Про порядок закінчення 2009-2010 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах

Лист МОн №1/9-59 від 04.02.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-59 від 04 лютого 2010 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій,
керівникам професійно-технічних навчальних закладів

Про порядок закінчення 2009-2010
навчального року і проведення державних
кваліфікаційної та підсумкової
атестацій у професійно-технічних
навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України  повідомляє, що закінчення 2009-2010 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій учнів професійно-технічних навчальних закладів визначені робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 №419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти  України від 31.12.1998 №201/469), Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 18.02.2008 №94 у редакції наказу МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.2010 за №39/17334) та цим листом.

І. Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів

Відповідно до наказу МОН від 26.06.2009 № 570 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2010 році", у червні 2010 року проводиться зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з української мови та літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії, однієї з іноземних мов (за вибором) - англійської, німецької, французької, іспанської. Кожний учасник тестування має право на складання не більш як п'яти з перелічених предметів.

Випускники, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, після попередньої реєстрації, приймають участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з предметів, які обрані ними згідно з умовами вступу до конкретного вищого навчального закладу. Графік проведення розміщено на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання передбачено у терміни з 2 по 23 червня включно.

Керівникам професійно-технічних навчальних закладів необхідно передбачити терміни проведення зовнішнього оцінювання при розробці графіку державної кваліфікаційної атестації з метою недопущення створення перешкод випускникам  щодо  їх участі у зовнішньому оцінюванні.

Професійно-технічні навчальні заклади при проведенні державної підсумкової атестації з загальноосвітніх предметів керуються листом МОН від 01.02.2010 №1/9-50 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році" (Розділ ІІІ "Державна підсумкова атестація у старшій школі").

Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами  підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи для учнів, які одержують повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах проводитимуться у терміни, передбачені робочими навчальними планами, з трьох предметів: української мови (переказ, обов'язково), математики або історії України (обов'язково) та одного професійно спрямованого предмета відповідно до обраної професії.

Підсумкову контрольну роботу з математики виконують учні, які навчалися за професіями технологічного та економічного профілю.

Підсумкову контрольну роботу з історії України виконують учні, які навчалися  за професіями суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного напряму.

Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у журналі теоретичного навчання у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна".

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

Учні, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.

Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.

Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учень(учениця) брав(ла) участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

Учні спеціальних навчальних груп (навчальних груп для дітей-інвалідів), звільняються від державної підсумкової атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис: "звільнений від атестації".

При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про

золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль "За досягнення у навчанні".

В окремих випадках при визначенні претендентів на нагородження золотою або срібною медалями за письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, для учнів спеціальних груп та учнів, що звільнені від державної підсумкової атестації,  може проводитися державна підсумкова атестація, якщо ці учні навчалися за загальноосвітніми програмами.

Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

ІІ. Атестація учнів із загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки

Атестація з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома кваліфікованого робітника (свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації), і є формою проміжного чи вихідного контролю, здійснюються у терміни, передбачені робочими навчальними планами.

Атестація, як форма вихідного контролю, з навчальних предметів, що передбачені навчальним планом, здійснюється за білетами та можливими додатками до них. Білети складаються викладачами відповідно до робочої навчальної програми, розглядаються і схвалюються рішенням методичної комісії, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу не пізніше, ніж за два тижні до початку проведення атестації.

Для паралельних навчальних груп розробляються різні варіанти додатків до білетів.

Теоретичну складову поетапної атестації, що є формою проміжного контролю, рекомендується здійснювати в тестовій формі або у вигляді комплексних контрольних завдань чи письмової роботи, зміст яких відповідає рівню кваліфікації. Форма та зміст завдань повинні бути попередньо розглянуті і схвалені рішенням методичної комісії та затверджені керівником професійно-технічного навчального закладу.

Атестація з предметів професійно-теоретичної підготовки проводиться за рахунок годин, відведених на їх вивчення.

Атестація з предмету "Охорона праці", що передбачена Типовою навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист від 25.08.2005 №1/11 - 5042), може проводитися в усній або письмовій формі у вигляді тестів або захисту письмової роботи - реферату. Форму атестації обирають учні. Завдання мають бути практичного спрямування, уміння застосовувати набуті знання щодо охорони особистого життя і здоров'я та здоров'я оточуючих; здатність надавати першу допомогу потерпілим під час нещасних випадків, діяти в екстремальних ситуаціях та інше.

ІІІ. Кваліфікаційна  атестація.

Вихідний і проміжний контролі,  що передбачають відповідно державну кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційну атестацію на завершальному етапі певного ступеня навчання, мають на меті визначення готовності осіб, які здобувають професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).

Державна кваліфікаційна атестація та кваліфікаційна атестація учнів (слухачів) базується на вимогах державних стандартів професійно-технічної освіти та документів, що регламентують організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. У разі відсутності державного стандарту професійно-технічної освіти з певної робітничої професії державна кваліфікаційна атестація та кваліфікаційна атестація здійснюється відповідно до робочого навчального плану професійно-технічного навчального закладу, погодженого з регіональним органом управління професійно-технічної освіти.

Форми та періодичність проміжного і вихідного контролів визначаються  робочими навчальними планами, дотримання яких є обов'язковим.

Державна кваліфікаційна атестація або кваліфікаційна атестація учнів (слухачів) після кожного ступеня навчання та по закінченню повного курсу навчання здійснюється професійно-технічним навчальним закладом за участю у роботі кваліфікаційної комісії представників підприємств, установ, організацій-замовників підготовки робітничих кадрів.

За результатами державної кваліфікаційної атестації чи кваліфікаційної атестації учням (слухачам) присвоюється кваліфікація певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протоколи засідань кваліфікаційних комісій, журнали обліку навчальної роботи, зведені відомості, додатки до дипломів або свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації тощо).

Порядок організації та проведення державної кваліфікаційної атестації або кваліфікаційної атестації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства освіти України від 31.12.1998 №201/469.

Для якісної підготовки та проведення кваліфікаційної атестації керівникам професійно-технічного навчального закладу необхідно проконтролювати та забезпечити:

 • наявність угод з господарствами, підприємствами, установами і організаціями на проходження учнями(слухачами) виробничої практики з врахуванням підготовки за інтегрованими професіями;
 • виконання програм виробничої практики учнями (слухачами) розроблених з урахуванням регіонального компоненту та погоджених з замовниками підготовки робітничих кадрів;
 • своєчасну видачу завдань для дипломних робіт чи проектів та їх виконання відповідно до розробленого та затвердженого переліку тем дипломних робіт, проектів. Роботи мають відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених робочими навчальними програмами та освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника відповідно до ступеня професійно-технічної освіти;
 • своєчасне створення, затвердження та погодження якісного складу державних кваліфікаційних комісій для проведення атестації у відповідності до нормативно-правових документів;
 • своєчасну розробку та затвердження переліків кваліфікаційних пробних робіт за кожною професією окремо, погоджених з керівниками відповідних підрозділів підприємств, організацій, установ - замовниками підготовки кадрів, підготовлених у відповідності з нормативною документацією;
 • своєчасну підготовку та видання наказу по навчальному закладу про проведення державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації);
 • створення та затвердження графіку проведення державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації);
 • підготовку та розгляд питання про допуск учнів до кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) на засіданні педагогічної ради;
 • наявність та якість підготовки навчальної  та звітної документації до державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) викладачами та майстрами виробничого навчання;
 • забезпечення безпечного проведення робіт на виробництві під час виконання кваліфікаційних пробних робіт;
 • своєчасну організацію замовлення документів про здобуту освіту.

Контроль за дотриманням порядку присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, а також за проведенням державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Навчальний рік з урахуванням державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) має бути завершено не пізніше 30 червня 2009 року.

Т.в.о. Міністра       О.П. Гребельник


04.02.2010

Популярні новини
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
У вишах лояльно ставляться до освітнього процесу, – ДСЯО Трохи більше ніж половина студентів і викладачів вважають рівень освітніх послуг досить сталим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів