Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення

Постанова КМУ № 150 від 01.02.96 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 150 від 1 лютого 1996 року

Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації незайнятого населення

З метою забезпечення єдиного науково-методичного підходу до реалізації політики в сфері професійного навчання незайнятого населення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Схвалити Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення (додається).

2. Міністерству праці, Міністерству освіти, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству у справах молоді і спорту, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції разом із заінтересованими міністерствами та відомствами, Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та за участю Національної академії наук, Академії педагогічних наук і Академії медичних наук у місячний термін внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо етапів реалізації зазначеної Концепції та термінів і виконавців з підготовки відповідних законодавчих актів та нормативних документів.

Прем'єр-міністр України       Є.МАРЧУК

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України       М.СЕЛІВОН

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 1996 р. № 150

КОНЦЕПЦІЯ
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення

Загальні положення

За час, що минув після прийняття Закону України "Про зайнятість населення", в державі сформувалася певна система професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі - професійне навчання) вивільнених працівників та інших категорій незайнятого населення. Для цього державна служба зайнятості використовує на договірній основі навчально-матеріальну базу професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладів, навчально-курсових комбінатів, навчальних закладів системи підвищення кваліфікації кадрів підприємств, комерційних та інших організацій.

Проведенню професійного навчання незайнятих громадян сприяє навчально-методична та інформаційно-рекламна робота, що здійснюється навчальними центрами державної служби зайнятості, центрами (відділами) професійної орієнтації і місцевими центрами зайнятості. Професійне навчання дає змогу забезпечити конкурентоспроможність незайнятого населення, раціональний перерозподіл робочої сили і працевлаштування  громадян відповідно до потреб ринкової економіки.

Розвиток і становлення системи професійного навчання незайнятого населення відбувається в складних умовах переходу до ринкової економіки, що позначається на якості навчання. Приховане безробіття в цих умовах починає переходити у відкриту форму і може ускладнити проблему зайнятості населення. У зв'язку з цим розроблення цієї Концепції набуває актуального значення. В умовах інтенсифікації процесу вивільнення працівників і посилення вимог до рівня кваліфікації кадрів активне регулювання ринку праці має бути спрямоване на активізацію ініціативи незайнятого населення в питаннях  працевлаштування й самозайнятості, недопущення масового хронічного, структурного та технологічного безробіття.

В основу Концепції покладено положення Кодексу законів про працю України, Законів України "Про зайнятість населення", "Про освіту", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття"), постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 46 "Про порядок формування системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення", Концепції державної системи професійної орієнтації населення, конвенцій та рекомендацій Міжнародної Організації Праці, інших документів, а також практичний досвід цієї роботи в розвинутих країнах світу.

Сутність, мета і основні принципи професійного навчання незайнятого населення

Професійне навчання незайнятого населення повинне спрямовуватися на забезпечення професійної самореалізації особистості громадянина, формування у нього поглиблених професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової професії чи спеціальності на основі наявного освітнього рівня та досвіду попередньої практичної роботи, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності особи в умовах ринкової економіки.

Для незайнятого населення професійне навчання здійснюватиметься у порівняно короткі терміни з урахуванням наявного життєвого, професійного досвіду і психічного стану.

Ця категорія населення має певні специфічні психічні якості внаслідок переживань, пов'язаних із втратою роботи і неможливістю в даний час реалізувати свій професійний потенціал, що потребує застосування психореабілітаційних заходів, удосконалення роботи з профорієнтації, індивідуального визначення профілю і рівня професійної підготовки, спрямованих на формування психологічної готовності громадян до навчання та праці за новообраною професією.

Професійне навчання незайнятого населення покликане сприяти ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, виступати засобом профілактики масового безробіття, відігравати значну роль у підготовці кадрів для структурної і технологічної перебудови галузей економіки, стимулювати пошук незайнятим громадянином найефективніших шляхів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, інтелектуальної та трудової незалежності.

Основною метою професійного навчання незайнятих громадян є сприяння їм у працевлаштуванні шляхом отримання професії (спеціальності) або удосконалення кваліфікації та підвищення за рахунок цього рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Професійне навчання включає підготовку незайнятих громадян, які не мають професії, перепідготовку робітників і спеціалістів за новими професіями та спеціальностями, підвищення кваліфікації незайнятого населення. Професійна підготовка незайнятих громадян, які звернулися до центрів зайнятості, не маючи професії, спрямовується на оволодіння ними спеціальними знаннями, уміннями і навичками за професіями, що користуватимуться попитом на регіональному ринку праці або необхідні для самозайнятості.

Професійна перепідготовка робітників і спеціалістів здійснюється з метою оволодіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками за новою професією (спеціальністю) вивільненими працівниками та іншими незайнятими громадянами, яким не може бути запропонована підходяща робота за наявною у них професією.

Підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів спрямовується на розширення та поглиблення їх знань, умінь і навичок за раніше набутими професіями (спеціальностями) до рівня, що відповідає сучасним вимогам науки і техніки, а також на опанування  спеціальними знаннями, що сприятиме продуктивній зайнятості.

Для професійного навчання незайнятого населення встановлюються терміни до одного року. В окремих випадках цей термін може бути продовжений Державним центром зайнятості Мінпраці за погодженням з Міносвіти до півтора року.

Професійне навчання осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості, здійснюється відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

В основу професійного навчання незайнятого населення закладаються такі принципи:

 • добровільність професійного навчання;
 • відповідність професійного навчання незайнятого населення державним вимогам;
 • зв'язок професійного навчання з процесами ринкових перетворень, розвитком різних форм власності і господарювання, реструктуризацією економіки та зайнятості населення;
 • орієнтація незайнятого населення на перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
 • диференційований підхід до різних соціальних груп незайнятого населення;
 • впровадження модульної системи професійного навчання з використанням індивідуального підходу до кожної особи;
 • децентралізація управління професійною освітою незайнятих громадян;
 • взаємозв'язок професійного навчання незайнятого населення із загальною системою безперервної професійної освіти.

Основні напрями і завдання розвитку системи професійного навчання незайнятого населення

Основними напрямами розвитку системи професійного навчання незайнятого населення є:

 • здійснення навчання у відповідності з державними освітніми стандартами і вимогами ринку праці;
 • забезпечення навчання у таких обсягах, які сприятимуть продуктивній і вільно обраній зайнятості та повному задоволенню поточних і перспективних потреб ринку праці;
 • формування правових, економічних, соціально-психологічних, інформаційно-методичних, матеріально-технічних і фінансових засад розвитку системи професійного навчання незайнятого населення, організація науково-методичного та нормативного забезпечення її функціонування;
 • комплексний та системний підхід до навчання, посилення його соціально-економічної спрямованості;
 • удосконалення організаційної структури управління  системою навчання;
 • визначення науково обгрунтованих нормативів кадрового забезпечення системи навчання на всіх рівнях управління;
 • створення належної власної навчально-матеріальної бази державної служби зайнятості для навчання незайнятого населення за рідкісними професіями та за професіями, обсяги підготовки за якими в діючих навчальних закладах не задовольняють попит на територіальному ринку праці;
 • розширення взаємозв'язків з професійними навчально-виховними та вищими навчальними закладами різних форм власності для здійснення на їх базі професійного навчання;
 • запровадження цільового замовлення для навчальних закладів Міносвіти на професійне навчання незайнятого населення;
 • удосконалення інформаційно-рекламної роботи (підготовка та видання проспектів, буклетів, відеофільмів, радіо- і телепередач);
 • проведення на підприємствах, в установах і організаціях роз'яснювальної роботи серед працівників, які підлягають вивільненню, випускників навчальних закладів, у тому числі загальноосвітніх шкіл, щодо можливостей професійного навчання  за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення;
 • запровадження заходів економічної заінтересованості підприємств у своєчасній перепідготовці та підвищенні кваліфікації вивільнюваних працівників з метою подальшого їх працевлаштування на даному підприємстві;
 • створення умов для отримання незайнятими громадянами професій і спеціальностей відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров'я;
 • визначення науково обгрунтованого переліку інтегрованих робітничих професій і спеціальностей фахівців для професійного навчання незайнятого населення відповідно до попиту на ринку праці на основі державного класифікатора професій;
 • створення гнучкої системи підвищення кваліфікації незайнятих робітників і фахівців з урахуванням нових напрямів розвитку  науки і техніки, передових методів господарювання й управління;
 • забезпечення тісної взаємодії органів освіти і державної служби зайнятості у професійному навчанні незайнятого населення;
 • створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, які залучатимуться до організації професійного навчання;
 • підготовка типових навчальних планів, програм, підручників, навчальних і методичних посібників, дидактичних матеріалів для навчання та забезпечення їх тиражування;
 • удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження активних методів навчання, нових педагогічних технологій, інформатизації;
 • розроблення та впровадження заходів щодо економічної заінтересованості навчальних закладів, підприємств, установ і організацій в якісному проведенні професійного навчання за направленням державної служби зайнятості;
 • організація міжнародного співробітництва в сфері професійного навчання незайнятого населення з метою обміну досвідом роботи, виведення професійного навчання незайнятого населення на рівень розвинутих країн світу.

Організаційна структура та управління системою професійного навчання незайнятого населення

Управління системою професійного навчання незайнятого населення здійснюватиметься Мінпраці та Міносвіти. Для цього в Мінпраці в межах затвердженої штатної чисельності центрального апарату створюється підрозділ, який разом з центральними органами управління освітою формуватиме політику в цій сфері, забезпечуватиме розроблення необхідних нормативних, інструктивних документів та єдиних вимог щодо визначення змісту професійного навчання осіб, які зареєстровані у місцевих центрах зайнятості як такі, що шукають роботу. Організаційна структура цієї системи включатиме в себе Державний центр зайнятості Мінпраці, місцеві центри зайнятості, центри  організації професійного навчання незайнятого населення, центри професійної орієнтації населення.

Державний центр зайнятості Мінпраці забезпечуватиме через свої органи на місцях організацію професійного навчання незайнятого населення, здійснюватиме контроль і координацію роботи органів державної служби зайнятості з профорієнтації та професійного навчання громадян, які зареєстровані в місцевих центрах зайнятості, визначатиме пріоритетні напрями професійного навчання незайнятого населення, забезпечуватиме місцеві центри зайнятості і центри організації професійного навчання незайнятого населення необхідними методичними, аналітичними, інформаційними та іншими матеріалами.

Для забезпечення якісного виконання зазначених функцій у відділі професійної підготовки незайнятого населення Державного центру зайнятості Мінпраці можуть створюватися сектори, які займатимуться професійним навчанням за робітничими професіями, професійною перепідготовкою фахівців з вищою освітою, програмно-методичним забезпеченням, фінансовими розрахунками.

Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські центри зайнятості забезпечуватимуть реалізацію в регіонах державної політики у сфері професійного навчання незайнятого населення, вивчатимуть та прогнозуватимуть обсяги додаткової поточної та перспективної потреби у кадрах за професіями, спеціальностями і рівнями кваліфікації, контролюватимуть та координуватимуть діяльність центрів організації професійного навчання незайнятого населення, центрів професійної орієнтації зайнятості, навчальних закладів державної служби зайнятості та здійснюватимуть їх фінансове забезпечення.

Безпосередню організацію професійного навчання вивільнених працівників і незайнятого населення в регіонах здійснюватимуть центри організації професійного навчання незайнятого населення державної служби зайнятості або відповідні відділи Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості. Вони плануватимуть та організовуватимуть заходи, пов'язані з проведенням професійного навчання незайнятого населення з урахуванням поточної та перспективної додаткової потреби регіонів у робітничих кадрах і спеціалістах, наявних фінансових ресурсів, професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров'я громадян, можливостей навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, де буде здійснюватися навчання, та їх матеріально-технічного, кадрового й методичного забезпечення, контролюватимуть виконання навчальних планів і програм, відвідування слухачами занять, провадитимуть підвищення кваліфікації спеціалістів місцевих центрів зайнятості, які займатимуться питаннями професійного навчання незайнятого населення, надаватимуть методичну допомогу місцевим центрам зайнятості, вестимуть відповідну статистичну звітність.

У своїй роботі центри організації професійного навчання незайнятого населення взаємодіятимуть з органами освіти місцевих органів виконавчої влади, центрами професійної орієнтації населення, професійними навчально-виховними і вищими навчальними закладами, підприємствами, установами і організаціями тощо. Зазначені центри можуть мати статус юридичної особи.

Для вирішення питань організації професійного навчання незайнятого населення та прийняття рішень, спрямованих на удосконалення змісту, форм і методів цієї роботи, при центрах організації професійного навчання створюватимуться методичні ради, які будуть постійно діючими колегіальними органами.

Центри професійної орієнтації здійснюють у регіонах організаційно-методичне забезпечення роботи місцевих центрів зайнятості з профінформації, профкосультації, профдобору та профвідбору незайнятого населення з метою обгрунтованого обрання професії та відповідного професійного навчально-виховного або вищого навчального закладу і комплектування груп слухачів, вноситимуть пропозиції щодо напрямів професійного навчання, здійснюватимуть психологічне супроводження слухачів під час навчання та після його закінчення.

Місцеві центри зайнятості крім Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості визначатимуть поточну та перспективну додаткову потребу в кадрах за професією і кваліфікацією і на цій основі здійснюватимуть практичну роботу з відбору та направлення громадян на професійне навчання, організовуватимуть (у разі делегування їм відповідних функцій) безпосередньо це навчання на підставі укладених ними за попереднім узгодженням з центром організації професійного навчання незайнятого населення договорів з навчальними закладами та підприємствами, що розташовані на їх території, займатимуться працевлаштуванням громадян, які закінчили професійне навчання.

Для проведення професійного навчання незайнятого населення максимально використовуються на договірних  засадах існуючі навчальні заклади незалежно від форм власності, а також можуть створюватися навчальні заклади (філіали, відділення, курси, навчальні центри тощо) професійної підготовки незайнятого населення при Кримському республіканському, обласних, Київському і Севастопольському міських центрах зайнятості. Власна навчальна база державної служби зайнятості створюватиметься шляхом придбання і будівництва навчальних приміщень або передачі місцевим центрам зайнятості не використовуваних за призначенням приміщень навчально-курсових комбінатів державних підприємств, що приватизуються. Навчальним закладам державної служби зайнятості надаватиметься статус навчального закладу відповідно до законодавства.

На власній навчальній базі державної служби зайнятості здійснюватиметься професійне навчання незайнятого населення для задоволення поточних потреб підприємств регіону в кадрах за рідкісними професіями, які матимуть обмежений попит в регіоні або в яких буде гостра потреба у зв'язку з структурною та технологічною перебудовою виробництва і підготовка за якими в інших навчальних закладах регіону не проводиться, а також підвищення кваліфікації працівників місцевих центрів зайнятості.

Міносвіти здійснюватиме через Міносвіти Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління освіти координацію роботи навчальних закладів, які проводять професійне навчання незайнятого населення, та систематичний контроль за змістом і якістю їх навчання, проводитиме підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів для професійного навчання незайнятого населення; забезпечуватиме Міносвіти Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління освіти та державні навчальні заклади необхідними інструктивно-методичними матеріалами з питань професійного навчання незайнятого населення. Для виконання цих завдань в центральному апараті Міносвіти може бути створено відповідний підрозділ.

До роботи з військовослужбовцями, звільненими за скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та членами їх сімей обов'язково залучаються Міноборони і Комітет з питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України. Збільшення чисельності цієї категорії незайнятих громадян зумовить розширення мережі центрів підготовки та перепідготовки звільнених у запас офіцерів і членів їх сімей.

Професійному навчанню молоді сприятимуть шляхом їх інформування та консультування Український державний центр соціальних служб для молоді, Республіканський центр соціальних служб для молоді Уряду Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські центри соціальних служб для молоді, а також центри соціальних служб для молоді, що діють в районах і містах.

Поряд з державною системою професійного навчання створюватимуться громадські організації, фонди, підприємства, які здійснюватимуть, у разі одержання ними відповідних ліцензій, професійне навчання на основі договорів з центрами організації професійного навчання незайнятого населення державної служби зайнятості.

На державному рівні здійснення єдиної політики в галузі професійного навчання незайнятого населення та координація відповідної роботи міністерств і відомств, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності покладатиметься на Міжгалузеву раду з питань профорієнтації та професійного навчання незайнятого населення, що передбачається створити при Мінпраці за участю Міносвіти і Мінмолодьспорту.

Координацію наукових досліджень із соціально-економічних проблем професійного навчання  здійснюватиме Науково-дослідний центр з проблем зайнятості населення та ринку праці Національної академії наук і Мінпраці. Проведення досліджень психолого-педагогічних аспектів у цій сфері покладається на Інститут системних досліджень освіти Міносвіти, Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук.

Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання незайнятого населення

Збільшення обсягів професійного навчання зазначеної категорії осіб вимагатиме розширення тематики досліджень, відповідного навчально-методичного забезпечення для:

 • визначення разом із заінтересованими міністерствами і відомствами раціонального змісту та термінів  навчання  відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій;
 • розроблення механізму взаємодії Мінпраці, Міносвіти, інших міністерств, асоціацій роботодавців і професійних спілок щодо визначення основних напрямів та змісту професійного навчання незайнятого населення;
 • розроблення методик професійного навчання незайнятого населення та визначення порядку їх запровадження;
 • визначення науково обгрунтованих нормативів матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи професійного навчання незайнятого населення;
 • розроблення наукової методики розрахунку поточної та перспективної потреби в робітниках і спеціалістах за професією на регіональних ринках праці;
 • підготовки методики визначення соціальної і економічної ефективності та якості професійного навчання незайнятого населення.

Навчально-програмне забезпечення передбачає створення банку типових навчальних планів і програм.

Для забезпечення високого рівня професійного навчання доцільно створити при Мінпраці Український інститут з питань освіти та праці незайнятого населення. У цьому інституті поряд із здійсненням навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації різних категорій незайнятого населення повинна проводитися грунтовна науково-методична робота: розробка навчальних планів і програм, впровадження прогресивних форм і методів навчання, експертиза та рецензування науково-методичних розробок, спрямованих на удосконалення професійного навчання незайнятого населення.

Умови та етапи реалізації Концепції

Для реалізації цієї Концепції необхідні належні правові, соціально-економічні, матеріально-технічні та фінансові умови. З цією метою слід внести відповідні зміни і доповнення до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про освіту", прийняти постанову Уряду щодо вдосконалення організації та проведення професійного навчання незайнятого населення. Необхідно підготувати документи для ратифікації конвенцій та рекомендацій Міжнародної Організації Праці з питань професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення.

Слід розробити положення про центр організації професійного навчання незайнятого населення державної служби зайнятості і положення про навчальний заклад професійного навчання незайнятого населення державної служби зайнятості; внести зміни та доповнення в Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення.

Підвищення ефективності та якості професійного навчання незайнятого населення потребуватиме введення в навчальних закладах державної статистичної звітності про працевлаштування випускників. Розширення обсягів професійного навчання обумовить необхідність формування кадрового забезпечення за рахунок підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах психологів-профконсультантів, викладачів і майстрів виробничого навчання, соціальних педагогів, спеціалістів з професійної адаптації, спеціалістів з підготовки кадрів і соціальної роботи.

Для матеріально-технічного забезпечення центрів організації професійного навчання незайнятого населення та навчальних закладів державної служби зайнятості необхідно передбачити їх оснащення електронно-обчислювальною, аудіо-, відео- та копіювально-розмножувальною технікою, навчальним приладдям і обладнанням, відповідною поліграфічною базою, засобами зв'язку та транспорту.

Реалізацію Концепції передбачається здійснити у два етапи. На першому етапі в 1996-2000 роках формуватиметься її правова основа, місцеві центри зайнятості інтенсивно запроваджуватимуть професійне навчання незайнятого населення. В Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі необхідно буде створити центри організації професійного навчання незайнятого населення. На другому етапі в 2001-2005 роках основна увага приділятиметься комплексному та системному підходу до вдосконалення системи професійного навчання незайнятого населення, завершиться формування економічних, соціально-психологічних, інформаційно-методичних і матеріально-технічних засад.

Фінансове забезпечення та орієнтовна вартість реалізації Концепції

Фінансове забезпечення реалізації Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення і коштів відповідного підприємства у разі, коли громадянин втратив роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання і виникла потреба в його перепідготовці чи підвищенні кваліфікації.

Додатковими джерелами фінансування професійного навчання незайнятого населення можуть бути кошти, що надходитимуть від надання платних послуг щодо професійного навчання осіб навчальними закладами державної служби зайнятості відповідно до укладених договорів з підприємствами, установами і організаціями, кошти молодіжних і громадських фондів тощо.

Кошти на професійне навчання незайнятого населення витрачатимуться відповідно до розроблених на нормативно-правовій основі кошторисів за такими напрямами:

 • оплата витрат навчальних закладів підприємств, організацій;
 • виплата громадянам матеріальної допомоги та оплата вартості переїзду до місця навчання і проживання громадян, направлених на навчання в іншу місцевість;
 • придбання та обладнання приміщень для навчальних закладів державної служби зайнятості;
 • розроблення, придбання, виготовлення та тиражування типових навчальних планів, програм і посібників;
 • проведення науково-дослідних робіт;
 • матеріальне заохочення працівників, які займаються професійним навчанням, за високу якість навчання та збереження контингенту слухачів.

Орієнтовна вартість реалізації Концепції у 1996 році становитиме 5,5 трлн. крб., в 2000 році вона може дорівнювати 7 трлн. і в 2005 році - 9 трлн. карбованців.


01.02.1996

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів