Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 березня 2019 року

Наказ МОН № 308 від 05.03.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 308 від 05 березня 2019 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і
присудження наукових ступенів
від 5 березня 2019 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом Міністерства  освіти  і науки України від  5 серпня 2016 року № 952, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  26 серпня 2016 р. за № 1188/29318, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 5 березня 2019 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1);
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2);
 • рішення вчених рад наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 4);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 5).

2. Скасувати:

 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 1 листопада 2018 року, протокол № 12, про присудження наукового ступеня доктора наук з державного
 • управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» та відмовити у видачі диплома доктора наук з державного управління Котковському Володимиру Романовичу на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 Національної металургійної академії України від 12 червня 2018 року, протокол № 3, про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» та відмовити у видачі диплома кандидата технічних наук Нікульченку Ігорю Олександровичу на підставі висновку.

3. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

 • скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі – Порядок);
 • персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

4. Керівникам:

 • ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;
 • ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України;
 • Донецького національного медичного університету МОЗ України;
 • Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
 • Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 • Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України;
 • Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України;
 • Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 • Одеського державного екологічного університету;
 • Українського державного університету залізничного транспорту;
 • Харківської державної зооветеринарної академії;
 • Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління Котковського В. Р.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо персональної відповідальності керівників рад за науковий рівень захищених у радах дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Карамишеву Д. В., доктору наук з державного управління, професору;

б) за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо того, що дисертація повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку науковому консультанту Куцу Ю. О., доктору наук з державного управління, професору;

в) за порушення пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам: 

 • Лопушинському І. П., доктору наук з державного управління, професору;
 • Васильєвій Н. В., доктору наук з державного управління, доценту;
 • Степанову В. Ю., доктору наук з державного управління, професору;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Кудар К. В. за порушення вимог пункту 9 Порядку щодо відповідності дисертації паспорту наукової спеціальності голові спеціалізованої  вченої  ради Євдокімовій О. О., доктору психологічних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління Ботвінова Р. Г. за порушення вимог пункту 10 Порядку щодо вагомого особистого внеску здобувача у забезпечення розвитку галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, голові спеціалізованої  ради Серьогіну С. М., доктору наук з державного управління, професору;

4) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління Гбур З. В. за порушення вимог пункту 13 Порядку присудження щодо оформлення автореферату дисертації вченому секретарю спеціалізованої  вченої  ради Яровому Т. С., кандидату наук з державного управління, доценту;

5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нікульченка І. О.:

а) за порушення вимог пункту 14 Порядку щодо текстових запозичень без посилання на джерело офіційним опонентам:

 • Суховій О. В., доктору технічних наук, професору;
 • Бабаченку О. І., доктору технічних наук, професору;
 • Лаухіну Д. В., доктору технічних наук, професору;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Куцовій В. З., доктору технічних наук, професору;
 • Дейнеці Л. М., доктору технічних наук, професору;
 • Карпову В. Ю., доктору технічних наук, професору;

б) за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації ректору Національної металургійної академії України Величку О. Г., доктору технічних наук, професору;

6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Лешака В. І. за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо якості висновку про наукову і практичну цінність дисертації ректору ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України Рожку М. М., доктору медичних наук, професору;

7) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Гусейнова Агіль Налдір огли за порушення вимог пункту 24 Порядку щодо місячного строку після захисту надсилання дисертації та атестаційної справи до МОН:

 • голові спеціалізованої вченої ради Неспрядку В. П., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Остапко О. І., доктору медичних наук, професору;

8) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Кунуп Т. В.:

а) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Мойсеєнку В. І., доктору технічних наук, професору;
 • Альошину Г. В., доктору технічних наук, доценту;
 • Бабаєву М. М., доктору технічних наук, доценту;

б) за порушення  пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Семенку А. І., доктору технічних наук, професору;
 • Краснобаєву В. А., доктору технічних наук, професору;

9) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Ніколенка І. В. за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Гноєвому В. І., доктору сільськогосподарських наук, професору;
 • Жуковій І. О., доктору ветеринарних наук, професору;
 • Чалому О. І., доктору сільськогосподарських наук, доценту;

10) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Грицини О. М.:

а) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації голові спеціалізованої  вченої ради Волобуєвій О. Ф., доктору психологічних наук, професору;

б) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації науковому керівнику Сциборовському О. А., кандидату психологічних наук, доценту;

11) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Лобунько В. С.

а) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації голові спеціалізованої  вченої ради Волобуєвій О. Ф., доктору психологічних наук, професору;

б) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації науковому керівнику Сафіну О. Д., доктору психологічних наук, доценту;

12) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Манчуленко О. Г. за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації голові спеціалізованої  вченої ради Макару Ю. І., доктору історичних наук, професору;

13) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Резніченка Ю. В.:

а) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду в частині оцінки кількості публікацій та повноти опублікованих матеріалів дисертації

 • голові спеціалізованої вченої ради Синяченку О. В., доктору медичних наук, професору;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Климовицькому В. Г., доктору медичних наук, професору;
 • Чернишу В. Ю., доктору медичних наук, професору;
 • Климовицькому Ф. В., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Єрмолаєвій М. В., доктору медичних наук, професору;

б) за порушення  пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Радченку В. О., доктору медичних наук, професору;
 • Чернишу В. Ю., доктору медичних наук, професору;

14) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата географічних наук Гусєвої К. Д. за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо формування комісії з попереднього розгляду:

 • голові спеціалізованої вченої ради Тучковенку Ю. С., доктору географічних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Сапко О. Ю., кандидату географічних наук, доценту;

15) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Ніколенка І. В. за порушення  пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Гноєвому В. І., доктору сільськогосподарських наук, професору;
 • Вовку С. Й., доктору біологічних наук, професору;

16) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата історичних наук Уллаха П. Е. за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Майстренку В. С., кандидату історичних наук;

 17) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних  наук Покотило В. Ю. за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради  Кулинич Г. Б., кандидату медичних наук, доценту;

18) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора політичних наук Бортнікової А. В. за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового консультанта за якісне виконання докторантом дисертації науковому консультанту Денисенку В. М., доктору політичних наук, професору;

19) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Демір Гьокхан за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації науковому керівнику Козловець М. А., доктору філософських наук, професору;

20) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Єзерської Н. В. за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне виконання аспірантом дисертації науковому керівнику Мілютіній К. Л., доктору психологічних наук, доценту;

21) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Лешака В. І. за порушення пункту 46 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до закладів вищої освіти або наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, ректору ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України Рожку М. М., доктору медичних наук, професору;

22) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Покотило В. Ю. за порушення пункту 49 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо затвердження здобувачу наукового ступеня теми дисертації вченою радою закладу вищої освіти ректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Зіменковському Б. С., доктору фармацевтичних наук, професору.

5. У зв’язку з порушенням вимог пункту 14 Порядку щодо текстових запозичень без посилання на джерело в дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нікульченка І. О. позбавити строком на два роки права участі в підготовці наукових кадрів наукового керівника Губенко С. І. доктора технічних наук, професора.

6. Утворити апеляційну комісію для розгляду апеляції Рало Ганни Олексіївни на рішення МОН про відмову у визнанні наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, здобутого у Ростовській державній консерваторії імені С. В. Рахманінова (Російська Федерація), та у видачі Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, затвердивши її у складі згідно з додатком 6.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

Міністр                 Л. М. Гриневич   

Освіта.ua
05.03.2019

Популярні новини
МОН рекомендувало вишам графік навчального року Коледжам та університетам рекомендовано розпочати навчання з 15 серпня 2022 року
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів