу рядка балансу 500 "Короткострокові кредити банків".

Література

1. Положення бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №396\3689.


18.03.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!