Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

Постанова КМУ № 334 від 28.03.2018 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 334 від 28 березня 2018 року

Про затвердження Порядку
здійснення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту для здобувачів
ступеня вищої освіти магістр
за спеціальностями галузі знань
“22 Охорона здоров’я”

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

2. Затвердити Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, що додається.

Прем'єр-міністр України                              В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 334

ПОРЯДОК
здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями
галузі знань “22 Охорона здоров’я”

1. Цей Порядок регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147).

Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про вищу освіту”.

2. Атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - кваліфікаційний іспит), який складається з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит “КРОК” (далі - іспит “КРОК”); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі - практичний (клінічний) іспит)*; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування**. Атестація також може проводитися в інших формах, визначених стандартом вищої освіти.

Основними засадами та принципами здійснення кваліфікаційного іспиту є:

  • об’єктивність;
  • прозорість і публічність;
  • незалежність;
  • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
  • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
  • обов’язковість;
  • єдність методики оцінювання результатів.

Іспит “КРОК” - стандартизований засіб діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким встановлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти.

Практичний (клінічний) іспит - це іспит, яким оцінюється готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо).

Міжнародний іспит з основ медицини - міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною державною організацією “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України” (далі - Центр тестування при МОЗ) на конкурсних засадах.

3. Кваліфікаційний іспит проводиться в усіх закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”.

Кваліфікаційний іспит складається з одного або двох окремих тестових етапів  залежно від спеціальності та здобутого освітнього рівня. Етапи та обов’язкові для кожної спеціальності компоненти кваліфікаційного іспиту визначено у додатку.

4. Кваліфікаційний іспит, крім практичного (клінічного) іспиту, проводиться Центром тестування при МОЗ, який є спеціально уповноваженою державною організацією для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Практичний (клінічний) іспит проводиться екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти.

5. Порядок, умови та строки розроблення і проведення кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів затверджуються МОЗ.

6. Видатки на розроблення кваліфікаційного іспиту здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на зазначену мету.

Фінансування проведення всіх компонентів кваліфікаційного іспиту для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, здійснюється в межах видатків державного бюджету.

Видатки на проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, включаються у вартість навчання здобувача.

Заклади вищої освіти компенсують Центру тестування при МОЗ витрати на проведення іспитів “КРОК”, іспиту з англійської мови професійного спрямування та міжнародного іспиту з основ медицини для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб. Оплата здійснюється відповідно до укладених договорів між Центром тестування при МОЗ та закладами вищої освіти.

Методика розрахунку вартості розроблення та проведення кваліфікаційного іспиту затверджується МОЗ.

Фінансування міжнародного іспиту з основ медицини також може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Іспит “КРОК” проводиться в один або два тестових етапи -“КРОК 1” та “КРОК 2”.

На першому етапі оцінюється рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін.

На другому етапі оцінюється рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін.

8. Практичний (клінічний) іспит проводиться в один етап екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти. Порядок утворення екзаменаційної комісії затверджується МОЗ. Під час утворення екзаменаційної комісії обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів у членів комісії.

9. Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи. Структура, зміст та порядок проведення такого іспиту є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені відповідною експертною комісією.

Відповідальним виконавцем за проведення міжнародного іспиту з основ медицини в Україні є Центр тестування при МОЗ.

10. Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться в один етап одночасно з проведенням іспиту “КРОК”.

11. Оцінка результатів проводиться за стандартизованою методикою. Перевірка виконаних тестових робіт проводиться:

  • для іспиту “КРОК” та іспиту з англійської мови професійного спрямування - централізовано у Центрі тестування при МОЗ;
  • для міжнародного іспиту з основ медицини - розробником такого іспиту, визначеним Центром тестування при МОЗ;
  • для практичного (клінічного) іспиту - екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

Заклад вищої освіти подає Центру тестування при МОЗ інформацію про складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.

12. У разі успішного складення кожного компонента кваліфікаційного іспиту на кожному тестовому етапі здобувачу видається відповідний сертифікат.

Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань “22 Охорона здоров’я”, який адмініструє Центр тестування при МОЗ.

Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань “22 Охорона здоров’я” затверджується МОЗ.

Інформація про результат складання студентом кваліфікаційного іспиту вноситься Центром тестування при МОЗ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента кваліфікаційного іспиту окремо.

13. У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Витрати на повторне складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту покладаються на здобувача.

Центр тестування при МОЗ, екзаменаційна комісія з проведення практичного (клінічного) іспиту забезпечують однаковий рівень складності завдань під час першого та повторного складання іспитів.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”.

14. Рішення про присвоєння ступеня магістра та відповідної кваліфікації приймається екзаменаційною комісією на підставі успішного проходження всіх форм атестації.
__________

* Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 1 січня 2019 року.

**До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

Додаток
до Порядку

ЕТАПИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
кваліфікаційного іспиту для спеціальностей галузі знань “22 охорона здоров’я”

І. Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та ступеня молодшого спеціаліста

Спеціальність

Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту

перший етап (на третьому році навчання)

другий етап (на п’ятому році навчання)

другий етап (на шостому році навчання)

221 Стоматологія

КРОК 1; 
англійська мова професійного спрямування

КРОК 2; 
практичний (клінічний) іспит

 

222 Медицина

КРОК 1; 
міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни); 
англійська мова професійного cпрямування

 

КРОК 2; 
міжнародний іспит з основ медицини (клінічні дисципліни); практичний (клінічний) іспит

225 Медична психологія

КРОК 1; 
англійська мова професійного спрямування

 

КРОК 2

226 Фармація, промислова фармація

КРОК 1; 
англійська мова професійного спрямування

КРОК 2

 

228 Педіатрія

КРОК 1; міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни); англійська мова професійного спрямування

 

КРОК 2; 
міжнародний іспит з основ медицини (клінічні дисципліни); 
практичний (клінічний) іспит

 

ІІ. Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі ступеня бакалавра

Спеціальність

Етапи та обов’язкові компоненти 
кваліфікаційного іспиту

перший етап (на другому році навчання)

223 Медсестринство

КРОК 2

224 Технології медичної діагностики та лікування

КРОК 2

227 Фізична терапія, ерготерапія

КРОК 2; 
практичний (клінічний) іспит

229 Громадське здоров’я

КРОК 2

Освіта.ua
28.03.2018

Популярні новини
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2022 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олександр
https://petition.president.gov.ua/petition/46882 . . . . . ... ... . . . . .