Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу

Наказ МОН № 523 від 22.05.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 523 від 22 травня 2018 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за № 702/32154

Про затвердження Положення
про Національну освітню
електронну платформу

Відповідно до статті 75 Закону України «Про освіту», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Національну освітню електронну платформу, що додається.

2. Забезпечити:

1) Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О.М.) запровадження е-платформи шляхом поетапного введення функціональних модулів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                  Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України              О.В. Риженко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 травня 2018 року № 523

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за № 702/32154

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну освітню електронну платформу

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, функції, структуру та засади функціонування Національної освітньої електронної платформи (далі - е-платформа).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

1) автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних;

2) електронний кабінет - користувацький інтерфейс е-платформи, за допомогою якого реалізується можливість доступу користувачів до інформаційного наповнення е-платформи та інтерактивної взаємодії з іншими користувачами е-платформи та Адміністратором;

3) користувачі е-платформи учасники освітнього процесу; суб’єкти освітньої діяльності; органи управління освітою; виробники електронних освітніх ресурсів; видавці друкованої освітньої продукції; автори е-підручників, інших освітніх матеріалів; особи, що здійснюють експертизу е-підручників, інших освітніх матеріалів (далі - експерти); інші зацікавлені особи;

4) функціональний модуль е-платформи - складова частина е-платформи, що реалізує певні функції е-платформи; функціональний модуль е-платформи може працювати як незалежно, так і разом з іншими функціональними модулями е-платформи, створюючи єдину систему.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

3. Е-платформа є державною спеціалізованою освітньою інформаційно-телекомунікаційною системою. Власником е-платформи є держава в особі МОН.

4. Основними цілями створення е-платформи є:

1) технологічне забезпечення реформи середньої освіти «Нова українська школа»;

2) забезпечення учасників освітнього процесу сучасними електронними освітніми ресурсами (далі - ЕОР) і сервісами;

3) безоплатне забезпечення електронними підручниками (далі - е-підручники) здобувачів повної загальної середньої освіти та відповідних педагогічних працівників;

4) забезпечення е-підручниками інших здобувачів освіти та педагогічних працівників;

5) створення сприятливого середовища для розвитку національного виробництва електронних освітніх ресурсів, сервісів та е-підручників;

6) розвиток електронного навчання і формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу в Україні.

ІІ. Засади функціонування е-платформи

1. МОН забезпечує:

  • формування та введення в експлуатацію е-платформи;
  • взаємодію е-платформи з Єдиною державною електронною базою з питань освіти, іншими інформаційними системами у сфері освіти.

2. Е-платформа має сервісно-орієнтовану архітектуру та складається з функціональних модулів.

3. Е-платформа включає в себе спеціальний інформаційний ресурс у мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або е-підручники для здобуття повної загальної середньої освіти.

4. Е-платформа забезпечує безоплатний і вільний доступ користувачів до інформації, що в ній міститься, відповідно до цього Положення.

5. Порядок формування та функціонування е-платформи визначає:

1) перелік та функції кожного із функціональних модулів та порядок їх взаємодії один з одним;

2) взаємодію е-платформи в цілому і певних модулів, зокрема з іншими інформаційними системами, що знаходяться у державній або приватній власності;

3) взаємодію з іншими, в тому числі міжнародними, освітніми платформами;

4) механізми інформаційного наповнення е-платформи, зберігання інформації, її систематизації, накопичення, обробки, видалення, надання у відкритий доступ тощо;

5) механізми використання е-платформи інституційними учасниками та іншими користувачами;

6) механізми застосування аналітичних інструментів;

7) перелік послуг (зокрема платних), що можуть надаватися через е-платформу тощо.

6. Забезпечення роботи е-платформи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

ІІІ. Адміністратор електронної платформи

1. Адміністратором е-платформи є Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

2. Адміністратор зобов’язаний забезпечувати:

1) адміністрування та підтримку функціонування е-платформи;

2) безперебійну роботу е-платформи;

3) цілодобовий та безперебійний доступ користувачів до е-платформи;

4) збереження та захист інформації, розміщеної на е-платформі;

5) захист персональних даних відповідно до законодавства.

3. Адміністратор зобов’язаний надавати користувачам доступ до інформації, що міститься на е-платформі, формувати інформаційно-довідкові ресурси, проводити систематизацію матеріалів, що містяться на е-платформі.

4. Адміністратор відповідає за якість надання послуг з технічного та технологічного забезпечення е-платформи, що мають відповідати вимогам законодавства.

5. Адміністратор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням е-платформи.

ІV. Основне функціональне призначення е-платформи

Технічні та технологічні можливості е-платформи забезпечують:

1) електронну взаємодію користувачів е-платформи;

2) можливість взаємодії (інтероперабельність) з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, базами даних, інформаційними ресурсами, в тому числі системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, відповідно до законодавства;

3) відбір, накопичення, зберігання, систематизацію, розміщення, поширення е-підручників, електронних освітніх ресурсів та сервісів, методичних, дидактичних навчальних матеріалів, засобів оцінювання, дистанційних курсів тощо;

4) процедуру експертизи проектів е-підручників, їх відбору для подальшого забезпечення ними за державні кошти здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому законодавством;

5) процедуру експертизи електронних версій проектів підручників (інших, ніж е-підручники), їх конкурсного відбору для подальшого забезпечення ними за державні кошти здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому законодавством;

6) можливість формування і реалізації учасниками освітнього процесу індивідуальної освітньої траєкторії та діяльності;

7) навчання і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема з можливістю оцінювання навчальних досягнень і рівня педагогічної майстерності;

8) перелік освітніх інформаційних ресурсів, електронних баз даних, рекомендованих МОН, з наявністю посилань на них;

9) тематичне та поточне оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти обов’язковим результатам навчання, визначеним відповідним стандартом освіти та/або освітньою чи навчальною програмою;

10) розмежування доступу до е-підручників, електронних освітніх ресурсів і сервісів е-платформи залежно від категорії її користувачів;

11) комунікацію між користувачем е-платформи, в тому числі надання відгуків про е-підручники, електронні освітні ресурси і сервіси е-платформи;

12) збирання визначених МОН даних щодо використання е-платформи, її складових та розміщеної на ній інформації;

13) можливість створення, ведення та використання реєстрів, баз даних відповідно до законодавства;

14) пошук та систематизацію відображення інформації за метаданими, що передбачено під час формування та функціонування е-платформи;

15) відповідність вимогам щодо інклюзивного освітнього середовища;

16) розширення функціональних можливостей під час формування та функціонування е-платформи.

V. Інформаційне наповнення е-платформи

1. На е-платформі розміщуються:

1) е-підручники, відібрані для безоплатного забезпечення учасників освітнього процесу, відповідно до законодавства;

2) електронні версії підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників;

3) перелік е-підручників, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

4) переліки навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф МОН або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах;

5) електронні освітні ресурси;

6) визначені МОН реєстри, бази даних відповідно до законодавства;

7) нормативно-правові акти з питань функціонування е-платформи та надання освітніх послуг;

8) освітні стандарти, типові освітні програми, освітні та навчальні програми, методичні матеріали тощо;

9) посилання на веб-ресурси освітнього спрямування, визначені МОН;

10) інші е-підручники, освітні, наукові та інформаційні ресурси, а також інформація, пов’язана із забезпеченням освітнього процесу, визначена МОН.

2. Інформаційне наповнення е-платформи структурується з урахуванням рівнів освіти та категорій її користувачів і не має містити рекламу.

3. Інформаційне наповнення та оновлення е-платформи забезпечує Адміністратор.

4. Достовірність, повноту і своєчасність розміщення інформації на е-платформі забезпечує Адміністратор.

5. Наповнення е-платформи здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про освіту», інших спеціальних законів у сфері освіти, Законів України «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», інших нормативно-правових актів.

VІ. Права та обов’язки користувачів е-платформи

1. Користувачі е-платформи мають право на:

1) доступ до інформації, розміщеної на е-платформі;

2) здійснення інтерактивної взаємодії через електронний кабінет з іншими користувачами е-платформи;

3) отримання консультаційної підтримки Адміністратора з питань користування е-платформою.

2. Обов’язки користувачів е-платформи:

1) дотримуватись вимог законодавства щодо користування е-платформою та розміщеними на ній інформаційними ресурсами;

2) поважати права, свободи та законні інтереси всіх користувачів е-платформи;

3) дотримуватись вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав.

VІІ. Порядок доступу користувачів до інформаційних ресурсів е-платформи

1. Гіперпосилання на е-платформу розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

2. Е-платформа забезпечує доступ користувачам незалежно від виду браузера, що використовується (із застосуванням принципу технологічної нейтральності).

3. Доступ користувачів до функціональних модулів через електронні кабінети із застосуванням процедури автентифікації здійснюється відповідно до функціональних можливостей е-платформи.

4. Електронна ідентифікація осіб, уповноважених здійснювати наповнення контентом та вносити зміни на е-платформі, здійснюється із застосуванням цифрового електронного підпису згідно із законодавством.

5. Функціональні можливості е-платформи передбачають доступ до розміщеної на ній інформації для користувачів з вадами зору та слуху.

VІІІ. Захист інформації в електронній платформі

1. Захист інформації, у тому числі персональних даних, що розміщуються на е-платформі, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї здійснює Адміністратор відповідно до законодавства.

2. Система захисту е-платформи забезпечує:

1) перевірку повноважень користувачів щодо виконання певних дій на е-платформі;

2) реєстрацію подій, пов’язаних із доступом до ресурсів е-платформи, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

3) реєстрацію подій, що відбуваються на е-платформі і стосуються її безпеки;

4) блокування несанкціонованих дій щодо інформаційного наповнення е-платформи та автоматичне інформування відповідальної особи Адміністратора про вчинення таких дій;

5) резервне копіювання і засоби відновлення, інформаційного наповнення е-платформи, розміщеного на її апаратних ресурсах відповідно до Порядку формування та функціонування е-платформи;

6) перевірку цілісності баз даних, розміщених на е-платформі.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти                Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
22.05.2018

Популярні новини
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
У МОН не бачать загроз масового скорочення вчителів Майже 700 тисяч учнів перебуває за кордоном, 70 тисяч змінили місце перебування
Тривалість навчального року визначатиме Кабінет Міністрів Під час дії воєнного стану тривалість навчального року визначатиметься урядом
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів