Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року

Документом запропоновано п’ять напрямів реформування галузі впродовж 10 років

Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року

Міністерством освіти і науки презентовано проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років. Документ буде схвалений після процедури громадського обговорення.

Проект концепції підготовлено Стратегічною дорадчою групою "Освіта" для надання консультативної та експертної підтримки Міністерству освіти і науки у розробці Дорожньої карти освітньої реформи.

Концепція охоплює п’ять основних напрямів розвитку освітньої галузі, реформування яких здійснюватиметься впродовж наступних років.

Автори концепції наголошують, що впродовж усього періоду існування незалежної України в освітньому секторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру, основними з яких є занепад матеріально-технічної бази, старіння педагогічних кадрів, низька заробітна плата, зниження соціального статусу працівників освіти.

Також проблемами освітньої системи є неефективна, надмірно централізована та застаріла система управління і фінансування, зростаюча нерівність у доступі до якісної освіти, надмірна комерціалізація освітніх послуг, корупція та "дипломна хвороба", зниження якості освіти і падіння рівня знань і умінь учнів, моральне старіння методів і методик навчання тощо.

Автори наголошують, що Україні потрібна системна реформа освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу, розуміння того, що освіта – це один з основних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку.

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір.

Зокрема, передбачається, привести у відповідність із типовими європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) та тривалість навчального року.

Перехід з одного рівня освіти на інший має здійснюватися лише із застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО при переході з І на ІІ ступінь освіти будуть враховуватися лише для моніторингу якості, з ІІ на ІІІ ступінь – для диференціації подальшої освітньої траєкторії: професійна школа, професійний ліцей, академічний ліцей, гімназія тощо.

Концепція пропонує передбачити з 2017 року повний перехід старшої школи на профільну підготовку, включаючи створення нових типів навчальних закладів ІІІ ступеня. Поступово виокремити ІІІ ступінь та заснувати окремі навчальні заклади, за винятком мистецьких, спортивних та деяких інших.

У вищій та професійній освіті пропонується перейти на трирічний бакалаврат у рік першого випуску 12-річної школи та передбачити в університетах "нульовий" курс для осіб, які здобули повну загальну середню освіту за іншими профілем. Перехід до дворічної магістратури передбачений у рік першого випуску трирічного бакалаврату.

Другим напрямом Концепції розвитку освіти є реформування змісту освіти. У цьому напрямку, зокрема, планується розробити і запровадити впродовж 2015 – 2017 років національний курікулум для 12-річної школи. Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок в галузі ІКТ для учнів та викладачів – сумірних з міжнародними показниками: PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft Certified Educator тощо.

Також упродовж 2015-2017 років буде розроблене та запроваджене нове покоління стандартів вищої освіти на компетентнісній основі з урахуванням модельних стандартів Євробакалаврів та Євромагістрів, у 2020-2025 роках здійснюватиметься поступова відмова від стандартів вищої освіти.

Однім з пріоритетів Концепції розвитку освіти є забезпечення рівного доступ до якісної освіти усім громадянам України та перетворення освіти на соціальний ліфт.

Для досягнення цієї мети пропонується запровадити механізми заохочення сімей з низьким соціально-економічним становищем до участі їхніх дітей у дошкільній освіті та пристосування системи до потреб сімей.

Також автори концепції пропонують законодавчо легалізувати сімейну та індивідуальну освіту, спростити і чітко регламентувати процедури навчання в екстернаті, змінити принципи фінансування малокомплектних шкіл шляхом ваучеризації шкільної освіти.

Рівний доступ до освіти також буде забезпечено виконання норм закону про обов’язковість вступу до ВНЗ за результатами ЗНО.

З 2015 року буде здійснено перехід на систему відбору/замовлення підручників, навчальних посібників та інших навчальних засобів, що видаються коштом державного бюджету, безпосередньо школами та скасовано конкурси навчальної літератури.

Четвертим напрямом, визначеним концепцією, є реформування системи підготовки та перепідготовки педагогічних, управлінських кадрів в освітньому секторі та забезпечення високих соціальних стандартів для працівників освітньої сфери.

Концепція пропонує запровадити нові програми підготовки адміністраторів з питань менеджменту і лідерства в педагогічних вишах; розробити норми, стандарти, процедури атестації педагогічних працівників; запровадити стажування педагогічних працівників в навчальних закладах поза місцем постійної роботи.

Також буде демонополізовано та урізноманітнено систему післядипломної педагогічної освіти, запроваджений ваучер професійного розвитку учителя, забезпечивши цим самостійний вибір місця підвищення кваліфікації.

Упродовж 2015-2020 років пропонується запровадити комплекс заходів, спрямованих на системне заохочення наукової та професійної активності викладачів, їх міжнародної та внутрішньої академічної мобільності, розширення практик творчих відпусток та стажування, у т.ч. за кордоном.

Концепцією розвитку освіти пропонується добитись до 2020 року поетапного запровадження участі іноземних викладачів у навчальному процесі українських університетів, опанування вітчизняними викладачами новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями.

Також вказано на необхідність проведення реформи оплати праці педагогічних працівників: на 2020 рік встановити середню величину річної заробітної плати вчителів на рівні, не меншому ніж річний ВВП на душу населення.

Концепція передбачає законодавче забезпечення укладання обов’язкового письмового трудового контракту з усіма педагогічними працівниками за результатами незалежної сертифікації або атестації, введення надбавок за використання прогресивних методик і технологій навчання, врахування результатів ЗНО учнів, врахування усіх видів роботи тощо.

Запропоновано змінити систему оплати праці вчителів та керівників шкіл, відмовившись від "поурочної" оплати праці вчителів, перейти на оплату повного робочого дня вчителя, здійснити поетапний перехід до нової системи оплати праці вчителів, яка міститиме стимулюючу складову.

П’ятим напрямом Концепції розвитку освіти на 2015-2025 роки є реорганізація системи управління, фінансування та менеджменту освіти шляхом децентралізації, дерегуляції, запровадження інституційної, академічної та фінансової автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності навчальних закладів за результати освітньої та виховної діяльності.

Для цього пропонується запровадити принцип субсидіарності. Перегляд обсягу і меж повноважень центральних і місцевих органів управління освітою, скорочення контрольно-наглядових функцій, жорстка і чітка регламентація процедур і повноважень інституцій, пов’язаних з контролем і наглядом.

Автори концепції наголошують, що має бути чітко визначений обсяг контрольно-звітної та облікової документації навчального закладу та зведення його до мінімуму.

У містах з районним адміністративним поділом школи пропонується вивести з підпорядкування районних управлінь освіти (у 2015 – 2016 рр.).

До 2017 року запропоновано реорганізувати районні управління та відділи освіти у сервісні центри, а також залучити громадські, батьківські та наглядові ради до функцій контролю за дотриманням запланованого розвитку, надати їм повноваження для ініціювання відкликання керівництва навчального закладу.

На законодавчому рівні мають бути чітко визначені межі компетенції навчальних закладів, заборона будь-яким державним органам вимагати від шкіл виконання функцій, які не підпадають під ці компетенції.

Також пропонується запровадження школоцентричного (school-based) менеджменту, перенесення "центру ваги" у процесі прийняття рішень на операційний рівень (рівень школи). Призначення директорів шкіл має відбуватися на конкурсній основі за 5-річним контрактом, а повноваження атестації педагогічних працівників мають бути передані до ЗНЗ.

Автори концепції пропонують змінити підхід до фінансування навчальних закладів від принципу утримання навчальних закладів (фінансування стін) до принципу формування їх бюджетів, виходячи із чисельності контингенту та стандарту вартості навчання одного учня, студента (гроші йдуть за дитиною). Запровадження економічного стимулювання якісної освітньої діяльності через систему державних грантів, контрактних відносин тощо. Також передбачається внесення змін в Бюджетний кодекс щодо школи як розпорядника коштів.

Автори концепції наголошують на необхідності збільшення  питомої ваги витрат на загальну середню освіту до середньоєвропейських показників ( не менше 70% від загальних витрат на освіту).

Разом з тим, концепцією передбачено створення національної системи якості освіти та запровадження єдиної системи статистики і параметрів вимірювання якості освіти. У 2015 році пропонується прийняття на національному рівні: національних індикаторів якості освіти та національних індикаторів ефективності освіти. У 2017 р. – включення України в Education at a Glance.

Також запропоновано законодавче закріплення участі України в міжнародних моніторингових дослідженнях таких як, PISA, TIMSS, PEARLS. Створення незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, делегування ним частини повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сприяти міжнародній акредитації освітніх програм українських університетів.

Проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років розроблений Стратегічною дорадчою групою "Освіта", до складу якої увійшли відомі освітні експерти.

Освіта.ua
24.10.2014

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Плотнікова Інна
"курікулум" , 12 абзац, 3 строка. Такого слова в українській мові не має! Шановні редактори, чи автори, як вам більше до вподоби, в українській мові є такі слова: «куррі́кулюм» і «Курикулум». Вказані слова мають різні значення!. Принаймні, коли пишете про освіту, пишіть правильно!
Оксана
Питання щодо організації курсів підвищення кваліфікації, замовлення підручників хочуть передати на школи, а це не можливо буде зробити, якщо відповідна інформація не буде узагальнюватись і оформлятись централізовано. Я за те, щоб наші вчителі працювали повний робочий день, тому що більшість відпрацьовують години, які їм тарифіковані, а займатись позаурочною діяльністю, індивідуальною роботою з дітьми не хочуть, бо їм за це не платять. Відділ освіти переведуть в статус сервісних центрів. А який статус буде у методистів? Вони знову не державні службовці і не педагогічні працівники, які не можуть піти на пенсію за вислугою років, бо стаж роботи йде в педагогічний, а для вищезгаданої пенсії він не враховується, хоча методист здійснює науково-методичний супровід педагогічної діяльності вчителя та організації навчально-виховного процесу, більшість з них є сумісниками і викладають навчальні предмети за фахом.
Zinger
Для Ariva: Ви маєте рацію, що ПТУ не повинні надавати повну середню освіту, вона цим учням просто не потрібна. Це марне витрачання державних коштів і пережиток соціалізму, якого ми так і не побудували. Атестат дорожче коштує, ніж якість тієї середньої освіти, просто протягують через програму і не більше. Хочеш після 9 класу отримати середню освіту - маєш вечірню школу. 10% бажаючих навряд чи знайдеться!
ніна
Коли сьогодні викидають на вулицю тисячі працівників,мотивуючи це оптимізацією,хочеться спитати наш уряд:"Як жити цим людям?Оті субсидії-це просто знущання".Так що "собака зарита" дуже глибоко, і в цих умовах реформування освіти згідно з Концепцією - синонім слова "повне знищення".Скільки вже міняли програми,підручники.Кожний раз говорили,що це-розвиток освіти.Ось і "дорозвивалися".А вчителі-народ терплячий,працьовитий.Обурюється дебільними наказами,які йдуть зверху,але виконує,бо потрібно жити і працювати,бо ще трохи вірить,що схаменуться ТАМ,але по всьому видно,що де там... Просто прикро за те,що розумні,досвідчені,залюблені у свою роботу люди вимушені виплескувати своє обурення різними,не завжди коректними,словами,щоб привернути увагу до нашої української школи,яка вже конає у конвульсіях,а над нею ще й глумляться всілякими "реформами" і "концепціями" товстосуми,які нічого не знають і не хочуть знати про сучасну школу.І я сумніваюся,що вони почують і врахують...
Zinger
Для ніна: До незалежності в Україні було 800 техучилищ, зараз понад 1200. За 23 роки їх кількість зросла на 50%, а населення зменшилось на 5 млн. Те саме стосується і ВУЗів, особливо приватних. "Ринковики" від освіти швидко зрозуміли, що на бюджетному фінансуванні можна пожити, і декому не погано,не створюючи ніякої матеріально - технічної бази( яскравий приклад - Університет культури Поплавського). Якщо Ви мали на увазі отих тисячі працівників, то я Вам продемонстрував усю штучність створеної проблеми. Тепер Міністерству освіти не позаздриш. Спочатку роздавали за хабарі ліцензії на відкриття закладів освіти на ліво і на право, а тепер,коли кормушка ( бюджетні кошти) висохла, мусять рахуватися зі здоровим глуздом. Жаль тільки, що за всі злочини влади, як завжди, розплачуються ті,хто у тому найменше винен.
Коментувати
ніна
Прочитала Концепцію.Таке враження,що автори живуть в Еміратах.Є раціональні зерна,але зовсім не враховуються реалії сьогодення і зовсім не відчувається справжнього патріотизму.Я не можу сказати,що це Концепція розвитку УКРАЇНСЬКОЇ освіти(незрозумілі пересічному громадянину іншомовні терміни,постійне посилання на чиїсь стандарти).Чомусь всі реформи,які проводяться сьогодні в країні,ведуть до повного зубожіння українського народу,але наш уряд продовжує переконувати нас,що реформи-для нашого ж добробуту,що він вдень і вночі думає тільки про український народ.Багато образ в коментах на авторів,але хай не ображаються:вони заслуговують ще й не такого.Українську освіту добивають вже третій десяток років(ну й живуча ж!).І справа зовсім не у вчителях-пенсіонерах,методистах РМК ,батьках(не вони винні у розвалі освіти),а справа в тому,що комусь дуже потрібно,щоб український народ ніколи не встав з колін,на які його поставили всілякі реформи і реформування.
ЭРА
Мне понравилоась та часть, где говорится о приведении учебного года к европейскому. То есть, учиться будем в июне и августе? Ай, молодцы! При нагрузке нынешних 6-х классов по 7 уроков в день ( а по нормам еще 2 часа на домашнее задание надо потратить) никакого геноцида не надо. Образовательная политика и есть геноцид нашей молодежи. А скажите, у кого в школе есть рабочие кондиционеры, чтоб можно было при нашей южной жаре учиться в теплые месяцы? У кого начальство не экономит тепло и не переносит каникулы, когда надо включать отопление?И не проводит сокращенных уроков, лишь бы только не запускать отопление, которое нам не по силам оплатить? Хочется задать прямой вопрос инициатором этих "рехворм":"ВЫ С ДУБА РУХНУЛИ?"
Angela Azazeliva
Главная проблема в школах - человеческие ресурсы.Кадры по-старше-не хотят учиться комп.граммотность, по-моложе лень.В Кривом Роге выделили около 500тыс.грн. на курсы комп.граммотности для учителей в итоге - учителя недовольны,задания выполнили один раз для галочки.Созданы упрощенные,наполненные конструкторы для дист.наполнения сайтов и результат ноль - как например сайт "Класна оцинка"-не захотели учителя ставить оценки - "им за это не платят" был ответ. Возможно на первом этапе в школе нужны специалисты по Пк,сложно сказать.
вчитель інформатики
Для Angela Azazeliva: На Львівщині всі вчителі пройшли курси інформаційно-комунікаційних технологій. І що з того? В школі понад 600 дітей і 60 вчителів - 10 компютерів з 2003 року. Один проектор. Хочеш провести урок з використанням презентації (цікаво, наочно, краще сприймається учнями) - береш свій ноутбук і домовляєшся місяць наперед за проектор. На жаль, купити проектор від 10 тис грн не вистачає зарплати. Вчитель інформатики компютерний клас. Ремонт - твої проблеми, встановлення програм - твої проблеми, антивірусні - твої проблеми. Сайт школи - вчитель інформатики. Лаборанта - не положено. От ще б вести "Класна оцінка". Тоді взагалі додому йти не треба, в школі ночувати. Не вистачить 24 годин. Чомусь інший вчитель після уроку вільний, хіба що репетиторство. А в інформатиків і репетиторства нема. Так що вчитель раб???
Гоша
Якби ж до комп"ютерної грамотності та ще й матеріальне забезпечення: проектор в кожному класі або мультимедійна дошка, ноутбуки, документ-камери і т.п.
Учитель
Для Angela Azazeliva: А вы считаете, что за дополнительный труд не требуется дополнительная оплата? Вы или не учитель, а чиновник отдела образования, который сам ничего не умеет, кроме требовать с других. Или вообще не имеете отношения к системе образования. Я думаю на вашей работе вы даже бесплатно не пу...нете.
Коментувати
Роман
Дуже "розумні" члени комісії, яка складала концепцію дуже далекі від учня (особливо слабкого), від вчителя, від сільської школи. Концепція - це їхнє їхнє власне бачення освіти. Буде ще одне, яке треба виконати.
Elena Bondarenko
Прочитала много интересных комментариев и хочу добавить свой. А вдруг это увидят и оценят?! Я работаю учителем 15 лет, пришла в школу, когда вводили 12-бальную оценку, при мне изменились 2 вида программ (2 выпуска с 1 по 11 класс, которые начинали учиться по новой программе, а значит и новые учебники и всё из этого вытекающее). Прочитала всю Концепцию и как человек образованный могу с уверенностью сказать, что составляли её люди, которые очень далеки от обычной (в которой учится до 90 процентов детей) школы. В списке "соучредителей" нет ни одного из сельской или хотя бы городской (небольшого города) школы. Там только те, кто работает в Киеве и Львове (1 из Кировограда, 1 из Полтавы и по одному из Нидерландов и Литвы). Интересно сколько лет они проработали в обычной средней школе? Какой они владеют информацией о жителях сельской местности (там работы как таковой нет вообще), какая заселённость - 100 человек в средней школе будет только в одном селе из 10, а что делать детям 9 сёл?
Оксана
Батьки учнів майбутніх 4 і 7 класів наполягають, щоб підручники були безкоштовними. Всі нововведення за рахунок держави і зар плати реформаторів. З повагою Жукова Оксана.
Андрей Оленюк
Яка реформа? Про що ви кажете? Про який повний робочий день? Якщо МИ вже давно працюємо як min 15-17 год. на добу. Сюди вхдить навантаження 25 год.на тиждень та підготовка до уроків наступного дня, за допомогою елементарної математики можна порахувати денне навантаження 5 год - це ті години за які ми отримуємо гроші, та 10-12 год на добу підготовки до наступного робочого дня, звідси якщо при навантаженні 25 год отримуємо 2300 грн. - це після зняття з нас надбавки за презтижність та індексації(СМІШНОЇ) , то МИ повинні отримувати у тричі більше, тобто 6900 грн. Про які повні робочі дні та такі заробітні плати може йти мова якщо з НАС познімали навіть 83 грн. індексації та 334 грн за престижність. Навіть звичайна прибиральниця отримує точно стільки як і Я працюючи на "голу"ставку. Для порівняння:прибиральниця отримує 1250 грн+200грн(туалет)=1450, якщо вона мати одиначка То налогу тільки 87грн. 1450-87=1383 грн в місяць. Я отримую 1500 грн-(1500*22,5%)=1162 грн. ТАК ДЛЯ ЧОГО Я НАВЧАВСЯ 5 РОКІВ, АТЕСТУЮСЬ КОЖНІ 4 Р
Angela Azazeliva
Для Андрей Оленюк: про полный рабочий день полностью согласна.Учителей нет в школе, если у нее закончились уроки. Классные руководители по 3 дня в неделю не ходят в школу из-за этого, дети предоставлены сами себе. В школах полностью отсутствуют поощрения для одаренных детей, иной раз забывают просто похвалить.
Коментувати
Natali
Шановні творці концепції. Мабудь ваші діти не займаються у звичайних українських школах, якщо ви хочете зробити такий хаос з нашими дітьми. Спочатку наведіть лад в економіці, щоб діти були впевнені в завтрашньому дні, забезпечте гідну зарплату педагогічним працівникам, а не забирайте в їх останні копійки, як ви робите зараз. Дайте можливість освіту отримувати надалі всім дітям в тому числі і сільським. А згідно вашої концепції їм прийдеться жебракувати. Такої кошмарної концепції у нас на Україні ще не було, надіюсь і не буде. Це просто жах...
юлія
За всіх часів цінували освічених людей. Я згідна, щоб до вузів і коледжів поступали діти з кращими знаннями. А куди подітись буде випускникам 9 класів з нижчими балами? Колись лякали таких дітей "Підеш на ферму" чи "" Підеш на завод". Зараз ні того ні другого немає. А куди тоді підуть ці діти? На вулицю? Я вражена! Щоб так держава насіялась з своїх громадян! Бога не боїтесь!
так отож
Для юлія: вот потому что "пугали" и имеем то, что имеем. Люди боятся работы. Люди желают, сидя в тёплом кресле, получать кучу бабла, думать о девках и посещать рестораны. Ну, чтобы не сено в голове
Коментувати
ольга
А хто з творців концепції пробував проводити пари у холодних приміщенях, коли студенти сидять вдягнені.Якщо працювати на окладах, то це ж потрібно цілий день у холоді сидіти вчителям. Хто думає про здоров’я цих людей? Реформи потрібно розпочинати з покращення матеріально-технічного забезпечення, а не економити на освіті.
zmey
Можно много сказать о паскудных учебниках перенасыщенных терминами и откровенно плохо изданных, программах, никак не согласованных друг с другом, кучах коммерческих конкурсов, участие в которых почему - то стало обязательным, об олимпиадах, которые, как на меня, на сегодняшний день потеряли смысл в том виде, в котором они существуют. О том что среднее звено управления образованием превратилось в своеобразную "налоговую испекцию" ничего общего с образованием как таковым не имеющим и много много другого, по восходящей, да и по- горизонтали тоже. Однако, вернемся к учителям... Думаю, не ошибусь сказав, что 70 -80% учителей в школах в возрасте за 45. Есть школы в которых большинство - пенсионеры. Молодежи нет по причинам уже перечисленным другими ораторами. Лекарства от этого также уже названы. От себя добавлю только, что, наверное, надо вводить для поступающих в педвузы что - то вроде психологических тестов. И на их основании допускать к обучению. Может что - то изменится.
zmey
"Концы" образованию в Украине начались вместе с "внедрением" в младшей школе "ГЕНИАЛЬНОГО" учебника математики некоего Богдановича... Старые учителя(сейчас им по 70 - 75 лет) рассказывали, что это "творение" появилось еще при Союзе и его нещадно разбомбили... А как только Украина отделилась, вдруг оказалось, что ничего лучшего не имеется. Вот и мучаются уже 23 года все учителя младших классов, дети и их родители от этого "великолепия педагогической мысли"! А следом прокричали о "гуманизации" которую свели к гуманитаризации, что вкупе с кучей абсолютно никому не нужных дополнительных предметов, отобрало время и силы участников образовательного процесса от развития логического мышления и наработки навыков письма, чтения и счета без которых в 5-9 и старше классах делать нечего. Ни один учитель не сможет заново обучить ребенка параллельно пытаясь выполнить программу(особенно если хотя бы наполовину выполнять требования норм оценивания).В общем: "Слов нет! Одни...
що булобачилищобудепобачимо
Для zmey: а мне учебник Богдановича понравился. Без проблем всё порешали, интересно было)
zmey
Что, извините, Вам понравилось? То, что практически на каждом уроке, в учебнике предлагается несколько типов и уровней задач (без повторения, т.е. без отработки навыков решения). Или может "великолепные таблички" на сложение, вычитание и другие действия, согласно которым нужно просто з-а-п-о-м-и-н-а-т-ь результат, а не учиться выполнять вычисления!
так отож
Для zmey: ой, мы просто задачки из него решали. А считать... Мы как-то без учебника. А то, что кто-то без мозгов, решил, что именно таким образом дети научатся мыслить-тут что поделать. Проблема в том, что наверх лезут те, кто мыслить не умеет, но умеет покричать, вот и двинули автору идею. Я так думаю. Поскольку учебник пишется под программу, а когда программу создают не умеющие мыслить, но пробивные, такие коллизии и получаются. А задачи у Богдановича ничего так, пристойные.
Коментувати
Regina
Дуже цікавий пункт про законодавче забезпечення фінансування державою закладів недержавної форми власності. У авторів цього "ескізу" (бо для проекту цей витвір аж надто недопрацьваний) є власний інтерес?
освіта
Коли не має грошей на розвиток, то проводять реформи. Реформи розвалюють те, що було, а нового нічого не будують, оскільки без фінансування нічого нового побудувати не можна. В Концепції повинно бути два пункти: 1) матеріально-технічне переоснащення навчальних закладів та повне матеріально-технічне забезпечення, також видіяти певну суму коштів на канцтовари, літературу кожному педагогові; 2) підвищення заробітної плати освітян хоча б на рівні средньої в промисловості.
Сергій
Вчителі та й учні вже працюють з ІКТ давно, тільки чомусь в забезеченні технікою ніхто не поспішає. Все тримається на батьках та голому ентузіазмі вчителів!!!!
Дара
Перш,ніж думати,я повторюю,ДУМАТИ про таку концепцію(а не впроваджувати галопом)треба готувати нові кадри в педвузах.Розробити програму,де б студенти виходили з педвузів справжніми фахівцями,які готові працювати по новому.Далі,створити відповідну матеріально-технічну базу в школах,садках.Підняти престиж вчительської праці,оплату здійснювати свочасно.Тепер школа ще тримається на старших вчителях,бо студенти,які випускають педвузи далекі від вчительської праці.Якщо їх викинуть(а за новою концепцією,так і виходить),то школа пропаде. Виходить,що вчительські дипломи колишні не годяться і їх ставлять під сумнів?! Це абсурд! Бо саме теперішні дипломи треба підтверджувати!Купляють їх,підробляють,знання-0.Це комусь дуже вигідно,повірте. ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ! НЕ МОВЧІТЬ,ПІДНІМАЙТЕСЬ!Об вас витирають ноги,кидають нижче плінтуса,та влада,за яку ВИ СТОЯЛИ ГОРОЮ!!!ЗАДУМАЙТЕСЬ,ШАНОВНІ!
Пенсіонерка
Для Дара: В сільській малокомплектній школі, де працює мій чоловік, дві пенсіонерки. Замінити їх ніким, крім того, уроки в 4 класі розподілили між учителями-предметниками (молода вчителька в декрет пішла). В педвузи зараз йдуть ті, хто не здатен вступити в більш престижні, такі, щоб набута професія дозволяла прожити, не сидячи на шиїї у батьків. Вихід - підвищити зарплату вчителям до такого рівня, щоб розумним було вигідно стати педагогом. Але ж ми знаємо, що цього не буде. Залишається нічого не робити, як в тому анекдоті про сина програміста, який спитав у батька про схід сонця. А якщо серйозно, то більшість з запропонованих заходів або дурні, або нездійсненні за браком коштів.
засмучений учитель
Для Пенсіонерка: Напишіть, будь-ласка анекдот - цікаво почитати, не чула про такий.
Дмитро Корнієнко
Сын спрашивает отца-программиста: — Папа! А почему солнце всходит и заходит? Отец: — Сын! Солнце точно всходит? Ты проверял? Сын: — Точно всходит, каждый день. Отец: — А заходит? Ты проверял? Сын: — Точно заходит. Каждый день. Отец: — Знаешь что, сынок! Не трогай-ка ты работающую систему!
Коментувати