Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів — робітнича професія

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів — робітнича професія

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 102 від 31 січня 2019 року.

Сфера професійної діяльності

 • Переробна промисловість.
 • Ремонт і монтаж машин і устаткування.
 • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.
 • Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт.

Загально професійні компетентності

ЗПК-1. Оволодіння основами трудового законодавства

Знати:

 • основні трудові права та обов'язки працівників,
 • положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору,
 • соціальні гаранти та соціальний захист чинні на підприємстві,
 • види та методи мотивації персоналу.

ЗПК-2. Оволодіння основами ринкової економіки та підприємництва

Знати:

 • загальні основи суспільного виробництва,
 • поняття ринку і ринкових відносин,
 • поняття формування та розвитку ринку,
 • напрямки реформування економіки,
 • поняття власності та й економічної сутності,
 • роздержавлення і приватизація,
 • витрати на виробництві і собівартість продукції,
 • сутність прибутку та системи оподаткування прибутків підприємств,
 • поняття організації оплати праці,
 • сутність трудових ресурсів, ринку праці,
 • поняття про менеджмент і маркетинг, їх сутність і значення, відтворення суспільного продукту,
 • національний дохід,
 • основи ефективності функціонування ринкового механізму господарювання,
 • шляхи зниження витрат виробництва.

ЗПК-3. Оволодіння основами енергоменеджменту

Знати:

 • поняття енергії, енергозбереження, енергетики,
 • енергетичної науки, енергосистеми,
 • енергетичні ресурси, види енергії,
 • поняття паливо, умовне паливо, теплота спалювання,
 • види палива, традиційні джерела енергії,
 • вимоги міжнародного стандарту ІСО 50001 до системи енергетичного менеджменту організації,
 • ціль і зміст проведення енергоаудиту, напрямки (шляхи) щодо збереження енергії.

ЗПК-4. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці промислової, електро та пожежної безпеки

Знати:

 • вимоги нормативних актів з охорони праці, електро та пожежної безпеки, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища,
 • вимоги інструкцій підприємства з охорони праці електро та пожежної безпеки,
 • правила проведення аналізу безпеки виконання робіт (АБВР),
 • кардинальні правила з охорони праці і промислової безпеки,
 • правила безпечної роботи з устаткуванням, машинами, механізмами,
 • вимоги до організації робочого місця,
 • основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочому місці, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини,
 • вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту,
 • перелік засобів пожежогасіння, їх місце зберігання,
 • пожежонебезпечні властивості матеріалів, сировини і готового продукту,
 • план евакуації і правила поведінки при надзвичайних та аварійних ситуаціях.

Уміти:

 • проводити аналіз безпеки виконання робіт (АБВР),
 • застосовувати безпечні методи роботи з машинами,
 • механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва в т. ч. з електроприладами,
 • визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність,
 • користуватися засобами колективного та індивідуального захисту,
 • застосовувати первинні засоби пожежогасіння (вогнегасник, пісок),
 • попереджати дії, що можуть призвести до нещасного випадку, пожару, аварії.

ЗПК-5. Оволодіння основами обов'язкових дій при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні до медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Знати:

 • позиції плану ліквідації аварій та їх наслідків,
 • план евакуації та правила поведінки при надзвичайних та аварійних ситуаціях,
 • правила та засоби надання до медичної (першої) допомоги потерпілим у разі нещасних випадків,
 • порядок дій при нещасних випадках на виробництві,
 • правила транспортування потерпілих при нещасних випадках.

Уміти:

 • діяти в аварійних ситуаціях відповідно до ПЛАС і плану евакуації,
 • визначити характер ушкоджень і ступені загрози життю і здоров'ю потерпілих при нещасних випадках,
 • надавати до медичну допомогу потерпілим при нещасному випадку, гострому захворюванні, аварії, різних видах травм (при поразці електричним струмом, пораненнях, вивихах, переломах, кровотечах, опіках і т. д.)

ЗПК-6. Оволодіння основами знань технічної механіки і деталей машин

Знати:

 • види колісних транспортних засобів, їх призначення,
 • загальну будову колісних транспортних засобів,
 • поняття рух і його види,
 • шлях, швидкість і час руху,
 • лінійна і кутова швидкості,
 • швидкість обертального руху, роботу і потужність,
 • одиниці вимірювання,
 • тертя, його застосування в техніці,
 • види тертя і їх значення,
 • шляхи зменшення тертя деталях колісних транспортних засобів,
 • підшипники, їх види та принцип роботи,
 • коефіцієнт корисної дії і його підвищення,
 • поняття класифікації деталей машин,
 • гвинтові механізми,
 • уявлення про взаємозамінність деталей,
 • механізми перетворення руху кривошипно-шатункий і кулачковий, їх призначення і будова,
 • поняття видів деформації деталей, розтяг, стиск, зсув, кручення, вигин,
 • визначення напруги і запасу міцності,
 • поняття про редуктори, пасові передачі,
 • відновлення геометрії кузова і кабіни,
 • ремонт лако-фарбового покриття,
 • технологія безрозбірного ремонту.

ЗПК-7. Оволодіння основами електротехніки

Знати:

 • поняття електричного струму, одиниці його вимірювання,
 • електрорушійна сила, напруга, сила струму,
 • генератори принцип роботи,
 • трансформатори, їх призначення, конструкції,
 • принцип дії,
 • електродвигуни генератори постійного струму, їх будова, принцип дії,
 • захисне заземлення і замулення.

ЗПК-8. Оволодіння основами слюсарної справи. Технологія роботи з електроінструментами

Знати:

 • інструменти, їх призначення для виконання слюсарних операцій,
 • правила безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями,
 • способи та методи розмічання, рубання, виправлення, рихтування та гнуття, різання та обпилювання, свердління, зенкування, зенкерування, клепання та шабрування металів, нарізання різьб, паяння,
 • контрольно-вимірювальні прилади (штангенциркуль, пірометр, манометр гідравлічний, манометр повітряний, манометр шинний, віброручка, мікрометр).

Уміти:

 • безпечно виконувати роботи з інструментом та пристосуваннями,
 • застосовувати різні способи та методи проведення вимірювання, розмічання, рубання, виправлення, рихтування та гнуття, різання та облицювання, свердління, зенкування, зенкерування, клепання та шабрування металів, нарізання різьб, паяння,
 • розбирати і збирати прості механізми устаткування що експлуатуються,
 • очищати вузли та деталі, оглядати та перевіряти їх стан,
 • змащувати устаткування, обирати тип змащувальних матеріалів,
 • безпечно виконувати роботи з інструментом та пристосуваннями.

ЗПК-9. Оволодіння основами технічного креслення і читання схем

Знати:

 • загальні вимоги до виконання та оформлення креслень,
 • роль креслень у техніці і на виробництві,
 • поняття про стандарти на кресленні,
 • єдиний стандарт конструкторської документації (ЕСКД),
 • формати креслень,
 • рамка, основний напис, його заповнення,
 • масштаби креслень, їх призначення,
 • лінії креслення, найменування, призначення,
 • правила нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях, геометричні побудови на кресленнях, контури плоских технічних деталей, спряження при розмітці контурів, уклін та конусність, їх визначення,
 • поняття про розрізи, класифікацію розрізів простих і складних (вертикальних, горизонтальних, похилих), місцевих розрізів, їх позначення,
 • відмінність перерізів від розрізів, їх позначення,
 • основні відомості про креслення деталей, зміст робочих креслень,
 • правила нанесення розмірів і граничних відхилень,
 • зображення і позначення різьб,
 • правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях,
 • поняття про складальні креслення, їх призначення,
 • нанесення розмірів і позначення посадок, розрізи на складальних кресленнях,
 • зображення та умовне позначення на кресленнях роз'ємних з'єднань деталей (різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, сполучення, які виконуються із застосуванням штифтів),
 • зображення та умовне позначення на кресленнях нероз'ємних деталей (клепані, зварні, одержані паянням),
 • поняття про кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми, їх призначення,
 • послідовність читання креслень,
 • застосування креслень на виробництві.

Уміти:

 • читати прості робочі креслення,
 • читати прості кінематичні, гідравлічні, пневматичні та електричні схеми машин і механізмів,
 • вміти визначати призначення деталей за їх графічним зображенням.

ЗПК-10. Оволодіння основами роботи на персональному комп'ютері

Знати:

 • обладнання комп'ютера та його основні пристрої,
 • основи роботи на персональному комп'ютері,
 • вимоги до влаштування робочого місця та правила
 • безпеки роботи на персональному комп'ютері.

Уміти:

 • працювати на персональному комп'ютері в обсязі, достатньому для виконання професійних обов'язків.

ЗПК-11. Оволодіння основами знань допусків та технічних вимірів

Знати:

 • поняття про стандартизацію, форми і засоби контролю якості, приймання продукції, технічні виміри і випробування,
 • поняття про неминучу погрішності при виготовленні деталей і складних виробів,
 • основи поняття про взаємозамінність,
 • поняття про розміри, відхилення і допуски, їх визначення та позначення,
 • поняття посадок, групи посадок,
 • графічне зображення полів допусків та посадок,
 • квалітети точності, відхилення від вірної форми,
 • стандартизацію деталей, точність обробки,
 • види вимірювальних і перевірочних інструментів (штангенінструменти, мікрометричні інструменти, трикутники, інструмент для контролю різьб), їх будову і правила користування,
 • можливі помилки при вимірі та способи їхнього попередження.

ЗПК-12. Оволодіння основами матеріалознавства

Знати:

 • поняття про види матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики),
 • поняття про електричні властивості матеріалів,
 • поняття про види матеріалів за магнітними
 • властивостями (магнітом'які, магнітотверді, ферити),
 • поняття про механічні властивості матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші),
 • види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів,
 • поняття про діелектрики (рідинні, тверді), галузь застосування.

ЗПК-13. Оволодіння основами знань з розбирання, ремонту і складання з'єднань деталей машин та механізмів

Знати:

 • призначення і застосування розмірних та нерозмірних з'єднань деталей машин (різьбових, шпонкових, шліцьових, конусних, клинових, шплінтових, пресових, зварних, клейових, тощо),
 • підшипникові з'єднання (кочення та ковзання), механізми передачі та перетворення руху (пасові, ланцюгові, зубчасті, черв'ячні, карданні, гвинтові, кулісні, ексцентрикові, храпові, кривошипно-шатунні, газорозподільні), гідро- та пневмо-приводи, інструменти та пристрої для їх розбирання, ремонту та складання.

Уміти:

 • розбирати та складати розмірні та нерозмірні з'єднання деталей машин (різьбові, шпонкові, шліцьові, конусні, клинові, шплінтові, пресові, зварні, клейові, тощо), підшипникові з'єднання (кочення та ковзання), механізми передачі та перетворення руху (пасові, ланцюгові, зубчасті, черв'ячні, карданні, гвинтові, кулісні, ексцентрикові, храпові, кривошипно-шатунні, газорозподільні), гідро- та пневмоприводи,
 • проводити ремонтні роботи.

Кваліфікація: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 1-го розряду

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з розбирання простих складових одиниць і агрегатів автомобілів Виконує очищення від бруду, миття після розбирання складових одиниць і агрегатів автомобілів, зачищення задирок, прогін різьблення, свердління створів, змащення деталей бере участь у ремонті під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: Основні прийоми виконання робіт з розбирання окремих простих складових одиниць, призначення і правила застосування слюсарних інструментів і контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються, найменування і маркування металів, мастил, палив, гальмівної рідини, розчинників, миючих засобів.

Кваліфікація: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-го розряду

Завдання та обов'язки. Здійснює ремонт, складання простих з'єднань і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт   першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей по 12-14 квалітетах із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: основні відомості про будову автомобілів, порядок складання простих складових одиниць, способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування,   призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів, основні механічні властивості оброблюваних матеріалів, призначення і застосування охолоджуючих і гальмівних рідин, мастил і палив, правила застосування і користування пневмо- і електроінструментом, основні відомості про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості, основи електротехніки і технології металів в обсязі виконуваної роботи

Кваліфікація: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3-го розряду

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з розбирання автомобілів. Ремонтує, складає вантажні, легкові автомобілі Визначає є усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів. Ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей. Виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з'єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей (виявляє несправності електроустаткування автомобіля (обриви, окиснення, розтріскування ізоляції проводів). З'єднує та паяє проводи з приладами і агрегатами електроустаткування. Виконує слюсарну обробку деталей по 11-12 квалітетах із застосуванням універсального обладнання. Ремонтує і встановлює складні агрегати і складові однині. Під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності, правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів, відповідальні регулювальні і кріпильні роботи, основні властивості металів, призначення термообробки деталей, будову універсальних спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності, систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості.

Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду

Завдання та обов'язки. Виконує ремонт і складання автомобілів. Розбирає, дефектує деталі, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці і прилади, замінює їх при технічному обслуговуванні та ремонті. Перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів. Виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів. Розбраковує деталі після розбирання та миття. Виконує слюсарну обробку деталей по 7-10 квалітетах із застосуванням складного універсального обладнання. Виконує статичне і динамічне балансування деталей з складових одиниць складної конфігурації, складає дефектні відомості.

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів, методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів, правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць, призначення і правила застосування складних випробувальних установок, будову, призначення і правила застосування складних  контрольно-вимірювальних інструментів, конструкцію універсальних і спеціальних пристосувань, періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів, систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості.

Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5-го розряду

Завдання та обов'язки. Діагностує г регулює системи та агрегати автомобілів вантажних та легкових і автобусів, які забезпечують безпеку руху. Виявляє і усуває найбільш складні дефекти і несправності у процесі ремонту, складання й випробування агрегатів, складових одиниць автомобілів та приладів. Виконує складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей по 6-7 квалітетах. Виконує статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації.

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови на ремонт, складання, випробування і регулювання особливо складних та відповідальних агрегатів причини зносу сполучених деталей і способи їхнього виявлення і усунення, будову і принципи роботи випробувальних стендів.

Кваліфікація: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 6-го розряду

Завдання та обов'язки. Виконує ремонт, складання, регулювання, випробування на стендах і шасі відповідно до технологічних умов особливо складних та відповідальних агрегатів і складових одиниць автомобілів. Перевіряє правильність складання із зніманням експлуатаційних характеристик. Здійснює діагностування і регулювання всіх систем і агрегатів, автомобілів.

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови на ремонт, складання, випробування ї регулювання особливо складних та відповідальних агрегатів, причини зносу сполучених деталей з способи їхнього виявлення і усунення, будову і принципи роботи випробувальних стендів.

Укладено на підставі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», що затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 102 від 31 січня 2019 року.

ІНШІ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

Освіта.ua
06.03.2019