Про проведення державної підсумкової атестації у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в 2009/2010 навчальному році

Лист МОН №1/9-77 від 13.02.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-77 від 13 лютого 2010 року

Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних,
Київської, Севастопольської міських
державних адміністрацій
Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації

Про проведення державної підсумкової атестації
у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
в 2009/2010 навчальному році

Проведення державної підсумкової атестації студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в 2009/2010 навчальному році визначено навчальними планами, затвердженими в установленому порядку, і здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.01 №341 та Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 №1151.

Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста під час перших двох курсів.

Державна підсумкова атестація студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у 2010 році проводиться з трьох предметів: української мови (обов'язково), математики або історії України (обов'язково) та одного предмета інваріантної складової навчального плану за вибором навчального закладу, враховуючи профіль спеціальності.

Зміст, форми і терміни проведення державної підсумкової атестації визначаються робочими навчальними планами підготовки молодших спеціалістів, затвердженими керівником навчального закладу.

Державна підсумкова атестація здійснюється державними атестаційними комісіями, які створюються щорічно і діють протягом навчального року. До складу комісії, який затверджується керівником навчального закладу не пізніше, ніж за місяць до початку її роботи, входять:

  • голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник);
  • члени комісії (два викладача, один з яких викладає даний предмет).

Розклад роботи державної атестаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується заступником директора з навчальної роботи і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення державної підсумкової атестації.

До складання державної підсумкової атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до її складання, подаються в державну атестаційну комісію завідувачем відділення.

При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно передбачити, щоб для підготовки до атестації з кожного предмета студенти мали не менше двох-трьох днів.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, державна підсумкова атестація проводиться у терміни, визначені навчальними планами навчального закладу, після опанування студентами повної програми предмета. Завершення державної підсумкової атестації відбувається під час літньої екзаменаційної сесії на другому курсі.

Обов'язкова державна підсумкова атестація з української мови проводиться у письмовій формі (переказ). Вона має перевірити рівень сформованості у студентів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами української мови. За допомогою переказу у студентів перевіряється комплекс важливих комунікативних умінь: сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів, побудова власного висловлювання відповідно до конкретних комунікативних завдань, створення самостійного висловлювання певного стилю, типу й жанру мовлення. Переказ із творчим завданням як державна підсумкова атестація проводиться за традиційною методикою.

Текст переказу може визначатися з посібника: "Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас" Укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Плетньова Л.В., Ярмолюк А.В. - К.: Ґенеза, 2009, 2010. Тексти цього збірника відповідають навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дає змогу перевірити формування в учнів комунікативних умінь та орфографічних і пунктуаційних навичок.

Студенти, які вступили у вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин і почали вивчати українську мову на першому курсі, за заявою батьків та рішенням педагогічної ради навчального закладу можуть проходити атестацію з української мови на другому році навчання.

Державну підсумкову атестацію з математики проходять студенти, які навчаються за спеціальностями природничо-математичного, технологічного (технічного) напрямів за профілями навчання: математичний, хімічний, медичний, екологічний, інформаційних технологій, проектування і конструювання, менеджмент, побутове обслуговування, агротехнології та інші; з історії України - студенти, які навчаються за спеціальностями суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів за профілями навчання: економічний, юридичний, педагогічний, музичний, образотворчий, хореографічний, театральний, культура, спортивний, туризм та інші.

Державна підсумкова атестація з математики (інтегрований екзамен з алгебри та початків аналізу і геометрії) проводиться у письмовій формі.

При розробці завдань для її проведення може бути використаний навчальний посібник "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас. Книга 1. Книга 2". Авт. Бурда М.І. та інші - Х.: Гімназія, 2008. Посібник містить 100 варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. У першій частині атестаційної роботи запропоновано 16 завдань (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Друга частина атестаційної роботи складається із 8 завдань (6 завдань з алгебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Третя частина атестаційної роботи складається із 3 завдань (2 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Четверта частина атестаційної роботи складається із 4 завдань (3 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.

Під час державної підсумкової атестації з історії України студенти мають продемонструвати розуміння історичних подій; процеси і явища вітчизняної історії висвітлюються у контексті загальноєвропейської та світової історії. Особливу увагу в завданнях слід відвести піднесенню національно-визвольного руху та національної самосвідомості українського народу, визначальним подіям та історичним постатям ХХ століття. Під час атестації з історії України оцінюється  рівень сформованості у студентів таких компетенцій, як то: вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на здобуті знання;  розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу; аналізувати інформацію карти як джерело знань про геополітичні інтереси країн у конкретно-історичний період; аналізувати карту як джерело інформації про основні тенденції розвитку міжнародних відносин та місце в них України; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських та національних цінностей.

Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься в письмовій формі; рекомендований навчальний посібник: "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас" Укл. В.Власов, С.Кульчицький. - К.: Літера. ЛТД, 2010. Збірник містить 10 варіантів по 10 тестових завдань різної форми, які спрямовані на виявлення рівня сформованості предметних компетентностей.

Завдання для державної підсумкової атестації розробляються відповідними предметними (цикловими) комісіями відповідно до навчальних програм і затверджуються керівником навчального закладу. Перелік навчальних програм, за якими здійснюється загальноосвітня підготовка у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у 2009/2010 н.р. розміщено в листі Міністерства освіти і науки України від 06.11.09 №1/9-763.

Предметні (циклові) комісії при складанні завдань можуть використати в роботі збірники завдань, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для учнів старшої школи (лист Міністерства освіти і науки України від 01.02.10 №1/9-50).

Результати державної підсумкової атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з предметів загальноосвітньої підготовки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.01 №341.

У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються підсумкові оцінки як середні зважені оцінки з округленням до цілого значення на підставі семестрових оцінок. Оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються окремо.

Студенти, які одержали під час державної підсумкової атестації незадовільну оцінку (1, 2, 3 бали), допускаються до повторної атестації, яка проводиться до початку наступного семестру. Конкретні строки проведення повторної атестації встановлюються навчальним закладом. Студенти, які одержали під час повторної державної підсумкової атестації незадовільну оцінку (1, 2, 3 бали), відраховуються з навчального закладу. При цьому їм видається академічна довідка встановленого зразка, в якій вказується перелік предметів, що вивчив студент, кількість годин та оцінки за 12-бальною шкалою.

Студенти, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію  до початку нового навчального року. Студенти, які не з'явились на державну підсумкову атестацію без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку (1 бал).

Державна підсумкова атестація студентів спеціалізованих вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (технікуми-інтернати, інші навчальні заклади для студентів з наслідками поліомієліту і церебральним паралічем, складними порушеннями мовлення, глухих і зі слабим слухом, сліпих і слабозорих) може здійснюватися на підставі семестрових оцінок (виставляються середні зважені оцінки з округленням до цілого значення). У додаток до атестата про повну загальну середню освіту зазначеним студентам виставляються підсумкові оцінки та робиться запис "звільнений від державної підсумкової атестації".

Студенти, які беруть участь у міжнародних олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних і проходять у період державної підсумкової атестації, атестуються на підставі семестрових оцінок (виставляються середні зважені оцінки з округленням до цілого значення).

Учасники міжнародних олімпіад, спортивних змагань, конкурсів звільняються від державної підсумкової атестації з предметів, з яких вони стали призерами. До атестата про повну загальну середню освіту їм виставляється з цих предметів підсумкова оцінка 12 балів.

Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від державної підсумкової атестації; підсумкові оцінки їм виставляються як середні зважені оцінки з округленням до цілого значення на підставі семестрових оцінок.

Для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації встановлюються види морального стимулювання за високі досягнення у навчанні, передбачені Положенням про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.00 №584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.08 №186).

Рішення про представлення студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до нагородження золотою або срібною медаллю приймається педагогічною радою, погоджується з відповідним органом управління освітою й затверджується наказом керівника навчального закладу. Студентам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

Після закінчення роботи державної атестаційної комісії голова комісії складає звіт, у якому відбивається аналіз рівня підготовки і якості знань студентів, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу з окремих предметів.

Контроль за дотриманням вимог організації та проведення атестації покладається на керівника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

Заступник міністра       Т.В. Фініков


13.02.2010

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів