Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 988-р від 14 грудня 2016 року

Про схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти
"Нова українська школа" на період до 2029 року

1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, що додається.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 988-р

КОНЦЕПЦІЯ
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти "Нова українська школа"
на період до 2029 року

Проблема, яка потребує розв’язання

Проблемою, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 1992—2016 років, що є наслідком ряду таких  факторів:

 • зменшення обсягів фінансування;
 • зниження рівня оплати праці вчителя;
 • незадовільне матеріально-технічне забезпечення шкіл;
 • бюрократизація системи управління освітою;
 • застарілі зміст освіти та методики викладання.

Проявами проблеми є:

 • збільшення частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном;
 • тенденція до зниження показників України у міжнародних дослідженнях конкурентоспроможності та інноваційної привабливості, які впливають на економічний розвиток України.

Загальна середня освіта в Україні має такі основні ознаки:

 • наявність суттєвого сегмента високоякісної освіти, насамперед математичної та природничої (елітарна освіта);
 • домінування в системі освіти шкіл з невисокою якістю освітніх послуг;
 • суттєві територіальні відмінності в якості загальної середньої освіти (між сільськими та міськими школами, між окремими регіонами);
 • тенденція до погіршення якості освіти в цілому у державі;
 • недостатня мотивація до освіти значної частини молоді.

Отже, проведення докорінної реформи загальної середньої освіти сприятиме подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.

Досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії) свідчить про суттєвий вплив освітніх реформ на розвиток економіки та конкурентоспроможність освіти на міжнародному рівні.

Мета Концепції

Метою Концепції є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за такими напрямами:

 • ухвалення нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків;
 • підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;
 • запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня);
 • удосконалення процесу виховання;
 • створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи;
 • справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу усіх дітей до якісної освіти;
 • створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків;
 • створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості, або забезпечення регулярного підвезення до шкіл.

Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це:

 • цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення;
 • патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;
 • інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.

За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти з урахуванням  досвіду провідних країн світу, зокрема змісту загальної середньої освіти, педагогіки загальної середньої освіти, системи управління загальною середньою освітою, структури загальної середньої освіти, системи державного фінансування загальної середньої освіти, нормативно-правового забезпечення загальної середньої освіти.

Реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які повинні ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Зазначені стандарти повинні також ґрунтуватися на Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу “Про основні компетентності для навчання протягом усього життя”.

Ключовими компетентностями є спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.

Реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями.

З метою створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами необхідно розробити індивідуальні програми їх розвитку, що включатимуть  корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей.

У рамках реформування системи управління загальною середньою освітою школа матиме право розробляти і впроваджувати власні освітні програми відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти, змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації  із збереженням податкових пільг і отриманням фінансової автономії.

Для досягнення мети Концепції необхідно забезпечити стимулювання вчителя  до особистого і професійного зростання та надання йому академічної свободи, а також матеріальне стимулювання, зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці.

Реформування структури загальної середньої освіти передбачає перехід до 12-річної середньої школи із трирічною профільною школою академічного або професійного спрямування. Профільна школа академічного спрямування сприятиме забезпеченню поглибленого вивчення окремих шкільних предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів і продовженню їх навчання у вищих навчальних закладах, а професійного спрямування — здобуттю першої професії та можливості вступу до вищих навчальних закладів.

У рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачається:

 • створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);
 • покриття видатків на забезпечення педагогічної складової частини навчального процесу за рахунок освітньої субвенції;
 • удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах;
 • створення необхідних умов для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості;
 • створення умов для розширення державно-громадського партнерства на засадах співфінансування і спільного управління школами;
 • запровадження принципу “гроші ходять за дитиною”, зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які можуть разом з іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього школах;
 • запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування шкіл незалежно від форми власності.

Строки реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється протягом 2017—2029 років трьома етапами.

На першому етапі (2017—2018 роки) передбачається:

 • прийняти новий Закон України “Про освіту”;
 • розробити план дій з реформування системи загальної середньої освіти;
 • розробити, затвердити та запровадити (2018 рік) новий державний стандарт початкової освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • доопрацювати навчальні плани і програми з метою розвантаження та запровадження компетентнісного та антидискримінаційного підходу в початковій школі;
 • утворити 200—250 опорних шкіл базового рівня у сільській місцевості;
 • підвищити кваліфікацію вчителів початкової школи;
 • підвищити заробітну плату вчителів шляхом збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди;
 • запровадити навчання авторів підручників та підготовку експертів з метою підготовки підручників нового покоління;
 • створити національну електронну платформу для розміщення електронних курсів та підручників, розробити електронні підручники, курси дистанційного навчання за навчальними програмами, систему дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів;
 • спростити систему документообігу, оптимізувати звітність, запровадити електронні форми документів;
 • розробити новий Закон України “Про загальну середню освіту”;
 • створити систему освітньої статистики і аналітики;
 • взяти участь у міжнародному дослідженні якості середньої освіти PISA-2018;
 • розпочати роботу з формування системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечити різноманітність форм здобуття початкової освіти.

На другому етапі (2019—2022 роки) передбачається:

 • розробити, затвердити (2019 рік) та запровадити (2022 рік) новий державний стандарт базової середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • створити нову систему підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл;
 • провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл;
 • забезпечити якісне вивчення іноземних мов у профільній школі відповідно до Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”;
 • сформувати мережу опорних шкіл базового рівня;
 • розробити професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя;
 • створити мережу установ незалежної сертифікації вчителів;
 • створити регіональні органи з питань забезпечення якості освіти;
 • створити систему внутрішнього забезпечення якості освіти у школах (2022 рік);
 • створити систему незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової середньої освіти.

На третьому етапі (2023—2029 роки) передбачається:

 • розробити, затвердити (2023 рік) та запровадити (2027—2029 роки) новий державний стандарт профільної освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, що сприятиме створенню передумов для скорочення тривалості (навантаження) бакалаврських програм вищої освіти в середньому на 45 кредитів;
 • сформувати мережу профільних шкіл (2025 рік);
 • створити систему незалежного оцінювання випускників профільної школи професійного спрямування.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

 • поліпшенню якості загальної середньої освіти в цілому;
 • подоланню територіальних відмінностей у якості загальної середньої освіти;
 • забезпеченню престижності професійної освіти;
 • поліпшенню якості вищої освіти за рахунок якісної підготовки у школах і кращого конкурсного відбору абітурієнтів.

 Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги.

Освіта.ua
14.12.2016

Популярні новини
Українським школярам розповідатимуть про рашизм У навчальні програми відтепер будуть включені поняття «русскій мір» і «рашизм»
Більшість батьків і вчителів за онлайн навчання Думки батьків та вчителів щодо форм навчання є різними і залежать від регіону проживання
У Києві відмовилися від російської мови у школах Освітніми програмами шкіл міста не передбачається викладання предметів російською
У МОН надали рекомендації з виховання учнів МОН надало педагогам рекомендації щодо організації виховного процесу в новому навчальному році
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Mrs. Dorothy Pilkenton Jean
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИТА $760K ОТ НАДЕЖНОЙ, НАДЕЖНОЙ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЧАСТНОЙ КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, БИЗНЕС/ДОМ/КОМПАНИЯ/ПРОЕКТ/ЛИЧНЫЙ КРЕДИТ? ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ КОНТАКТЫ Электронная почта profdorothyinvestments@gmail.com Номер WhatsApp +1(541)279-1406
Yulia
Коли Ви вже нарешті придумаєте щось розумне? І прислухаєтеся до самих же людей????????‍♀️ Місяць часу пройшов і це найдурніше, що Ви могли придумати! Таке відчуття, що Ви відбираєте тих у кого є везучість, а діти, які дійсно вчаться немають змоги вступити через Вас. І далі буде нація таких як Ви продовжуватися, і після перемоги нічого не зміниться. Дайте дітям можливість вступати за балом атестату. А не придумуйте ще більший стрес для них! Те саме стосується тих, хто вступає на магістратуру! Соромно і позорно в країні де йде війна здавати обов‘язковий ЄВІ з інозменої мови! Чому не здають тоді українську? Подумайте, будь ласка, бо буде пізно, і ніхто у наші ВНЗ вступати не буде!
YULIA
якщо вам потрібні гроші, щоб втекти з України або щоб убезпечитися, будь ласка, звертайтесь: debrasabina1961@gmail.com . Пані Дебра веде дуже хорошу програму гуманітарної допомоги в Європі, і вона готова допомогти співгромадянам. Просто поясніть свою ситуацію пані Дебрі Сабіні, і вона допоможе вам знайти термінове рішення. Спасибі.
Півсотніперший
А карандій спитає на ЗНО про наголос у слові "косинець"! Або ще щось викопає у словнику чи в чиїйсь голові!
Півсотніперший
За Інтернет шкільний - років з шість уже по 100 гривень - з влдасної кишені, принтер заправити - з 2003 року - періодично гривень по 300 - з власної кишені, папір, щоб надрукувати дітям контрольну чи самостійну - з власної кишені... Бо вчитель математики та інформатики...
борюсик
необхідно встановити чітку норму кількості учнів у класі за решту нонад нормі доплачувати після встановлення комісією рівня знань учнів у цьому класі
Вовочка
Як ви могли впровадити індивідуальну форму навчання в неповних класах, коли в дитини лише один урок по кожному предмету ( в тому числі і по рідній мові) один раз на дві неділі? Це абсолютно антинародно, бо в СЩА навіть хворі вчаться разом! Негайно скасуйте !
pasufik
Мудреці кажуть, що скупий платить двічі. Переповнені класи - це біда як для вчителя, так і для дітей. А чому 370 вчених з інституту, який має запроваджувати концепцію"Нова українська школа" не порахує збитки для суспільства від такої скупості чиновників від освіти? Ощадливі американці мають класи по 20 учнів і кажуть, що так має бути, бо це краще для дітей. У нас же постійно дбають лише про перевантаження вчителя, перетворюючи його у робота. Якщо у тебе 3 - 4 пари ти навіть поїсти не маєш часу. бо перерви по 5 - 10 хв. Про яку нову школу можна говорити, коли у класі 34 учні? Ми точно якісь звихнуті!
Роман
Ще один залишок радянської системи предметні тижні, які є непотрібні ні дітям, ні вчителям. Поряд з авторитарними підходами зі сторони дирекції і чиновників від освіти в реформованій школі потрібно ліквідувати совкові заходи і підходи у школі.
Максим
Для Роман: Просто кожна праця має бути оплачена. Питання не в наявності предметних тижнів, а у відсутності фінансування за додаткові форми роботи.
Коментувати
учитель
Для Марго: Всі ми розпочинали, всім було важко. Все прийде з досвідом. А зараз не дозволяйте батькам керувати собою. Ви - вчитель і Вам видніше, що робити у класі. Не хвилюйтесь і більше впевненості в собі. Все буде добре, головне цього хотіти.
мама і учитель
Для за реформу: це не має значення ,скільки вчителеві років. Можна і в 25 бути обузою для школи. Головне прагнути до нового. А ось позбутися соціальних маргіналів у освіті не завадило б. Треба очищати лави учителів.
Марго
Підскажіть, будь ласка, до кого можна звернутися молодому вчителю, у мене в класі 34 учня, мені дуже важко, батьки вимагають, щоб я на уроці перевірила д.з. у кожного, оцінила роботу на уроці кожного учня, бо вони готувалися. Я так мріяли бути вчителем, а зараз думаю ... Допоможіть! Дуже важко психологічно, коли в класі, так багато діток. Хто може мені допомогти?
filolog
Для Марго: Шановна колего, головне-не панікуйте: з досвідом усе налагодиться. А що до порад: який клас, який предмет? Можна не тільки усно, а й письмово опитувати, усіх одночасно. Не вміють писати-гра"Так чи ні", тести і т.ін.
Вчитель
Для Марго: Тримайтеся! З такою кількістю учнів важко й найдосвідченішому вчителю. Вам вище порадили перевіряти письмово, підтримую. А ще - батьки можуть багато чого говорити, але на уроці вчитель- Ви. Можливо, зверніться за порадою до методиста (для чогось же він є), спитайте поради у інших вчителів, які працюють в цьому класі. Згодом вісе наладиться.
Виктор
ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів 1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.
Коментувати
за реформу
Вчителя не хочуть працювати по - новому. Тому таке невдоволення реформам.Звичайно , скорочення вчителів, шкіл кому таке сподобається.Восновному в школах працюють вчителя кому за 50 їм хочеться,щоб їх ніхто не трогав і вони будуть працювати , але зарплату платіть по-новому.
Не згідна
Для за реформу: По-новому працювати це й за рахунок нових технічних засобів та методичних посібників. Необхідно багато чого зараз купувати власним коштом. Ви на робоче місце собі теж купуєте!?
Олена
Для за реформу: Не вчителя, а вчителі! Ви перед тим, як когось ображати, будь ласка, навчіться писати без помилок.
Коментувати
Ольга
Ганьба українській теперішній владі!!!! Ця реформа знищить якісну освіту в Україні і перетворить її молодь на найманих некваліфіковані є робітників Європи. Уже за 50 років отримаємо ситуацію Америки, де на сьогоднішній день далеко не всі діти вміють читати і писати..
Роман
Для Ольга: Нам до Америки, як до неба, а наша освіта "якісна" побудована на совкових принципах, а не на спеціалізації і дитиноцентризмі, як у всіх європейських країнах.
Коментувати
за реформу
А що ви хотіли вчити в сільських школах по 6-8 дітей та отримувати зарплату по 8-9 тис
Роман
Для за реформу: А чому вчитель, який витрачає час на підготовку до уроків, гори паперів під час перевірок, за свої гроші купляє ноутбук, постійно повинен самовдосконалюватися , їздить на курси за свої гроші повинен працювати безплатно. До речі в Польщі де немає постійних перевірок переслідувань вчителів зарплата вчителя близько 1000 доларів на місяць.
Роман
Для за реформу: чого тут кількість.Завдання вчителя вчити, а скільки в класі з 28 учнів чи з 8 вчиться 2 чи 3 учня це не справа вчителя, який намагається добросовісно виконувати свою роботу, незважаючи на відсутність підручників, переслідування чиновників і корупціонерів директорів, і небажання дітей вчитися. Більшість підручників написано бездарно, науковцями які далекі від школи, програма складена кострубато і заскладна фактично в усіх класах, але в деяких самодурів винен завжди вчитель.
Для Романа
За курси ви отримуєте гроші як за відрядження а на ксерокси ноутбуки ви берете гроші від батьків на потреби класу сама мама здаю кошти.Тому не потрібно казати
Коментувати
Анна Заречная
Просто жах!!!!! Хто з нами радився? Самі написали і все!!!!!!!!!!
СВІТЛАНА
Якщо школа не є опорною в сільській місцевості, то вона буде існувати, якщо кількість учнів =100, а підвіз до найбл. опорної - 20 км.????
ОЛЕНА
За якої кількості дітей має право на існування початкова школа в сільській місцевості?
Андрій
І без принципу дитиноцентризму маємо покоління нахаб та егоїстів. А що буде далі, навіть складно уявити.. Реформатори довбані!
вчитель і мама
А про перегляд норм, щодо максимальної кількості дітей у класах? ((( Чи це в іншому документі буде? Чи взагалі не буде((((
Завуч
Для вчитель і мама: Вже прописано, що учитель, в якого у класі більше 35 учнів, отримуватиме доплату. Це, мабуть, означає, що максимальна кількість учнів у класі не буде обмежена?
Kulakova Natalya
Жах! Цікавий підхід до кожної особистості буде у такому класі. Навіть аніматори не працюють одні, коли у групі більше 10 дітей. Думаю цифра 30 у класі - має бути максимальною, а ділення починати з 20 учнів. І доплачувати не треба
Коментувати