Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу

Наказ МОН № 609 від 20.10.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 609 від 20 жовтня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2005 р.
за № 1342/11622

Про затвердження Положення про кабінет
охорони праці та безпеки життєдіяльності
професійно-технічного навчального закладу

На виконання Законів України "Про професійно-технічну освіту", "Про охорону праці" та рішення Національної ради з безпечної життєдіяльності населення від 30 березня 2004 року, протокол № 1, п. 4, наказую:

1. Затвердити Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, що додається.

2. Надрукувати Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.) забезпечити контроль за розповсюдженням та запровадженням Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
20.10.2005 № 609

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2005 р.
за № 1342/11622

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Це Положення поширюється на кабінети охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ), підпорядковані Міністерству освіти і науки України (далі - МОН України).

Положення визначає основні завдання, порядок створення й організації роботи кабінетів охорони праці та безпеки життєдіяльності, установлює загальні вимоги до їх оснащення та змісту роботи.

1.2. Положення розроблене з урахуванням Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.07.97 N 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  08.10.97 за N 458/2262.

1.3. Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності - це навчальне приміщення (клас-лабораторія), яке є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди знань серед учнів, слухачів та працівників ПТНЗ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.4. Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності створюється в ПТНЗ за наказом його керівника.

Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ може використовуватися як приміщення для проведення навчання та перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників навчального закладу.

1.5. Діяльність кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності як навчального приміщення здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про охорону праці", іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, охорони праці, рішеннями колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України з питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці).

1.6. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці готовність кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності під час приймання ПТНЗ до нового навчального року проводить комісія, створена за наказом Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. До цієї комісії входять представники зазначених органів управління освітою, керівник навчального закладу.

2. Основні завдання та зміст роботи кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності

2.1. Основними завданнями кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ є навчання учнів, слухачів та працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань.

2.2. Організація роботи кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності повинна забезпечувати реалізацію педагогічної мети його створення, а саме: сприяти вдосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу в ПТНЗ, підвищенню його рівня.

Напрями використання кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі визначаються педагогічними і дидактико-методичними завданнями.

2.3. Відповідно до основних завдань, зазначених у п. 2.1 цього Положення, кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснює таку роботу:

2.3.1 навчання учнів, слухачів з предметів "охорона праці", "безпека життєдіяльності" та інших предметів, які передбачають вивчення питань безпеки праці;

2.3.2 інструктаж, навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та надання відповідної організаційної та методичної допомоги керівникам структурних підрозділів професійно-технічного навчального закладу;

2.3.3 проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для учнів, слухачів і працівників з питань охорони праці;

2.3.4 проведення всіх видів інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, слухачів ПТНЗ;

2.3.5 навчання учнів з питань охорони праці до початку виконання конкретних робіт (табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо);

2.3.6 організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом розповсюдження засобів друкованої та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо, які пропагують позитивний досвід роботи щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань;

2.3.7 здійснення зв'язку з навчальними закладами, науковими установами та іншими організаціями з питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності; організація впровадження відповідних рекомендацій.

3. Обладнання кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності

3.1. Приміщення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності має відповідати вимогам:

ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 N 117;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533;

Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міністерства освіти України та Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 N 348/70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами).

3.2. Приміщення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності слід використовувати тільки за своїм призначенням.

3.3. Приміщення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності повинно мати природне і штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение".

3.4. Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності забезпечується опаленням і вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціонування" з таким розрахунком, щоб у приміщенні підтримувалась температура у межах 17-20 град.С і відносна вологість повітря 40-60%.

3.5. Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності має бути оснащений:

3.5.1 навчальними планами та програмами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, нормативно-правовими актами про охорону праці, безпеку життєдіяльності, методичною і довідковою літературою, директивними, інструктивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання та інструктажу з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників, консультацій з питань трудового законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;

3.5.2 підручниками, навчальними та наочними посібниками і навчальним приладдям (плакати, стенди, схеми, макети, моделі, кіно-, відео- і діафільми тощо);

3.5.3 технічними засобами навчання (проекційна, аудіо- та відеоапаратура, навчально-контрольні машини, тренажери, комп'ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади тощо) та навчальним інвентарем - натурні зразки засобів індивідуального та колективного захисту, приладів та пристроїв безпеки, схеми заземлення та занулення тощо.

3.6. Для зберігання навчального обладнання та приладдя потрібно мати секційні шафи, які розміщують у приміщенні кабінету або вздовж однієї з бокових стінок.

У кабінеті охорони праці та безпеки життєдіяльності можна розміщувати постійно діючі виставки наочних засобів навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.7. Під час експлуатації систем електропостачання, електрообладнання в кабінеті охорони праці та безпеки життєдіяльності користуються вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

3.8. Вимоги пожежної безпеки для кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженими спільним наказом Міністерства освіти України і Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 N 348/70, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами).

4. Організація роботи кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності

4.1. Робота кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до навчальних планів і програм з предметів "охорона праці", "безпека життєдіяльності", інших навчальних програм з предметів, що вивчають питання охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.2. Керівник ПТНЗ є відповідальним за створення, обладнання кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності, проведення контролю за його роботою.

4.3. Організація роботи кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності покладається наказом керівника ПТНЗ на викладача охорони праці, безпеки життєдіяльності або на спеціально призначеного працівника, який має відповідну професійну підготовку і в установленому порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

4.4. Особа, відповідальна за організацію роботи кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності:

розробляє план роботи кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності на поточний навчальний рік;

сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності кабінету, упровадженню та ефективному використанню в його роботі навчально-наочних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, сучасних технічних засобів навчання та контролю знань тощо;

готує проекти наказів (розпоряджень) і пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи та оснащення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності;

забезпечує справний стан обладнання кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності;

сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах, лабораторіях, навчальних та навчально-виробничих майстернях, інших приміщеннях навчального закладу та забезпеченню їх засобами друкованої та навчально-наочної пропаганди охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Заст. директора департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України       В.В.Супрун


20.10.2005

Популярні новини
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Держава планує частково компенсувати здобуття ІТ-освіти В Україні планують запровадити програму співфінансування здобуття ІТ-освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів