Про затвердження Порядку надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерства фінансів; Міністерства економіки № 29/9/5 від 18.01.10 року

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 29/9/5 від 18 січня 2010 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2010 р.
за № 128/17423

Про затвердження Порядку надання платних послуг,
які можуть надаватися дитячими закладами
оздоровлення та відпочинку, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" наказуємо:

1. Затвердити Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Відділу нормативного забезпечення оздоровлення та відпочинку (Мельничук Л.М.) департаменту сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення:

2.1. Довести цей наказ до відома структурних підрозділів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту       Ю.О.Павленко

Перший заступник
Міністра фінансів України     І.І.Уманський

Міністр економіки України     Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
18.01.2010; №29/9/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2010 р.
за № 128/17423

ПОРЯДОК
надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (далі - Перелік).

1.2. Надання платних послуг здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та інших нормативно-правових актів.

1.3. Платні послуги можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку (далі - заклади), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у разі відсутності дітей на оздоровленні або неповного завантаження закладу на території, що не використовується для оздоровлення та відпочинку дітей. Послуги, визначені пунктами 5, 6, 8, 10 Переліку, можуть надаватися незалежно від завантаження закладу.

II. Організація надання платних послуг та контроль за їх наданням

2.1. Рішення про надання платних послуг, визначених Переліком), приймається керівником закладу. Керівник закладу виходячи з наявності в закладі відповідної матеріально-технічної бази та кваліфікованих кадрів затверджує за погодженням з органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває заклад, перелік платних послуг, що надаються закладом.

2.2. Для надання платних послуг керівник закладу приймає відповідний розпорядчий документ про надання конкретного виду платної послуги, яким визначаються час, місце, спосіб та порядок її надання, розрахунок її вартості, відповідальні за її надання працівники (структурні підрозділи).

При цьому керівник забезпечує якість та своєчасність виконання функцій та завдань закладу, що здійснюються за рахунок асигнувань із загального фонду відповідного бюджету.

2.3. Платні послуги, визначені цим Порядком, можуть надаватись на підставі договору, укладеного в письмовій формі (у випадках, передбачених законодавством).

2.4. Заклад надає підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам безкоштовну, достовірну та доступну інформацію щодо надання платних послуг, що включає відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, перелік платних послуг, що надаються закладом, порядок їх надання, способи та розміри оплати цих послуг.

2.5. Контроль за організацією і якістю надання платних послуг, а також обґрунтованістю визначення цін на них здійснюється відповідними органами виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.

III. Порядок встановлення розміру плати за платні послуги

3.1. Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається на виходячи з розрахунку витрат, пов'язаних з її наданням.

3.2. До складу витрат, пов'язаних з наданням платних послуг, належать:

 • витрати на оплату праці працівників;
 • нарахування на заробітну плату;
 • господарські витрати;
 • матеріальні витрати;
 • інші витрати.

3.2.1. Витрати на оплату праці

Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на оплату праці працівників, залучених до виконання роботи з надання платної послуги.

Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому порядку умов оплати праці для працівників бюджетних установ, закладів і організацій відповідних галузей.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. При відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково.

3.2.2. Нарахування на заробітну плату

До цих витрат належать нарахування на заробітну плату, в тому числі: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у розмірах, визначених законодавством.

3.2.3. Господарські витрати

До господарських витрат при наданні платних послуг належать витрати на оренду приміщень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергію, природний газ тощо). До складу господарських витрат можуть зараховуватись витрати на ремонт приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання та інвентарю (включаючи ремонт м'якого інвентарю, спецодягу), проведення санітарно-гігієнічних заходів, прання білизни, залежно від особливостей надання конкретного виду платних послуг.

Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком виходячи із встановлених законодавством ставок орендної плати, фактичного часу (тривалості) надання послуг, площ, що використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, а також інших потреб осіб, яким надаються послуги, затверджених норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів, обсягів спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.

В окремих випадках, коли здійснити прямий розрахунок неможливо, вартість господарських витрат визначається виходячи із середніх фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, на один захід, одиницю часу, площі, послуги тощо, що склалися у закладі за минулий звітний період.

3.2.4. Матеріальні витрати

Складовими матеріальних витрат є вартість:

 • малоцінних та швидкозношуваних предметів і матеріалів, канцелярських товарів, малоцінного обладнання, інвентарю та інструментів (у тому числі м'якого інвентарю);
 • комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання;
 • запчастин до транспортних засобів;
 • витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки;
 • постільної білизни, рушників, спецодягу, посуду;
 • харчування;
 • медикаментів та медичних матеріалів;
 • методичних матеріалів;
 • паливно-мастильних матеріалів тощо, які використовуються безпосередньо для надання послуг.

Витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів і матеріалів, медикаментів та медичних матеріалів розраховуються за кожним видом платної послуги відповідно до затверджених у встановленому порядку норм їх витрат (використання) та кількості осіб, яким надається така платна послуга.

Витрати на придбання або оплату тиражування методичних та навчальних матеріалів повинні відповідати потребам замовника виходячи з кількості осіб, яким надаються відповідні платні послуги.

Вартість паливно-мастильних матеріалів, що використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, заходів, а також для надання послуг з перевезення, обчислюється виходячи з технічних характеристик транспортних засобів та іншого обладнання і тривалості їх роботи (пробігу автотранспортного засобу), пов'язаної з наданням відповідної платної послуги.

3.2.5. Інші витрати

До складу інших витрат включаються витрати, які безпосередньо пов'язані з наданням платної послуги, крім визначених підпунктами 3.2.1-3.2.4 цього Порядку (наприклад: оплата банківських послуг, охорони тощо).

Вартість інших витрат розраховується прямим розрахунком з розшифровкою витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, що склалися у закладі за минулий звітний період.

3.3. При визначенні ціни платних послуг прибуток не планується.

IV. Планування та використання надходжень від надання платних послуг

4.1. Кошторис видатків закладів, що здійснюються за рахунок надходжень, одержаних від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, та постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 (зі змінами).

4.2. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, Пенсійного фонду України.

4.3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки закладів, відкриті в органах Державного казначейства України відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 №221, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 976/7264 (у редакції наказу Державного казначейства України від 08.05.2008 № 152), за відповідними кодами бюджетної класифікації.

4.4. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг, ведення обліку та складання звітності здійснюються закладами за кожним видом послуг відповідно до законодавства.

4.5. Заклад надає органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, звіт про обсяги коштів, отриманих за надання платних послуг, у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

4.6. Відповідальність за організацію та якість надання платних послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за них несуть керівники закладів відповідно до чинного законодавства.

Заступник директора департаменту сімейної
і ґендерної політики та організації оздоровлення
Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту               Н.О.Чеботарьова

Директор Департаменту фінансів освіти,
науки та культури Міністерства
фінансів України        В.А.Воробйов

Директор департаменту розвитку
соціальної та гуманітарної сфери
Міністерства економіки
України                 О.Л.Савенко


18.01.2010

Популярні новини
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів