Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762

Наказ МОН № 621 від 08.05.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 621 від 08 травня 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за № 555/33526

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 14 липня 2015 року № 762

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", на виконання абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369, слова "загальноосвітнього навчального закладу" замінити словами "закладу загальної середньої освіти".

2. Унести зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 Міністр                             Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини                  Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
14 липня 2015 року № 762
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 08 травня 2019 року № 621)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за № 555/33526

ПОРЯДОК
переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

1. Цей Порядок встановлює умови та процедуру переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.

2. Переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти (крім перших та других класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів (вихованців) та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів четвертих і дев'ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти, що упродовж п'яти робочих днів з дати прийняття має бути оприлюднене на його інформаційному стенді.

Учні (вихованці) першого або другого класу можуть бути не переведені до наступного класу та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі на підставі письмового звернення до закладу загальної середньої освіти одного з їх батьків чи інших законних представників, але не більше одного разу упродовж здобуття учнем (вихованцем) початкової освіти.

Річне оцінювання здійснюється за результатами семестрового оцінювання, що проводиться у межах часу, визначеного навчальним планом закладу загальної середньої освіти. Річне оцінювання здійснюється не пізніше 6 робочих днів після завершення II семестру. Під час проведення річного оцінювання результати державної підсумкової атестації учня (вихованця) не враховуються. У випадках, пов'язаних з вибуттям учня (вихованця) із закладу загальної середньої освіти (виїзд за кордон тощо), дозволяється проводити семестрове та річне оцінювання достроково, у тому числі в екстернатній формі здобуття загальної середньої освіти.

3. Під час переведення до наступного класу або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням (вихованцям), яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень. Свідоцтво досягнень надається одному з батьків, іншому законному представникові учня (вихованця) не пізніше 01 липня, а копія зберігається в його особовій справі.

Під час переведення до наступного класу або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням (вихованцям), яких було зараховано до першого класу до 2018 року, видається табель навчальних досягнень, у якому має бути відображено результати їх підсумкового оцінювання.

4. Учні (вихованці) 3 - 8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), а учні (вихованці) класів з навчанням мовами корінних народів чи національних меншин - також і з мови навчання, згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу загальної середньої освіти та одного із батьків або інших законних представників можуть бути:

1) переведені до наступного класу для продовження здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень результатів навчання), що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти;

2) залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної середньої освіти (не більше одного разу упродовж здобуття учнем (вихованцем) початкової чи базової середньої освіти).

5. Учні (вихованці) дев'ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, можуть бути переведені:

1) до десятого класу без поглибленого вивчення окремих предметів цього самого закладу загальної середньої освіти відповідно до пункту 2 цього Порядку (за власною заявою (у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників);

2) до десятого класу з поглибленим вивченням окремих предметів цього самого закладу загальної середньої освіти за результатами конкурсу (за умови його проведення), що проводиться відповідно до пунктів 3 - 16 глави 4 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016.

Учні (вихованці), які за результатами конкурсу не переводяться до десятого класу з поглибленим вивченням окремих предметів, за власною заявою (у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників переводяться до десятого класу без поглибленого вивчення окремих предметів відповідно до пункту 2 цього Порядку або випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника і можуть продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти.

Учні (вихованці) дев'ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться до наступного класу чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про базову середню освіту, а учні (вихованці), які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев'ятому класі, мають результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, - свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

6. Учні (вихованці) четвертих і дев'ятих класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації, повинні пройти річне оцінювання в закладі загальної середньої освіти, у якому продовжують здобуття загальної середньої освіти, та/або державну підсумкову атестацію у порядку, визначеному Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

У такому разі річне оцінювання здійснюється упродовж навчального року згідно з графіком та завданнями, погодженими педагогічною радою та затвердженими наказом керівника закладу загальної середньої освіти. У разі продовження здобуття загальної середньої освіти у закладі освіти, який не забезпечує здобуття базової середньої освіти, такі учні (вихованці) для отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне оцінювання у вечірній або екстернатній формі здобуття загальної середньої освіти.

7. Учні (вихованці), які не мають результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації у зв'язку із невідвідуванням закладу загальної середньої освіти більше шести останніх місяців навчального року поспіль та за умови відсутності будь-яких відомостей щодо місця проживання чи місцеперебування учнів (вихованців) або їхніх батьків, інших законних представників, визнаються такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти. Такі учні (вихованці) до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти, що оформлюється відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти. Рішення про визнання учнів з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти, може бути прийняте за умови його погодження відповідною службою у справах дітей.

Особова справа та результати оцінювання попередніх років учнів (вихованців), яких було визнано такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти, зберігаються у закладі загальної середньої освіти відповідно до законодавства.

Інформацію щодо визнання учня (вихованця) таким, що вибув із закладу загальної середньої освіти, упродовж одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення педагогічною радою має бути надіслано за місцем проживання учня (вихованця), одного з його батьків, інших законних представників, зазначеним в його особовій справі, а також до структурного підрозділу (посадової особи), відповідального(ї) за створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку, згідно з Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684.

На підставі письмової заяви, яку особисто подає до закладу загальної середньої освіти учень (вихованець) (у разі досягнення ним повноліття), якого було визнано таким, що вибув із закладу загальної середньої освіти, або один із його батьків, інший законний представник, такий учень (вихованець) поновлюється у відповідному закладі загальної середньої освіти відповідно до наказу керівника закладу загальної середньої освіти.

8. Учні (вихованці) одинадцятих (дванадцятих) класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, можуть продовжити здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою її здобуття.

9. Для оскарження рішень педагогічної ради закладу загальної середньої освіти щодо переведення до наступного класу, вибуття або випуску із закладу загальної середньої освіти, а також для вирішення питань, пов'язаних з коригуванням результатів річного оцінювання, учні (вихованці) (у разі досягнення повноліття), один із їх батьків або інші законні представники можуть подати відповідне звернення до закладу загальної середньої освіти.

Для розгляду звернення у закладі загальної середньої освіти може створюватися комісія, порядок діяльності, чисельність і персональний склад якої затверджує керівник відповідного закладу загальної середньої освіти (далі - комісія).

10. Комісія за наслідками розгляду звернень може прийняти рішення про надання рекомендацій щодо:

  • скасування, зміни, прийняття нового або залишення рішення педагогічної ради, що оскаржується, без змін;
  • проведення коригування результатів річного оцінювання учня (вихованця).

Результати розгляду звернення та рекомендації оформлюються протоколом засідання комісії.

Відповідно до рекомендацій комісії здійснюється коригування результатів річного оцінювання шляхом повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів). Повторне семестрове оцінювання проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст усіх тем, вивчених протягом відповідного семестру, та графіка, що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти. Результати коригування результатів річного оцінювання оформлюються відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти.

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти                      А. О. Осмоловський

Освіта.ua
08.05.2019

Популярні новини
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
У МОН не бачать загроз масового скорочення вчителів Майже 700 тисяч учнів перебуває за кордоном, 70 тисяч змінили місце перебування
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів