Про затвердження Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства

Наказ МОН № 527 від 10.07.06 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 527 від 10 липня 2006 року

Про затвердження Положення про
навчальне господарство професійно-технічного
навчального закладу, що здійснює підготовку
кваліфікованих робітників для сільського господарства

Відповідно до статей 18, 21 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та з метою підвищення якості проходження виробничого навчання та виробничої практики учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства, наказую:

1. Затвердити Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства (додається).

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства, до відома керівників відповідних навчальних закладів.

Міністр       С. М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
10.07.2006 № 527

ПОЛОЖЕННЯ
про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу Міністерства освіти і науки України, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства (далі - навчальне господарство), є навчально-виробничим структурним підрозділом професійно-технічного училища сільськогосподарського профілю, професійного ліцею сільськогосподарського профілю, вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, що здійснюють підготовку робітничих кадрів для аграрного сектору економіки (далі - професійно-технічний навчальний заклад).

Навчальне господарство є основною базою для проведення виробничого навчання та виробничої практики учнів, слухачів, впровадження прогресивних технологій вирощування сільськогосподарської продукції, механізації трудомістких процесів у тваринництві, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

1.2. У своїй діяльності навчальне господарство керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Статутом навчального закладу і цим Положенням.

1.3. Навчальне господарство створюється і ліквідується розпорядчим актом директора професійно-технічного навчального закладу за погодженням із Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.4. Умовами створення навчального господарства є наявність відповідної ділянки землі сільськогосподарського призначення, відповідної матеріально-технічної бази для вирощування сільськогосподарських культур, а також у разі потреби тваринницьких ферм, поголів'я тварин, будівель та споруд, що є необхідним для забезпечення функціонування навчального господарства.

1.5. Земельна ділянка навчального господарства оформляється згідно з законодавством України державним актом на землю є державною власністю і не може бути відчужена.

1.6. Навчальне господарство здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді (сільськогосподарське виробництво).

1.7. Професійно-технічний навчальний заклад, який має навчальне господарство, є сільськогосподарським товаровиробником, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

2. Завдання навчального господарства

Завданнями навчального господарства є:

2.1. Забезпечення необхідних умов для проведення виробничого навчання та проходження виробничої практики учнів, слухачів з робітничих професій сільськогосподарського спрямування відповідно до навчальних планів і навчальних програм.

2.2. Моделювання і апробація нових виробничих технологій, удосконалення форм і методів ведення сучасного господарства.

2.3. Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції з впровадженням сучасних технологій та її реалізація. Отримання високих стійких врожаїв сільськогосподарських культур, забезпечення високої продуктивності тваринництва.

2.4. 3міцнення матеріально-технічної бази та забезпечення безпечних умов праці.

3. Діяльність навчального господарства

3.1. У навчальному господарстві згідно з робочим навчальним планом професійно-технічного навчального закладу здійснюється професійно-практична підготовка учнів, слухачів, де вони:

послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт;

в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами;

удосконалюють здобуті знання, уміння і практичні навики, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації.

3.2. Навчальне господарство організовує виробниче навчання та виробничу практику відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585.

3.3. Штат працівників навчального господарства затверджується відповідно до Статуту професійно-технічного навчального закладу.

4. Керівництво навчальним господарством

4.1. Директор професійно-технічного навчального закладу координує діяльність навчального господарства, призначає на посаду і звільняє з займаної посади завідувача навчальним господарством.

4.2. На посаду завідувача навчальним господарством призначається особа, яка має відповідну професійну освіту.

4.3. Завідувач навчальним господарством:

здійснює керівництво та організовує роботу навчального господарства, є матеріально-відповідальною особою, і підпорядковується безпосередньо директору професійно-технічного навчального закладу;

забезпечує спільно з заступником директора з навчально-виробничої роботи, старшим майстром та методистом (агрономом, зоотехніком, інженером) професійно-технічного навчального закладу проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики;

забезпечує виконання виробничих показників навчального господарства на основі впровадження нових досягнень сільськогосподарської науки, техніки, технології, передового досвіду;

здійснює заходи, направлені на підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, дотримання режиму економії, мобілізації внутрішніх ресурсів навчального господарства;

забезпечує раціональне та ефективне використання земельних ресурсів, дотримання сівозмін, дбайливе використання сільськогосподарської техніки, насіння, кормів тощо;

організовує виробництво і реалізацію продукції, забезпечує дотримання встановлених вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища;

дотримується чинних нормативів щодо забезпечення якості продукції, санітарних, екологічних та інших передбачених законодавством вимог;

здійснює розробку річних виробничо-фінансових планів, перспективних планів розвитку і подає ці плани та звіти на розгляд і затвердження директору професійно-технічного навчального закладу з урахуванням поточних планів навчально-виробничих робіт і забезпечує їх виконання;

подає директору професійно-технічного навчального закладу пропозиції про призначення і звільнення працівників навчального господарства;

раціонально використовує працю майстрів виробничого навчання, працівників, учнів, слухачів на виробничих ділянках, здійснює контроль за результатами діяльності;

несе відповідальність за ведення бухгалтерського та статистичного обліку і звітності, дотримання фінансово-договірної дисципліни, збереження майна навчального господарства, забезпечує відповідне матеріально-технічне постачання;

здійснює за дорученням директора професійно-технічного навчального закладу представництво на підприємствах, установах та організаціях, судових органах з питань, що стосуються роботи навчального господарства.

5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення навчального господарства

Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення навчального господарства визначаються Законом України „Про професійно-технічну освіту" та іншими чинними нормативно-правовими актами.

6. Звітність навчального господарства

Навчальне господарство звітує про свою діяльність згідно з вимогами статистичної звітності та збирає адміністративні данні за відповідними формами.

7. Припинення діяльності навчального господарства

Навчальне господарство може припинити свою діяльність у випадках: реорганізації або ліквідації професійно-технічного навчального закладу, у складі якого він створений; повного перепрофілювання професійно-технічного навчального закладу сільсько-господарського профілю та у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Директор департаменту       Т.М. Десятов


10.07.2006

Популярні новини
Для закладів освіти запрацюють вимоги жовтого рівня карантину Найближчим часом уся територія України перейде на жовтий рівень епідемічної небезпеки
Україна позичила 200 млн доларів на вдосконалення вищої освіти Україна та Світовий банк підписали угоду щодо фінансування інвестиційного проекту
Україна найближчим часом перейде у жовту зону карантину Найближчим часом КМУ ухвалить нововведення про перехід до жовтої зони обмежень
Президент утворив Раду з молодіжних питань Метою діяльності Ради стане участь молоді в суспільному житті й ухвалення рішень щодо молодіжної політики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів