Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах

Наказ МОНмолодьспорт №1563 від 29.12.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1563 від 29 грудня 2011 року

Про затвердження Положення
про Всеукраїнську координаційно-методичну раду
з питань розвитку фізичного виховання,
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
в професійно-технічних навчальних закладах

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 2010 року №1085, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.11.2011 №1345 "Про затвердження нового складу Всеукраїнської координаційно-методичної ради з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах", та з метою подальшого розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах, наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах до відома керівників навчальних закладав і сприяти її роботі.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 25.03.2008 №246 "Про затвердження положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах".

4. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29. 12. 2011 №1563

Положення
про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах

1. Загальні положення

1.1 Це положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Всеукраїнської координаційно-методичної ради з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах (далі – рада).

1.2. Рада створюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство) як  постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Комітеті з фізичного виховання та спорту Міністерства.

До складу ради (за згодою) входять провідні вчені наукових установ Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, працівники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, директори профільних позашкільних навчальних закладів, члени громадських організацій, голови обласних (міських) методичних об’єднань професійно-технічних навчальних закладів.

1.3. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

1.4. Раду створено з метою реалізації державної політики в галузі освіти засобами фізичного виховання та спорту організації науково-методичного, програмного та інформаційного забезпечення навчальних закладів, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду та впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес навчальних закладів.

2. Основні завдання ради та зміст роботи

2.1. Основними завданнями ради є:

 • сприяння реалізації Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. №828;
 • участь у розробці проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми, розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки;
 • розробка програми з фізичного виховання для професійно-технічних навчальних закладів України;
 • розробка програми з фізичного виховання для учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи;
 • науково-методична координація фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в професійно-технічних навчальних закладах;
 • нормативно-правове забезпечення розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
 • поширення інноваційного досвіду роботи з фізичного виховання.

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань, має право:

 • подавати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань фізичного виховання та спорту в професійно-технічних навчальних закладах;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед учнівської молоді на засідання колегії Міністерства, Національної академії педагогічних наук України,  інших установ, організацій, закладів тощо;
 • залучати фахівців органів управління освіти і науки, управління з фізичного виховання та спорту, навчальних закладів, закладів післядипломної  освіти до розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • запрошувати на засідання керівників навчальних закладів, працівників органів влади (за їх згодою).

2.3. Рада зобов’язана:

 • відпрацьовувати матеріали з питань фізичного виховання та спорту, що надійшли на її розгляд;
 • забезпечувати об’єктивність і неупередженість при прийнятті рішень тощо.

2.4. Рада сприяє:

 • формуванню системи роботи з професійно-технічними навчальними закладами;
 • проведенню семінарів-практикумів, нарад педагогічних працівників навчальних закладів з питань фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 • проведенню всеукраїнських змагань, конференцій, конкурсів серед учнівської молоді та педагогічних колективів тощо.

2.5. Рада вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи навчальних закладів з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, а також вживає заходів щодо збереження і розширення мережі спортивних гуртків, клубів та недопущення їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття.

2.6. З метою підготовки навчальних посібників, підручників, програм рада ініціює проведення всеукраїнських конкурсів на кращу науково-методичну розробку з фізкультурно-оздоровчого напряму.

3. Організація роботи ради

3.1. Раду очолює голова.

3.2. Головою ради призначається заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства;

3.3. До складу ради входять: голова, співголова, заступники голови та її члени.

Персональний склад ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

3.4. Голова ради відповідно до наданих йому повноважень:

 • скликає засідання ради і головує на її засіданнях;
 • визначає та затверджує порядок денний ради, дає доручення членам ради;
 • підписує протоколи засідань ради.

3.5. Члени ради мають право:

 • вносити пропозиції на розгляд на засіданнях ради з питань, що належать до її компетенції;
 • брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання ради;
 • вивчати матеріали, подані на розгляд ради;
 • брати участь у прийнятті рішень ради шляхом голосування;
 • висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додатку до протоколу засідання ради, що є його невід’ємною частиною.

3.6. Члени ради зобов’язані:

 • брати участь у роботі ради;
 • бути особисто присутніми на засіданнях ради;
 • виконувати доручення голови (співголови або заступників голови) у разі відсутності голови ради.

3.7. Рада працює за річним планом роботи, що розглядається на засіданнях і затверджується головою ради.

3.8. Формою роботи ради є засідання. Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але не рідше ніж два рази на рік.

Засідання ради проводяться під керівництвом голови або співголови чи заступників. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її персонального складу.

3.9. Рішення ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів ради і мають рекомендаційний характер. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні ради.

3.10. Організація роботи ради забезпечується Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства.

3.11. Підготовку матеріалів до розгляду ради, ведення і зберігання документації, пов’язаної з роботою ради забезпечує член ради, який є працівником Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства.

3.12. Рішення ради реалізується шляхом:

 • узагальнення та розповсюдження кращого досвіду фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 • удосконалення змісту навчальних планів та програм з фізичного виховання;
 • винесення на розгляд та затвердження Міністерством матеріалів прийнятих радою.

3.13. Рада може створювати тимчасові робочі комісії, творчі групи, секції для розробки і реалізації цільових програм.

Директор департаменту професійно-технічної освіти
Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України       В.В. Супрун

В.о. Голови Комітету з ФВС       В.Г. Гамов

Освіта.ua
29.12.2011

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів