Статистика — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Статистика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Статистика — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Статистика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1261 від 19 листопада 2018 року. 

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Статистика» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Використання та розроблення ймовірнісно-статистичних методів і алгоритмів

аналізування стохастичних систем і явищ, використання математичних моделей явищ і процесів, що мають стохастичну природу, прогнозування поведінки стохастичних систем.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних до побудови та аналізу математичних моделей стохастичних систем і явищ.

Прогнозування поведінки стохастичних систем.

Виявлення закономірностей у даних великого обсягу.

Теоретичний зміст предметної області

Класична і сучасна теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів та їхні прикладні розділи орієнтовані на дослідження, моделювання процесів і явищ, що мають стохастичну природу, обробка статистичної інформації, робота з великими масивами даних.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методології абстрактного мислення, аналізу та синтезу; методи наукових досліджень; методи теорії ймовірностей і математичної статистики та технології їхнього застосування в предметних областях; інформаційні, програмні та комунікаційні технології; методи роботи з даними великого обсягу.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп’ютерні та мережеві програмовані пристрої.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітню-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.

Не менш ніж 65 % обсягу освітньої програми має бути відведено на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані математичні та статистичні задачі, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов і передбачає застосування теоретико-ймовірнісних і статистичних методів.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактною мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в команді.

Здатність до професійного спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами в інших галузях знань).

Здатність працювати автономно.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати у професійній діяльності знання та навички в галузях математичного аналізу, лінійної алгебри, геометрії, логіки, теорії функцій, диференціальних рівнянь.

Здатність застосовувати у професійній діяльності знання та навички в галузях теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів.

Здатність здійснювати логічні математичні міркування із чітким зазначенням припущень та висновків.

Здатність до математичного формулювання задач та вибору методів їх розв’язання.

Здатність до кількісно-статистичного мислення.

Здатність до ймовірнісного мислення, що передбачає сприйняття стохастичної природи явищ.

Здатність робити якісні висновки з кількісних даних.

Уміння працювати з інформаційними базами даних.

Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження та аналізувати дані цих досліджень.

Здатність проводити дослідження ймовірнісно-статистичних моделей та інтерпретувати одержані результати.

Здатність використання обчислювальної техніки, спеціалізованих мов програмування та програмних засобів для розв'язання задач і здобуття додаткової інформації.

Здатність застосовувати ймовірнісно-статистичні методи в міждисциплінарному контексті.

Здатність подавати статистичні процедури та результати їхнього застосування у формі, придатній для цільової аудиторії, до якої звертаються, як усно, так і письмово.

Здатність до аналізу основ і властивостей статистичних алгоритмів та розуміння переваг і обмежень тих чи інших підходів, у тому числі до оцінки їх обґрунтованості й ефективності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Здійснювати професійну письмову й усну комунікацію українською мовою та, принаймні, однією з іноземних мов.

Вміти працювати зі спеціальною літературою іноземною мовою.

Вміти використовувати правові та етичні норми поведінки в професійній діяльності.

Вміти пояснювати математичні концепції та статистичні методи мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики та статистики.

Володіти базовими знаннями та вміннями з фундаментальних розділів математики: математичного аналізу, алгебри, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь, у тому числі в частинних похідних.

Володіти знаннями та вміннями з імовірнісних і статистичних розділів математики: побудова ймовірнісних просторів, обчислення ймовірностей подій та характеристик випадкових величин і векторів, граничні теореми, характеристики випадкових процесів, оцінювання характеристик сукупностей на основі спостережень, формулювання та перевірка статистичних гіпотез.

Вміти будувати математичні моделі стохастичних експериментів, працювати зі стандартними ймовірнісними розподілами: нормальним, рівномірним, експоненціальним, біноміальним, пуассоновим, геометричним тощо.

Вміти працювати з різними типами збіжності випадкових величин та розподілів, користуватися граничними законами теорії ймовірностей.

Вміти визначати числові та якісні характеристики випадкових подій, величин, елементів, процесів.

Вміти здійснювати статистичне точкове, інтервальне оцінювання параметрів розподілів випадкових величин і процесів, непараметричне оцінювання, тестувати статистичні гіпотези.

Вміти аналізувати та прогнозувати лінійні статистичні моделі та моделі регресії, оцінювати їхні параметри.

Вміти збирати та обробляти дані, застосовувати статистичні процедури для аналізу даних за допомогою обчислювальної техніки та програмних засобів.

Вміти моделювати реалізації випадкових величин і процесів та використовувати результати моделювання для верифікації й аналізування ефективності статистичних процедур.

Володіти сучасними інформаційними технологіями для створення презентацій, роботи з базами даних, пошуку інформації та обміну нею.

Володіти математичними та статистичними методами аналізу, прогнозування та оцінки параметрів математичних моделей, статистичними методами інтерпретації та обробки числових даних.

Вміти використовувати в практичній діяльності спеціалізоване статистичне програмне забезпечення.

Знати методи моделювання природничих та/або соціальних процесів.

Вміти застосовувати ймовірнісно-статистичні моделі та методи для розв'язання прикладних проблем і задач.

Вміти оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Статистика» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Статистика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1261 від 19 листопада 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
07.12.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів