Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів

Наказ МОН № 3 від 10.01.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 3 від 10 січня 2005 року

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу навчальної літератури для

професійно-технічних навчальних закладів

На виконання Указу Президента України від 18.09.04р. № 1102/2004 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні" та з метою активізації створення нового покоління підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів, якісного навчально-методичного забезпечення поетапного впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти наказую:

1. Оголосити Всеукраїнський конкурс навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти з 7 лютого до 30 грудня 2005 року.

2. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів (додається).

3. Затвердити склад конкурсної комісії (додається).

4.Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.) здійснити організаційні заходи щодо проведення конкурсу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Десятова Т.М.

Міністр       В.Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства освіти
і науки України
25. 01. 2005 № 3

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс навчальної літератури (підручників та навчальних посібників) для професійно-технічних навчальних закладів (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації створення нового покоління підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів, забезпечення їх світоглядного, виховного та прикладного спрямування відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти.

1.2. Терміни в цьому Положенні використовуються у значенні, установленому в Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 973, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 26/10506.

1.3. Конкурсний відбір навчальної літератури (підручників та навчальних посібників) передбачає створення якісного навчально-методичного забезпечення для поетапного запровадження державних стандартів професійно-технічної освіти.

1.4. Конкурс, що його організовують Міністерство освіти і науки України та Академія педагогічних наук України, є відкритим та проводиться за рахунок спонсорських та інших позабюджетних коштів.

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з 7 лютого до 30 грудня 2005 року:

- 1-й етап - підготовчий (з 7 лютого до 1 жовтня 2005 року), на якому здійснюються підготовка та подання конкурсних матеріалів;

- 2-й етап - експертно-підсумковий (з 1 жовтня до 30 грудня 2005 року), на якому здійснюється науково-методична експертиза рукописів підручників та навчальних посібників (далі - рукописи), поданих на конкурс, та визначаються переможці.

2.2. До участі в Конкурсі запрошуються окремі автори, авторські колективи, наукові та методичні установи, навчальні заклади та видавництва, які виявили бажання взяти участь у розробці підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів.

2.3. Рукописи від автора (авторів) надсилаються до Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. Разом із рукописом у закритому конверті надсилаються дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, учений ступінь і звання, місце проживання, контактний телефон).

2.4. Рукописи мають бути виконані комп'ютерним набором, стандартним шрифтом (14 пунктів) через 1,5 інтервалу. На одній стороні аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.

Рукописи подаються у двох примірниках та дублюються в електронному вигляді на дискеті або CD-R.

2.5. Рукописи розглядаються у чотирьох номінаціях - промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, сфера послуг.

2.6. Якщо подані на Конкурс рукописи не відповідають сучасним вимогам до змісту та методичного апарату, не враховують психолого-педагогічні особливості учнів професійно-технічних навчальних закладів, конкурсна комісія приймає рішення про відхилення конкурсної роботи та необхідність її доопрацювання відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти.

2.7. Інформація про умови та терміни проведення Конкурсу доводиться до відома Міністерства освіти Автономної республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних установ, навчальних закладів системи професійно-технічної освіти та публікується в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, журналі „Професійно-технічна освіта", газеті „Освіта України", інших педагогічних виданнях.

3. Конкурсна комісія

3.1. Конкурсна комісія організовує науково-методичну експертизу рукописів, поданих на Конкурс, зокрема направляє їх на розгляд відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та незалежних експертів.

3.2. Остаточне рішення щодо відповідності рукописів державним стандартам професійно-технічної освіти приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

3.3. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним у разі участі в ньому не менше 2/3 її складу.

3.4. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова комісії та секретар, а в разі відсутності голови - його заступник.

3.5. Протокол засідання конкурсної комісії є підставою для підготовки відповідного наказу Міністерства освіти і науки України про підсумки конкурсу.

3.6. Конверт з відомостями про автора (авторів) розкривається та оприлюднюється на відкритому підсумковому засіданні комісії після прийняття остаточного рішення про результати Конкурсу.

4. Основні показники оцінювання конкурсних матеріалів

4.1. Основними показниками оцінювання конкурсних матеріалів є:

- дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти, відповідність навчальній програмі з предмета щодо структури, обсягу та розгляду матеріалу;

- доцільність поділу навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність зв'язків між ними, цілісний виклад матеріалу;

- диференціація знань: за видами (теорія, закон, поняття), за фундаментальним спрямуванням (найбільш важливі базисні і опорні приклади), за системотворчим фактором (частина цілого, ціле як частина системи більш високого рівня, додатковий матеріал);

- наявність вправ на порівняння, вибірковий аналіз, розпізнавання та виділення головного, установлення взаємозв'язку, групування, класифікація, узагальнення та систематизація;

- методологічна обґрунтованість розкриття основних понять, фактів, законів і теорій;

- розкриття наукових положень у відповідності до досягнень сучасної науки, розгляд системи знань в єдності з методами пізнання, застосування знань на практиці;

- коректність уведення наукових понять, їх відповідність загальновживаній термінології та символіці;

- наявність ситуацій, які створюють умови викладачу для його педагогічної творчості;

- зв'язок матеріалу з життям;

- наявність ситуацій, які можуть сприяти становленню учня як особистості, розвитку його здібностей та обдаровань;

- чіткість і послідовність структурування навчального матеріалу, рівномірність розподілу матеріалу між розділами, послідовність етапів роботи в середині розділу (ключові питання, рекомендації, умови тощо);

- відповідність обсягу та складності матеріалу можливостям його засвоєння учнями на належному рівні і за встановлений час, особистісна зорієнтованість навчального матеріалу;

- придатність навчальної літератури для організації самоосвіти учнів, розвитку їх творчого мислення, формування загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок;

- наочність та конкретність викладу матеріалу;

- достатність довідкового забезпечення;

- відповідність лексико-синтаксичної складності тексту віковим особливостям учнів;

- дотримання узгодженості із суміжними дисциплінами та наступності з раніше вивченим навчальним матеріалом;

- методична доцільність системи введення наукових понять, основних положень і висновків; методична цінність ілюстративного матеріалу, достатність і доцільність апарату орієнтування (піктограми, висновки тощо);

- унаочнення потрібної інформації, супроводження ілюстрації підписами, текстами, їх доречність;

- наявність графіків, схем, таблиць, діаграм, їхнє практичне застосування;

- наявність у рукописі завершальних структурантів (підсумок, узагальнювальна таблиця тощо);

- рекомендації щодо додаткових засобів навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, аудіовізуальних матеріалів, наочних посібників, карт тощо;

- наявність пояснення способів користування підручником (навчальним посібником) для учнів та педагогів;

- додатки, словники (глосарії), довідкові таблиці тощо;

- наявність зразків ведення записів, способів розв'язування задач, пропозицій щодо написання рефератів, творів, анкет тощо;

- наявність колективних та індивідуальних форм роботи.

5. Підбиття підсумків та нагородження переможців Конкурсу

5.1. Рукописам, визнаним рішенням конкурсної комісії кращими в чотирьох номінаціях - промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, сфера послуг, - присуджуються дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

5.2. Рукописам підручників та навчальних посібників, що відзначені дипломами І ступеня, надається відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; вони включаються до державного замовлення на видання навчальної літератури.

5.3. Рукописам підручників та навчальних посібників, що відзначені дипломами ІІ та ІІІ ступенів, надається відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; вони можуть бути включені до державного замовлення на видання навчальної літератури.

5.4. Переможці Конкурсу можуть бути відзначені грошовими преміями, розміри яких визначає Міністерство освіти і науки України спільно з Академією педагогічних наук України та спонсорами (за згодою).

5.5. Результати конкурсу оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України       В.В. Супрун


10.01.2005

Популярні новини
Уряд оприлюднив Порядок присудження ступеня PhD КМУ оприлюднив Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії
Ректори публікуватимуть звіти про свою роботу Керівники закладів вищої освіти відтепер матимуть обов'язок оприлюднювати щорічні звіти
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів