Академічна відпустка: порядок оформлення

Все про види, строки, порядок оформлення та інші нюанси академічних відпусток під час навчання у ВНЗ

Академічна відпустка: порядок оформлення

Наказ МОН, що визначає порядок оформлення академічних відпусток, регулює лише питання їх надання за станом здоров’я. Проте насправді підстав значно більше. Вони врегульовані в окремих статтях декількох законів та постанов КМУ. Про особливості оформлення академічних відпусток у ВНЗ розповідає Рrofrights.org.

Зазвичай всі підстави перелічені у внутрішніх положеннях ВНЗ про академвідпустки. З ними потрібно обов’язково ознайомитися, збираючись в академвідпустку.

Які є види академічних відпусток?

Академвідпустки прийнято класифікувати залежно від підстав надання. Це може бути:

  • за станом здоров’я;
  • пов’язані з участю у програмах академічної мобільності;
  • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
  • за сімейними обставинами.

За наявності інших вагомих причин студент також може отримати дозвіл на академвідпустку, оскільки їхній перелік не є вичерпним.

На який строк можна взяти академічну відпустку?

Термін академвідпустки залежить від підстав її оформлення. Відповідно до Положення максимально можливий строк за станом здоров’я, сімейними обставинами чи навчанням за кордоном - один рік, за необхідності його можна подовжити до двох. Проте на практиці академвідпустка на один семестр надається вкрай рідко. Натомість, наприклад, якщо хвороба не дозволяє студенту відвідувати університет протягом семестру, йому пропонують скористатися правом на повторне навчання.

Значно довшою може бути відпустка, пов’язана з народженням та доглядом за дитиною. Вона надається в порядку, передбаченому статтею 179 Кодексу законів про працю. За загальним правилом академвідпустка для догляду за дитиною може надаватися терміном до трьох років. Але у випадку, якщо необхідний домашній догляд, то її можна продовжити до досягнення дитиною шестирічного віку. Проте конкретні строки визначає лікар за місцем реєстрації дитини, ґрунтуючись на захворюванні, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів.

Як оформити академічну відпустку?

Усі відпустки оформлюються відповідним наказом декана факультету, у якому зазначаються підстави надання відпустки та її термін. Проте, залежно від підстав, різняться документи, які потрібно подати, та складність адміністративних процедур, які потрібно пройти.

Академічна відпустка за медичними показниками

Якщо здоров’я не дозволяє студенту продовжити навчання, то для оформлення академвідпустки потрібно звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а якщо вона відсутня - до головного лікаря установи, що провадить медичне обслуговування студентів. Вони повинні оформити довідку про необхідність надання академвідпустки, яка разом з заявою подається до деканату.

Академічна відпустка за сімейними обставинами

Таку відпустку можна оформити у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років. А якщо дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - можна оформити до досягнення дитиною 6-річного віку.

Академвідпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оформлюється на підставі заяви студентки та довідки з медичного закладу. Щодо конкретних строків обмежень немає, потрібно орієнтуватись на терміни закінчення семестрів. Проте студентці можуть відмовити в академвідпустці на ранніх місяцях вагітності, якщо на цьому не наполягає лікар. Ми б радили орієнтуватися на сьомий місяць, бо саме з такого строку надають відпустку працівникам, які працюють за контрактом, відповідно до КзПП.

Академвідпустка у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років оформлюється на підставі заяви та свідоцтва про народження дитини.

Щоб оформити академвідпустку для догляду за дитиною, яка хворіє та потребує домашнього догляду, до досягнення нею 6-річного віку, потрібно подати заяву, свідоцтво про народження дитини та довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді, із зазначенням тривалості такого догляду. Довідка виписується лікуючим лікарем та завіряється підписами завідуючого відділенням та голови ЛКК відповідного закладу охорони здоров'я. Це може бути дитяча поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги, будинок дитини, заклад, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу і має у своєму складі дитяче відділення.

Важливо також пам’ятати, що академвідпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 чи 6 років може оформити як мати-студентка, так і батько-студент. Це можна зробити на весь період догляду або ж вони можуть чергуватися в будь-якому порядку.

Надання академвідпустки у зв’язку із необхідністю догляду за членами сім'ї здійснюється на підставі заяви студента та висновку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування. У висновку обов'язково має бути зазначений термін, протягом якого особа потребує постійного стороннього догляду. Оскільки догляд пов’язаний з отриманням цільових соціальних виплат, то висновок ЛКК потрібно щорічно поновлювати. Відповідно, й академвідпустка надається на один рік з правом продовження. Її максимальна тривалість у таких випадках законом не обмежується. Але на практиці у випадку занадто довгої тривалості академвідпустки студенту зазвичай пропонують перевестися на заочну форму навчання.

Оформлення академічної відпустки для здійснення права на академічну мобільність

Пройшовши конкурс, студент отримує право взяти участь в програмі академічної мобільності та оформити академвідпустку. Для цього потрібно подати заяву до деканату та пересвідчитися, що вже виданий наказ ректора про направлення студента за відповідної програмою.

Академічна відпустка у зв’язку з призовом на строкову військову службу

Призвати студента на строкову військову службу можуть лише за його власним бажанням або ж якщо він вступив до ВНЗ повторно. Ч. 10 ст 17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Тому відрахованого студента можуть призвати на військову службу, навіть якщо він розпочав навчання повторно. У такому випадку потрібно оформити академвідпустку. Для цього необхідно подати до деканату заяву та копію повістки.

Оформлення академічної відпустки з інших підстав

Студенту не забороняється оформити академвідпустку з будь-яких інших підстав. Проте рішення прийматиметься на розсуд адміністрації ВНЗ. До уваги в таких випадках беруться як обґрунтованість причин, так і успішність студента.

Найчастіше академвідпустка береться за таких умов: для навчання за кордоном поза межами програм академічної мобільності (наприклад, вивчення мови), якщо студент-контрактник перебуває в скрутному фінансовому становищі, у випадках настання стихійних лих чи гуманітарних катастроф (повінь, землетрус, війна тощо).

Чи можуть відмовити в оформленні академічної відпустки?

Так. У її оформленні можуть відмовити, якщо причини будуть визнані недостатньо обґрунтованими. Це може статися як за рішенням ректора (студент оформлює академвідпустку з інших, непередбачених законом причин), так і за рішенням лікаря. Наприклад, висновком ЛКК хвороба не визнається такою, що дає право на академвідпустку, або член сім’ї, за яким потрібно доглядати, не отримав про це відповідну довідку.

У таких випадках Положенням передбачена можливість отримання студентом права на повторне навчання. Підставою для надання такого права є невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр), службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо).

Питання про надання права на повторне навчання вирішується ректором ВНЗ до початку відповідного семестру й оформлюється наказом. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав. Йому можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю він мав оцінки не нижче «добре» або «зараховано». Перезарахування здійснюється на підставі заяви за згодою декана факультету. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного навчання не більше двох разів. Проте слід пам’ятати, що студенти першого курсу такого права не мають.

Як поновитися на навчання після закінчення академічної відпустки?

Щоб вийти з академвідпустки, потрібно подати до деканату заяву на поновлення, а в окремих випадках - разом з супровідними документами. Її написання є обов’язковим, адже на підставі заяви буде видано наказ про поновлення студента.

Якщо ви перебували в академвідпустці за станом здоров’я, то супровідним документом має бути висновок ЛКК. Отримати його необхідно за два тижні до початку семестру, звернувшись до ЛКК. Студентам, які перебували в академвідпустці у зв'язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби. В інших випадках достатньо лише заяви.

Чи зберігається за студентом бюджетне місце?

Так. Студенту гарантується збереження бюджетної форми навчання та виплата стипендії після поновлення у ВНЗ.

Чи можна вийти з академічної відпустки достроково?

Так. Для цього необхідно подати на ім'я ректора заяву із зазначенням причини достроково припинення відпустки. Якщо вона була надана у зв’язку зі станом здоров’я, то доведеться пройти ще раз ЛКК, щоб отримати дозвіл.

Чи можуть відрахувати з ВНЗ, якщо не поновити навчання після академічної відпустки?

Так. Студента обов’язково повинні відрахувати в такому випадку. Якщо не написати заяву та не поновитися, то вважатиметься, що студент не приступив до занять. Отже, ректор буде змушений видати наказ про відрахування.

Чи можна оформити академічну відпустку на першому курсі?

Законодавством передбачено єдине обмеження: академвідпустку не можна оформити на першому курсі, якщо підставою є участь у програмах академічної мобільності. Це значить, що в усіх інших випадках на будь-якому курсі та частині семестру, у тому числі і в кінці та під час сесії, можна оформити академвідпустку. Проте в останньому випадку потрібно, щоб обставини, які дають право на неї, виникли до сесії.

Якщо ж студент до оформлення академвідпустки вже отримав незадовільні оцінки, то йому швидше за все відмовлять.

Чи можна оформити академічну відпустку два чи більше разів?

У Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти лише вказано, що за весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академвідпустки, як правило, один раз. Тобто ніяких обмежень насправді не існує. За наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, студенту може бути надано право на повторне отримання академвідпустки протягом терміну навчання.

Чи можна оформити академічну відпустку студенту-заочнику?

Так. Ті, хто навчається на заочній формі, можуть оформити академвідпустку. Оформлення відбувається в загальному порядку.

Чи може студент бути мобілізований під час академічної відпустки?

Ні. Відповідно до п.11 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», студент, який перебуває в академвідпустці, не втрачає в цей час права на надану відстрочку від призову на строкову військову службу.

Це ж стосується і мобілізації. Відповідно до статті 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку від мобілізації втрачається в разі відрахування студента. Оскільки академвідпустка, згідно статті 46 ЗУ «Про вищу освіту», є перериванням навчання, а не відрахуванням, то студент може бути мобілізований лише за власним бажанням. Окрім того, під мобілізацію підпадають лише ті, хто має військову спеціальність. Це студенти, які раніше служили в армії, завершили військову кафедру або яким спеціальність була присвоєна по досягненню 27 років при видачі військового квитка.

Чи потрібно сплачувати за навчання під час академічної відпустки студентам-контрактникам?

Ні. Сплачувати за навчання в цей період не потрібно.

Чи можуть студенту-контрактнику повернути вже сплачені гроші, якщо той іде в академічну відпустку?

Така можливіcть є, якщо це передбачено в договорі, укладеному студентом при вступі.

Якщо ж ні, то вже сплачені гроші будуть зараховані в рахунок плати за навчання при поновленні студента-контрактника.

За матеріалами Рrofrights.org.

Освіта.ua
26.01.2017

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ольга
Добрий день! Чи можна при оформленні академічної відпустки забрати з ВНЗ свій атестат з додатком?
Світлана
Доброго дня! А академічну відпустку під час війни для контрактника щоб оформити, які потрібно документи? Дякую
Diana
Скажіть будь-ласка, якщо академічна відпустка за станом здоров’я чи гарантовано повернення на бюджетне місце?
Ірина
Ви праві,нажаль ,війна не скінчилась,змінились обставини життя під час війни.Жити далі треба ,і питання було в тому ,чи можна одізвати акпдемвідпустку
патріотка
Для Ірина: Я ж Вам і відповіла на Ваше питання, обгрунтувавши чому саме Вам відмовляють у відозві академвідпустки. Обставини на які Ви посилались не змінились. Якби Ви брали відпустку у зв’язку з народженням дитини, але (не приведи господи) втратили цю дитину при пологах, то обставини дійсно змінились. І Вас би повернули до навчання. А жити далі вам ніхто не забороняє. Через рік повернетесь до навчання
Коментувати
Ірина
Добрий день,скажіть будь ласка,30.08.2022 р.написали заяву на академ відпустку,сьогодні 27.09.2022 р. обставини змінилися,дитина повернулася в Україну,чи можна відкликати заяву і продовжити навчання?Навчалися по контракту,обставини-війна,в деканаті нам відмовили,хоча навчання триває тільки три тижня.
патріотка
Для Ірина: якщо причина академки - війна, то вона що вже завершилась, що у Вас обставини змінились? А ще через 3 тижні знову зміняться? Це Вам що іграшки? Взяла відпустку, то взяла. Ваші обставини (війна) не змінились.
Коментувати
Олександр
Вказано що можна оформити академ. відпустку с приводу народження дитини, це говориться обов’язково про хвору дитину, чи ні?
Tania
Чи можна взяти академ відпустку через війну ( університет в Києві, повертатися туди зараз страшно, а має початися очне навчання)? навчаюся на бюджеті
Анна
Можна, але бюджетне місце втратите.
Коментувати
Наталія
Доброго дня, скажіть будь ласка, я виїхала закордон 08.05. У зв’язку з війною в державі, зараз останній курс магістратури в МАУПі. У нас сесія і я не маю можливості її здати оскільки не стабільний інтернет, живу в палатках, крик, шум, плач. Практику пройшла вона зі мною, кажуть треба прошивати, шукати почту. Мова це бар’єр. Хочу взяти на рік академку. Скажіть будь ласка на, що мені посилатися у заяві краще на яку статтю. І чи потрібно буде знову платити за навчання за пів року, дякую.
Варвара
Чи дадуть академічну відпустку , якщо буде довідка від психіатра про депресію? Чи є підставою для академу психічні захворювання?
Ria
Для Варвара: так, мені дали. Для цього необхідно пройти ЛКК.
Коментувати
Неля
Добрый день! Підскажіть будьласка під час академічної відпустки за станом здоров’я студент особа з числа позбавлених батьківського піклування зберігається стипендія і інші виплати?
Ria
Для Неля: ні, університетські виплати не зберігаються. Більше того, якщо Ви вирішите не повертатися до університету, Вам необхідно буде компенсувати вже отримані кошти.
Коментувати
Наташа
Доброго вечора. Можна взяти академ відпустку на першому курсі другого семестру у зв’язку з вагітністю? Мені відмовили не знаю що робити куда звертатись.
Farida Tykhomirova
Будь ласка, закон, на який є посилання у цьому тексті був визнаний таким,що втратив чинність у 2018 році (У.Супрун та Л.Гриневич). Чи є якийсь наступний закон з приводу надання академвідпусток? Повторного навчання зараз немає, так? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-18#Text
Галина
Для Farida Tykhomirova: так і стаття під якою Ви пишете за 2017 рік!
Коментувати
Ілона
Чи має право інтерн (бюджетна форма проходження інтернатури) взяти академ.відпустку?
Ольга
Чи має право ВНЗ нараховувати студентові борг за навчання, якщо студент з академічної відпустки не вийшов і заяву на поновлення не писав? І де можна оспорити такий борг?
Славочка
Можно ли взять Академ если задумался над уходом с Универа? Если на первом курсе учился отлично, а на втором задумался и хочешь, возможно, отдохнуть семестр или год чтоб точно определиться?
Аліна
Скажіть будь ласка чи можна на другому курсі в коледжі оформити академічну відпустку?і чи можна здавати ЗНО під час академічної відпустки?
Сергій
Скажіть будьласка.. Якщо контрактника вигнали за не успішність, чи можна поновитися і коли це можна зробити???
Діма
Для Сергій: в мене така ж ситуація можна поновитись але тільки як після 11 класу
Коментувати
Іван.
Скажіть. Якщо я хочу бути контрактником ноя на першому курсі закінчив першиий семестр розпочався навчальний меместр і я хочу оформити академку то мені дозволять
Христина
Добрий день. Хотіла б дізнатись, чи повертаються оригінали документів під час академічної відпустки?
Христина  Мишак
Підкажіть, будь ласка, чи можу я отримувати стипендію після академвідпустки? Семестр закінчила і витягнула на стипендію, але пішла в академку і виплати припинились, скоро знову поновлююсь, чи збережуться ці виплати?