Про порядок закінчення навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах у 2007/2008 навчальному році

Лист МОН від 11.04.08 № 1/9-227

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 11.04.08 № 1/9-227

Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
керівникам професійно-технічних навчальних закладів

Про порядок закінчення навчального року
і проведення державних кваліфікаційної

та підсумкової атестацій у професійно-

технічних навчальних закладах

у 2007/2008навчальному році

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що закінчення 2007/2008 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій учнів професійно-технічних навчальних закладів визначені робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 за № 151/14842), Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469), листом Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-137 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2007/2008 навчальному році" (пункт IІІ).

І. Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів

Особливістю державної підсумкової атестації із  загальноосвітніх предметів у 2008 р. є те, що вона тісно пов'язана із зовнішнім незалежним оцінюванням, яке мають скласти всі випускники, які бажають вступати до вищих навчальних закладів.

Відповідно до наказу МОН від 28.01.08 № 44 затверджено графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання (таблиця), яке триватиме з 22 квітня по 4 червня поточного року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики, історії України можуть, за бажанням учасників, зараховуватися випускникам професійно-технічних навчальних закладів як результати державної підсумкової атестації (накази МОН  від 25.12.07 № 1171 «Про зовнішнє незалежне оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році»; від 24.01.08 № 33 «Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти»).

Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації
випускників загальноосвітніх навчальних закладів
у 2008 році

Предмет

Дата проведення зовнішнього оцінювання

Дата проведення ДПА

Українська мова та література

22 квітня

12 червня (українська мова)

Математика

29 квітня

17 -18 червня

Історія України

7 травня

9-10 червня

Всесвітня історія

14 травня

 

Хімія

16 травня

 

Географія

23 травня

 

Фізика

26 травня

 

Біологія

28 травня

 

Основи правознавства

2 червня

 

Основи економіки

3 червня

 

Зарубіжна література

4 червня

 

Предмет за вибором

-

5-6 червня

Державна підсумкова атестація учнів, які одержують повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах, проводитиметься у терміни, передбачені робочими навчальними планами з п'яти предметів: української мови (обов'язково, переказ із творчим завданням), історії України (обов'язково), математики (обов'язково), одного професійно спрямованого предмета відповідно до обраної професії та одного предмета за вибором учнів.

У професійно-технічних навчальних закладах (групах) з навчанням мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі переказу з творчим завданням. На виконання завдання з мови навчання відводиться чотири астрономічні години. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.

Державна підсумкова атестація проводитиметься за завданнями та білетами для 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, що містяться в інформаційному  збірнику Міністерства освіти і науки України № 5-6 за лютий 2008 р. та в газеті  "Освіта України" № 23 за березень 2008 р.

ІІ. Атестація з загальнотехнічної та професійно-теоретичної підготовки

Атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), проводяться у терміни, передбачені робочими навчальними планами.

Атестація з навчальних предметів здійснюється за білетами, що складаються з трьох завдань (двох теоретичних і одного практичного), та можливих додатків до них. Білети складаються викладачами відповідно до робочої навчальної програми, розглядаються і схвалюються рішенням методичної комісії, затверджуються керівником ПТНЗ не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації.  Для паралельних навчальних груп готуються різні варіанти додатків до білетів.

Атестація з предмета „Охорона праці", що передбачена Типовою навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист від 25.08.2005 №1/11 - 5042), може проводитися в усній або письмовій формі у вигляді тестів або захисту письмової роботи - реферату. Форму атестації обирають учні (слухачі). Завдання  мають бути переважно практичного спрямування (уміння застосовувати набуті  знання щодо охорони особистого життя і здоров'я та здоров'я оточуючих;  здатність надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках, діяти в екстремальних ситуаціях та ін.)

З предметів, що не виносяться на атестацію, підсумковим є річне оцінювання навчальних досягнень учнів.

ІІІ. Державна кваліфікаційна атестація

Державна кваліфікаційна атестація - це завершальний етап навчально-виробничого процесу, що здійснюється відповідно до Закону України „Про професійно-технічну освіту", Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, та інших законодавчих актів України. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом ПТНЗ за погодженням з відповідним регіональним органом управління професійно-технічною освітою.

Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та розкладом проведення державної кваліфікаційної атестації.

Засідання державної кваліфікаційної комісії проводиться у спеціально підготовлених приміщеннях, оснащених наочними посібниками, відповідним обладнанням тощо.

Державна кваліфікаційна атестація включає:

кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного  атестаційного рівня;

захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають рівень навчальних досягнень не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та з усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва).

Учні випускних навчальних груп ПТНЗ, які мають рівень навчальних досягнень нижче 4 балів, повторно атестуються та здають заліки в терміни, що установлюються ПТНЗ, але не пізніше ніж за 10 днів до початку держаної кваліфікаційної атестації.

Учні, слухачі, які відраховані з ПТНЗ, мають змогу (з дозволу керівника ПТНЗ на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи за відповідною професією) атестуватися не раніше шести місяців з дня відрахування. Результати такої повторної атестації оформлюються окремим протоколом.

Перед початком переддипломної (передвипускної) практики на виробництві чи в сфері послуг проводяться збори, на яких учням, слухачам пояснюється порядок проведення державної кваліфікаційної атестації, вимоги до виконання і результатів кваліфікаційних пробних робіт, порядок визначення рівня кваліфікації.

Перелік кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст визначаються майстром виробничого навчання, погоджуються старшим майстром та керівниками відповідних підрозділів підприємств, розглядається і схвалюється методичними комісіями та затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

Кваліфікаційні пробні роботи виконуються учнями, слухачами самостійно на спеціально визначених робочих місцях у цехах підприємств, навчальних господарствах, полігонах, де вони проходять переддипломну (передвипускну) виробничу практику або, як виняток, у навчальних  майстернях ПТНЗ та оформлюються документом встановленого зразка.

Для проведення кваліфікаційних пробних робіт підбираються характерні для даної професії і підприємства-замовника підготовки кадрів роботи і вироби відповідно до рівня кваліфікації, передбаченого освітньо-кваліфікаційною характеристикою та технологічними вимогами, що діють на даному підприємстві чи в сфері послуг.

З професій сільського господарства, будівництва, вугільної, гірничої та інших галузей, пов'язаних з обслуговуванням машин і механізмів, кваліфікаційна пробна робота включає самостійне виконання учнями, слухачами практичних робіт на відповідних машинах, налагодження, регулювання і ремонт машин в обсязі вимог, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Учні, слухачі, які навчаються суміжним та інтегрованим професіям, кваліфікаційну пробну роботу виконують окремо з кожної професії (спеціалізації). Складність кваліфікаційної пробної роботи з кожної професії повинна  відповідати  рівню,  зазначеному  в  освітньо-кваліфікаційній характеристиці відповідно до ступеня професійно-технічної освіти.

Контроль за підготовкою машин, обладнання, робочих місць, матеріалів, інструментів, документації, забезпечення умов безпечної праці для виконання кваліфікаційних пробних робіт здійснюють майстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра та разом з відповідними працівниками підприємств, де учні, слухачі проходять переддипломну (передвипускну) виробничу практику.

Учням, слухачам повідомляються порядок і умови  виконання кваліфікаційної пробної роботи, видається необхідна технічна та технологічна документація (креслення, технологічні вимоги та інше), а також наряди на виконання виробничого завдання із зазначенням кваліфікаційної складності робіт, норм часу на їх виконання та інше. Виконання кваліфікаційної пробної роботи проводиться під наглядом майстра виробничого навчання та інженерно-технічних працівників підприємств де учні, слухачі проходять виробничу практику.

Під час визначення рівня виконання кваліфікаційної пробної роботи враховуються кінцевий результат її проведення, якість та термін виконання завдання, продуктивність праці, а також уміння та навички учнів, слухачів правильно виконувати прийоми роботи, ефективно застосовувати передові методи праці, налагоджувати, обслуговувати, регулювати машини та обладнання, використовувати інструменти, дотримуватися правил безпеки праці, раціонально планувати свою роботу і організовувати робоче місце, економно витрачати матеріали та енергетичні ресурси.

Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, якщо завдання виконано відповідно до діючих технічних умов та технологічних вимог в межах заданого часу і оформлена відповідним чином.

Теми дипломних робіт, проектів або заміна їх на виготовлення виробу, іншу творчу роботу повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, слухачів, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених робочими навчальними програмами і освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідно до ступеню професійно-технічної освіти.

Обсяги та вимоги до дипломних робіт, проектів, тощо визначаються відповідними методичними комісіями ПТНЗ.

Майстер виробничого навчання забезпечує одержання від підприємств, де учні, слухачі проходили практику, виробничих характеристик на кожного учня, слухача навчальної групи та готує зведену відомість підсумкових оцінок навчальних досягнень учнів, слухачів з усіх предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва), наряди на виконані кваліфікаційні  пробні роботи, матеріали, які характеризують рівень підготовки кожного учня, слухача, а також забезпечує подання учнями, слухачами щоденників виробничої практики на підприємстві чи в сфері послуг.

Не пізніше ніж за 3 дні до початку державної кваліфікаційної атестації згадані документи подаються до навчальної частини ПТНЗ.

Державна кваліфікаційна  атестація здійснюється  відповідно  до затвердженого керівником ПТНЗ розкладом, який доводиться до відома учнів, слухачів не пізніше ніж за два тижні до проведення.

Якщо учень, слухач з поважних причин не з'явився на державну кваліфікаційну атестацію, то за рішенням керівника ПТНЗ йому надається змога атестуватися в найближче можливий термін.

Учням, слухачам, які під час державної кваліфікаційної атестації одержали  нижче 4 балів, надається змога, не раніше, ніж через шість місяців, атестуватися повторно. Дозвіл на повторну державну кваліфікаційну атестацію надається керівником ПТНЗ на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи учня, слухача за відповідною професією.

Учні, слухачі, які з різних причин не завершили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації здобули відповідну професійну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск та одержання свідоцтва про рівень професійної кваліфікації. При цьому результати кваліфікаційної атестації розглядаються та затверджуються державною кваліфікаційною комісією.

На прохання учня, слухача, який достроково випускається та бажає поліпшити кінцеві результати кваліфікаційної атестації, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника ПТНЗ, державна кваліфікаційна комісія може проводити відповідну кваліфікаційну атестацію.

Учні, слухачі при відрахуванні з ПТНЗ можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації. Результати такої повторної атестації оформляються окремим протоколом.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного  розряду (категорії) і  видається диплом державного зразка.

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст" і видаватись диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 „Про документи про освіту та вчені звання".

Випускникам ПТНЗ, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об'єктах.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійно-технічного навчального закладу, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому,- достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів).

Особам, які достроково випускаються з ПТНЗ та за  яким результатами проміжної кваліфікаційної атестації  присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не завершили повного курсу навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

За досягнення високих успіхів з предметів загальноосвітньої підготовки випускник ПТНЗ, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений в установленому порядку золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні".

Особам, які навчались у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка  про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

Для якісної підготовки та проведення державної кваліфікаційної атестації  керівникам ПТНЗ необхідно здійснити такі заходи:

- укласти угоди з господарствами, підприємствами, установами та організаціями на проходження учнями виробничої практики, враховуючи підготовку за інтеграцією професій;

- розробити тематичні плани та детальну програму виробничої практики учнів, розглянути  їх на засіданні методичної комісії, погодити із замовниками кадрів, затвердити  та довести до виконавців (майстрів виробничого навчання, учнів);

- розробити та  затвердити перелік тем  дипломних робіт, проектів або заміну їх на виготовлення виробу чи творчу роботу (обсяги та вимоги до дипломних робіт, проектів тощо визначаються відповідними методичними комісіями ПТНЗ  у межах вимог освітньо-кваліфікаційної  характеристики випускника).  Видати учням завдання та організувати проведення консультацій;

- розглянути на засіданні педагогічної ради питання про допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації;

- організувати замовлення документів про освіту.

Контроль за дотриманням порядку державної кваліфікаційної атестації та присвоєнням кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, а також за проведенням державної підсумкової атестації покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Порядок проведення  випускних вечорів у професійно-технічних навчальних закладах визначається  Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Навчальний рік з урахуванням державної кваліфікаційної атестації має бути завершено не пізніше 30 червня 2008 року.

Міністр       І.О.Вакарчук

Завантажити: list_1_9_227_08.zip (15.05 Кб.)


11.04.2008

Популярні новини
Фізику планують складати лише 2% учасників НМТ Більшість вступників має намір обрати третім предметом НМТ історію або іноземну
НМТ дозволив зарахувати рекордну кількість вступників У Міносвіти зазначають, що обрана модель проведення НМТ виявилася успішною
Влада обіцяє зробити механізм НМТ зручним Модель проведення національного мультитесту відповідатиме побажанням учасників вступної кампанії
Пошкодженим вишам виділять кошти на відновлення, – Шкарлет Втрати від атаки 31 грудня в рази перевищують втрати, які мали місце після атаки 10 жовтня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів