Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти

Наказ МОН № 471 від 26.04.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 471 від 26 квітня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2013 року за № 791/23323

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс інноваційних
технологій у сфері професійно-технічної освіти

На виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495, та з метою підвищення якості професійно-технічної освіти шляхом поширення інноваційних напрямів діяльності наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
26 квітня 2013 року № 471

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2013 року за № 791/23323

Положення
про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти (далі – Конкурс).

1.2. Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України).

1.3. Організатором та координатором Конкурсу є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут).

1.4. Конкурс проводиться щороку серед професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ).

1.5. Конкурс проводиться з метою:

 • виявлення інновацій у сфері професійно-технічної освіти;
 • впровадження освітніх, навчальних, виробничих, управлінських систем, їх компонентів, що мають поліпшити результати освітньої діяльності в ПТНЗ;
 • удосконалення науково-методичної роботи з творчими педагогічними і керівними кадрами, які здійснюють інноваційну освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти.

1.6. Основними завданнями Конкурсу є:

 • визначення стану реалізації та впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;
 • пошук сучасних ефективних форм і методів організації впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ;
 • створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

1.7. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх ПТНЗ незалежно від їх підпорядкування.

1.8. Для організації та проведення Конкурсу створюються організаційні комітети, а для оцінювання результатів – журі.

1.9. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах МОН України, Інституту, а також у засобах масової інформації не пізніше як за 10 днів до початку І етапу Конкурсу.

1.10. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є ПТНЗ, у яких здійснюється робота з впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес (далі – Учасник).

2.2. Для участі в Конкурсі Учасники подають до навчально (науково)- методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти органів управління освітою заявку за формою, що додається, та пакет документів, визначений в пункті 4.2 розділу IV цього Положення.

2.3. Після прибуття до місця проведення Конкурсу Учасники подають до оргкомітету копію заявки, оригінал якої було попередньо надіслано до Інституту та оргкомітету за місцем проведення Конкурсу, на право участі у ньому.

2.4. Учасники мають право після завершення кожного етапу Конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

2.5. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, норм охорони праці, поведінки, правил експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення відповідного оргкомітету та журі.

ІІІ. Проведення Конкурсу

3.1. Строки і місце проведення Конкурсу визначаються наказом МОН України.

3.2. Конкурс проводиться у два етапи:

 • І етап: республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст Києва та Севастополя), за результатами якого визначаються три переможці;
 • ІІ етап: Всеукраїнський.

3.3. Заклад, на базі якого проводиться ІІ етап Конкурсу, персональний склад Всеукраїнського оргкомітету та Всеукраїнського журі затверджуються наказом МОН України.

3.4. У II етапі Конкурсу беруть участь переможці I етапу цього Конкурсу.

3.5. Реєстрація Учасників ІІ етапу Конкурсу здійснюється на підставі заявки за формою, що додається, а також подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які надсилаються до Інституту в електронному та паперовому вигляді з приміткою "Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти".

3.6. ІІ етап Конкурсу передбачає презентацію Учасниками кращого досвіду роботи ПТНЗ, їх здобутки щодо використання інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничому процесі для підвищення якості підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних робітників.

3.7. Заклад, на базі якого проводиться Конкурс, готує приміщення і територію, технічну документацію, створює безпечні умови для можливості презентації учасниками досвіду інноваційної діяльності освітніх закладів, виділяє за потреби для членів журі та оргкомітету спецодяг і захисні засоби.

IV. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс

4.1. Матеріали, що подаються на Конкурс, повинні розкривати зміст діяльності щодо розроблення та впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

4.2. Пакет документів повинен містити:

 • опис та обґрунтування запропонованих ідей і підходів, повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів з короткою анотацією вказаних інноваційних досягнень;
 • висновок відповідного регіонального навчально (науково)-методичного центру (кабінету) професійно-технічної освіти про стан і результативність інноваційної діяльності Учасника Конкурсу.

4.3. Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам цього розділу, не оцінюються журі.

V. Організаційний комітет Конкурсу

5.1. Для організації та проведення І та ІІ етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких входять керівники ПТНЗ, представники органів управління освітою та навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачі та інші педагогічні працівники ПТНЗ, роботодавці, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за їх згодою).

5.2. Персональний склад організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а ІІ (Всеукраїнського) етапу – наказом МОН України за поданням Інституту. Кількість членів організаційного комітету може становити від 5 до 15 осіб.

5.3. До складу відповідного організаційного комітету Конкурсу входять голова, члени, секретар.

5.4. Очолює відповідний організаційний комітет голова, який має заступника.

5.5. Голова організаційного комітету:

 • очолює організаційний комітет Конкурсу;
 • розподіляє повноваження між  членами організаційного комітету;
 • керує роботою з організації проведення Конкурсу.

5.6. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу;
 • утворюють апеляційні комісії;
 • складають спільно з журі рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами відповідного організаційного комітету, журі та секретарем відповідного організаційного комітету.

5.7. Секретар організаційного комітету:

 • забезпечує ведення необхідної документації Конкурсу;
 • формує банк Учасників Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

5.8. При проведенні II етапу Конкурсу до складу Всеукраїнського організаційного комітету входять представники МОН України та Інституту, які забезпечують координування та узгодження дій Всеукраїнського оргкомітету і Всеукраїнського журі під час підготовки та проведення заходів відповідно до вимог цього Положення.

VI. Журі Конкурсу

6.1. Для визначення переможців І та ІІ (Всеукраїнського) етапів Конкурсу формуються журі.

6.2. Персональний склад журі І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а ІІ (Всеукраїнського) етапу – наказом МОН України за поданням Інституту.

Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативно-технічних і методичних матеріалів, фахівців відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників наукових установ та організацій, представників МОН України, Інституту.

До складу журі не можуть входити особи, які є представниками ПТНЗ, що є Учасниками, та близькі особи Учасників Конкурсу. Кількість членів журі може становити від 5 до 15 осіб.

6.3. До складу журі Конкурсу входять голова, члени, секретар.

6.4. Очолює журі голова, який має заступника.

6.5. Голова журі:

 • організовує роботу членів журі Конкурсу;
 • проводить засідання журі;
 • забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання поданих матеріалів;
 • затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

6.6. Члени журі:

 • оцінюють матеріали, представлені на Конкурс, за критеріями, зазначеними в пункті 6.8 цього розділу;
 • складають оціночні відомості.

6.7. Секретар:

 • оформляє документацію Конкурсу, що зберігається протягом року в Інституті;
 • забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей.

6.8. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів:

 • чітке структурування матеріалу – до 5 балів;
 • опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів – до 5 балів;
 • логічність, послідовність викладу, наявність фактографічного матеріалу – до 5 балів;
 • наукова новизна очікуваних результатів – до 5 балів;
 • актуальність та ефективність форм і методів інноваційної діяльності – до 5 балів;
 • аналіз практичного значення інновації – до 5 балів;
 • культура оформлення – до 3 балів.

Максимальна кількість балів, що може отримати Учасник, складає 38 балів.

6.9. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та члени журі.

VII. Апеляція

7.1. Учасники Конкурсу мають право ознайомитись з результатами Конкурсу.

7.2. Для розгляду апеляцій відповідним організаційним комітетом Конкурсу з числа керівників наукових установ та організацій, працівників методичних установ, викладачів та інших педагогічних працівників ПТНЗ у складі 5 осіб створюється апеляційна комісія.

Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання і надається для ознайомлення заявнику.

7.3. У разі виникнення спірних питань Учасники мають право протягом 1 (одного) робочого дня після завершення відповідного етапу Конкурсу подати апеляційній комісії заяву у письмовій формі з приводу правильності та об’єктивності оцінювання представлених матеріалів і одержати письмову відповідь (за вимогою Учасника) до остаточного підведення підсумків.

У заяві Учасник повинен зазначити підставу апеляції.

VIII. Нагородження переможців

8.1. Переможці I і II етапів Конкурсу визначаються на спільному засіданні відповідних організаційних комітетів та журі.

8.2. Переможці відповідного етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. Решта Учасників нагороджується дипломами учасника.

8.3. Переможцем Конкурсу є Учасник, який набрав найбільшу кількість балів та зайняв І місце, призерами – ті, які зайняли 2 і 3 місця.

8.4. У разі коли двома або більше Учасниками набрано однакову кількість балів, перевага надається тому, хто набрав більшу кількість балів за критеріями «Актуальність та ефективність форм і методів інноваційної діяльності» та «Наукова новизна очікуваних результатів».

8.5. Учасники Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів.

8.6. Дипломи переможців та учасників ІІ етапу Конкурсу підписує Міністр освіти і науки України.

У разі втрати диплом не поновлюється, дублікат не видається.

8.7. Результати проведення II етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України та Інституту.

ІХ. Фінансування Конкурсу

Фінансування заходів, пов’язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
26.04.2013

Популярні новини
Оцінювання ступенів ризику для вишів автоматизують З 2021 року визначення ступеня ризику у сфері вищої освіти здійснюватиметься в ЄДЕБО
Президент підписав закон щодо виборів ректорів Новий закон запроваджує другий тур виборів очільників закладів вищої освіти
Виші можуть самостійно обрати форму навчання У МОН зазначають, що заклади освіти можуть надавати перевагу змішаній формі навчання
Шкарлет: держава не зможе фінансувати таку кількість вишів Держава не зможе фінансувати таку кількість закладів, водночас зміни мають відбуватись поступово
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів