Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 988-р від 14 грудня 2016 року

Про схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти
"Нова українська школа" на період до 2029 року

1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, що додається.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 988-р

КОНЦЕПЦІЯ
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти "Нова українська школа"
на період до 2029 року

Проблема, яка потребує розв’язання

Проблемою, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 1992—2016 років, що є наслідком ряду таких  факторів:

 • зменшення обсягів фінансування;
 • зниження рівня оплати праці вчителя;
 • незадовільне матеріально-технічне забезпечення шкіл;
 • бюрократизація системи управління освітою;
 • застарілі зміст освіти та методики викладання.

Проявами проблеми є:

 • збільшення частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном;
 • тенденція до зниження показників України у міжнародних дослідженнях конкурентоспроможності та інноваційної привабливості, які впливають на економічний розвиток України.

Загальна середня освіта в Україні має такі основні ознаки:

 • наявність суттєвого сегмента високоякісної освіти, насамперед математичної та природничої (елітарна освіта);
 • домінування в системі освіти шкіл з невисокою якістю освітніх послуг;
 • суттєві територіальні відмінності в якості загальної середньої освіти (між сільськими та міськими школами, між окремими регіонами);
 • тенденція до погіршення якості освіти в цілому у державі;
 • недостатня мотивація до освіти значної частини молоді.

Отже, проведення докорінної реформи загальної середньої освіти сприятиме подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.

Досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії) свідчить про суттєвий вплив освітніх реформ на розвиток економіки та конкурентоспроможність освіти на міжнародному рівні.

Мета Концепції

Метою Концепції є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за такими напрямами:

 • ухвалення нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків;
 • підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;
 • запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня);
 • удосконалення процесу виховання;
 • створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи;
 • справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу усіх дітей до якісної освіти;
 • створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків;
 • створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості, або забезпечення регулярного підвезення до шкіл.

Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це:

 • цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення;
 • патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;
 • інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.

За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти з урахуванням  досвіду провідних країн світу, зокрема змісту загальної середньої освіти, педагогіки загальної середньої освіти, системи управління загальною середньою освітою, структури загальної середньої освіти, системи державного фінансування загальної середньої освіти, нормативно-правового забезпечення загальної середньої освіти.

Реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які повинні ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Зазначені стандарти повинні також ґрунтуватися на Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу “Про основні компетентності для навчання протягом усього життя”.

Ключовими компетентностями є спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.

Реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями.

З метою створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами необхідно розробити індивідуальні програми їх розвитку, що включатимуть  корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей.

У рамках реформування системи управління загальною середньою освітою школа матиме право розробляти і впроваджувати власні освітні програми відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти, змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації  із збереженням податкових пільг і отриманням фінансової автономії.

Для досягнення мети Концепції необхідно забезпечити стимулювання вчителя  до особистого і професійного зростання та надання йому академічної свободи, а також матеріальне стимулювання, зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці.

Реформування структури загальної середньої освіти передбачає перехід до 12-річної середньої школи із трирічною профільною школою академічного або професійного спрямування. Профільна школа академічного спрямування сприятиме забезпеченню поглибленого вивчення окремих шкільних предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів і продовженню їх навчання у вищих навчальних закладах, а професійного спрямування — здобуттю першої професії та можливості вступу до вищих навчальних закладів.

У рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачається:

 • створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);
 • покриття видатків на забезпечення педагогічної складової частини навчального процесу за рахунок освітньої субвенції;
 • удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах;
 • створення необхідних умов для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості;
 • створення умов для розширення державно-громадського партнерства на засадах співфінансування і спільного управління школами;
 • запровадження принципу “гроші ходять за дитиною”, зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які можуть разом з іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього школах;
 • запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування шкіл незалежно від форми власності.

Строки реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється протягом 2017—2029 років трьома етапами.

На першому етапі (2017—2018 роки) передбачається:

 • прийняти новий Закон України “Про освіту”;
 • розробити план дій з реформування системи загальної середньої освіти;
 • розробити, затвердити та запровадити (2018 рік) новий державний стандарт початкової освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • доопрацювати навчальні плани і програми з метою розвантаження та запровадження компетентнісного та антидискримінаційного підходу в початковій школі;
 • утворити 200—250 опорних шкіл базового рівня у сільській місцевості;
 • підвищити кваліфікацію вчителів початкової школи;
 • підвищити заробітну плату вчителів шляхом збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди;
 • запровадити навчання авторів підручників та підготовку експертів з метою підготовки підручників нового покоління;
 • створити національну електронну платформу для розміщення електронних курсів та підручників, розробити електронні підручники, курси дистанційного навчання за навчальними програмами, систему дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів;
 • спростити систему документообігу, оптимізувати звітність, запровадити електронні форми документів;
 • розробити новий Закон України “Про загальну середню освіту”;
 • створити систему освітньої статистики і аналітики;
 • взяти участь у міжнародному дослідженні якості середньої освіти PISA-2018;
 • розпочати роботу з формування системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечити різноманітність форм здобуття початкової освіти.

На другому етапі (2019—2022 роки) передбачається:

 • розробити, затвердити (2019 рік) та запровадити (2022 рік) новий державний стандарт базової середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • створити нову систему підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл;
 • провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл;
 • забезпечити якісне вивчення іноземних мов у профільній школі відповідно до Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”;
 • сформувати мережу опорних шкіл базового рівня;
 • розробити професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя;
 • створити мережу установ незалежної сертифікації вчителів;
 • створити регіональні органи з питань забезпечення якості освіти;
 • створити систему внутрішнього забезпечення якості освіти у школах (2022 рік);
 • створити систему незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової середньої освіти.

На третьому етапі (2023—2029 роки) передбачається:

 • розробити, затвердити (2023 рік) та запровадити (2027—2029 роки) новий державний стандарт профільної освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, що сприятиме створенню передумов для скорочення тривалості (навантаження) бакалаврських програм вищої освіти в середньому на 45 кредитів;
 • сформувати мережу профільних шкіл (2025 рік);
 • створити систему незалежного оцінювання випускників профільної школи професійного спрямування.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

 • поліпшенню якості загальної середньої освіти в цілому;
 • подоланню територіальних відмінностей у якості загальної середньої освіти;
 • забезпеченню престижності професійної освіти;
 • поліпшенню якості вищої освіти за рахунок якісної підготовки у школах і кращого конкурсного відбору абітурієнтів.

 Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги.

Освіта.ua
14.12.2016

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Mrs. Dorothy Pilkenton Jean
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИТА $760K ОТ НАДЕЖНОЙ, НАДЕЖНОЙ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЧАСТНОЙ КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, БИЗНЕС/ДОМ/КОМПАНИЯ/ПРОЕКТ/ЛИЧНЫЙ КРЕДИТ? ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ КОНТАКТЫ Электронная почта pr[email protected] Номер WhatsApp +1(541)279-1406
Yulia
Коли Ви вже нарешті придумаєте щось розумне? І прислухаєтеся до самих же людей????????‍♀️ Місяць часу пройшов і це найдурніше, що Ви могли придумати! Таке відчуття, що Ви відбираєте тих у кого є везучість, а діти, які дійсно вчаться немають змоги вступити через Вас. І далі буде нація таких як Ви продовжуватися, і після перемоги нічого не зміниться. Дайте дітям можливість вступати за балом атестату. А не придумуйте ще більший стрес для них! Те саме стосується тих, хто вступає на магістратуру! Соромно і позорно в країні де йде війна здавати обов‘язковий ЄВІ з інозменої мови! Чому не здають тоді українську? Подумайте, будь ласка, бо буде пізно, і ніхто у наші ВНЗ вступати не буде!
YULIA
якщо вам потрібні гроші, щоб втекти з України або щоб убезпечитися, будь ласка, звертайтесь: [email protected] . Пані Дебра веде дуже хорошу програму гуманітарної допомоги в Європі, і вона готова допомогти співгромадянам. Просто поясніть свою ситуацію пані Дебрі Сабіні, і вона допоможе вам знайти термінове рішення. Спасибі.
Півсотніперший
А карандій спитає на ЗНО про наголос у слові "косинець"! Або ще щось викопає у словнику чи в чиїйсь голові!
Півсотніперший
За Інтернет шкільний - років з шість уже по 100 гривень - з влдасної кишені, принтер заправити - з 2003 року - періодично гривень по 300 - з власної кишені, папір, щоб надрукувати дітям контрольну чи самостійну - з власної кишені... Бо вчитель математики та інформатики...
борюсик
необхідно встановити чітку норму кількості учнів у класі за решту нонад нормі доплачувати після встановлення комісією рівня знань учнів у цьому класі
Вовочка
Як ви могли впровадити індивідуальну форму навчання в неповних класах, коли в дитини лише один урок по кожному предмету ( в тому числі і по рідній мові) один раз на дві неділі? Це абсолютно антинародно, бо в СЩА навіть хворі вчаться разом! Негайно скасуйте !
pasufik
Мудреці кажуть, що скупий платить двічі. Переповнені класи - це біда як для вчителя, так і для дітей. А чому 370 вчених з інституту, який має запроваджувати концепцію"Нова українська школа" не порахує збитки для суспільства від такої скупості чиновників від освіти? Ощадливі американці мають класи по 20 учнів і кажуть, що так має бути, бо це краще для дітей. У нас же постійно дбають лише про перевантаження вчителя, перетворюючи його у робота. Якщо у тебе 3 - 4 пари ти навіть поїсти не маєш часу. бо перерви по 5 - 10 хв. Про яку нову школу можна говорити, коли у класі 34 учні? Ми точно якісь звихнуті!
Роман
Ще один залишок радянської системи предметні тижні, які є непотрібні ні дітям, ні вчителям. Поряд з авторитарними підходами зі сторони дирекції і чиновників від освіти в реформованій школі потрібно ліквідувати совкові заходи і підходи у школі.
Максим
Для Роман: Просто кожна праця має бути оплачена. Питання не в наявності предметних тижнів, а у відсутності фінансування за додаткові форми роботи.
Коментувати
учитель
Для Марго: Всі ми розпочинали, всім було важко. Все прийде з досвідом. А зараз не дозволяйте батькам керувати собою. Ви - вчитель і Вам видніше, що робити у класі. Не хвилюйтесь і більше впевненості в собі. Все буде добре, головне цього хотіти.
мама і учитель
Для за реформу: це не має значення ,скільки вчителеві років. Можна і в 25 бути обузою для школи. Головне прагнути до нового. А ось позбутися соціальних маргіналів у освіті не завадило б. Треба очищати лави учителів.
Марго
Підскажіть, будь ласка, до кого можна звернутися молодому вчителю, у мене в класі 34 учня, мені дуже важко, батьки вимагають, щоб я на уроці перевірила д.з. у кожного, оцінила роботу на уроці кожного учня, бо вони готувалися. Я так мріяли бути вчителем, а зараз думаю ... Допоможіть! Дуже важко психологічно, коли в класі, так багато діток. Хто може мені допомогти?
filolog
Для Марго: Шановна колего, головне-не панікуйте: з досвідом усе налагодиться. А що до порад: який клас, який предмет? Можна не тільки усно, а й письмово опитувати, усіх одночасно. Не вміють писати-гра"Так чи ні", тести і т.ін.
Вчитель
Для Марго: Тримайтеся! З такою кількістю учнів важко й найдосвідченішому вчителю. Вам вище порадили перевіряти письмово, підтримую. А ще - батьки можуть багато чого говорити, але на уроці вчитель- Ви. Можливо, зверніться за порадою до методиста (для чогось же він є), спитайте поради у інших вчителів, які працюють в цьому класі. Згодом вісе наладиться.
Виктор
ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів 1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.
Коментувати
за реформу
Вчителя не хочуть працювати по - новому. Тому таке невдоволення реформам.Звичайно , скорочення вчителів, шкіл кому таке сподобається.Восновному в школах працюють вчителя кому за 50 їм хочеться,щоб їх ніхто не трогав і вони будуть працювати , але зарплату платіть по-новому.
Не згідна
Для за реформу: По-новому працювати це й за рахунок нових технічних засобів та методичних посібників. Необхідно багато чого зараз купувати власним коштом. Ви на робоче місце собі теж купуєте!?
Олена
Для за реформу: Не вчителя, а вчителі! Ви перед тим, як когось ображати, будь ласка, навчіться писати без помилок.
Коментувати
Ольга
Ганьба українській теперішній владі!!!! Ця реформа знищить якісну освіту в Україні і перетворить її молодь на найманих некваліфіковані є робітників Європи. Уже за 50 років отримаємо ситуацію Америки, де на сьогоднішній день далеко не всі діти вміють читати і писати..
Роман
Для Ольга: Нам до Америки, як до неба, а наша освіта "якісна" побудована на совкових принципах, а не на спеціалізації і дитиноцентризмі, як у всіх європейських країнах.
Коментувати
за реформу
А що ви хотіли вчити в сільських школах по 6-8 дітей та отримувати зарплату по 8-9 тис
Роман
Для за реформу: А чому вчитель, який витрачає час на підготовку до уроків, гори паперів під час перевірок, за свої гроші купляє ноутбук, постійно повинен самовдосконалюватися , їздить на курси за свої гроші повинен працювати безплатно. До речі в Польщі де немає постійних перевірок переслідувань вчителів зарплата вчителя близько 1000 доларів на місяць.
Роман
Для за реформу: чого тут кількість.Завдання вчителя вчити, а скільки в класі з 28 учнів чи з 8 вчиться 2 чи 3 учня це не справа вчителя, який намагається добросовісно виконувати свою роботу, незважаючи на відсутність підручників, переслідування чиновників і корупціонерів директорів, і небажання дітей вчитися. Більшість підручників написано бездарно, науковцями які далекі від школи, програма складена кострубато і заскладна фактично в усіх класах, але в деяких самодурів винен завжди вчитель.
Для Романа
За курси ви отримуєте гроші як за відрядження а на ксерокси ноутбуки ви берете гроші від батьків на потреби класу сама мама здаю кошти.Тому не потрібно казати
Коментувати
Анна Заречная
Просто жах!!!!! Хто з нами радився? Самі написали і все!!!!!!!!!!
СВІТЛАНА
Якщо школа не є опорною в сільській місцевості, то вона буде існувати, якщо кількість учнів =100, а підвіз до найбл. опорної - 20 км.????
ОЛЕНА
За якої кількості дітей має право на існування початкова школа в сільській місцевості?
Андрій
І без принципу дитиноцентризму маємо покоління нахаб та егоїстів. А що буде далі, навіть складно уявити.. Реформатори довбані!
вчитель і мама
А про перегляд норм, щодо максимальної кількості дітей у класах? ((( Чи це в іншому документі буде? Чи взагалі не буде((((
Завуч
Для вчитель і мама: Вже прописано, що учитель, в якого у класі більше 35 учнів, отримуватиме доплату. Це, мабуть, означає, що максимальна кількість учнів у класі не буде обмежена?
Kulakova Natalya
Жах! Цікавий підхід до кожної особистості буде у такому класі. Навіть аніматори не працюють одні, коли у групі більше 10 дітей. Думаю цифра 30 у класі - має бути максимальною, а ділення починати з 20 учнів. І доплачувати не треба
Коментувати