Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами

Наказ МОН № 1067 від 04.10.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1067 від 04 жовтня 2021 року

Про затвердження Порядку наповнення
вебплатформи дистанційного навчання
«Всеукраїнська школа онлайн»
освітніми матеріалами

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 54 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 1854 «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами, що додається.

2. Директорату цифрової трансформації (Швадчак В. Р.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Селецького А.

Міністр                                     Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04.10.2021 року № 1067

ПОРЯДОК
наповнення вебплатформи дистанційного навчання
«Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм наповнення  вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (далі - Платформа) освітніми матеріалами, у тому числі проведення їх експертизи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 • Адміністратор - державна установа, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України та забезпечує наповнення Платформи освітніми матеріалами;
 • вилучення освітніх матеріалів - технологічний процес, за результатами якого освітні матеріали перестають бути доступні на Платформі;
 • експертиза освітніх матеріалів - комплекс заходів з вивчення освітніх матеріалів та надання рекомендацій щодо наповнення Платформи;
 • експертна з рада - колегіальний  консультативно-дорадчий орган Адміністратора, що організовує проведення експертизи освітніх матеріалів;
 • наповнення Платформи - технологічний процес, що передбачає розміщення, оприлюднення, оновлення та вилучення освітніх матеріалів;
 • користувачі Платформи (далі - користувачі) - фізичні особи, зареєстровані на Платформі відповідно до порядку, визначеного Технічним адміністратором;
 • освітні матеріали – інформація, призначена для формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей користувачів, що відповідає Технічним вимогам до освітніх матеріалів, що можуть бути розміщені та оприлюднені на Платформі (далі - Технічні вимоги), затвердженим Адміністратором;
 • оновлення освітніх матеріалів - технологічний процес, за результатами якого освітні матеріали є доступними на Платформі в актуальному стані;
 • оприлюднення освітніх матеріалів - надання освітнім матеріалам на Платформі статусу доступності для всіх користувачів, зареєстрованих на Платформі;
 • Платформа - інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа), що є частиною Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта»;
 • розміщення освітніх матеріалів - технологічний процес, який завершується появою на Платформі освітніх матеріалів для подальшого оприлюднення;

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», Положенням про Єдиний державний вебпортал цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 184 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 23, ст. 205).

3. Умови розміщення, оприлюднення та використання освітніх матеріалів на Платформі визначаються договорами між Адміністратором та іншими суб'єктами господарювання і мають бути зазначені при оприлюдненні освітніх матеріалів.

4. На Платформі розміщуються та оприлюднюються освітні матеріали, виключні майнові права на які належать Адміністратору, та освітні матеріали, що передані у тимчасове користування Адміністратору.

Користування оприлюдненими на Платформі освітніми матеріалами, виключні майнові права на які належать Адміністратору чи передані йому в тимчасове користування, є безоплатним, їх використання з комерційною метою не допускається.

У разі звернення фізичних чи юридичних осіб за дозволом на розміщення на своїх вебресурсах освітніх матеріалів, оприлюднених на Платформі, Адміністратор може надати таке право за умови їх використання з некомерційною метою, дотримання авторських прав і вимог законодавства.

ІІ. Учасники наповнення Платформи

1. Учасниками наповнення Платформи є Адміністратор та технічний адміністратор веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» (далі - Технічний адміністратор).

2. Адміністратором є державна установа «Український інститут розвитку освіти», що:

 • формує експертну раду, визначає засади її діяльності, забезпечує її функціонування;
 • забезпечує проведення експертизи освітніх матеріалів;
 • ухвалює рішення про наповнення Платформи;
 • укладає договори щодо розміщення, оприлюднення та використання освітніх матеріалів на Платформі;
 • розробляє освітні матеріали (за потреби);
 • розробляє пропозиції щодо технічної та/або технологічної модернізації Платформи (за потреби);
 • забезпечує розробку або оновлення освітніх матеріалів для наповнення Платформи (за потреби);
 • звертається до Технічного адміністратора з технічних питань наповнення Платформи;
 • організовує проведення моніторингу актуальності освітніх матеріалів Платформи (за потреби);
 • забезпечує оприлюднення інформації на своєму вебсайті щодо процедури наповнення Платформи;
 • організовує навчання (підвищення кваліфікації) для експертів (за потреби);
 • розглядає звернення фізичних або юридичних осіб щодо освітніх матеріалів, оприлюднених на Платформі;
 • затверджує Положення про експертну раду, а також критерії експертизи освітніх матеріалів (далі - критерії експертизи) та кваліфікаційні вимоги до експертів за поданням експертної ради.

3. Експертна рада формується з працівників Адміністратора та долучених наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників.

Експертна рада у своїй діяльності керується цим Порядком та Положенням про експертну раду.

Експертна рада:

 • розробляє та оновлює (у разі потреби) критерії експертизи;
 • розробляє і затверджує класифікацію освітніх матеріалів Платформи;
 • за дорученням Адміністратора проводить моніторинг актуальності освітніх матеріалів, розміщених та оприлюднених на Платформі, розглядає питання розміщення, оприлюднення освітніх матеріалів на Платформі або їх вилучення з Платформи;
 • призначає проведення повної або вибіркової експертизи освітнім матеріалам (наукової, психологічної, педагогічної, антидискримінаційної);
 • формує списки рекомендованих експертних установ та розробляє кваліфікаційні вимоги до експертів.

4. Технічний адміністратор надає Адміністратору права доступу до функцій Платформи, пов'язаних з адмініструванням освітніх матеріалів та діяльності користувачів.

ІІІ. Розміщення, оприлюднення, оновлення та вилучення освітніх матеріалів, їх експертиза

1. Адміністратор погоджує з Технічним адміністратором Технічні вимоги, а також графік їх планового розміщення та оприлюднення освітніх матеріалів. Технічні вимоги та графік планового розміщення та оприлюднення освітніх матеріалів затверджуються Адміністратором та опубліковуються на його офіційному вебсайті.

2. Адміністратор не пізніше, ніж за один місяць до запланованого розміщення освітніх матеріалів на Платформі, повідомляє Технічному адміністратору прогнозовані обсяги і технічні типи цих матеріалів, а також очікуване збільшення кількості користувачів.

Адміністратор звертається до Технічного адміністратора на визначену ним електронну адресу. Датою звернення є дата надходження листа на відповідну електронну адресу. Якщо звернення надійшло на офіційну електронну адресу у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день. Технічний адміністратор надає відповідь протягом семи робочих днів шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу Адміністратора.

3. Ініціатором оприлюднення освітніх матеріалів на Платформі (далі - Ініціатор оприлюднення) може бути будь-яка особа, яка звертається до Адміністратора з листом (пропозицією) щодо оприлюднення освітніх матеріалів.

Освітні матеріали перед оприлюдненням на Платформі проходять експертизу відповідно до критеріїв експертизи.

Додаткові освітні матеріали, подані для розміщення та оприлюднення як доповнення до вже розміщених та оприлюднених освітніх матеріалів, мають пройти внутрішню експертизу в порядку, визначеному Адміністратором.

4. Ініціатор оприлюднення надсилає Адміністратору відповідне звернення з доступом до освітніх матеріалів, які Ініціатор оприлюднення має намір розмістити на  Платформі. Доступ до освітніх матеріалів надається Адміністратору одночасно з відправленням звернення на весь час розгляду звернення.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному вебсайті Адміністратора.

Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу в неробочий день і час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

Звернення Ініціатора оприлюднення має містити пропозицію щодо укладення договору між ним і Адміністратором, у тому числі окремі умови такого договору щодо розміщення, оприлюднення та використання освітніх матеріалів на Платформі, а також:

 • для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), контактні дані, зокрема контактний номер телефону та адресу електронної пошти;
 • для юридичних осіб - повна офіційна назва, адреса, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника, код ЄДРПОУ, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

Ініціатор оприлюднення має забезпечити відповідність освітніх матеріалів Технічним вимогам.

5. Адміністратор протягом десяти робочих днів із дня отримання електронного звернення та доступу до освітніх матеріалів приймає рішення щодо їх передачі на розгляд експертній раді або відмови в розгляді електронного звернення.

Адміністратор відмовляє Ініціатору оприлюднення в розгляді його електронного звернення, якщо:

 • освітні матеріали не відповідають Технічним вимогам;
 • електронне звернення не відповідає вимогам пункту 4 цього Розділу;
 • не надано (надано невчасно) доступ до освітніх матеріалів.

Про відповідне - рішення Адміністратор повідомляє  Ініціатору оприлюднення протягом п'яти робочих днів із дня його прийняття шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту, зазначену в електронному зверненні.

6. Експертна рада здійснює розгляд листів (пропозицій) за дорученням Адміністратора не рідше одного разу на два місяці (крім випадку відсутності відповідних листів (пропозицій)). Графік проведення планових засідань оприлюднюється на офіційному вебсайті Адміністратора.

7. Експертна рада розглядає звернення Ініціатора оприлюднення і визначає перелік рекомендованих експертних установ (експертів та/або вимог до них) залежно від тематики освітніх матеріалів та подає на затвердження Адміністратору. Якщо Ініціатором оприлюднення не є Адміністратор, то відповідний перелік рекомендованих експертних установ (експертів та/або вимог до них) надається Адміністратором Ініціатору оприлюднення офіційним листом. Ініціатор оприлюднення має повідомити Адміністратора про вибір експертних установ та/або експертів.

Експертна рада надсилає для проведення експертизи освітні матеріали або надає до них доступ обраним експертним установам та/або експертам, які здійснюють відповідну експертизу та за її результатами надають експертні висновки щодо відповідності чи невідповідності критеріям експертизи. Взаємодія щодо проведення експертизи освітніх матеріалів може здійснюватися в тому числі через інформаційно-комунікаційний ресурс.

8. Експертна рада може визначити рекомендованою експертною установою юридичну особу, яка відповідно до власних установчих документів може надавати послуги з проведення експертизи засобів навчання, зокрема навчальних і навчально-методичних видань, та/або може здійснювати наукову та науково-технічну експертизу.

9. Проведення експертизи здійснюється за рахунок коштів Ініціатора оприлюднення та має передбачати надання експертній раді висновків щодо відповідності чи невідповідності критеріям експертизи.

Якщо Ініціатором оприлюднення є Адміністратор, то експертиза може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Адміністратор з ухвалює рішення про оприлюднення чи неоприлюднення освітніх матеріалів на Платформі на основі подання експертної ради та укладає з Ініціатором оприлюднення договір про розміщення та оприлюднення освітніх матеріалів.

11. Розміщення й оприлюднення освітніх матеріалів на Платформі здійснюється Адміністратором або іншим виконавцем на основі укладеного договору.

12. Моніторинг актуальності освітніх матеріалів, розміщених оприлюднених на Платформі, здійснює експертна рада за дорученням Адміністратора.

У випадку виявлення за результатами моніторингу освітніх матеріалів, що втратили актуальність та/або містять помилки, Адміністратор може:

 • ініціювати вилучення таких освітніх матеріалів або їх частини;
 • ухвалити рішення про оновлення таких освітніх матеріалів.

У випадку ухвалення рішення про оновлення освітніх матеріалів, Адміністратор розробляє та затверджує відповідне технічне завдання та забезпечує його виконання.

Наповнення Платформи освітніми матеріалами, що були розроблені Адміністратором та/або були розроблені для Адміністратора відповідно до укладеного договору, здійснюється Адміністратором за результатами експертизи, проведеної в порядку, визначеному пунктами 7-9 цього Розділу.

Генеральний директор директорату
цифрової трансформації                                   Дмитро Завгородній

Освіта.ua
04.10.2021

Популярні новини
Для вчителів передбачена скорочена тривалість робочого часу Збільшення тривалості робочого часу є правом, а не обов’язком роботодавця
Випускників шкіл звільнять від ДПА Випускників, які завершують здобуття повної середньої освіти, звільнять від ДПА
У Києві діти навчатимуться у світловий проміжок дня Такий режим навчання вводиться, щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії
У київських школах перенесено час початку уроків Навчальні заняття у столичних школах відтепер розпочинатимуться о 9.00
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів