Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 квітня 2019 року

Наказ МОН № 544 від 23.04.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 544 від 23 квітня 2019 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і
присудження наукових ступенів
від 23 квітня 2019 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 23 квітня 2019 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1);
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2);
 • рішення вчених рад наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 4);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 5).

2. Скасувати:

 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» від 30 листопада 2018 року, протокол № 16, про присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та відмовити у видачі диплома доктора економічних наук  Сиволап Ларисі Анатоліївні на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23 січня 2019 року, протокол № 1, про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Юхименку Володимиру Миколайовичу на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26 вересня 2018 року, протокол № 7, про присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія соціальних комунікацій» та відмовити у видачі диплома кандидата наук із соціальних комунікацій Осюхіній Марині Олександрівні на підставі висновку.

3. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

 • скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі – Порядок);
 • персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

4. Керівникам

 • Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,
 • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
 • ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»,
 • Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
 • ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»,
 • Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
 • Інституту географії НАН України,
 • Інституту зрошувального землеробства НААН,
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України,
 • Національної академії державного управління при Президентові України,
 • Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України,
 • Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
 • Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
 • ПВНЗ «Київський медичний університет»,
 • Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України,
 • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • Черкаського державного технологічного університету

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Матківської Р. М.

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо персональної відповідальності керівників рад за науковий рівень захищених у радах дисертацій голові спеціалізованої вченої Черкасову В. Г., доктору медичних наук, професору;

б) за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого   в  Міністерстві  юстиції  України  10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації: 

 • Кузьменку Ю. Ю., доктору медичних наук, професору;
 • Шевченко О. О., доктору медичних наук, професору;
 • Мельник Н. О., доктору медичних наук, професору;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Яновської С. Я.

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо персональної відповідальності керівників рад за науковий рівень захищених у радах дисертацій голові спеціалізованої вченої Кришталю Є. В., доктору медичних наук, професору;

б) за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації: 

 • Марковій М. В., доктору медичних наук, професору;
 • Кожиній А. М., доктору медичних наук, професору;
 • Загуровському В. М,. доктору медичних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Сухенка В. В.

а) за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо відповідності дисертації паспорту наукової спеціальності голові спеціалізованої вченої ради Куйбіді В. С., доктору наук з державного управління, професору;

б) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації науковому керівнику Голубь В. В., доктору наук з державного управління, професору;

4) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Сергєєва Л. А.

а) за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо відповідності дисертації паспорту наукової спеціальності голові спеціалізованої вченої ради Вожеговій Р. А., доктору сільськогосподарських наук, професору;

б) за порушення пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації директору Інститут зрошувального землеробства НААН Вожеговій Р. А., доктору сільськогосподарських наук, професору;

в) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Коковіхіну С. В., доктору сільськогосподарських наук, професору;
 • Базалію В. В., доктору сільськогосподарських наук, професору;
 • Голобородьку С. П., доктору сільськогосподарських наук, професору;

г) за порушення  пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Базалію В. В., доктору сільськогосподарських наук, професору;
 • Голуб Є. А., кандидату сільськогосподарських наук;

5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Сиволап Л. А. за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо текстових запозичень без посилання на джерело:

голові спеціалізованої вченої ради Белопольському М. Г, доктору економічних наук, професору.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Логутовій Т. Г., доктору економічних наук, професору;
 • Майоровій І. М., доктору економічних наук, професору;
 • Гончар В. В., доктору економічних наук, доценту;

офіційним опонентам:

 • Савіній Г. Г., доктору економічних наук, професору;
 • Логутовій Т. Г., доктору економічних наук, професору;
 • Зінченко О. А., доктору економічних наук, професору;

науковому консультанту Макогону Ю. В., доктору економічних наук, професору;

6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Юхименка В. М. за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо текстових запозичень без посилання на джерело:

голові спеціалізованої вченої ради Старостіній А. О., доктору економічних наук, професору.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Науменковій С. В., доктору економічних наук, професору;
 • Алексеєнко Л. М., доктору економічних наук, професору;
 • Кравченку В. І., доктору економічних наук, доценту;

офіційним опонентам:

 • Шірінян Л. В., доктору економічних наук, професору;
 • Нагайчук Н. Г., кандидату економічних наук, доценту;

7) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Осюхіної М. О. за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо текстових запозичень без посилання на джерело:

голові спеціалізованої вченої ради Демченкові В. Д., доктору філологічних наук, професору.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Фінклеру Ю. Е., доктору філологічних наук, професору;
 • Сніцарчук Л. В., доктору наук з соціальних комунікацій, професору;
 • Кириловій О. В., кандидату філологічних наук, доценту;

офіційним опонентам:

 • Поплавській Н. М., доктору філологічних наук, професору;
 • Габор Н. Б., кандидату філологічних наук, доценту;

8) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Гончаренко О. М. за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації ректору Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України Морозу В. М., доктору медичних наук, професору;

9) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Кузьміної В. А. за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації ректору ПВНЗ «Київський медичний університет» Івнєву Б. Б., доктору медичних наук, професору;

10) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Чорномаз Н. М.

а) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Шматкову Г. Г., доктору біологічних наук, професору;
 • Орловій Л. Д., доктору біологічних наук, професору;
 • Коломійчуку В. П., кандидату біологічних наук, доценту;

б) за порушення  пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Кузнецову С. І., доктору біологічних наук, професору;
 • Нецветову М. В., доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику;

11) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Пилипенко Н. О.

а) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Клімовій О. М., доктору біологічних наук, професору;
 • Нікітченку Ю. В., доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику;
 • Ковальовій М. К., кандидату біологічних наук;

б) за порушення  пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Клімовій О. М., доктору біологічних наук, професору;
 • Пилипенку С. В., доктору біологічних наук, професору;

12) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата географічних наук Попович Н. В. за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Маруняк Є. О., доктору географічних наук, старшому науковому співробітнику;
 • Матвіїшиній Ж. М., доктору географічних наук, професору;
 • Бондаренку Е. Л., доктору географічних наук, професору;

13) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Кузіної В. Д. за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації науковому керівнику Осьодло В. І., доктору психологічних наук;

14) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Кустрина Т. Б. за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Савку В. В., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику;
 • Мальцеву Е. В., доктору медичних наук, професору;
 • Ульяновій Н. А., доктору медичних наук, доценту;

15) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Кравчука П. О. за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи голові спеціалізованої вченої ради Костенку Є. Я., доктору медичних наук, професору;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Клітинській О. В., доктору медичних наук, професору;

16) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук  з державного управління Якайтіс І. Б. за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Мазаку А. В., кандидату наук  з державного управління, доценту;

17) стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Іваненко С. О. та Качковської Н. Н. за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради  Чуйку О. Д. , кандидату мистецтвознавства;

18) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських  наук Олексина І. Я. за порушення пункту 2 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо відкриття МОН аспірантури з відповідної спеціальності, що дає право закладу вищої освіти на підготовку аспірантів з відповідної спеціальності та на підготовку висновку про наукову і практичну цінність результатів дисертації ректору Національного університету фізичного виховання і спорту України Імасу Є. В., доктору економічних наук, професору;

19) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Дудки Т. Ю. за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового консультанта за якісне виконання докторантом дисертації науковому консультанту Сиротюку В. Д., доктору педагогічних наук, професору;

20) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Сулайман Аяд Абдуллах Сулайман за порушення пункту 33 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо терміну навчання в аспірантурі ректору Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України Морозу В. М., доктору медичних наук, професору;

21) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Устич О. В. за порушення пункту 70 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складання здобувачем кандидатського іспиту зі спеціальності ректору ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Смоланці В. І., доктору медичних наук, професору;

22) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Литвина О. О. за порушення Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 р. за № 155/30023, щодо оформлення анотації дисертації вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Єрошенку А. М., кандидату технічних наук.

5. Унести зміни до додатку 5 до наказу Міністерства освіти і науки України від 5 березня 2019 року № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 березня 2019 року», замінивши у розділі «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» слова і цифри «Герасименко Наталія Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»» словами і цифрами «Супрун (Герасименко) Наталія Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»».

6. Видати Радченку Олександру Віталійовичу дублікат атестата професора кафедри політології та філософії про присвоєння вченого звання професора, визнавши атестат професора 12ПР № 007480 недійсним.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

Міністр                    Л. М. Гриневич   

Освіта.ua
23.04.2019

Популярні новини
МОН рекомендувало вишам графік навчального року Коледжам та університетам рекомендовано розпочати навчання з 15 серпня 2022 року
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів